Research Article


DOI :10.26650/annales.2019.68.0005   IUP :10.26650/annales.2019.68.0005    Full Text (PDF)

The Evidential Value of Interrogation in the Law of Civil Procedure

Mert Namli

Since the end of the nineteenth century, there has been debate in many countries whether a reform of the regulations on interrogation is necessary. These debates have been developed around the idea of accepting an interrogation instead of the “oath” institution that is within the legal system. Some national legal systems (e.g. Austria and Switzerland) accepted this idea and introduced interrogation as admissible evidence in the civil justice. On the other hand, some other nations (e.g. Germany) took a more conservative attitude in this matter and accepted the interrogation as “auxiliary evidence”. The Turkish law-maker set forth the evidence in the Fourth Section of Code of Civil Procedure and decided not to include interrogation as evidence. Therefore, in Turkish Law, interrogation is in general a tool for obtaining evidence and eliminating uncertainties about cases. The main purpose of this study is to examine the evidence value of interrogation in Civil Procedure Law. Comparative law research will be used as the main data collection method and the position of Turkish Law will be determined. 

DOI :10.26650/annales.2019.68.0005   IUP :10.26650/annales.2019.68.0005    Full Text (PDF)

Medeni Usul Hukuku’nda Isticvabın Delil Değeri

Mert Namli

19. yüzyılın sonlarından itibaren, birçok ülkede, isticvaba ilişkin düzenlemelerde bir reform yapılmasının gerekli olup olmadığı tartışması yaşanmaya başlamıştır. Bu tartışmalar, hukuk sisteminde yer alan “yemin kurumu yerine isticvabın (“interrogation”) delil olarak kabul edilmesi düşüncesi etrafında gelişmiştir. Bazı kanun koyucular (örneğin Avusturya ve İsviçre) bu düşünceyi kabul etmişler ve isticvabı, hukuk yargısında bir delil olarak düzenlemişlerdir. Buna karşılık diğer bazı kanun koyucular (örneğin Almanya) ise bu konuda daha muhafazakâr bir tutum izlemişler ve isticvabı bir “tâli delil” olarak kabul etmişlerdir. Türk kanun koyucu, delilleri Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Dördüncü Kısmı’nda düzenlemiş ve isticvaba deliller arasında yer vermemeyi tercih etmiştir. Bu nedenle isticvap, Türk Hukuku’nda, genel olarak bir delil elde etme ve vakıalar hakkındaki belirsizlikleri giderme aracı konumundadır. Bu çalışmanın temel amacı, Medeni Usul Hukuku’nda isticvabın delil değerinin incelenmesidir. Burada temel veri toplama yolu olarak karşılaştırmalı hukuk araştırması kullanılacak; Türk Hukuku’nun konumu belirlenecektir. 


PDF View

References

 • Alangoya HY, Yıldırım MK, Deren-Yıldırım N, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı, İstanbul 2006. google scholar
 • Ansay SŞ, Hukuk Yargılama Usulleri, 7th, Ankara 1960. google scholar
 • Arslan R, Yılmaz E, Taşpınar-Ayvaz S, Medenî Usul Hukuku, Yetkin, Ankara 2018. google scholar
 • Bohnet F, Haldy J, Jeandın N, Schweizer, P, Tappy D, Code De Procédure Civile Commenté, Helbing Lichtenhahn, Basel 2011. google scholar
 • Bolayır N, Hukuk Yargılamasında Delillerin Toplanmasında Tarafların ve Hâkimin Rolü, Vedat 2014. google scholar
 • Bonnıer E, Des Preuves En Droit Civil et En Droit Criminel, Paris 1873. google scholar
 • Camuzet CE, Manuel Des Matières du Code de Procédure Civile, Paris 1878. google scholar
 • Chabot G, ‘Comparution Personnelle’, Répertoire De Procédure Civile, Dalloz, Paris 2016. google scholar
 • Chaınaıs C, Ferrand F, Guınchard S, Procédure Civile-Droit Interne Et Européen Du Procès Civil, 33. Éd., Dalloz, Paris 2016. google scholar
 • Deharo G,‘Comparution Personnelle Des Parties’, Encyclopédie Juris-Classeur Procédure Civile, Lexis-Nexis, Paris 2017. google scholar
 • Duman İH, ‘Hukuk Mahkemesinde Tarafların Sorgusu’, AD, 3 (1985) 715. google scholar
 • Glaser JA, “Über den Haupteid”, Allgemeine österreichische Gerichszeitunf, 1865. google scholar
 • Guınchard S, Lexique Des Termes Juridiques, Dalloz, Paris 2016. google scholar
 • Holdsworth WS, A History of English Law, t. IX, 3.ed., Methuen, Sweet&Maxwell, Londra 1944. google scholar
 • Jacob J, ‘The Administration of Civil Justice’, The Reform Of Civil Orocedural Law and Other Essays in Civil Procedure, Sweet&Maxwell, Londra 1982, p. 313. google scholar
 • Japıot R, Traité Elémentaire de Procédure Civile et Commerciale, Paris 1929. google scholar
 • Jolowıcz JA, On Civil Procedure, Cambridge University Press, Cambridge 2000. google scholar
 • Julıen P, Frıcero N, Droit Judiciaire Privé, 3. Éd., LGDJ, Paris 2009. google scholar
 • Karafakih İH, Hukuk Muhakemeleri Usulü Esasları, AÜSBF, Ankara 1952. google scholar
 • Karslı A, Medeni Muhakeme Hukuku Ders Kitabı, 4th, Alternatif, İstanbul 2014. google scholar
 • Kuru B, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medenî Usul Hukuku, Yetkin, Ankara 2017. google scholar
 • Kuru B, Arslan R, Yılmaz E, Medenî Usul Hukuku, 21. Bası, Yetkin, Ankara, 2010. google scholar
 • Lefort C, Procédure Civile, 4.éd., Dalloz, Paris 2011. google scholar
 • Mıllar RW, Civil Procedure Of The Trial Court In Historical Perspective, New York 1952. google scholar
 • Moret R, Traité Elémentaire de Procédure Civile, Paris 1932. google scholar
 • Nagel H, Die Grundzüge des Beweisrechts im europaeischen Zivilprozess, Baden 1967. google scholar
 • Oberhammer P, ‘Parteiaussage, Parteivernehmung und freie Beweiswürdigung am Ende des 20. Jahrhunderts’, ZZP (2000) 297. google scholar
 • Oberhammer P, Domej T, ‘Germany, Switzerland and Austria’, European Tradition In Civil Procedure, Antwerp 2005, p. 255. google scholar
 • Onsun K, ‘Senet ve İmza Hakkındaki İsticvap Davetine İcabet Etmemek İkrar Sayılabilir mi?’, HİD 13 (1948) 1. google scholar
 • Önen E, Medeni Yargılama Hukuku, Sevinç, Ankara 1979. Özekes M, Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15th On İki Levha 2017. google scholar
 • Özmumcu, S,‘Medeni Yargılama Hukukundaki Yemin Delili ile Vergi Yargılaması Hukukundaki Yemin Delili Hakkında Genel Bir Değerlendirme’, ABÜHD, 1 (2019) 69 ss google scholar
 • Pekcanıtez H, Atalay O, Özekes M, Medenî Usûl Hukuku, Vedat, İstanbul 2018. google scholar
 • Pekcanıtez H, Atalay O, Özekes M, Medenî Usûl Hukuku, 9th, Yetkin 2010. google scholar
 • Postacıoğlu İE, Medeni Usul Hukuku Dersleri, İstanbul 1975. google scholar
 • Sıcard J, La Preuve En Justice Après La Réforme Judiciaire, Paris 1968. google scholar
 • Şener OH, ‘Medeni Yargılama Hukukunda Tarafların İsticvabı’, YD 1-2 (1990) 59 ss. google scholar
 • Tanrıver S, Medenî Usûl Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2016. google scholar
 • Tercan E, Medenî Usûl Hukukunda Tarafların İsticvabı (Tarafların Bilgisine Delil Olarak Başvurulması), Yetkin, Ankara 2001. google scholar
 • Tutumlu MA, Bilimsel Görüşler ve Yargıtay Kararları Işığında Medenî Yargılama Hukukunda Delillerin İleri Sürülmesi, 3th 2005. google scholar
 • Umar B, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 2th Yetkin 2014. google scholar
 • Üstündağ S, Medeni Yargılama Hukuku, 7th Nesil İstanbul 2000. google scholar
 • Van Rhee CH, ‘England and Wales’, European Tradition In Civil Procedure, Antwerp 2005, p. 261-268. google scholar
 • Von Bar CL, Recht und Beweis im Civilprocesse, Tauchnitz, Leipzig 1867. google scholar
 • Von Harrasowsky H, Die Parteienvernehmung und der Parteieneid nach dem gegenwärtigen Stande der Civilprocessgesetzgebung, Vienna 1876. google scholar
 • Yağcı U, ‘İsticvaba İlişkin Olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Getirilen Düzenlemeler’, EÜHFD, 1-2 (2012) 285. google scholar
 • Yılmaz E, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 3 th Yetkin 2017. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Namli, M. (2019). The Evidential Value of Interrogation in the Law of Civil Procedure. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 0(68), 69-83. https://doi.org/10.26650/annales.2019.68.0005


AMA

Namli M. The Evidential Value of Interrogation in the Law of Civil Procedure. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul. 2019;0(68):69-83. https://doi.org/10.26650/annales.2019.68.0005


ABNT

Namli, M. The Evidential Value of Interrogation in the Law of Civil Procedure. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, [Publisher Location], v. 0, n. 68, p. 69-83, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Namli, Mert,. 2019. “The Evidential Value of Interrogation in the Law of Civil Procedure.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0, no. 68: 69-83. https://doi.org/10.26650/annales.2019.68.0005


Chicago: Humanities Style

Namli, Mert,. The Evidential Value of Interrogation in the Law of Civil Procedure.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0, no. 68 (Apr. 2021): 69-83. https://doi.org/10.26650/annales.2019.68.0005


Harvard: Australian Style

Namli, M 2019, 'The Evidential Value of Interrogation in the Law of Civil Procedure', Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, vol. 0, no. 68, pp. 69-83, viewed 20 Apr. 2021, https://doi.org/10.26650/annales.2019.68.0005


Harvard: Author-Date Style

Namli, M. (2019) ‘The Evidential Value of Interrogation in the Law of Civil Procedure’, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 0(68), pp. 69-83. https://doi.org/10.26650/annales.2019.68.0005 (20 Apr. 2021).


MLA

Namli, Mert,. The Evidential Value of Interrogation in the Law of Civil Procedure.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, vol. 0, no. 68, 2019, pp. 69-83. [Database Container], https://doi.org/10.26650/annales.2019.68.0005


Vancouver

Namli M. The Evidential Value of Interrogation in the Law of Civil Procedure. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul [Internet]. 20 Apr. 2021 [cited 20 Apr. 2021];0(68):69-83. Available from: https://doi.org/10.26650/annales.2019.68.0005 doi: 10.26650/annales.2019.68.0005


ISNAD

Namli, Mert. The Evidential Value of Interrogation in the Law of Civil Procedure”. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0/68 (Apr. 2021): 69-83. https://doi.org/10.26650/annales.2019.68.0005TIMELINE


Submitted20.08.2019
Accepted15.10.2019

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.