Research Article


DOI :10.26650/jol.2021.931029   IUP :10.26650/jol.2021.931029    Full Text (PDF)

Vocabulary Learning Strategies Utilized By Afghan Students Who Learn Turkish as a Foreign Language

Nabila NazariMehmet Gürlek

Human language includes many features, such as grammar, vocabulary, and communicative strategies. However, at the core of language is vocabulary, the key to clearly expressing ideas to other people. Therefore, while learning a foreign language, students develop strategies to ease the immensely difficult process of learning the vocabulary items in the target language. Vocabulary learning strategies have an important position in learning a foreign language. In other words, vocabulary is the powerful element that enhances writing, speaking, reading, and listening skills. Essentially, for learning vocabulary in a foreign language, memory-based, determination-based, cognitive, social, and metacognitive strategies are employed for the most part.

DOI :10.26650/jol.2021.931029   IUP :10.26650/jol.2021.931029    Full Text (PDF)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Afgan Öğrencilerin Sözcük Öğrenme Stratejileri

Nabila NazariMehmet Gürlek

Sözcük öğrenme stratejileri bir yabancı dil ediniminde önemli bir konuma sahiptir. Yabancı dil öğrenim/öğretiminde sözcükler dilin yazma, konuşma, okuma ve dinleme becerilerinin gelişmesini sağlayan güçlü ögelerdir. Bu araştırma, 2019-2020 öğretim yılında Kabil Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsünde öğrenim gören 202 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada nicel araştırmalardan olan betimsel analiz uygulanmıştır. Verileri elde etmek için alanyazında mevcut olan Schmitt (1997), Oxford (1990), Kocaman ve Kızılkaya Cumaoğlu (2014) ölçeklerinden uyarlanan 25 maddelik sorudan oluşan bir ölçek kullanılmıştır. Verilerin analizinde Kruskal Wallis-H ve Mann Whitney-U testlerinden yararlanmıştır. Araştırma sonucunda Afgan öğrencilerin sözcük öğrenirken en çok kullandıkları strateji üst-bilişsel strateji olurken daha az kullandıkları sözcük öğrenme stratejisi ise belirleme ve sosyal stratejilerdir. Katılımcıların sözcük öğrenirken etnisite değişkenine bakıldığında, Farsça konuşanların Türk kökenli olanlara göre daha çok strateji kullandığı görülmüştür. Sözcük öğrenirken istatistiksel olarak bakıldığında cinsiyetler arasında kayda değer bir fark görülmemiştir; ancak yaş grupları arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır.


EXTENDED ABSTRACT


This research study explores the vocabulary-learning strategies used by Afghan students. The participants of the current study consisted of 202 students attending Kabul University and Yunus Emre Institute during AY2019–2020. Out of 202 participants, 92 were female (45.6%), and 110 (53.9%) were male. Based on the age distribution, the participants formed three groups (Group 1: 18–20, Group 2: 21–23, and Group 3: >24). A descriptive analysis quantitative research method was utilized to study the problem. To this end, the participants were given survey questions (N = 25) adapted from the Schmitt (1997), Oxford (1990), and Kocaman and Kızılkaya Cumaoğlu (2014) surveys. The survey questions were focused on memory, determination, and cognitive, social, and metacognitive vocabulary-learning strategies. The data acquired through survey questions was analyzed via Kruskal-Wallis-H and Mann-Whitney-U tests after checking whether the data were distributed normally, via the Kolmogorov-Simirnov, Skewness, and Kurtosis tests. 

The results of the study indicate that among memory-based, determination-based, cognitive, social, and metacognitive vocabulary-learning strategies, Afghan students use the metacognitive strategy most frequently and the determination and social strategies least frequently. The results of the study also show that when ethnic differences among the students are considered, Persian speakers utilized more numerous vocabulary-learning strategies than Turkish-heritage students did. There was no statistically significant difference between genders in preference for vocabulary-learning strategies. However, according to the results, age was statistically significant. In other words, it is seen that participants between 18 and 20 years of age use strategies most often, and as a general tendency, the use of vocabulary-learning strategies seems to be negatively correlated to age. In other words, there is a decrease in the use of vocabulary learning strategies as age increases. Additionally, the participants aged 18–20 years and those aged 24 years and above used metacognitive and social strategies in a similar way.

In conclusion, the study revealed that Afghan students studying the Turkish language had different levels of success with different vocabulary strategies (memory-based, determination based, cognitive, social, and metacognitive). Furthermore, as a second factor determining the use of vocabulary-learning strategies, ethnicity affects the range and the use of vocabulary-learning strategies. Moreover, as age increases, the use of vocabulary-learning strategies diminishes, making age difference another factor influencing the use of vocabulary-learning strategies. However, gender difference is not a statistically significant factor in terms of the use of strategies. The findings of the study suggest that learning the crucial task of studying while learning a foreign language is affected by various factors, including the type of vocabulary-learning strategy, ethnicity, and age difference. Therefore, future studies should be conducted to reveal more about both, the vocabulary-learning process and the vocabulary-learning strategies, to ease the learning a foreign language. 


PDF View

References

 • Apaydın, D. (2007). Türkçenin yabancı dil öğretiminde sözcük öğrenimi üzerine bir yöntem denemesi (Yüksek Lisans Tezi, Haccettepe Üniversitesi, Ankara). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ tezDetay.jsp?id=2cAT2TIbPqW67dki0JVF8A&no=_qPUmnVNIuKoHV4REhcfhw google scholar
 • Bozali, S. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde/öğreniminde kelime kazanımına ilişkin oyun içerikli materyal geliştirme örneği: B1 düzeyi (Yüksek Lisans Tezi, Haccettepe Üniversitesi, Ankara). Erişim adresi: http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8850. google scholar
 • Erol, H. (2014). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde temel seviyede kelime öğretimi (Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=0kCZym GnUuZTZTQ5y2Bv0Q&no=Wavc2xfx3G2MYcYPM-66gA google scholar
 • Folse, K. (2004). Vocabulary myths: Applying second language research to classroom teaching. Ann Arbor: Michigan Press. google scholar
 • Hasekioğlu, I. (2009). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde sözcük bilgisi öğretimi Yeni Hitit yabancılar için Türkçe 1 serisinde sözcük öğretiminin değerlendirmesi (Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay. jsp?id=glc7piTAlcdaNujP9ZpQlw&no=EE7NtWxoOH_z5P-ODY-Wrg google scholar
 • Hatch, E., & Brown, C. (1995). Vocabulary, semantics and language education. Cambridge: Cambridge University Press. google scholar
 • İnce , H. (2006). Türkçede kelime öğretimi (Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=0f-PDRA7_M8Hz83zuHkLiA&no=yZPx-B5P757jVRGdmT1kHA google scholar
 • Karatay, H. (2007). Kelime öğretimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 141-153. google scholar
 • Kocaman, O. & Cumaoğlu, G. (2014). Yabancı dilde kelime öğrenme stratejileri ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 39(176), 293-303. google scholar
 • Macaro, E. (2003). Teaching and learning a second language. New York: Continuum. google scholar
 • Nation, I. (2000). Learning vocabulary in another language. Cambridge: Cambridge University Press. google scholar
 • Oxford, R. (1990). Language learning strategies what every teacher should know. Masachusetts: Heinle & Heinle Publishers. google scholar
 • Özdemir, B. (2017). Sözcük öğretimi ve kalıp sözlerin öğretimi. H. Develi, C. Yıldız, M. Balcı, İ. Gültekin, D. Melanlıoğlu içinde. Uygulamalı Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi el kitabı (Cilt 1). İstanbul: Kesit Yayınları. google scholar
 • Pinker, S. (1995). The language instinct the new science of language and mind. New York: Penguin Books. google scholar
 • Rubin, J. (1987). Learner strategies: Theoretical assumptions learner strategies: Theoretical assumptions, research history and typology. (A. W. Rubin, Ed.) Englewood Cliffs: Prentice-Hall. google scholar
 • Saydam, M. (2018). Kelime öğretimi stratejileri açısından yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kitapları üzerine bir inceleme (Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul). Erişim adresi: http://dspace.yildiz. edu.tr/xmlui/bitstream/handle/1/11790/9582.pdf?sequence=1 google scholar
 • Schimtt, N. (1997). Vocabulary learning strategies. In N. Schmitt, & M. McCarthy, Vocabulary. Description, acquisition and pedagogy (pp. 199-227). Cambridge: Cambridge University Press. google scholar
 • Serçe, H. (2015). Dil öğrenme stratejileri. Ankara: Pegem Akademisi. google scholar
 • Sönzmez, V., & Alacapınar, F. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı. google scholar
 • Syed, S. (2014). Determination of vocabulary learning strategies of students of Turkish as a foreign language at Jamia Milia Islamia University (Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay. jsp?id=rnIdtXrzbi0wpIEw0WUFpQ&no=oJ4cCBswcIUbbsUpUE_OAA google scholar
 • Takac, V. P. (2002). Vocabulary learning strategies used by university students. In: Petrovic, E. (ed.) The First Twenty-five Years of English Studies in Osijek. Sv. J. J. Strossmayera, Osijek. Faculty of EducationFaculty of Education, 149-160. google scholar
 • Tanın, R. (2004). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde sözcük bilgisi ve öğretimi (Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul). Erişim adresi: http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40112.pdf google scholar
 • Ungan, S. (2013). Dil ve dünya dilleri. M. Durmuş, & A. Okur içinde. Yabancılara Türkçe öğretimi el kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları. google scholar
 • Wilkins, D. A. (1972). Linguistics in language teaching. Lonon: Edward Amold. google scholar
 • Yığın , M. (2013). Türkçenin ikinci dil olarak öğretiminde öğrencilerin kullandıkları kelime öğrenme stratejileri (Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale). Erişim adresi:https://tez.yok.gov. tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=AGldq-lWpImcyxwj33yHIg&no=9LmnHEVtf8auf66UMDIyAw google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Nazari, N., & Gürlek, M. (2021). Vocabulary Learning Strategies Utilized By Afghan Students Who Learn Turkish as a Foreign Language. The Journal of Linguistics, 0(37), 89-104. https://doi.org/10.26650/jol.2021.931029


AMA

Nazari N, Gürlek M. Vocabulary Learning Strategies Utilized By Afghan Students Who Learn Turkish as a Foreign Language. The Journal of Linguistics. 2021;0(37):89-104. https://doi.org/10.26650/jol.2021.931029


ABNT

Nazari, N.; Gürlek, M. Vocabulary Learning Strategies Utilized By Afghan Students Who Learn Turkish as a Foreign Language. The Journal of Linguistics, [Publisher Location], v. 0, n. 37, p. 89-104, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Nazari, Nabila, and Mehmet Gürlek. 2021. “Vocabulary Learning Strategies Utilized By Afghan Students Who Learn Turkish as a Foreign Language.” The Journal of Linguistics 0, no. 37: 89-104. https://doi.org/10.26650/jol.2021.931029


Chicago: Humanities Style

Nazari, Nabila, and Mehmet Gürlek. Vocabulary Learning Strategies Utilized By Afghan Students Who Learn Turkish as a Foreign Language.” The Journal of Linguistics 0, no. 37 (Dec. 2023): 89-104. https://doi.org/10.26650/jol.2021.931029


Harvard: Australian Style

Nazari, N & Gürlek, M 2021, 'Vocabulary Learning Strategies Utilized By Afghan Students Who Learn Turkish as a Foreign Language', The Journal of Linguistics, vol. 0, no. 37, pp. 89-104, viewed 3 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/jol.2021.931029


Harvard: Author-Date Style

Nazari, N. and Gürlek, M. (2021) ‘Vocabulary Learning Strategies Utilized By Afghan Students Who Learn Turkish as a Foreign Language’, The Journal of Linguistics, 0(37), pp. 89-104. https://doi.org/10.26650/jol.2021.931029 (3 Dec. 2023).


MLA

Nazari, Nabila, and Mehmet Gürlek. Vocabulary Learning Strategies Utilized By Afghan Students Who Learn Turkish as a Foreign Language.” The Journal of Linguistics, vol. 0, no. 37, 2021, pp. 89-104. [Database Container], https://doi.org/10.26650/jol.2021.931029


Vancouver

Nazari N, Gürlek M. Vocabulary Learning Strategies Utilized By Afghan Students Who Learn Turkish as a Foreign Language. The Journal of Linguistics [Internet]. 3 Dec. 2023 [cited 3 Dec. 2023];0(37):89-104. Available from: https://doi.org/10.26650/jol.2021.931029 doi: 10.26650/jol.2021.931029


ISNAD

Nazari, Nabila - Gürlek, Mehmet. Vocabulary Learning Strategies Utilized By Afghan Students Who Learn Turkish as a Foreign Language”. The Journal of Linguistics 0/37 (Dec. 2023): 89-104. https://doi.org/10.26650/jol.2021.931029TIMELINE


Submitted24.12.2021
Accepted13.01.2022
Published Online15.03.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.