CHAPTER


DOI :10.26650/PB/AA08.2020.001.010   IUP :10.26650/PB/AA08.2020.001.010    Full Text (PDF)

Fuat Sezgin’s Contribution to The Litterature of Qur’ānic Commentary: The Sources of Al-Bukhārī

Mehmet Demirci

In this paper, we will touch on Fuat Sezgin’s works before he went abroad and their contribution to commentary literature. It is possible to say that Sezgin’s work in that period was the basis for his later work. One example is Sezgin’s book titled “Sources of Bukhari”. This work may seem like a study limited to the hadith since it deals with the great muhaddis Bukhari. However, when the contents and sources of the work are examined, it is clear that this has an important place in terms of the science of commentary. It could be said that two works related to Qur’anic commentary were particularly effective in Sezgin’s orientation to such a study. These are Tabarî’s commentary book and Mecâzü’l-Kur’an. Sezgin, especially while working on Mecâzü’l-Kur’an, saw the effect of this work on Bukhari and therefore wrote the book of Bukhari’s Sources. In this study, Sezgin made important statements about early sources of exegesis. Moreover, this book revealed that a part of the commentary of Sahih, which is a hadith book, is written in the style of an independent commentary. In this respect, Fuat Sezgin made an important contribution to exegesis literature.


DOI :10.26650/PB/AA08.2020.001.010   IUP :10.26650/PB/AA08.2020.001.010    Full Text (PDF)

Fuat Sezgin’in Tefsir Literatürüne Katkısı: Buhârî’nin Kaynakları

Mehmet Demirci

Bu tebliğde Fuat Sezgin’in yurt dışına gitmeden önceki çalışmalarına ve bunların tefsir literatürüne olan katkısına temas edeceğiz. Sezgin’in o dönemde yapmış olduğu çalışmaların sonrakilerine zemin teşkil ettiğini söylemek mümkündür. Bu çalışmalardan birisi Sezgin’in “Buhârî’nin Kaynakları” isimli kitabıdır. Bu eser, büyük muhaddis Buhârî’yi ele alması hasebiyle sadece hadis ilmiyle sınırlı bir çalışma gibi görünebilir. Ancak eserin muhtevası ve kaynakları incelendiğinde bunun tefsir ilmi açısından da önemli bir yere sahip olduğu anlaşılmaktadır. Sezgin’in böyle bir çalışmaya yönelmesinde Kur’an tefsiriyle ilgili olan iki esrin etkili olduğunu söylemek mümkündür. Bunlar Taberî tefsiri ile Mecâzü’l-Kur’an’dır. Sezgin, özellikle Mecâzü’l-Kur’an üzerinde çalışırken bu eserin Buharî üzerindeki etkisini görmüş ve bu sebeple Buhârî’nin Kaynakları isimli çalışmasını yapmıştır. Bu çalışmasıyla Sezgin, tefsir ilminin erken dönemdeki kaynaklarına dair önemli tespitler yapmıştır. Diğer taraftan bir hadis kitabı olan Sahih’in tefsir kısmının müstakil bir tefsir çalışması tarzında yazıldığını ortaya çıkarmıştır. Bu bakımdan Fuat Sezgin tefsir literatürüne önemli bir katkı sağlamıştır. References

 • Agitoğlu, N. (2018). Fuad Sezgin’in (ö. 2018) bazı hadis meselelerine dair görüşleri üzerine bir değerlendirme. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(85), 298–312. google scholar
 • Aksakal, Z. N. (2015). Ebû Ubeyde Ma‘mer b. el-Müsennâ, mecâzü’l-kur’ân’ı ve mukaddimesi üzerine bir inceleme. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(2), 83–104. google scholar
 • Albayrak, A. (2016). Fuad Sezgin’in “Buhârî’nin kaynakları” kitabı üzerine değerlendirmeler. Usûl İslam Araştırmaları, 26, 51–100. google scholar
 • Bilgen, H. (1999). Sahih-i buhârî’de tefsir rivayetleri ve değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ezurum. google scholar
 • Cerrahoğlu, İ. (1969). Ali ibn Abi Talha’nın tefsir sahifesi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17, 55–82. google scholar
 • Cerrahoğlu, İ. (1989). Ali b. Ebû Talha. Türkiye diyanet vakfı islam ansiklopedisi. Erişim adresi: https://islamansiklopedisi.org.tr/akş-b-ebu-talha google scholar
 • Çelik, A. (2016). Buhârî’nin kaynakları hakkında araştırmalar. Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4(8), 228–232. google scholar
 • El-Mekkî, E. (2001). Kûtu’l-kulûb. Kahire: Mektebetü Darü’t-Türas. google scholar
 • Hıdır, Ö. (2007). Oryantalizme karşı oksidentalizm: Hadis oksidentalizmi -M. Fuad Sezgin ve M. Mustafa el-A’zami örneği-. Hadis Tetkikleri Dergisi, 5(1), 7–31. google scholar
 • İbn Hacer, A. (2000). Fethu’l-bârî bi şerhi sahihi’l-Buhâri. Riyad: Beytü’l-Efkâri’d-Devliyye. google scholar
 • Karagöz, M. (2015). “Başlangıçta Tefsir Hadisin Bir Bölümüydü” iddiasının kaynağı ve değeri. Tefsir Tarihi Yazımı Sempozyumu içinde (s. 35–74). Ankara: Araştırma Yayınları. google scholar
 • Nevevî, M. (2008). Et-telhis şerhu’l-camii’s-sahih li’l-Buhârî. Riyad: Dâru Taybe li’n-neşr ve’t-tevzi. google scholar
 • Sezgin, F. (1956). Buhârî’nin Kaynakları Hakkında Araştırmalar. İstanbul: İbrahim Horoz Basımevi. google scholar
 • Sezgin, F. (2004). İslam Kültür Dünyasının Bilimler Tarihindeki Yeri. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi. google scholar
 • Süyuti, C. (2005). El-itkân fi Ulumi’l-Kur’an. Medine: Merkezü’d-Dirâsâti’l-Kur’aniyye. google scholar
 • Türcan, Z. 2010. Hadis rivayet geleneği ve tefsir -Sahîhu’l-Buhârî’nin kitâbu’t-tefsîr’i örneği-. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 29, 249–282. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.