CHAPTER


DOI :10.26650/PB/AA08.2020.001.003   IUP :10.26650/PB/AA08.2020.001.003    Full Text (PDF)

Prof. Dr. Fuat Sezgin’s Contributions to the History of Islamic Science Developed in al-Andalus

Cumhur Ersin Adıgüzel

Al-Andalus, a part of the Islamic world for approximately eight centuries, was one of the important centers of science in connection with scientific developments in the Islamic world particularly between the 10th and 13th centuries. Works written by Andalusian scholars in the fields of mathematics, astronomy, cartography, medicine, pharmacy, botany and philosophy were carefully followed and examined by Christian or Jewish scientists interested in these fields. Therefore, these works made significant contributions to the development of scientific studies in the West through translations from Arabic to Hebrew and Latin, even sometimes while the authors were still alive. Prof. Dr. Fuat Sezgin, an eminent historian of science, appreciated the significance of the history of Islamic science in al-Andalus and thus al-Andalus took a remarkable place in his works. In fact, Sezgin only devoted some his thematic studies, such as historical geography and the transmission of Islamic philosophy, to the West, while the rest was devoted to al-Andalus in addition to his individual-centered works such as his study of the versatile scholar Ibn Sīd al-Batalyawsī, the astronomy scholar al-Zarqālī and studies on Ibn Bājja, Ibn Tufayl, Ibn Rushd and Ibn Sab‘īn, who were the main representatives of the philosophical thought developed at al-Andalus. This study aims to investigate the contributions of Prof. Dr. Fuat Sezgin regarding the works published by Muslim scholars in al-Andalus which stood out as an important science center at the western edge of Islamic civilization. Our study also includes an examination of his scientific studies on these works.


DOI :10.26650/PB/AA08.2020.001.003   IUP :10.26650/PB/AA08.2020.001.003    Full Text (PDF)

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Endülüs’te Gelişen İslam Bilim Tarihi Çalışmalarına Katkıları

Cumhur Ersin Adıgüzel

Endülüs, İslam dünyasının bir parçası olduğu yaklaşık sekiz asırlık süreç boyunca, özellikle de İslam dünyasındaki bilimsel gelişmelerle bağlantılı olarak X-XIII. yüzyıllar arasında önemli bilim merkezlerinden biri olmuştur. Endülüslü bilginlerin matematik, astronomi, kartografya, tıp, eczacılık, botanik ve felsefe gibi alanlara dair telif ettikleri eserler, yazıldıkları alanlarla ilgilenen Hıristiyan veya Yahudi bilim adamlarınca büyük bir dikkatle takip ve tetkik edilmiş; kimi zaman henüz müellifleri hayattayken Arapçadan İbranice ve Latinceye yapılan tercümeler yoluyla Batı’da bilimsel çalışmaların gelişmesine son derece önemli katkılar sağlamıştır. Büyük bilim tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin, Endülüs’te gelişen İslam bilim tarihi eserlerinin taşıdıkları önemi bihakkın takdir etmiş ve Endülüs, Sezgin’in çalışmalarında önemli bir yer tutmuştur. Öyle ki Sezgin, çok yönlü bir bilgin olan İbn Sîd el-Baṭalyevsî; astronomi bilgini ez-Zerḳālî; Endülüs’te gelişen felsefî düşüncenin başlıca temsilcileri olan İbn Bâcce, İbn Ṭufeyl, İbn Rüşd ve İbn Seb‘în gibi kişi merkezli eserlerinin yanı sıra, tarihî coğrafya ve İslam felsefesinin Batı’ya aktarımı gibi bazı tematik çalışmalarını coğrafî olarak sadece Endülüs’e ayırmıştır. Bu çalışma, İslam medeniyetinin batı ucunda önemli bir bilim merkezi olarak öne çıkan Endülüs’te Müslüman bilginlerin telif ettikleri eserler ve bu eserler üzerine yapılan bilimsel çalışmalara Prof. Dr. Fuat Sezgin tarafından yapılan katkıları incelemeyi hedeflemektedir.References

 • Ebû ‘Ubeyd el-Bekrî. (1994). Kitâbu Mu‘cemi mesta‘cem, I-II (F. Wüstenfeld, Nşr.; F. Sezgin, Tıpkıbasım), Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften. google scholar
 • García Sánchez, E. (1992). Agriculture in Muslim Spain. Salma Khadra Jayyusi (Ed.), The Legacy of Muslim Spain içinde (pp. 987–999). Leiden: E.J. Brill. 1992. google scholar
 • Ḥimyerî. (1993). La Peninsule Iberique au moyen-age d’apres le Kitâb ar-Rawḍ al-mi’ṭār fî khabar al-aqṭār. L. Provençal (Ed) (F. Sezgin, Yay.). Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften. google scholar
 • İbn Cülcül. (1999). Ṭabaḳātü’l-eṭıbbâ ve’l-ḥükemâ (F. Fuâd Seyyid ve F. Sezgin, Thk.). Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften. google scholar
 • İbnü’l-‘Avvâm. (2001). Kitâbü’l-Filâḥa-Le Livre L’Agriculture, I-II. J.-J. Clément-Mullet ve F. Sezgin (Çev. ve Yay.), Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften. google scholar
 • İdrîsî. (1994). Vaṣfu İfrîḳiya ve’l-Endelüs li’l-İdrîsî (R. Dozy ve F. Sezgin, Nşr.). Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften. google scholar
 • Kaçar, M., Bir, A., (2012). Usturlap, TDV İslam Ansiklopedisi, 42, 195–198. google scholar
 • Lorch, R. P. (1976). The astronomical instruments of Jābir b. Aflah and Torquetum. Centearus 20(1), 11–34. google scholar
 • Lorch, R. P. (1976). Jābir b. Aflah. Dictionary of Scientific Biography, VII, 37–39, New York: Charles Scribner’s Sons. google scholar
 • Millas Vallicrosa, José María. (1998). Estudios sobre Azarquiel, F. Sezgin (Yay.). Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften. google scholar
 • Rico y Sinobas, Manuel. (2002). Libros del saber de astronomia del rey D. Alfonso X De Castilla: copilados, anotados y comentado, I-IV (F. Sezgin, Yay.). Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften. google scholar
 • Ṣâ‘id el-Endelüsî. (1999). Ṭabaḳātü’l-ümem (L. Şeyho, Thk.; F. Sezgin,Yay.). Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften. google scholar
 • Ṣâ‘id el-Endelüsî. (2014). Ṭabaḳātü’l-ümem, (R. Şeşen, Thk., ve Trc.). İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. google scholar
 • Sezgin, F. (Ed.). (1993). Texts and studies on the historical geography and topography of al-Andalus. Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften. google scholar
 • Sezgin, F. (Ed.). (1998a). Arabic-Spanish astronomy at the court of King Alfonso X of Castile: texts and studies collected and reprinted, I-II. Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften. google scholar
 • Sezgin, F. (Ed.). (1998b). Astronomical instruments and observatories in the Islamic world: texts and studies collected and reprinted, I-XII. Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften. google scholar
 • Sezgin, F. (Ed.). (1998c). al-Zarqālī Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Yaḥyā (d. 493/1099): Texts and studies. Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften. google scholar
 • Sezgin, F. (Ed.). (2001). Agriculture: texts and studies, I-V. Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften. google scholar
 • Sezgin, F. (Ed.). (2005). The Reception and Assimilation of Arabic Science in the Occident: Texts and Studies, I-VI. Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften. google scholar
 • Sezgin, F. (Ed.). (2006a). Selected Writings on the Reception and Assimilation of Islamic Medicine in the Occident. Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften. google scholar
 • Sezgin, F. (Ed.). (2006b). The Reception and Assimilation of Arabic Medicine. The School of Montpellier: Texts and Studies. Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften. google scholar
 • Sezgin, F. (Ed.). (2006c). The Reception and Assimilation of Islamic Mathematics and Astronomy in the Occident: Texts and Studies, I-IV. Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften. google scholar
 • Sezgin, F. (Ed.). (2006d). The Reception and Assimilation of Islamic Medicine in the Occident: Texts and Studies, I-II. Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften. google scholar
 • Sezgin, F. (Ed.). (2006e). az-Zarqālī and al-Bitrūjī: Their Works in Western Translations and Adaptations: Text and Studies. Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften. google scholar
 • Sezgin, F. (2008). İslam’da Bilim ve Teknik (A. Aliy, Çev.), I-V. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları. google scholar
 • Vernet, J. (1981). al-Zarqālī. Charles Coulston Gillispie (Ed.), Dictionary of Scientific Biography, XIV (pp. 592–595). New York: Charles Scribner’s Sons. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.