CHAPTER


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.036   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.036    Full Text (PDF)

Evaluation of effect on soil pollution of wild open dump areas

Emre ÖzşahinHüseyin Sarıİlker EroğluOrhan YükselMehmet Özdeş

In this study, it is aimed to evaluate the effect of landfills on land pollution by disordered storage method. The study was carried out in the case of Çorlu landfill, where solid wastes from the surrounding settlements were collected by open dumping (wild) method between 2004-2017. The study was carried out on the basis of heavy metal analysis of 22 soil samples taken from 0-30 cm depth from the ground points to represent the area at best. Results of the analysis are compared with both and Turkey Soil Pollution Control values and previously conducted water pollution results in the same area. The results of the study thematically mapped using GIS-based techniques. The results obtained from the Çorlu landfill revealed that the main risk of soil pollution in disordered landfills is leachate. In addition, the spatial distribution of soil pollution in these areas was affected by topographic conditions, especially slope factors. In this context, disordered waste dump sites have been determined to immediately affect both ambient soil and the water resources directly by leaking water as pollutants.References

 • Abd El-Salam, M. M., Abu-Zuid, G. I. (2015). Impact of landfill leachate on the groundwater quality: A case study in Egypt. Journal of Advanced Research, 6: 579-586. google scholar
 • Ali, S. M., Pervaiz, A., Afzal, B., Hamid, N., Yasmin, A. (2014). Open dumping of municipal solid waste and its hazardous impacts on soil and vegetation diversity at waste dumping sites of Islamabad city. Journal of King Saud University - Science, 26 (1): 59-65. google scholar
 • Demirtaş, N. (2009). Çorlu İlçesi Eski ve Yeni Düzensiz (Vahşi) Çöp Depolama Alanlarının BOI₅/KOI Oranlarının Zamanla Değişiminin İncelenmesi ve Ağır Metal Salınımlarının Tespiti. Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Tekirdağ. google scholar
 • Deniz, M., Topuz, M. (2018). Uşak İlinde Mevcut ve Eski Atık Depolama (Deponi) Alanlarının ve Atık Su Arıtma Tesislerinin Koku Kirliliği Açısından Etkilerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Analizi. 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi (05-08 Eylül 2018) Bildiriler Kitabı, s.: 511-518, Üsküp. google scholar
 • Erdoğan, R., Uzun, G. (2007). Katı Atık Depolama Alanlarının Bitkisel Islahına Bir Örnek: Adana-Sofulu Çöp Depolama Alanı. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20 (1): 71-82. google scholar
 • Ertürk, M. C., Görgün, E. (2011). Türkiye’deki Düzensiz Çöp Döküm Sahalarının Islahında Güncel Bir Örnek: Mersin Çavuşlu Çöp Depolama Sahasının Rehabilitasyonu. Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Sigma 3: 200-208. google scholar
 • Gökçe, G. F., Kırkık Aydemir, K. P., Hasanoğlu, P., Özbay, M. (2015). Katı Atık Düzenli Depolama Sahalarının ve Vahşi Depolama Alanlarının Islahı ve Bitkilendirilmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3: 258-271. google scholar
 • Kubas, A., İnan, İ. H., Gaytancıoğlu, O., Azabağaoğlu, Ö., Erbay, R., Unakıtan, G. (2002). Trakya Bölgesi’nde Sanayileşmenin Tarımsal Üretime Etkileri ve Sonuçlarının Sürdürülebilir Tarım Politikası Açısından Değerlendirilmesi. Proje No: TOGTAG-TARP-2501, TÜBİTAK, Ankara. google scholar
 • Özşahin E., Sarı, H., Eroğlu, İ. (2018). Ekolojik Koşullara Göre Tekirdağ İlinin Arazi Kabiliyet Sınıflandırması. Kriter Yayınevi, İstanbul. google scholar
 • Özşahin E., Sarı, H., Eroğlu, İ. (2018). Naip Ovası ve Yakın Çevresindeki Taş Ocaklarında Zamansal ve Mekânsal Değişimlerin Çevresel Etkileri (Tekirdağ). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 28(3): 331-344. google scholar
 • Sarı, H. (2019). Assessment of Nutrient Status of Soil Around Municipal Soil Waste Disposal Site in Çorlu District of Tekirdağ Using GIS. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 7(2): 377-383. google scholar
 • Seven, T., Can, B., Darende, B. N., Ocak, S. (2018). Hava ve Toprakta Ağır Metal Kirliliği. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 1 (2): 91-103. Sharma, A., Gupta, A. K., Ganguly, R. (2018). Impact of open dumping of municipal solid waste on soil properties in mountainous region. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 10: 725-739. google scholar
 • Tekin, Ö. F., Söylemez, A. (2018). Bir Yerel Çevre Politikası Olarak Vahşi Depolama Alanlarının Islahı: Konya Aslım Çöplüğü Örneği. Uluslararası Su ve Çevre Kongresi SUÇEV (22-24 Mart 2018) Bildiriler Kitabı, s.: 1407-1414, Bursa. google scholar
 • Türkiye Belediyeler Birliği (2014). Düzenli Depolama Sahalarının Tasarımı, Yer Seçimi ve Vahşi Depolama Alanlarının Islahı. Türkiye Belediyeler Birliği Atık Komisyonu, Ankara. google scholar
 • Yaylı, H. (2012). Çevre Etiği Bağlamında Kalkınma, Çevre ve Nüfus. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15: 151-169. google scholar
 • Yılmaz, A., Bozkurt Y. (2010). Türkiye’de Kentsel Katı Atık Yönetimi Uygulamaları ve Kütahya Katı Atık Birliği (KÜKAB) Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15 (1): 11-28. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.