CHAPTER


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.066   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.066    Full Text (PDF)

Reassessment of Land Use and Land Cover of Thrace Peninsula According to Corine Land Classification System

Mehmet ÖzdeşEmre Özşahinİlker Eroğlu

Previous studies indicated that the continuous growth of the city structure triggered the expansion of the discontinuous city structure towards the environment in the provincial borders of Tekirdağ, occupying the fertile agricultural lands and natural environment in an uncontrolled manner. Furthermore, due to the migration and rapid population growth in recent years, the expansion of settlement areas causes decrease in pastures, forest lands and various land changes in the area. This study aims to investigate whether there has been any destruction and decrease in agricultural land areas in the Thrace Region during the last three decades, and which land classes, if any, replaced agricultural lands. IDRISI Land Change Modeler was utilized in this study where Corine land classification system data of 1990, 2000 and 2018 were used.

As a result, when the land classes are examined as loss and gain, a land loss of approximately 160 km2 was experienced in agricultural lands between 1990 and 2000, whereas an increase of about 150 km2 was observed in built-up areas during the same period. Examining the change between 1990 and 2018, a more complex picture was observed. In this period, there were serious losses in some areas of agricultural lands and natural lands (100 km2 and 500 km2 respectively), while in some regions an increase (approximately 600 km2 in each land cover) was observed. During the same period, an increase of approximately 250 km2 has occurred in built-up areas.References

 • Ateşoğlu, A. (2016). Havza çalışmalarında kullanılan CORINE 2006 arazi sınıflandırma verilerinin doğruluğunun araştırılması. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, 66 (1): 173-183. google scholar
 • Başyiğit, L. (2004). CORINE Arazi Kullanımı Sınıflandırma Sistemine Göre Arazi Kullanım Haritasının Hazırlanması: Isparta Örneği. Tarım Bilimleri Dergisi, 10 (4): 366-374. google scholar
 • Brown, Daniel G.; et al. (2014). Advancing Land Change Modeling: Opportunities and Research Requirements. Washington, DC: The National Academic Press. p. 1. ISBN 978-0-309-28833-0. google scholar
 • Brown, Daniel G; Verburg, Peter H; Pontius Jr, Robert Gilmore; Lange, Mark D (2013). “Opportunities to improve impact, integration, and evaluation of land change models”. Current Opinion in Environmental Sustainability. 5 (5): 452–457. doi:10.1016/j.cosust.2013.07.012. google scholar
 • Cangir C, Yüksel O, ve Boyraz D., (1996). Trakya’da Amaç Dışı Arazi Kullanılmasının boyutları ve Arazi Kullanım Planlaması. Trakya’nın Bugünü ve Geleceği İçin Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu. 3-6 Ocak 1996. Çorlu. google scholar
 • ETC/LC (European Topic Centre / Land Cover) (1995). CORINE land cover. Commission of the European Communities, Retrieved 14.12.2007 from http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover. google scholar
 • Feranec, Jan & Hazeu, G.W. & Christensen, Susan & Jaffrain, G. (2007). Corine Land Cover Change Detection in Europe (Case Studies of the Netherlands and Slovakia). Land Use Policy 24 (2006) 1. 24. 10.1016/j.landusepol.2006.02.002. google scholar
 • Gallego F.J., (2010). A population density grid of the European Union, Population and Environment. 31: 460-473 google scholar
 • Gençer, M., Başyiğit, L., Akgül, M. (2015). Eğirdir Gölü Koruma Zonları CORINE Arazi Kullanım Sınıflaması. Tarım Bilimleri Dergisi, 21: 26-38. google scholar
 • Güngöroğlu C., (2011) “CORINE arazi örtüsü sınıflandırmalarında ormanlık alanlara yönelik doğruluk değerlendirmeleri Antalya Çakırlar Orman İşletme Şefliği Örneği”, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.35-50. google scholar
 • Güre, M. (2009). Avrupa Birliği CORINE Arazi Kullanımı Sınıflandırma Sistemi ve Çanakkale İli Uygulaması. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çanakkale. google scholar
 • Janssen, Stijn & Dumont, Gerwin & Fierens, Frans & Mensink, Clemens. (2008). Spatial interpolation of air pollution measurements using CORINE land cover data. Atmospheric Environment. 42. 4884-4903. 10.1016/j.atmosenv.2008.02.043. google scholar
 • Koca, Y. K., Doran, İ., Kılıç, T. (2009). Arazi Sınıflandırma Yöntemi Corine’e Eleştirel Bir Yaklaşım. TÜCAUM V. Coğrafya Sempozyumu (16-17 Ekim 2008) Bildiriler Kitabı, s.: 71-80, Ankara. google scholar
 • Kocaman, A . (2006). Trakya Bölgesi Su Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Sulu Tarım Uygulamaları: Mevcut Verilerin Sorunların Çözümü İçin Analizi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 3 (2), 139-152. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jotaf/issue/19057/201554 google scholar
 • Özşahin, E., & Eroğlu, İlker. (2018). Land capability classification based on ecological properties of Tekirdag province

  Tekirdağ ilinin ekolojik koşullarına göre arazi kabiliyet sınıflandırması. Journal of Human Sciences, 15(2), 835-854. Retrieved from https://j-humansciences.com/ojs/index. php/IJHS/article/view/4958 google scholar

 • Özşahin, E., Pektezel, H., Eroğlu, İ. (2016). Tekirdağ Şehri ve Yakın Çevresinde Arazi Kullanımının Zamansal ve Mekânsal Değişimi. Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Volume: 8, No: 1, p.: 307-326. google scholar
 • Sarı H., Özşahin E., (2016). Spatiotemporal change in the LULC (Landuse/Landcover characteristics of Tekirdag Province based on the CORINE (Thrace, Turkey), Fresenius Environmental Bulletin, vol. 25, pp. 4694-4707. google scholar
 • Stathopoulou, M. and Cartalis, C. (2007). Study of the Urban Heat Island of Athens, Greece during Daytime and Night-Time. Proceedings of the 2007 Urban Remote Sensing Joint Event (IEEE) Conference, Paris, 11-13 April 2007, 1-7. google scholar
 • Süzer, Sami. (2001). Trakya Koşullarında Sürdürülebilir Tarımın Toprak Verimliliği ve Ekosistemin Korunmasına Etkisi, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Retrieved 14.08.2019 https://arastirma.tarimorman.gov.tr/ttae/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=86 google scholar
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Faaliyet Raporu (2007). T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yıllık Faaliyet Raporu, Ankara, 2007 google scholar
 • Tekirdağ Tarım Raporu (2014). Tekirdağ Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, http://tekirdag.tarim.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=47 google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.