CHAPTER


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.033   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.033    Full Text (PDF)

Regional distribution of female labor force in Turkey

Emine Akman

The wage participation of women in the labor force was realized in the wake of the industrial revolution. Industrial development paved the way for women to sell their labor for wages. The most common problems facing the female labor force are low-wage employment in labor-intensive jobs and the lack of social security in the informal sector. In addition, gender discrimination by employers continues to be a problem. There is high participation of women in the labor force in the developed regions of Turkey but lower participation in developing regions. Therefore, there is uneven distribution of the female workforce at the regional level. Opportunities for women in education have been limited because of their identity as women in return for their labor in working life and their participation in social activities. Unfortunately, traditional attitudes continue to prevail. However, the social changes that have been brought about through the process of industrialization and urbanization mean that women have assumed new roles. Thus, women have attempted to gain economic freedom by entering the workforce. In this study, the regional distribution of the female labor force is analyzed according to the Statistical Region Units Classification (NUTS) Level 1. The primary objective of this study is to explore the regional distribution of the female labor force in Turkey, establish the causes of this, and present results in line with the basic principles of geography. Data used in this study were obtained from the Turkey Statistical Institute (TUIK) official website. Female employment, female labor force participation rates (LFPR), and factors affecting female labor force participation at the regional level are discussed. NUTS (Level 1) is taken as the basis of the regional classification because of the country’s regional separation along provincial borders. In other classifications, because of geographical region separation, healthy data could not be provided as not all provinces are located in the same region.References

 • Acar, A.C.,(1992), Kadınların İşletmelerde İstihdamı ve Kadınların Çalışmasına Karşı Tutumlarla İlgili Bir Araştırma.(Doktora Tezi).İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale. google scholar
 • Ekmekçi, Y. (2004), Türkiye’de Kadın İşgücünün Gelişimi Ve Çalışma Yaşamında Karşılaştıkları Engeller.(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. google scholar
 • Erdoğan R., Okudum R.,( 2015).Türkiye’de İşgücünün Bölgesel Analizi. Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.20, ss.37-48. google scholar
 • Gürkan, Ü., (1976), Kadın Emeğinin Değeri ve Evli Kadınların Çalışmasının Kocasının İznine Bağlı Olmasının Yarattığı Sosyal ve Hukuki Sorunlar, Hacettepe Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1-2. google scholar
 • Karabiyik, İ. (2012), Türkiye’de Çalışma Hayatında Kadın İstihdamı, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, s. 237. google scholar
 • Kocacik F., Ve GÖKKAYA, V.B., (2005). Türkiye’de Çalışan Kadınlar ve Sorunları.Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:6, Sayı:1,Sivas . google scholar
 • Özer M., Ve BİÇERLİ, K., (2004). Türkiye’de Kadın İşgücünün Panel Veri Analizi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C: 3, No.1, ss: 55-86. google scholar
 • Pinarcioğlu, N. Ş.,(2006) Kentlerde Kadınların İşgücü ve İstihdama Katılım Sorunları: google scholar
 • İzmit Örneği.(Yüksek Lisans Tezi).Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, , Kocaeli google scholar
 • TUIK (2019), Temel İstatiktikler, 25.04.2019 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu: http://tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist google scholar
 • Ulutaş, Çağla Ünlütürk, “Yoksulluğun Kadınlaşması ve Görünmeyen Emek”, Çalışma ve Toplum, 2009/2. google scholar
 • Yıldırak, N., Bülent Gülçubuk, Sema Gün, Emine Olhan ve Mehmet Kılıç; (2003), Türkiye’de Gezici ve Geçici Kadın Tarım İşçilerinin Çalışma ve Yaşam Koşulları ve Sorunları, Tarım-İş Yayınları, Ankara. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.