CHAPTER


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.109   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.109    Full Text (PDF)

Spatial distribution of the elderly population in Afyonkarahisar city

Üzeyir YasakMuhammet Keskin

The relationship between the phenomenon of old age and space is rather important when we think about provision of services and plan approaches in various scales. Aging of the population makes necessary of producing more new policies like economy, health, transportation, new housing expectation and accessing to social facilities. Determination of which units of urban area parts are populated by the aging population is important in terms of the applicability of these policies. In this respect, the aim of research is to reveal spatial distribution of 65 years and overpopulation in Afyonkarahisar and analyse the factors which affects distribution. How old age population is distributed according to neighborhood in the first findings of this study has been put forward spatially. For this purpose, the population of 65 years and over residing in the areas of the city center which has 500 population and more are considered. In this study, quantitative research method is used. Firstly, the total number of old age population including the number of women and men in the research area has been requested from TÜİK. In the first findings, the rate of old population in Afyonkarahisar is % 6,6 which remains below the average of Turkey. It is understood that the most densely 65 years and over populated areas are Dumlupınar, Cumhuriyet and Fatih. In the narrow range analysis of old age population, it is understood that the young old age population between 65-75 is distributed more equal in the city center. However, it is understood that the elderly population over 80 is densely distributed only in 2 areas in the city center.References

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2012). Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı. Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara. google scholar
 • Akgül, H. (2018) Aksu İlçesinde (Isparta) Kırsal Nüfusun Yaşlanması ve Yaşlı nüfusun Sorunları, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Isparta:Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. google scholar
 • Aliağaoğlu, A. (2003). Afyon’da Şehir Morfolojisinin İki Unsuru: Cadde-Sokak Sistemi ve Konutlar, Coğrafi Bilimler Dergisi, 1(2), 63-83. google scholar
 • Arun, Ö. (2013). Ageing in Turkey: “The Peter Pan Syndrome?”. Joseph Troisi, Hans-Joachim von Kondratowitz (Eds.), Ageing in the Mediterranean içinde (297-323). London: Policy Press. google scholar
 • Arun, Ö. (2108). Yaşlanmayı Aşmak, Ankara: Phoenix Yayınları. google scholar
 • Avcı, S. (2014). Türkiye’de 65 ve Üzeri Yaştaki Nüfusun Gelişimi ile Mekânsal Dağılışı. TÜCAUM VIII. Coğrafya Sempozyumu (23-24 Ekim 2014) Bildiriler Kitabı içinde, (299-308). Ankara. google scholar
 • Avcı, S. (2016). Türkiye’de Yaşlı Nüfusun Artışının Neden Olduğu Sorunlar. TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 13-14 Ekim 2016 Bildiriler Kitabı içinde (597-598). Ankara google scholar
 • Çetin, T. (2010). Termal Turizmin Başkenti Afyonkarahisar, Ankara: Beyazkalem Yayınevi. google scholar
 • Emiroğlu, M. (1988). Türkiye’de yaşlı nüfusun artışı ve coğrafi dağılım özellikleri. DTCF Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 11,25-49. google scholar
 • Kalınkara, V. (2016). Temel Gerontoloji: Yaşlılık Bilim. Ankara: Nobel Yayınları. google scholar
 • KOÇ, İ., ERYURT, M. A., ADALI, T., SEÇKİNER, P. (2010). Türkiye’nin Demografik Dönüşümü. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Yayını. google scholar
 • Kutsal, Y. G. (2009). Teb Eczacılık Akademisi Geriatri Yaşlı Sağlığına Multidisipliner Yaklaşım. Ankara: Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Yayını, Yayın No 4. google scholar
 • Mackinlay, E., (2001), The spiritual dimension of ageing, First ed. United Kingdom, Jessica Kingsley Publishers. google scholar
 • Özgür, E.M. (1999). Türkiye Nüfusunun Yaş Yapısı. Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 7, 159-174. google scholar
 • Özgür, E.M. (2010). Türkiye’nin Yaşlanma Sürecine Coğrafi Bir Bakış. 1. Ulusal Nüfusbilim Kongresi, 9-10 Ekim 2010, Ankara. google scholar
 • Özgür, E.M. (2013). Türkiye Nüfusundaki Doğurganlık Düşüşü ve Yaşlanma Eğilimi. Her Yönüyle Dernekler Dergisi, 23, 30-35. google scholar
 • Özgür, E.M. (2019). Yaşlanmanın coğrafyaları: Coğrafi gerontolojide ilerleme, tartışmalar ve araştırma gündemi. Coğrafi Bilimler Dergisi, 17(1),78-109. google scholar
 • Sevindi, C., Korkusuz, T. (2018) Türkiye’de Yaşlı Bağımlı nüfusun Gelişimi, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı, google scholar
 • Şenol, E., Saraçoğlu, H. (2012). Tokat Kentinde Yaşlı Nüfusun Mekânsal Dağılışı ve Kent Içi Arazi Kullanımının Yaşlı Nüfusun Yaşam Kalitesine google scholar
 • Etkileri. Ali Açıkel, Samettin Başol, A.Osman Solmaz ve Murat Hanilçe (Eds.), Tokat Sempozyumu (1-3 Kasım 2012) Bildiriler Kitabı içinde (97-116). Tokat. google scholar
 • Şentürk, M., & Ceylan, H. (2015). İstanbul’da Yaşlanmak. İstanbul: Açılımkitap. google scholar
 • Taş, B. (2012). Afyonkarahisar İlinde Termal Turizmin Gelişimi, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26, 139-152. google scholar
 • Tufan, İ. (2016). Antik Çağ’dan Günümüze Yaşlılık ve Yaşlanma. nobel. google scholar
 • Tuna, M., & Tenlik, Ö. (2017). Türkiye’de ve Dünyada Yaşlanma. İ. Tufan, & M. Durak içinde, Gerontoloji 1 Kapsam, Disiplinlerarası İş Birliği,Ekonomi ve Politika, Ankara: Nobel Yayınları. google scholar
 • Yakar, M. (2012). İç ve Dış Göçlerin Kırsalda Nüfusun Yaş Yapısına Etkisi: Emirdağ İlçesi Örneği. Coğrafi Bilimler Dergisi, 10(2), 129-149. google scholar
 • Yakar, M. (2014). Türkiye’de Ilçelere Göre Medyan Yaş Dağılımının Mekânsal ve Istatistiksel Analizi. Turkish Studies, 9(11), 559-591. doi: 10.7827/TurkishStudies.7447 google scholar
 • Yakar, M. (2015). “Hem yaşlı, hem yalnız”: Türkiye’de Yaşlı Dul Nüfusun Gelişimi ve Mekânsal Dağılımı. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, IV. Nüfusbilim Konferansı (5-6 Kasım 2015), Ankara. google scholar
 • Yakar, M. (2017). “From Old Age to Advanced Agedness”: The Spatial Distribution and Growth of Population Ageing In Turkey. International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (ISGGG), October 18-21, Çanakkale, Turkey. google scholar
 • Yakar, M. (2018). Yaşlanma ve Yaşlılığa Coğrafi Bir Yaklaşım. Nurettin Özgen (Ed.), Sosyal Coğrafya içinde (349-382). Ankara: Pegem Akademi. google scholar
 • Yüceşahin, M.M. (2011) “Küresel Bir Süreç Olarak Demografik Dönüşüm: Mekânsal Bir Değerlendirme”, Coğrafi Bilimler Dergisi, 9, (1), 11-27.http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/11/20131114-17.htm). google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.