CHAPTER


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.035   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.035    Full Text (PDF)

The anthropocene in the Black Sea coasts of the Kocaeli Plateau

Atilla KarataşRauf BelgeEmre DumanMehdi AalijahanCansu DumanAygüzel Abdullah

The interactions between humans and the natural environment have long been an essential and prominent topic in the field of geography. This study, therefore, investigates the causes and consequences of ongoing interactions between the human and natural environment on the Black Sea coast of the Kocaeli Plateau. To achieve this, geological and topographic maps of the study area, together with the data obtained from field research, were used as the secondary and primary materials. A literature review was conducted to investigate records of the past. In addition, 1/100.000 geological maps and 1/25.000 topographical maps were used to create new maps of the region. Due to the observations on the Black Sea coast of the Kocaeli Plateau, it is revealed that humans and the natural environment continue to interact today as they did in the past.References

 • Atalay, İ. ve Mortan, K. (2011). Resimli ve Haritalı Türkiye Bölgesel Coğrafyası, 5. Baskı, İnkılap Kitabevi, İstanbul. google scholar
 • Beksaç, E. ve Ş. N. Beksaç. (2015). Kocaeli ve Çevresinin Erken Tarihi ve Arkeolojisine Kısa Bir Bakış. Uluslararası Gazi Akça Koca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu Bildirileri, Kocaeli, s. 41 – 59. Black MP, Mooney SD (2006) Holocene fire history from the Greater Blue Mountains World Heritage Area, New South Wales, Australia: the climate, humans and fire nexus. Reg Environ Change 6: 10.1007/s10113-005-0003-8 google scholar
 • Borzenkova, I., Zorita, E., Borisova, O., Kalniņa, L., Kisielienė, D., Koff, T., ... & Subetto, D. (2015) Climate change during the Holocene (past 12,000 years). In Second Assessment of Climate. google scholar
 • Brooke, B. P. 2001. The distribution of carbonate eolianite. Earth Science Review, 55 (1-2), 135–164. google scholar
 • Brückner, H., Kelterbaum, D., Marunchak, O., Porotov, A., & Vött, A. (2010) The Holocene sea level story since 7500 BP–Lessons from the Eastern Mediterranean, the Black and the Azov Seas. Quaternary International, 225(2), 160-179. google scholar
 • Darkot, B. & Tuncel, M. (1981). Marmara Bölgesi Coğrafyası. İstanbul Üniversitesi Yayınları No. 2510. İstanbul. google scholar
 • Dönmez, Y. (1979). Kocaeli Yarımadasının Bitki Coğrafyası. Edebiyat Fakültesi Matbaası. İstanbul. Duru, M. ve Pehlivan, Ş. (2010). 1/100.000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası. İstanbul-F22 Paftası. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi, 136. Ankara. google scholar
 • Erginal A.E. (2016). Şile’de Eolinit Oluşumu ve Kumul Paleocoğrafyası. İstanbul. Çantay. google scholar
 • Erginal, A. E., Kıyak, N. G., Ekinci, Y. L., Demirci, A., Ertek, A. & Canel, T., 2013. Age, composition and paleoenvironmental significance of a late Pleistocene eolianite from the western Black Sea coast of Turkey. Quaternary International, 296, 168–175. google scholar
 • Erinç, S. (2010). Jeomorfoloji I, 6. Baskı. İstanbul: DER Yayınları. google scholar
 • Erinç, S. (2012). Jeomorfoloji II. Der Yayınları, İstanbul. google scholar
 • Erkal, T. (2015). Kıyı yönetimi açısından Türkiye’de yapılan kıyı jeomorfolojisi çalışmalarının değerlendirilmesi. Türk Coğrafya Dergisi 65, 23-34. google scholar
 • Ertek, A. (1989). Sofular Mağarası (Şile-İstanbul). Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Coğrafya Araştırmaları Dergisi, (1), 143-147. google scholar
 • Ertek, T. (2017). Antropojenik Jeomorfoloji: Konusu, kökeni ve amacı. Türk Coğrafya Dergisi, (69), 69-79. DOI: 10.17211/tcd.319409 google scholar
 • Ertek, T. A. (1989). Sofular Mağarası (Şile-İstanbul). Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 143-147. google scholar
 • Ertek, T. A. (1992). “Kuzeybatı Anadolu Kıyılarında Jeomorfolojik Araştırmalar (Şile-Kefken)”, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı 27, s.139-153, İstanbul. google scholar
 • Ertek, T. A. (2011). Kıyı Kumulları Oluşumları, Gelişimleri, Yayılışları ve Türkiye’den Bazı Problemli Kumul Sahaları. 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, (s. 15-22). Trabzon. google scholar
 • Esin, N.V., Yanko-Hombach, V., Kukleva, O.N., (2010) Mathematical model of the Late Pleistocene and Holocene transgressions of the Black Sea. Quaternary International, 225 (2), 180e190. google scholar
 • Frebourg, G., Hasler, C. A., Le Guern, P. ve Davaud, E. 2008. Facies characteristics and diversity in carbonate eolianites. Facies, 54 (2), 175–191. google scholar
 • Göncüoğlu, S. F. (2016). Osmanlı İstanbul’unun İlk Yapıları: Hisarlar ve Mahalleleri. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu. İstanbul. ISBN 978- 975-7641-51-3 google scholar
 • Harita Genel Müdürlüğü (1998). 1/25.000 Ölçekli Topografya Haritası. F22-c1, F22-c2, F22-d2, F23-c1, F23-c2, F23-d1, F23-d2, F24-c1, F24-d1, F24-d2, Paftaları. google scholar
 • Hiscott, R.N., Aksu, A.E., Mudie, P.J., Kaminski, M., Abrajano, T., Yas ̧ ar, D., Rochon, A., (2007) The Marmara Sea Gateway since ~16 Ka: noncatastrophic causes of paleoceanographic events in the Black Sea at 8.4 and 7.15 ka. In: Yanko- Hombach, V., Gilbert, A.S., Panin, N., Dolukhanov, P.M. (Eds.), The Black Sea Flood Question: Changes in Coastline, Climate and Human Settlement. Springer, Dordrecht, The Netherlands, pp. 89e117. google scholar
 • Karataş, A. (2016). Üsküdar’da Rölyefin Yeniden Tanzimi Antropojenik Jeomorfoloji ve Yansımaları. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu IX.11-13 Kasım 2016 Bildiriler Kitabı II. İstanbul. google scholar
 • Konikov, G.K. (2007) Sea-level fluctuations and coastline migration in the north-western Black Sea area over the last 18 ky based on high-resolution lithological- genetic analysis of sediment architecture. In: Yanko-Hombach, V., Gilbert, A.S., Panin, N., Dolukhanov, P.M. (Eds.), The Black Sea Flood Question. Springer, Dordrecht, pp. 405–436 google scholar
 • Lericolais, G., Bulois, C., Gillet, H., & Guichard, F. (2009) High frequency sea level fluctuations recorded in the Black Sea since the LGM. Global and Planetary Change, 66(1), 65-75. google scholar
 • Lericolais, G., Guichard, F., Morigi, C., Popescu, I., Bulois, C., Gillet, H., & Ryan, W. B. F. (2011) Assessment of Black Sea water-level fluctuations since the Last Glacial Maximum. Geological Society of America Special Papers, 473, 33-50. google scholar
 • McLaren, S. 2004. Aeolianite, Encyclopedia of Geomorphology. Editor: Andrew S. Goudie. Routlege, New York. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (2015). Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Elektronik Veri. google scholar
 • Özşahin, E., & Ekinci, D. (2013). İstanbul’un Anadolu Yakasının Jeomorfolojik Özelliklerinin Ana Çizgileri. Coğrafya Dergisi, (27), 14-37. google scholar
 • Özşahin, E., (2013), İstanbul İlinin Anadolu Yakasının Jeomorfolojik Özellikleri, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı, İstanbul. google scholar
 • Öztürk, M. Z., Çakır, Ç., Avcıoğlu, M., Ertek, T. A., Evren, N. ve Erginal, A. E. (2016). Şile (İstanbul) Eolinitlerindeki Çözünme Borularının Kökeni Üzerine Ön Bulgular, Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi, 1, 67–79. google scholar
 • Öztürk, M. Z., Çakır, Ç., Bozcu, M., Kaya, K. ve Erginal, A. E. (2016). Şile (İstanbul) Eolinitlerinde Paleokarstik Çözünme Borularının Kökeni, Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, 8-11 Mayıs 2016 İstanbul Teknik Üniversitesi-Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Pehlivan, Ş. ve Duru, M. (2010). 1:100.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları, İstanbul - F23 Paftası, Jeoloji Etütleri Dairesi, Ankara. google scholar
 • Polymeris, G. S., Erginal, A. E. ve Kiyak, N. G., 2012. A comparative morphological, compositional and TL study of Tenedos (Bozcaada) and Şile aeolianites, Turkey. Mediterranean Arhaeology and Archaeometry, 12 (2), 117-131 google scholar
 • Şengör, A. M. (2011). İstanbul Boğazı Niçin Boğaziçi’nde Açılmıştır? Fiziki Coğrafya Araştırmaları; Sistematik ve Bölgesel. Türk Coğrafya Kurumu Yayınları, 57-102. google scholar
 • Timur, E. ve Aksay, A. (2002). 1:100.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları, Ereğli - F24 ve F25 Paftaları, Jeoloji Etütleri Dairesi, Ankara. google scholar
 • Uzun, A. (2017). Bir Açık Alan Dersliği: Kandıra Kıyıları (Kocaeli, Türkiye). Geological Bulletin of Turkey, 60(1): 117-127. google scholar
 • Uzun, M. (2015). Kocaeli İli Karadeniz Kıyılarının Jeomorfoturizm Özellikleri ve Kıyı Kullanımına Etkisi Açısından Değerlendirilmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, (32), 339-366. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.