CHAPTER


DOI :10.26650/PB/SS10.2019.001.074   IUP :10.26650/PB/SS10.2019.001.074    Full Text (PDF)

Comparison of Merchant-artisan From Trade and Tax Law

Muhammet DurduÜmit Süleyman Üstün

Real person revenues occurs; coomercial gains, agricultural gains, fees, self employment, real estate properties, movable rentals and other earnings and revenues. The distinction between the merchant and the artisan is considered as a distinction made within the component of the commercial gain. This distinction, as a rule, quantitative limit is put; large-volume traders are named merchant, the others are called artisan. The distinction between merchants and artisans is noteworthy as the distinction to which many important rulings are attached to the conclusions of tax and commercial law. In general, it is observed that, while more responsibility is imposed on merchants, artisans are more likely to seek protection. In the study, trade law and tax law will be compared in terms of merchant-artisan discrimination and it will be investigated whether the discrimination made has caused fair outcomes. The concept of artisan is more broadly regulated in commercial law. It would not be correct to say that the narrowing of the artisan concept in the tax law brings too much burden to the commercial earners in terms of their material and formal assignments. Because, in the tax law, differences are created between the people who are accepted as taxpayers, and they have more tasks for large-volume commercial gains and less material and formal tasks for small-volume commercial gains.


JEL Classification : K34 , K22

References

 • Abdioğlu, H., Demirkapı, E. & Erdöl, M. (2014). “Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na Göre Defterlerin İncelenmesi”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, C. 21, S. 1, ss. 91-105. google scholar
 • Abdioğlu, H., Yumuşak, S. & Uyar, E. (2014). “Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Amortisman Konusunun İncelenmesi ve Örnek Uygulamalar”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, S. 23, ss. 64-397. google scholar
 • Arslan, M. & Biniş, M. (2012). “Türk Vergi Sisteminde Basit Usulde Vergilemenin Etkinliği”, Mali Çözüm Dergisi, S. 112, Temmuz-Ağustos, ss. 53-71. google scholar
 • Artar, Y. “6322 Sayılı Kanun Hükümlerinde Yer Alan Değişiklikler Sonrası Basit Usulde Vergilendirilme”, http://www.muhasebenet.net/haber.php?haber_id=3206, (06.11.2016). google scholar
 • Bakmaz, Z. (2010). “Türk Vergi Hukukunda Defter Tutma Yükümlülüğü”, (Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. google scholar
 • Battal, A. (2003). “Gerçek Kişilerin Tacir Sıfatına Sahip Olma ve İflasa Tabi Tutulma Şartları Konusundaki Yargıtay Uygulaması”, Bthae XIX. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara. google scholar
 • Bay, H. (2003). “Gelir Vergisinde Basit Usul Uygulaması”, (Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. google scholar
 • Bayraklı, H. H. (1999). “Ticari Kazancın Basit Usulde Tesbiti ve Vergileme Süreci”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 1, S. 1, ss. 99-121. google scholar
 • Bilici, N. (2014). Türk Vergi Sistemi, 33. Baskı, Ankara. google scholar
 • Biniş, M. (2015). “Vergi Adaletini Sağlamaya Yönelik Bir Araç; Esnaf Muaflığı”, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S. 7, Nisan, ss. 52-63. google scholar
 • Bloomberg HT, (09.02.2016), “Vergi Mükellefleri Artıyor”, http://www.bloomberght.com/ haberler/haber/1853497-vergi-mukellefleri-artiyor, (10.11.2016). google scholar
 • Bozkurt, T. (2012). Ticari İşletme Hukuku, 7.Baskı, İstanbul. google scholar
 • Danıştay 3. Daire, 28.11.2012 Gün ve E. 2010/2303, K. 2012/3985, http://emsal.danistay. gov.tr/veribankasiıstemciweb/gelismisdokumanaraservlet?dokumanturleristring= danıstaykarar, &aranan=esnaf&aramag=sdsorrxp&baslangic=60& son=80& dokumanturuadi=danıstaykarar& fromsonucsayfasindan= true&sonucsayfasi=yenitasarim/ aramasonuc.jsp&sirala=3& mevzuatadi=&mevzuatno=&mevzuatmadde=, (20.11.2016). google scholar
 • Danıştay 4. Daire, 02.05.2000 Gün ve E. 200/457, K. 200/1847, http://emsal.danistay.gov. tr/veribankasiıstemciweb/ gelismisdokumanaraservlet?dokumanturleristring= danıstaykarar,&aranan=t%c3%bcccar&aramag=sdsorrxp&baslangic=20&son= 40&dokumanturuadi=danıstaykarar&fromsonucsayfasindan=true&sonucsayfasi= yenitasarim/aramasonuc.jsp&sirala=3&mevzuatadi=&mevzuatno=&mevzuatmadde=, (28.01.2017). google scholar
 • Danıştay 7. Daire, 12.05.2004 Gün ve E. 2001/4254, K. 2004/1238, http://emsal.danistay. gov.tr/veribankasiıstemciweb/gelismisdokumanaraservlet?dokumanturleristring= danıstaykarar,&aranan=tacir&aramag=sdsorrxp&baslangic= 20&son=40& dokumanturuadi=danıstaykarar&fromsonucsayfasindan= true&sonucsayfasi=yenitasarim/ aramasonuc.jsp&sirala=3&mevzuatadi= &mevzuatno=&mevzuatmadde=, (20.11.2016). google scholar
 • Danıştay 15. Daire, 16.11.2015 Gün ve E. 2015/1507, K. 2015/7590, http://emsal.danistay.gov. tr/veribankasiıstemciweb/gelismisdokumanaraservlet, (20.11.2016). google scholar
 • Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı, 16.06.1994 Gün ve E. 1992/2, K. 1994/2. http://emsal. danistay.gov.tr/veribankasiıstemciweb/gelismisdokumanaraservlet?dokumanturleristring= danıstaykarar,&aranan=&aramag=sdsorrxp&baslangic=20&son=40&dokumanturuadi= danıstaykarar&fromsonucsayfasindan=true&sonucsayfasi=yenitasarim/aramasonuc. jsp&sirala=3&mevzuatadi=&mevzuatno=&mevzuatmadde=, (28.01.2017). google scholar
 • Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, 13.03.1992 Gün ve E. 1991/129, K. 1992/114, http://emsal.danistay.gov.tr/veribankasiıstemciweb/gelismisdokuman araservlet?dokumanturleristring=danıstaykarar,&aranan=tacir&aramag=sdsorrxp& baslangic=80&son=100&dokumanturuadi= danıstaykarar&fromsonuc sayfasindan= true&sonucsayfasi=yenitasarim/aramasonucjsp&sirala=3&mevzuatadi=& mevzuatno=& mevzuatmadde=, (20.11.2016). google scholar
 • Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, E. 2005/110, K. 2005/117. http://www.kararara. com/danistay/vdd/danistay7908.htm, (28.01.2017). google scholar
 • Dedeağaç, E. (2012). 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1. Kitabına İlişkin Görüşlerim, Ankara. google scholar
 • Demirkapı, E. (2012). “Ticari İşletmenin Tespiti Açısından Esnaf İşletmesi Kavramının Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 17, S. 1-2, Ocak-Nisan, ss. 371-441. google scholar
 • Dinç, S. (2015). “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Tacir Kavramı”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, S. 23, Ekim, ss. 117-133. google scholar
 • Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB). (2016). Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi, Şubat. google scholar
 • Gençyürek, L. “Basit Usulde Vergileme ve Ortaya Çıkan Olumsuz Tablo”, http://www.alomaliye. com/2005/09/12/basit-usulde-vergileme-ve-ortaya-cikan-olumsuz-tablo/, (06.11.2016). google scholar
 • Gümüş, E. (2013). “Basit Usulde Vergilendirmenin Değerlendirilmesi”, Vergi Dünyası Dergisi, S. 378, Şubat, ss. 75-83. google scholar
 • Kılıç, C. (1999). “Basit Usulde Vergilendirme, Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Vergi Dünyası Dergisi, S. 210, Şubat, ss. 99-103. google scholar
 • Organ, İ. & Güler, A. (2012). “Şehir İçi Ulaşım Faaliyetlerinde Kazancın Basit Usulde Vergilendirilmesinin Yarattığı Vergi Adaletsizliği: Denizli Örneği”, Maliye Dergisi, S. 163, Temmuz-Aralık, ss. 187-203. google scholar
 • Topçu, F. (12.11.2015). “Basit Usulde Vergilendirme Kaldırılmalıdır”, http://www.iktisadidayanisma. com/basit-usulde-vergilendirme-kaldirilmalidir/ haber/6e46d576-5450-489f-9584- 7cba22ce6024.aspx, (06.11.2016). google scholar
 • Turgay, R. (1956). “Gelir Vergisinde Esnaf Muaflığının Genel ve Özel Şartları”, Maliye Araştırma Merkezi Konferansları 2, S. 13-3. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.