CHAPTER


DOI :10.26650/PB/SS10.2019.001.081   IUP :10.26650/PB/SS10.2019.001.081    Full Text (PDF)

Evaluation of Tax Criminal Law (Regulation-practice-trial)

Yusuf Karakoç

Illegalities about the tax-related duties are regulated in the Tax Procedure Law as Tax Misdemeanors and Tax Crimes according to their qualities and the weight of injustice of the action in tort. Although these provisions, which underlie the Tax Criminal Law, have not systematical significant deficiencies, it is encountered the problems concerning today’s conditions and about the compliance with the Turkish Penal Code and the Misdemeanor Law. In this context, there are deficiencies of Tax Criminal Law relating to regulation, practice and trial. In this study, a general evaluation of Tax Criminal Law is carried out; problems are identified, and solutions are offered. This study is expected to contribute to the progressing preparatory work for an extensive alteration to the Tax Procedure Code.


JEL Classification : K14 , K34 , K42

References

 • Books google scholar
 • Bayar, İ. (2013). Vergi Kaçakçılığı, Ankara, Mali Akademi Yayınları. google scholar
 • Baykara, B. (2009). Teori ve Pratik Yönleriyle Vergi ve Vergi Ceza Hukuku, İstanbul, Maliye Hesap Uzmanları Derneği. google scholar
 • Candan, T. (2019). Vergisel Kabahatler ve Suçlar, 4. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınları. google scholar
 • Donay, S. (2008). Ceza Mahkemesinde Yargılanan Vergi Suçları, , İstanbul, Beta Yayınları, (Vergi Suçları). google scholar
 • Erdem, T.(2010). Vergisel Kabahatler, İstanbul,Beta Yayınları, (Vergisel Kabahatler). Erman, S. (1988). Vergi Suçları, İstanbul, (Vergi Suçları). google scholar
 • Karakoç, Y. (1977).Türk Vergi Ceza Hukukunda Pişmanlık ve Islah, 2. Bası, İzmir, DEÜHF. Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No: 76, (Pişmanlık). google scholar
 • Karakoç, Y. (2017). Vergi Yargılaması Hukuku (Vergi Anlaşmazlıklarının/Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları), 4. Baskı, , Ankara,Yetkin Yayınları, (Vergi Yargılaması). google scholar
 • Karakoç, Y. (2016). Vergi Ceza Hukuku, Ankara,Yetkin Yayınları, (Vergi Ceza). google scholar
 • Kaşıkçı, M. (2007). Türk Hukukunda Vergi Kaçakçılığı Suçları, İstanbul,Ethemler Yayıncılık, (Vergi Kaçakçılığı). google scholar
 • Mutluer, M. K. (1979).Vergi Ceza Hukuku, , Eskişehir,Eskişehir İTİA. Yayınları No: 214, (Vergi Ceza). google scholar
 • Özcan, O. (2015). Vergi Suçları, Ankara, Seçkin Yayınları. google scholar
 • Şenyüz, D. (2015). Vergi Ceza Hukuku, 8. Baskı, Bursa, Ekin Yayınevi, (Vergi Ceza). google scholar
 • Taşdelen, A. (2010). Vergi Usul Kanunu Yönünden Vergi Kabahatleri, Ankara, Turhan Kitabevi. google scholar
 • Uğur, H. - Elibol, M. (2015).Açıklamalı-İçtihatlı Vergi Suçları, Ankara, Adalet Yayınevi. google scholar
 • Journals/ Periodicals google scholar
 • Akkaya, M. (2000). “Vergi Muhakemesi ve Ceza Muhakemesi Kararlarının Etkileşimi Üzerine Bir İnceleme”, AÜHFD., C. 49, S. 1-4, ss. 85-96, (Kararların Etkileşimi). google scholar
 • Akkaya, M. (2008). “İdari ve Adli Vergi Ceza Sistemine Eleştirel Bir Bakış”, Vergi Sorunları Dergisi, Şubat, S. 233, Özel Sayı: Vergi Ceza Sistemi, ss. 29-35, (Ceza Sistemi). google scholar
 • Aydın, A. R. (2008). “Vergi Suç ve Ceza Sisteminin Anayasal Çerçevesi”, Vergi Sorunları Dergisi, Şubat, S. 233, Özel Sayı: Vergi Ceza Sistemi, ss. 13-28. google scholar
 • Bağdanlı, İ. H. (2008). “Vergi Usul Kanununa Göre Vergi Ceza Sisteminin Uygulama Esasları”, Vergi Sorunları Dergisi, Şubat, S. 233, Özel Sayı: Vergi Ceza Sistemi, ss. 36-51. google scholar
 • Başaran, F. (2006). “İdari Nitelikli Vergi Suç ve Cezaları”, Vergi Dünyası, S. 299, Temmuz, ss. 116- 147, (İdari Nitelikli). google scholar
 • Başaran Yavaşlar, F. (2008). “Vergi Ceza Hukuku’ndaki Değişim Süreci ve Bu Sürecin Vergi Ceza Sistemine Etkileri”, Vergi Sorunları Dergisi, Şubat, S. 233, Özel Sayı: Vergi Ceza Sistemi, ss. 72-94, (Vergi Ceza Sistemi). google scholar
 • Başaran Yavaşlar, F. (2008). “Vergi Suç ve Kabahatleri Hukuku’nda Son Durum”, İBD., C. 82, S. 2008/6, ss. 2839-2859, (Son Durum). google scholar
 • Demirbaş, B.(2009) “Vergi Ceza Hukuku’nun Anayasal Temelleri”; Prof. Dr. Muallâ ÖNCEL’e Armağan, C. II, Ankara Üniversitesi Yayınları No: 243, Ankara, ss. 953-985. google scholar
 • Doğrusöz, A. B. (2005). “Türk Ceza Hukukundaki Gelişmelerin Vergi Ceza Hukukuna Etkisi”, Legal Malî Hukuk Dergisi, Ocak, S. 1, ss. 21-29, (Vergi Ceza). google scholar
 • Doğrusöz, A. B. (2008). “Vergi Ceza Sistemine Yönelik Eleştiriler”, Vergi Sorunları Dergisi, Şubat, S. 233, Özel Sayı: Vergi Ceza Sistemi, ss. 95-101, (Eleştiriler). google scholar
 • Karakoç, Y. (1996). “Ceza Mahkemesinde Yargılanacak Vergi Suçları Hakkında Kamu Davası Açılmasının Mütalâa Şartına Bağlı Olması”, (Yusuf Karakoç, Yargı Kararları Işığında Vergi Sorunlarının Çözümü, İzmir 1996, s. 53-62), (Mütalâa Şartı). google scholar
 • Karakoç, Y. “Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası”, Manisa Barosu Dergisi, Yıl: 18, S. 71, ss. 40-55, (Vergi Ziyaı). google scholar
 • Karakoç, Y. (2012). “Türk Vergi Ceza Hukuku Üzerine Bir Değerlendirme”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 12, Özel Sayı, 2010, Prof. Dr. Burhan CEYHAN Anısına Armağan, C. I, İzmir, ss. 3-26, (Değerlendirme). google scholar
 • Karakoç, Y. (2014). “Anayasal Vergilendirme İlkeleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 15, Özel Sayı, 2013, Prof. Dr. M. Polat SOYER’e Armağan, C. II, İzmir, ss. 1259-1308, (Vergilendirme İlkeleri). google scholar
 • Karakoç, Y. (2015). “Vergi Cezası Anlaşmazlıklarının Çözüm Yollarından Cezalarda İndirim Müessesesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, Özel Sayı, 2014, Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e Armağan, C. IV, İzmir, ss. 3637-3739, (Cezalarda İndirim). google scholar
 • Oktar, S. A. (1988). “Vergi Suçunun Niteliği Üzerine Bazı Düşünceler”, İÜİFM., 49. Cilt, 760. Yıl Özel Sayısı, İstanbul 1998, ss. 165-174, (Vergi Suçunun Niteliği). google scholar
 • Oktar, S. A. (2000). “Kaçakçılık Suçları Üzerine Düşünceler”, Vergi Sorunları Dergisi, Eylül 2000, S. 144, ss. 75-93, (Kaçakçılık Suçları). google scholar
 • Öğütçü, B. (2008). “Vergi İnceleme Raporu ve Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge”, İBD. Vergi Hukuku Özel Sayısı, Mart, ss. 125-146. google scholar
 • Önok, R. M. - Pınar, B. (2006). “Kesin Hüküm Müessesesi Bağlamında Ceza Mahkemesi Kararları İle Vergi Mahkemesi Kararlarının Birbirini Etkileşimi ve Bağlayıcılığı Üzerine Bir İnceleme”, Mali Pusula, Temmuz, S. 19, ss. 67-89. google scholar
 • Şengöz, Y. (2008). “Vergi Ceza Hukukunda Kaçakçılık Suçunun Suç Tarihi, Dava Zamanaşımı Süresi ve Başlangıcı”, Vergi Sorunları Dergisi, Şubat, S. 233, Özel Sayı: Vergi Ceza Sistemi, ss. 121-137. google scholar
 • Şenyüz, D.(2013). “Susma Hakkı Karşısında Vergi Usul Kanunundaki Defter ve Belgeleri Gizleme (Kaçakçılık) Suçu”, DEÜHFD., C. 15, S. 1, ss. 29-40, (Susma Hakkı). google scholar
 • Uludağ, B. - Güçlü, E. B. (2008). “Vergi Suçlarında Birleşme”, Vergi Sorunları Dergisi, Şubat, S. 233, Özel Sayı: Vergi Ceza Sistemi, ss. 167-175. google scholar
 • Yaltı, B. (2008). “İlkesel Düzeyde Vergi Ceza Sistemi Tasarımı: Orantılılık İlkesi Uygulaması”, Vergi Sorunları Dergisi, Şubat, S. 233, Özel Sayı: Vergi Ceza Sistemi, ss. 102-109. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.