CHAPTER


DOI :10.26650/PB/SS10.2019.001.082   IUP :10.26650/PB/SS10.2019.001.082    Full Text (PDF)

Rendering Tax Law Judicial Within the Scope of the Grounds for Challenge of Petitions

Serkan Ağar

In this study, the emerging perception differences to the detriment of the individual with regard to the grounds for challenge of petitions in public receivables disputes before the administrative courts have been assessed and several recommendations and criticisms have been put forth within this framework. 


JEL Classification : K34 , K38 , K41

References

 • Ağar, S. (2005). Adil Yargılanma Hakkı Perspektifinden 4811 Sayılı Vergi Barışı Yasası, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 59, ss. 327-358. google scholar
 • Ağar, S. ( 2006). Vergi Davalarının Hukuki Niteliği, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 62, ss. 262-297. google scholar
 • Ağar, S. (2009). Vergi Davalarında Yasal Vekalet Ücretinin Maktu Olması, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 84, ss. 308-318. google scholar
 • Ağar, S. (2009). Vergi Tahsilatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları, Ankara: Yaklaşım Yayıncılık. google scholar
 • Ağar, S. (2007). Vergi Yargısında Davaya Konu İcrai İşlem-I, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 67, ss. 285-316. google scholar
 • Ağar, S. (2007). Vergi Yargısında Davaya Konu İcrai İşlem-I, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 68, ss. 360-392. google scholar
 • Akyılmaz, B., Sezginer, M. & Kaya, C. (2018). Türk İdari Yargılama Hukuku, Ankara: Savaş Yayıncılık. google scholar
 • Arslan, M. (2016). Vergi Hukuku, 9. Baskı, Bursa: Dora Yayıncılık. google scholar
 • Arslan, R. & Yılmaz, E. & Taşpınar Ayvaz, S. (2016). Medeni Usul Hukuku, Ankara: Yetkin Yayınları. google scholar
 • Balta, T. B. (1970/72). İdare Hukuku I Genel Konular, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları. google scholar
 • Başaran Yavaşlar, F. (2006). “İdari Nitelikli Vergi Suç ve Cezaları”, Vergi Dünyası Dergisi, No: 299, ss. 116-152. google scholar
 • Başaran Yavaşlar, F. (2013). Vergi Ödevi İlişkisinin Tarafları Üzerinden Alman Vergilendirme Usulü, Hukuk Devleti Bakış Açısıyla, Ankara: Seçkin Yayıncılık. google scholar
 • Bayraktar, E. (1976). Takdir Yetkisi ve Yargı Yoluyla Denetimi, İdare Hukuku ve İdari Yargı İle İlgili İncelemeler I, Ankara: Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu Yayınları No: 21. google scholar
 • Bilgin, H. (2014). Avrupa İnsan Mahkemesi Kararlarının Türk İdari Yargısına Yansımaları, Ankara: Adalet Yayınevi. google scholar
 • Bilgin, H. (2018). İdari Davalar ve Çözüm Yolları, Ankara: Seçkin Yayıncılık. google scholar
 • Bilici, N. (2017). Vergi Hukuku, C. 1, 40. Baskı, Ankara: Savaş Yayınevi. google scholar
 • Boyar, O. (2013). Hakkın ve Yetkinin Kötüye Kullanılması Yasağı, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kapsamında Bir İnceleme, 3. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları, ss. 81-96. google scholar
 • Buyse, A. (2010). “Introductory Note to European Court of Human Rights (Grand Chamber): Gäfgen v. German”, International Legal Materials, Washington, Vol: 49 (6), pp. 1597-1639. google scholar
 • Candan, T. (2018). Açıklamalı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 4. Baskı, Ankara: Yetkin Yayınları. google scholar
 • Candan, T. (2017). Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 7. Baskı, Ankara: Yetkin Yayınevi. google scholar
 • Ceylan, M. (2017). İdari Yargıya Hakim Olan İlkeler, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık. Çağlayan, R. (2018). İdari Yargılama Hukuku, Ankara: Seçkin Yayınevi. google scholar
 • Çevik, S. (2014). Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Konya: Palet Yayınları google scholar
 • Doğru, O. & Nalbant, A. (2012). İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, Açıklama ve Önemli Kararlar, 1. Cilt, Ankara: Legal Yayıncılık. google scholar
 • Duran, L. (1982). İdari Yargı Adlileşti, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, Y. 3, S. 1-3, ss. 38- 69. google scholar
 • Eraslan, Y. & Bilgin, H. (2017). İdari Yargıda Görev Uyuşmazlığı, S. 8, ss. 151-187. google scholar
 • Gerçek, A., Çetin Gerger, G., Taşkın, T., Bakar, F. & Güzel, S. (2015). Mükellef Hakları: Türkiye Perspektifi ve Gelişimi, Ankara, Seçkin Yayıncılık. google scholar
 • Harris, D., O’Boyle, M., Bates, E. P. & Buckley, C. M. (2014) Law of the European Convention on Human Rights, 3rd Edition, London: Oxford University Press. google scholar
 • İnceoğlu, S. (2013). İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı, Kamu ve Özel Hukuk Alanlarında Ortak Yargısal Hak ve İlkeler, İstanbul: Beta Yayıncılık. google scholar
 • Kalabalık, H. (2019). İdari Yargılama Usulü Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık. google scholar
 • Kaneti, S. (1989). Vergi Hukuku, 2. Baskı, İstanbul: Filiz Kitabevi. Kaplan, G. (2017). İdari Yargılama Hukuku, 2. Baskı, Bursa: Ekin Yayınevi. google scholar
 • Kaya, M. (2018). İdari Yargılama Usul Hukuku Ders Notları, Ankara: Temsil Yayınevi. google scholar
 • Kılıçoğlu, E. (2012). Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Gider Avansına İlişkin Düzenlemeleri Hakkında Değerlendirmeler, Kazancı Hukuk Araştırmaları Dergisi, S. 99-100, ss. 43-126. google scholar
 • Kırbaş, S. (2015). Vergi Hukuku, Temel Kavramlar, İlkeler ve Kurumlar, 20. Baskı, Ankara: Siyasal Kitabevi. google scholar
 • Oktar, S. A. (2016). Vergi Hukuku, 10. Baskı, İstanbul: Türkmen Kitabevi. google scholar
 • Onar, S. S. (1966). İdare Hukukunun Umumi Esasları, C. I, 3. Baskı, İstanbul: İsmail Akgün Matbaacılık-Hak Kitabevi. google scholar
 • Öncel, M., Kumrulu, A. & Çağan, N. (2016). Vergi Hukuku, 25. Baskı, Ankara: Turhan Kitabevi. google scholar
 • Önüt, L. B. (2018). İdari Yargılama Hukukunda Adil Yargılanma İlkesi Çerçevesinde Grup Dava Uygulaması , Ankara: Seçkin Yayınevi. google scholar
 • Özbalcı, Y. (2006). Vergi Davaları, Ankara: Oluş Yayıncılık. Pehlivan, O. (2016). Vergi Hukuku, Trabzon. google scholar
 • Pekcanıtez, H. & Atalay, O. & Özekes, M. (2013). Medeni Usul Hukuku, 14. Bası, Ankara: Yetkin Yayınları. google scholar
 • Saban, N. (2016). Vergi Hukuku, İstanbul: Beta Yayınevi. google scholar
 • Şimşek, M. (2016). Anayasal İlkeler Karşısında Vergi Kabahat ve Yaptırımları, Ankara: Adalet Yayınevi. google scholar
 • Türmen, R. (2003). “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Adil Yargılanma Hakkı”, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Adli Yargı Sempozyumu, 26-27 Eylül 2003, Ankara, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, TBB-İHAUM Yayını: 4, ss. 39-45. google scholar
 • Üstün, G. (2018). 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda Bağlantılı Davalar ve Aynı Dilekçeyle Dava Açılabilecek Haller, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık. google scholar
 • Yaltı, B. S. (2000). “İnsan Hakları Açısından Vergi Yükümlüsünün Adil Yargılanma Hakkı- III”, Vergi Sorunları Dergisi, No: 145, ss. 108-129. google scholar
 • Yaltı, B. (2006). Vergi Yükümlüsünün Hakları, İstanbul: Beta Yayıncılık. google scholar
 • Yıldırım, R. & Çınarlı, S. (2018). Türk İdari Yargılama Hukuku Dersleri, Ankara: Astana Yayınları. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.