CHAPTER


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.079   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.079    Full Text (PDF)

The Travelogue of Hyecho: Memoir of the Pilgrimage to the Five Indian Kingdoms

Kürşat Yıldırım

The Korean monk Hyecho (Hui Chao in Chinese) set out from Southern China in 724 AD to India by sea to learn about the Buddha’s classics and culture. The monk next went to West Turkestan and Iran, then turned east and passed through Transoxiana, and ended his journey in the cities of Eastern Turkestan. Hyecho’s travelogue, Memoir of the Pilgrimage to the Five India Kingdoms, is based on the monk’s observations in the places he passed and the news he heard and is one of the main sources of Turkestan history. The traveler described things such as the daily life, material culture, religious situation, products, and clothes in the places he went during the first quarter of the 8th century. His being a personal witness to the eastward expansion of the Islamic-Arabic armies is very important. After providing brief information about the work, this paper will next present the translation and then write evaluations. Chinese sources are the primary sources of Turkic history. Because they are sometimes the only recourse, these mostly no other facility with which to compare with other sources. Despite the Chinese dynastic histories being seen as the most reliable sources, travelogues are also very important. Although travelogues often contain personal observations of the travelers and lack deep knowledge, they are the only source for many historical facts, and Hyecho’s travelogue is one such source.


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.079   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.079    Full Text (PDF)

Hyecho (Hui Chao) Seyahatnamesi

Kürşat Yıldırım

Kore kökenli Budacı keşiş Hyecho (Çince: Hui Chao), Buda klasiklerini ve kültürünü öğrenmek üzere 724 yılında Güney Çin’den yola çıkıp deniz yoluyla Hindistan’a gitti. Oradan Batı Türkistan’a ve İran’a giden ve ardından doğuya dönerek Maveraünnehir’den geçen keşiş seyahatini Doğu Türkistan şehirlerinde sonlandırdı. Keşişin geçtiği yerlerdeki gözlemlerine ve duyduğu haberlere dayanan Beş Hindistan Ülkesine Seyahat Tezkeresi adlı seyahatnamesi, Türkistan tarihinin ana kaynaklarındandır. Seyyah VIII. yüzyılın ilk çeyreğinde gittiği yerlerdeki günlük hayatı, maddi kültürü, dinî durumu, yetiştirilen ürünleri, giysileri vb. güzel bir şekilde tasvir etmektedir. Onun İslam-Arap ordularının doğuya doğru yayılma dönemlerine bizzat şahit olması çok önemlidir. Çalışmamızda eser hakkında kısa bilgi verildikten sonra tercüme sunulacak ve ardından değerlendirmeler yapılacaktır. Çin kaynakları Türk tarihinin ana kaynaklarındandır. Bunlar bazen tek müracaat eseri oldukları için çoğu kez bilgileri mukayese imkânı bulunmamaktadır. Tarih araştırmalarında en muteber Çin kaynakları hanedan tarihleri olarak görülse de seyahatnameler ayrı bir yere sâhiptir. Her ne kadar seyahatnameler çoğu kez seyyahın şahsî müşahedelerinden ibaret olup derin bir araştırmaya dayalı olmasa da birçok tarihî hakikatin yegâne kaynağıdırlar. Hyecho seyahatnamesi de bizim için böyle bir kaynaktır.References

 • Katsuma, Daikoku (大穀勝眞). (1934). 慧超往五天竺國傳の一二に就いて,小田先生頌壽紀念朝鮮論集, Tokyo. google scholar
 • Fuchs, Walter. (1938). “Huei-ch’ao’s Pilgerreise durch Nordwest-Indien und Zentral-Asien um 726”, Sonderausgabe aus den Sitzungsberichten der Preußischen Akademie der Wissenschaften Phil.-hist. Klasse, XXX, Berlin. google scholar
 • Kafesoğlu, İbrahim. (2014). Umumi Türk Tarihi Hakkında Tespitler, Görüşler, Mülâhazalar, İstanbul. google scholar
 • Lin Jizhong (林基中). (1994). 關於大唐西域記和往五天竺國傳的文學特性, (대당서역기(大唐西域記)와 왕오천축국전 (往五天竺國傳)의 문학적 의미),《佛教學報》,第 31 卷,第一期, s. 249-275. google scholar
 • Luo Zhenyu (羅振玉). (1909). 敦煌石室遺書, yeri yok. google scholar
 • Park Gi-seok (박기석; 裵漢極). (2008). 慧超往五天竺國傳的世界史意義(혜초(慧超) 『왕오천축국전(往五天竺國 傳)』의 세계사적(世界史的)의의(意 義)),《歷史教育論集》,第 40 卷, s. 427-462. google scholar
 • Park Han-guek (배한극; 朴箕錫). (1979).〈往五天竺國傳的個別問題〉 (왕오천축국전(往五天竺 國傳)의 몇 가지 문제), 《先清語文》,第 10 卷,第十二集,第 1 期, s. 35-50. google scholar
 • Park Hyun-gyu (박현규; 朴現圭). (2010). 慧超人物資料檢證:往五天竺國傳的作者慧超果真 是新羅人嗎?(慧超인물 자료 검증:『往五天竺國傳』저자 慧超는 과연 신라인일까?),《韓國古代史探求》,第 4 卷, s. 121-151. google scholar
 • Pelliot, Paul-Toru Haneda (羽田亨). (1926). 敦煌遺書第一集, 東亞攻究會, Shanghai. google scholar
 • Pelliot, Paul. (1908). “Une bibliothéque médiévale retrouvée au Kan-sou”, Bulletin de l’Ecole française d’Extrême-Orient, C. 8. google scholar
 • Sarıtaş, E. (2010). Seyyah Hui Chao’nun Beş Tianzhu Ülkesine Seyahati ve Türk Tarihi Bakımından Önemi”, Şarkiyat Mecmuası, 16, s. 105-117. google scholar
 • Taishō Tripiṭaka. (1927). C. 51, Tokyo. google scholar
 • Junjiro, Takakusu (高楠順次郞). (1915). 慧超傳考等,大日本佛敎全書, 卷 113,佛敎刊行會, Tokyo. google scholar
 • Haneda, Toru. (1941). 慧超往五天竺國傳迻錄,京都大學史學科紀元二千六百年紀念史學論文集, Kyoto. google scholar
 • Fujita, Toyohachi (藤田豐八). (1910). 慧超往五天竺國傳箋釋, Beijing. google scholar
 • Yang Hansung-Jan Yünhua-Shotaro, IIda-Preston, L. W. (1984). The Hye Ch’o Diary, Seoul. google scholar
 • Zhang Yi (張毅). (1994). 往五天竺國傳箋釋,Beijing. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.