CHAPTER


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.019   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.019    Full Text (PDF)

In Cyprus Ahmet Raik Chaglar and the Philosophical Basis of Turkish Nationalism

Nazım Beratlı

Popular political discussions describe the Turkish Nationalism in Cyprus either as a response to Greek Nationalism or a provocation created by British colonialists in order to divide the anti-colonialist struggle on the island. However, no common anti-colonialist struggle has ever existed on the island. In the first days of the British administration, two different nationalisms rose up that were based on two different identities. Greek Nationalism is not the subject of this article; instead the article is an attempt to discuss the birth of Turkish Nationalism in Cyprus as an effect not from Istanbul but from Kazan, Crimea and Baku. Regarding the philosophical field of the idea, Ahmet Raik Chaglar of Nicosia was one of the writers in the journal Turk that was published in Cairo in 1903. The journal was described as a manifest of Turkish nationalism. This same writer also corresponded with Huseyinzade Ali of Baku, Yusuf Akchura of Kazan and İsmail Gaspirali of Crimea, the very famous pioneers of Turkish nationalism. Alongside this, Ahmet Raik Chaglar was also one of the writers in Fuyuzat, another nationalist journal published in Baku. I Turkish nationalism in Cyprus had clearly risen up in people’s minds at the beginning of the idea. In conclusion, the Young Turks’ political party “Ittihat ve Terakki” had been organized in Cyprus since 1906 by the same crew that had started the first political movement on the island.


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.019   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.019    Full Text (PDF)

Kıbrıs’ta Türk Milliyetçiliği Düşüncesinin Düşünsel Zemini ve Ahmet Raik Çağlar

Nazım Beratlı

Kıbrıs’ta Türk milliyetçiliği, Kıbrıs Sorunu ile birlikte duyulur olmasına karşın, hem tarihi ve hem de düşünsel ön hazırlık felsefi alt yapısı bakımından adadaki milliyetçi çatışmadan çok daha eski olup, kökü çok daha derindedir. Gerek aydınlar arasında gerekse sıradan halk nezdinde milliyetçi düşüncenin tarihi, imparatorluk günlerinde başlamıştır. İngiliz döneminin başlarında, sömürge yönetiminin de adaya taşıdığı rasyonalist felsefe ve karşıt unsurun kışkırtması ve örnek alınmasıyla, denilebilir ki Kıbrıs, Kazan, Kırım ve Bakü gibi 1912 öncesi milliyetçilik merkezlerinden biridir. 1903’te Mısır’da yayınlanan Türk dergisinde, Kıbrıs’tan giden makaleler de yayınlanabiliyordu. Bunun yanında Tiflis’te yayınlanan “Hayat” ve Bakü’de yayımlanan “Füyuzat” dergilerinin de Kıbrıslı Türk bir yazarı bulunmaktadır: Ahmet Raik Efendi. Ada’nın ilk siyasi partisi, İttihat ve Terakki Fırkası’dır. Kıbrıs’ın ilk kuşak siyasi önderleri, İttihat Terakki mensuplarıdır. İkinci kuşak liderliğin en önemli ismi Rauf Denktaş’ın ortaokul yıllarında yaz tatillerinde çalıştığı Doğru Yol gazetesinde “Yolumuz Kırımlı İsmail’in yoludur.” diyen bir başyazı yayımlandığı bugün unutulmuştur. Kıbrıslı Türk aydınlar ile Türk milliyetçiliği düşüncesinin öncüleri arasında bire bir karşılıklı mektuplaşmaların önemi gözlerden kaçmaktadır. İshak Sükûti, Dr. Bahattin Şakir, Dr. Nazım gibi İttihatçı önderler ile kişisel olarak yazışan birçok Kıbrıslının yanında, yukarıda adı geçen Ahmet Raik Efendi’nin doğrudan Ali Bey Hüseyinzade’ye yazdığı mektuplar, Hüseyinzade’nin ölümünden sonra arşivinde ortaya çıkmış ve yayınlanmıştır. Mektuplaşan taraflar, Füyuzat dergisinde yayınlanacak yazıların konuları hakkında fikir alışverişinde bulunmaktadır. Söz konusu yazışmalardan, gelişmekte olan Türk milliyetçilik düşüncesine biat etmekten öte nasıl bir düşünsel katkıda bulunulduğu anlaşılmaktadır ancak pek çalışılmamış bir konu olarak el atılmayı beklemektedir. Bildirimiz, ulaşılabilen kaynaklar ışığında bu konuyu akademik dikkatlere sunmaya çalışmaktadır.References

 • An, A. (1997). Kıbrıs Türk liderliği’nin oluşması. Lefkoşa: Galeri Kültür Yay. google scholar
 • _____(2002). Kıbrıs’ın yetiştirdiği değerler. Ankara: Akçağ Yay. google scholar
 • Ateşin, H. M. (1996). Kıbrıs’ta İslami kimlik davası. İstanbul: Marifet Yay. google scholar
 • Beratlı, N. (2020). Kıbrıslı Türk siyasi tarihi. İstanbul: Kalkedon Yay. google scholar
 • Dinamo, H. İ. (2018). Kutsal isyan 1. İstanbul: Tekin Yay. google scholar
 • Fedai, H. (1986). Kıbrıs’ta masum millet olayı. İstanbul: KKTC Kültür Bakanlığı Yay. google scholar
 • Füyuzat dergisi Koleksiyonu. (2006). Bakü: Azerbaycan Milli Akademisi Nizami Edebiyat Enstitüsü Yay. google scholar
 • Gazioğlu A. (1996). ENOSİS çemberinde Türkler. İstanbul: CYREP Yay. google scholar
 • Hiçyılmaz , E. (1990). Teşkilat-ı Mahsusa’dan MİT’e. İstanbul: Varlık Yay. google scholar
 • Kabacalı, A. (1993). Türkiye’de siyasal cinayetler. İstanbul: Altın Kitaplar. google scholar
 • Karay, R. H. (1996). Bir ömür boyunca. İstanbul: İletişim Yay. google scholar
 • Keser, U. (2015). Birinci ve ikinci dünya savaşı sürecinde Kıbrıs Türk toplumsal hayatında öne çıkan liderlere kesitsel bir bakış. LAÜ 2. Uluslararası tarih kongresi’ne sunulan bildiri. Sonuç kitabı. Lefkoşa: LAÜ Yay. google scholar
 • Kızılyürek, N. (2016). Bir hınç ve şiddet tarihi. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yay. google scholar
 • Korkut, F. N. (2000). Hatıralar. (Haz: H. Fedai- M.H. Altan). G. Mağusa: DAÜ Yay. google scholar
 • Muradov, N. (2011). Kıbrıslı Ahmed Râik Müsevvidzade’nin Ali Bey Hüseyinzade Turan’a yolladığı mektup google scholar
 • ve kartpostallar. Yeni Türk Edebiyatı Dergisi’nin 3. (Mart, 2011) sayısının 167-198. sayfalarında Azerbaycan-Türkiye İlişkileri Açısından Hüseyinzade Ali Turan ve Ahmed Raik adıyla yayımlanmıştır. google scholar
 • Pekdoğan, C. (2015). Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti Kıbrıs Şubesi’nin kurulması ve…. LAÜ 2. Uluslararası Tarih Kongresi’ne Sunulan Bildiri. Sonuç Kitabı . Lefkoşa: LAÜ Yay. google scholar
 • Yetkin. S. (2002). Türkçe Kıbrıs basınında milli iktisat-milli burjuvazi yaratma çabaları. Türkler c 14. (Ed. Hasan Celal Güzel ve ark.) Ankara: Yeni Türkiye Yay. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.