CHAPTER


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.040   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.040    Full Text (PDF)

Mirza Kazem-Bek and His Services in the Field of Turkish Language Studies

Arzu Hacıyeva

World famous scientist, philologist, linguist, historian, legal scholar, pedagogue, folklorist and thinker Mirza Kazem-Bek (1802-1870) was the brightest representative of 19th-century Orientalism. This outstanding scientist of Azerbaijani and Turkish origin was one of the founders of Russian Oriental studies and is considered the patriarch of Russian Orientalism. His name is also associated with Turkology becoming an independent subject in Russia, and Turkish language studies have an important place in his Turkology studies. Mirza Kazem-Bek was the first to lay the foundations for the comparative study of Turkic languages in his work “General Grammar of the Turkish-Tatar Language” (1841, 1846), which became popular in Europe with the publication of T. Zenker’s German translation in 1848. The publication of this work with its translation into Azerbaijani by the linguist Prof. Dr. Idris Abbasov (Baku, 2017), in addition to his studies and interpretations, were also hailed as an important scientific event in Azerbaijani Oriental studies, due to “General Grammar of the Turkic-Tatar Language” being the first work to identify the basic principles of scientific grammar of the Azerbaijani language. This study scientifically validated and applied the term Azerbaijani language (in the form of “aderbidjanskiy”) for the first time. This report analyzes Mirza Kazem-Bek’s studies, in particular his two works “General Grammar of the Turko-Tatar Language” and “Study Guide for the Temporary Turkish Language Course at the Imperial Military Academy” (1854) that were awarded the Demidov Prize, as well as his work that had been left out of research until now, his “Letter to the Editor of ‘Sovremennik’” (1852) on the issue of the Chuvash language. This article interprets the scientist’s views on the nature of language and the relations Turkish has with other languages and also sheds light on his contribution to Turkology.


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.040   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.040    Full Text (PDF)

Mirza Kazım Bey ve Türk Dili Araştırmaları Alanındaki Hizmetleri

Arzu Hacıyeva

Dünyaca ünlü bilim adamı, filolog, dil bilimci, tarihçi, hukuk bilgini, pedagog, halk bilimci ve düşünür Profesör Mirza Kazım Bey — Muhammed Ali Kazımbey (1802-1870) XIX. yüzyıl doğu biliminin en parlak temsilcilerindendir. Azerbaycan asıllı, Türk kökenli bu olağanüstü bilim adamı Rus şarkiyat çalışmalarının kurucularından biri olup “Rusya’da Oryantalizmin Patriği” olarak kabul edilir. Türkolojinin Rusya’da bağımsız bir konu haline gelmesi, adıyla bağlantılıdır. Türk dili araştırmaları onun Türkoloji çalışmalarının önemli bir dalıdır. Mirza Kazım Bey, “Türk-Tatar dilinin genel grameri” adlı eseriyle dünyada ilk kez Türk dillerinin karşılaştırmalı çalışmasının temellerini attı. Eser 1848’de T. Zenker’in Almanca’ya çevirisinin yayımlanmasıyla birlikte Avrupa’da tanınmaya başladı. “Genel grameri”in 2017 yılında Bakü’de dilbilimci, Prof. Dr. İdris Abbasov’un Azerbaycan diline çeviri, araştırma ve yorumunda yayınlanması, Azerbaycan şark araştırmalarında önemli bir bilimsel olay olarak selamlandı. Zira “Türk-Tatar dilinin genel grameri”, Azerbaycan dilinin bilimsel gramerinin temel ilkelerini belirleyen ilk eserdi. İlk kez bu çalışmada “Azerbaycan dili” terimi (“aderbidjanskiy” şeklinde) bilimsel olarak doğrulanmış ve uygulanmıştır. Bildiride Mirza Kazım Bey’in Demidov Ödülü alan iki eseri — “Türk-Tatar dilinin genel grameri” ve “İmparatorluk Askeri Akademisi’nde geçici Türkçe dil kursu için ders kitabı”, hem şimdiye kadar bilimsel araştırmaların dışında kalan Çuvaş dili sorunu hakkında onun ““Sovremennik”in Editörüne Mektup”u gözden geçirilerek analiz edilir, ayrıca bilim adamının dilin doğasına ilişkin, Türkçenin diğer dillerle ilişkileri üzerine görüşleri yorumlanarak Türkolojiye katkısına ışık tutulur. References

 • Алиев, Я. (1940). Профессор А.М.Казем-бек. Баку: Изв.-во Аз.ФАН. google scholar
 • Березин, И. Н. (1846). Общая грамматика турецко-татарского языка. Соч. А. Казем-Бека. Журнал Министерства народного просвещения. Часть LII., 103-129. google scholar
 • Григорьев, В. В.. (1870). Императорский С. Петербургский университет в течение первых пятидесяти лет его существования. СПб.: Типография В. Безобразова и Комп. google scholar
 • Дорн, Б. (1841). Разбор сочинения Ординарного профессора Мирзы Александра Касимовича: «Грамматика Турецко-Татарского языка». Десятое присуждение учрежденных П. Н. Демидовым наград 17-го апреля 1841 г. (стр. 211-248). Спб., тип. Императорской Акадумии наук. google scholar
 • Дорн, Б. (1855). Разбор сочинения профессора Александра Казем-Бека под заглавием: Учебное пособие для временного курса турецкого языка. Двадцать четвертое присуждение учрежденных П. Н. Демидовым наград 28 мая 1855 г. (cтр. 93-98). Спб.: тип. Императорской Академии наук. google scholar
 • Вигасин, А.А., Хохлов, А.Н., Шаститко, П.М. (Ред.). (1997). История отечественного востоковедения с середины XIX века до 1917 года. М.: Издательская фирма «Восточная литература». google scholar
 • Казем-бек, М. (1846). Общая грамматика турецко-татарского языка. Второе издание. Казань: университетская типография. google scholar
 • Казем-Бек, М. (1985). Избранные произведения. Баку: Элм. google scholar
 • Kazımbəy, M. (2017). Türk-tatar dilinin ümumi qrammatikası. (Azərbaycan dilinin ilk elmi qrammatikası) Tərcümə, tədqiq və şərh İdris Abbasov. Bakı: Zərdabi LTD MMC. google scholar
 • Поппе, Н. Н. (1924) Чувашский язык и его отношение к монгольскому и тюркским языкам. Известия Российской Академии Наук, сер. 6, том 1812-18, 289-426. google scholar
 • Поппе, Н. Н. (1925). О родственных отношениях чувашского и тюрко–татарских языков. Чебоксары: Чуваш. областное изд–во. google scholar
 • Рзаев, А. (1965). Мирза Казем-бек. Баку: Азернешр. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.