CHAPTER


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.057   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.057    Full Text (PDF)

Cavalry Training in Medieval Turkish Armies

Bülent ÖzkuzugüdenliUmut Kansoy

Due to the majority of the armies in medieval Turkish states being composed of cavalrymen, training them was very important. The initial training involved horse care because a cavalryman who was unable to care for his horse was ineffective. A cavalryman had to be able to repair harnesses, untie and retie the saddle and bridle, know how to open a horse’s veins, drain pus, and put on a nose ring, as well as how to bleed, cauterize, and castrate a horse. In medieval Turkish armies, cavalrymen had to know the best ways to use various weapons while on horseback. In order to do this, they used to run drills and play various games. Cavalrymen used to improve their archery skills using target boards, hunting, and playing the pumpkin game. They would learn how to throw a lasso, knock down a rival’s horse, and grab a rider off while riding at high speed. They used to perform hard drills with maces to gain strength. In order to use spears unerringly, they used to play the ring grabber and other cavalry games and practice difficult drills with target boards. In addition, they had to know how to wrestle in order to defeat an enemy in cases where they lost their weapons or where their horse had become injured or unusable. The cavalry used to play chovgan and the ring grabber game to become as skillful as possible with a sword and other weapons on horseback. Thanks to the royal hunts and the pumpkin games that were regularly organized, the cavalrymen in medieval Turkish armies learned to successfully apply crescent (Turan) tactics. This article will examine medieval Turkish armies’ archery training, sword training, spear training, mace training, lasso training, and wrestling training for their cavalry as well as supporting activities such as the royal hunt and games such as chovgan and pumpkin using primary sources and modern studies.


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.057   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.057    Full Text (PDF)

Orta Çağ Türk Ordularında Süvarilerin Eğitimi

Bülent ÖzkuzugüdenliUmut Kansoy

Orta Çağ Türk devletlerinde ordunun çok büyük kısmı süvari birliklerinden oluştuğu için süvarilerin eğitimi büyük önem arz etmekteydi. Süvarilerin eğitimlerinin başında, at bakımıyla ilgili eğitimler gelmekteydi. Zira atına bakamayan bir süvari işlevsiz hâle gelirdi. Bir süvari atının koşum takımları zarar gördüğünde onarabilmeli, eyerini ve dizginini çözüp yeniden takabilmeliydi. Atların damarlarını açmayı, cerahatini akıtmayı, göz ve burnundan nâhone almayı, burun halkası takmayı, hacamat yapmayı, atları dağlamayı ve iğdiş etmeyi bilmeliydi. Orta Çağ Türk ordularında süvariler, at üzerinde çeşitli silahları en iyi şekilde kullanmayı öğrenmeliydiler. Bu amaçla talimler yapılmakta ve çeşitli oyunlar oynanmaktaydı. Süvariler, nişan tahtaları, avlar ve kabak oyunu ile okçuluk kabiliyetlerini geliştirmekteydiler. Büyük bir süratle giderken “kement” atarak düşmanın atını yere yıkmayı ve süvarisini üzerinden kapıp almayı öğrenmekteydi. Süvariler, bir filin sırtından omurlarını midesine dökebilecek kadar kuvvetlenmek için gürz ile sıkı talimler yapmaktaydılar. Mızrağı ıskalamadan kullanabilmek için, hedef tahtaları üzerinde sıkı talimler yapmakta ve halka kapma oyunu ve süvari oyunu oynamaktaydılar. Ayrıca süvariler, bütün silahlarından âciz kalırsa, atı yaralanır veya kullanılamaz hâle gelirse, düşmanını bertaraf edebilmek için güreşmeyi de öğrenmeliydiler. Yine süvariler, at üzerinde kılıç ve diğer silahları en iyi şekilde kullanabilmek için çevgȃn ve halka kapma gibi oyunlar oynamaktaydılar. Belli zamanlarda düzenlenen sürek avları ve kabak oyunları sayesinde, Orta Çağ Türk ordularında süvariler, Turan savaş taktiğini başarıyla uygulamayı öğrenmekteydiler. Bu çalışmada Orta Çağ Türk ordularında süvarilerin“okçuluk eğitimi”, “kılıç eğitimi”, “mızrak eğitimi”, “gürz eğitimi”, “kement eğitimi”, “güreş eğitimi” ve bu eğitimleri destekleyici türde yapılan “sürek avı”, “çevgȃn oyunu” ve “kabak oyunu” gibi faaliyetler, ana kaynaklara ve modern araştırmalara dayanılarak incelenecektir.References

 • Ahmed b. Ömer b. Ahmed el-Mısrî. (10 Muharrem 773/25 Temmuz 1371). Nihâyetü ’s-su’l ve’l-umniyye fî’t-ta‘allum a‘mâli’l-furûsîyye. British Library’s collection of Arabic manuscripts (Add. MS 18866), folio 97r; British Library: Oriental Manuscripts ve Qatar Digital Library’s digital archive, https://www.qdl.qa/ en/archive/81055/vdc_100000000044.0x0003ca. google scholar
 • Alptekin, C. (2008). Sha-t’o Türklerinin siyasi ve kültürel tarihi. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne. google scholar
 • Anafarta, N. ve Rado, Ş. (1969). Hünernâme minyatür ve sanatçıları. İstanbul: Yapı ve Kredi Bankası adına Doğan Kardeş Matbaacılık. google scholar
 • Arık, M. (2008). Esik kurganı, buluntuları ve kültür tarihi açısından değerlendirilmesi. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. google scholar
 • Aydın, A. (2009). Erzurum’da deve boynu savaşı ve şehitleri türbesi. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 40, 257-276. google scholar
 • Bedr-i Çâçî. (h.ş. 1387). Dîvân-i Bedr-i Çâçî. (Neşr. Ali Muhammed Gîtî Firûz). Tahran: Kitaphâne, Müze ve Merkez-i Esnâd-i Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî. google scholar
 • Câhiz. (2017). Türkler’in fazîletleri (R. Şeşen, Çev.). Ankara: Yeditepe Yayınevi. google scholar
 • Cengiz İmparatorluğu Hakkında İlk Tarih Kayıtları: Meng Ta pei lu ve Hei Ta shi lu. (2012). M. Uyar (Haz.). (A. Danuu, Çev.). İstanbul: Ötüken. google scholar
 • Clot, A. (2005). Kölelerin imparatorluğu (Memlûklerin Mısır’ı 1250-1517). İstanbul: Epsilon Yayınevi. google scholar
 • Zeydan, C. (2012). İslâm uygarlığı tarihi (N. Gök, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları. google scholar
 • Crosby, A. W. (2003). Ateş etmek (tarihte fırlatma teknolojileri. (A. Görey, Çev.). İstanbul: Kitap Yayınevi. google scholar
 • Çetin, A. (2003). Memlûk askerinin eğitimi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(2), 219-240. google scholar
 • Çetin, A. (2007). Memlûk Devleti’nde askerî teşkilat. İstanbul: Eren Yayıncılık. google scholar
 • Çoban, R. E. (2017). Hsiung-nu askerî teşkilatlanması üzerine görüşler. İtil Suwi Aka Turur (EÜ TDAE Türk Tarihi Anabilim Dalı 25. Yıl Armağanı) içinde s. 103-123. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü. google scholar
 • Dohhodâ, A. E. (h.ş. 1390). Ferheng-i mutavassıt-i Dehhodâ (Cilt I-II). (Zîr-i Nazar-i Doktor Seyyid Ca‘fer Şehîdî). Tahran: Müessese-i İntişârât-i Dânişgâh-i Tahrân. google scholar
 • Duarte B. (1865). A description of the coasts of East Africa and Malabar in the beginning of the sixteenth century. London: Translated Concil of the Hakluyt Society. google scholar
 • Durmuş, İ. (2008). İskitler. Ankara: Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları. google scholar
 • Eberhard, W. (2004). A history of China. The Project Gutenberg E-Book of A History of China. www.guten-berg.org/cache/epub/11367/pg11367.html google scholar
 • Ebû Abdullah Muhammed İbn Battûta Tancî. (2010). İbn Battûta seyahatnâmesi (Cilt I-II) (A. S. Aykut, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları,. google scholar
 • Ebû Amr Minhaceddîn Osman b. Siraceddîn el-Cüzcânî. (1864). Tabakât-i Nâsırî. (Neşr. Captain W. Nassau Lees, LL. D. ve Mawlawis Khadim Hosain ve ‘Abd Al-Hai). Calcutta: The College Press. google scholar
 • Ebu’l-Fazl-i ‘Âllâmî. (1872). Âin-i ekberî (Volume I, II, III). (Ed. in the Original Persian by H. Blochmann). Calcuta: Printed For The Asiatic Society of Bengal in The Bibliotheca İndica. google scholar
 • Ebül-Gazi Bahadır Han. (Tarihsiz). Türklerin soy kütüğü (Şecere-i Terakime). M. Ergin (Haz.). İstanbul: Tercüman 1001 Temel Eser, google scholar
 • Ebû Mansûr es-Seâlibî. (1997). Hükümdarlık Sanatı (Âdâbu’l-Mulûk). (S. Aykut, Çev.). İstanbul: İnsan Yayınları. google scholar
 • Emîr Husrev-i Dihlevî. Ayine-i İskenderî. Süleymaniye Kütüphanesi. Hekimoğlu Ali Paşa, nr. 661, vr. 594a-705a google scholar
 • Emîr Husrev-i Dihlevî. (1976), Hazâinü’l-fütûh (Târîh-i Alâ’î). (Neşr. Muhammed Vahîd Mîrzâ). For Asiatic Society of Bengal 1953, Second Edition for National Committee for Seven Hundrerth Anniversary of Amir Khusrau, Under Supervision of the National Book Foundation of Pakistan. google scholar
 • Emîr Husrev-i Dihlevî. (1876). İ‘câz-i Husrevî (Cilt I, II, III, IV, V, VI). Hindistan, Lucknow: Münşi Nawal Kishore. google scholar
 • Emîr Husrev-i Dihlevî, Matlaü’l-envar. Süleymaniye Kütüphanesi. Hekimoğlu Ali Paşa, nr. 661, 330b-418b. google scholar
 • Emîr Husrev-i Dihlevî. (1954). Miftâhu’l-futûh. (Neşr. Shaikh Abdur Rashid). Aligarh: Department of History Muslim University. google scholar
 • Emîr Husrev-i Dihlevî. Noh sipihr. Süleymaniye Kütüphanesi. Hekimoğlu Ali Paşa, nr. 661, 96a-207a. google scholar
 • Emir Hüsrev Dihlevî. (1352/1933). Mesenevî-yi Tuğluknâme-i Hüsrev Dihlevî. (Neşr. Seyyid Hâşimî Ferîd Âbâdî, be ihtimâm-i Muhammed Sıddık Hasan Sâhib). Urengâbâd, Dekken: Matba‘-i Ârdû. google scholar
 • Enverî, H. (1382/2003). Ferheng-i Feşorde-i Sohan (C. I-II). Tahran: İntişârât-i Sohan. google scholar
 • Erdem, M. (2011). Kubad-Abad saray çinilerindeki hayvan motiflerinin ikonografisi, simgesel anlamı ve günümüz seramiğinde yorumları. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. google scholar
 • Erdoğan, E. (2017). Safevilerde okçuluk ve kabak oyununa genel bir bakış. Türk Tarihine Dair Yazılar-II içinde (s. 741-747). Ankara: Gece Kitaplığı, google scholar
 • Eyduran, A. (2009). Türk kültürü ve edebiyatında çevgan oyunu. Erdem İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 53, 83-114. google scholar
 • Fahr-i Müdebbir. (h.ş. 1346 /1967). Âdâbü’l-harb ve’ş-şecâ‘a. (Neşr. Ahmed Süheylî Hânsârî). Tahran: İn-tişârât-i İkbâl. google scholar
 • Fahr-i Müdebbir (1927). Tarikh-i Fakhru’d-Din Mubarakshah. London: The Royal Asiatic Society. google scholar
 • Fahr-i Müdebbir. (2010). Şecere-yi Ensâb isimli eserin Türkçe tercümesi. (A. Dodangeh, Çev.). Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 188, 195-223. google scholar
 • Genç, R. (1981). Karahanlı devlet teşkilâtı. İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları. google scholar
 • Göksu, E. (2010). Mardî et-Tarsûsî’nin “Tabsıratu Erbâbi’l-Elbâb fî Keyfiyyeti’n-Necât Fi’l-Hurûb” adlı eseri ve Orta Çağ İslâm tarihçiliği bakımından önemi. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED], 43, 291-307. google scholar
 • Göksu, E. (2008). Türk kültüründe silah. İstanbul: Ötüken Neşriyat. google scholar
 • Gömeç, S. Y. (2019). Kök Türkler ve Uygurlar çağında Türk ordu teşkilatına umumî bir bakış. Hunlar’dan Günümüze Türk Askerî Kültürü (Tarih, Strateji, İstihbarat, Teşkilat, Teknoloji) içinde (s. 159-182). İstanbul: Kronik Kitap. google scholar
 • Güneş, C. (2012). Avrupa Hun İmparatorluğu’nda ordu ve savaş. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla. google scholar
 • Hace Nizamüd-din Ahmed. (1927). The Tabaqât-i-Akbarî (Volume I). (Ed. B. DE, M.A., I.C.S., Retired). Calcutta: The Asiatic Society of Bengal. google scholar
 • Hakîm Ferruhî Sîstânî. (h.ş. 1311/1932). Dîvânî Hakîm Ferruhî Sîstânî. (Neşr. ‘Alî Abdu’r-rasûlî). Tahran: Matba‘a-yi Meclis, google scholar
 • Hasanov, Z. (2016). İskit ve Türk-Moğol Halklarına Ait Aynı Gelenekler, Kültler ve Psikolojik Özellikler (B. Musa, Çev.). Belleten, LXXX (288), 639-661. google scholar
 • İbn Bîbî, Nâsıru’d-dîn Huseyn b. Muhammed b. ‘Alî el-Ca‘ferî er-Rugadî. (1956). el-Evâmiru’l-’Alâ’iyye fi’l-umûri’l-‘Alâ’iyye. (Tıpkıbasım Adnan Sadık Erzi). Ankara: Türk Tarih Kurumu; İbn Bîbî. (2014). el-Evâ-mirü’l-Alâiyye fi’l-umûri’l-AlâiyyeSelçuknâme II Tercüme, (M. Öztürk, Çev.). Ankara: Türk Tarih Kurumu. google scholar
 • Rammâh, Hasan Nağmeddin el-Ahdab ve İbnü’t-Tarâbulusî, Nâsirü’d-dîn. (1578-1579). Kitabü’l-mahzûn lî erbâbi’l-funûn. Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Arabe 2826, https://gallica. bnf.fr/ark:/12148/btv1b84061735/f224.planchecontact.r=Arabe google scholar
 • Kafesoğlu, İ. (2010). Türk millî kültürü. İstanbul: Ötüken Yayınları. google scholar
 • Kafesoğlu, İ. (1992). Kültür ve teşkilat. Türk Dünyası El Kitabı içinde (s. 187-236). Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları. google scholar
 • Kahraman, Â. (1995). Osmanlı Devleti’nde spor. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. google scholar
 • Kansoy, U. (2018). Delhi Türk Sultanlığı’nda ordu (1206-1414). (Basılmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Kesik, M. (2011). At üstünde Selçuklular Türkiye Selçukluları’nda ordu ve savaş. İstanbul: Timaş Yayınları. google scholar
 • Kitâb fî ‘ilm en-Nuşşâb (Memlûk Kıpçakçasıyla 14. yy.’da yazılmış bir okçuluk kitabı). (2002). K. Öztopçu (Haz.), M. Ölmez (Ed.). İstanbul: Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi. google scholar
 • Köymen, M. A. (1983). Alp Arslan ve zamanı II. Ankara: A.Ü. Dil ve Tarih -Coğrafya Fakültesi Basımevi. google scholar
 • Kuşoğlu, M. Z. (2006). Türk okçuluğu ve Sultan Mahmûd’un ok günlüğü. İstanbul: Ötüken Neşriyat. google scholar
 • Kürüm, M. T. (Ocak 2002). Avrasya’da Runik yazı. Antalya, s. 3-38, https://www.academia.edu/38778880/ AVRASYADA_RUNİK_YAZI_M_Turgay_Kürüm google scholar
 • Maenchen-Helfen, O. J. (1973). The world of the Huns (Studies in their history and culture). Los Angeles, London: University of California Press, Berkeley. google scholar
 • Mahmûd el-Kâşgarî. (1985). Divanü Lûgat-it-Türk tercümesi (Cilt I-III). (B. Atalay, Çev.). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. google scholar
 • Mahmûd el-Kâşgarî. (2007). Dîvân-ü Lugâti’t Türk. (S. T. Yurtsever, S. Erdi, Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi. google scholar
 • Manas Destanı. (1992). (A. İnan, Çev.). İstanbul: MEB Yayınları. google scholar
 • Merçil, E. (1975). Sebüktegin’in pendnâmesi (Tanıtma, Farsça metin ve Türkçeye tercümesiyle). İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, VI (1-2), 203-233. google scholar
 • Mes‘ûd-i Sa‘d-i Selmân. (h.ş. Dey Mâh 1330/1951). Dîvân-i Mes‘ûd-i Sa‘d-i Selmân. (Tashih: Merhum Reşîd Yâsmî). Müessese-yi Çâp ve İntişârât-i Pîrûz. google scholar
 • Metin, T. (2014). Selçuklularda okçuluğa genel bir bakış. Tarih Okulu Dergisi, 7(17), 131-153. google scholar
 • Muhammed b. Sadr Tac ‘Abdusî Akhsatan Dehlavî/Tâcü’d-dîn Debir. (2010). Besâtînu’l-uns, (Introduction, Editing & Annotations Prof. Nazır Ahmad, By Rehana Khaton). Centre for Persian Research Office of The Cultural Counsellor Embassy of Islamic Republic of Iran New Delhi. google scholar
 • Muhammed b. Ya‘kûb b. Ahî Huzâm (Ebû ‘Abdullah). (1470). Kitâbü’l-mahzûn câmi‘ü’l-funûn “Le Trésor où se trouvent réunies les diverses branches (de l’art)”. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8422958j/ f1.planchecontact# google scholar
 • Münyetü’l-Guzât 14. yüzyıla âit Memluk-Kıpçakçasıyla yazılmış askerî bir risâle (metin-tercüme-dizin). (1989). K. Öztopçu (Haz.). Cambridge, USA: Harvard Üniversitesi Basımevi. google scholar
 • Münyetü’l-Guzât (giriş, metin ve indeks). (1987). M. Uğurlu (Haz.). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. google scholar
 • Nizamüd-din Şâmî. (1949). Zafernâme. (N. Lugal, Çev.). Ankara: Türk Tarih Kurumu. google scholar
 • Ögel, B. (1971). Türk kültürünün gelişme çağları. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. google scholar
 • Ögel, B. (2010). Türk mitolojisi (Cilt I). Ankara: Türk Tarihi Kurumu. google scholar
 • Ömer Hayyâm. (1933). Nevrûznâme (Risâle-î der Monşâ ve Târîh ve Âdâb-ı Ceşn-i Nevrûznâme). Muctebâ Mînovî (Haz.). Tahran: Kitâbhâne-yi Kâveh; Ömer Hayyâm. (2017). “Nevruz Nâme”. (M. Öztürk, Çev.). Tarih Araştırmaları Dergisi, XXXVI (61), 149-182. google scholar
 • Öngel, H. B. (2001a). Türk kültür tarihinde spor. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları. google scholar
 • Öngel, H. B. (2001b). Gelişim sürecinde erken İç Asya Türk okçuluğu. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, XXI(2), 189-215. google scholar
 • Özgen, M. (2010). Osmanlı şenliklerinde bir gösteri sporu: kabak oyunu. Acta Turcica, 2 (1), 377-393. google scholar
 • Özgüdenli, O. G. ve Gül, A. (2020). Selçuklu Anadolusu’nda at. (E. Altan, M. Kesik, M. Öztürk, Ed.). Ortaçağ Tarihçiliğinde Bir Duayen: Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın’a Armağan içinde (s. 616-657). İstanbul: Bilge Kültür Sanat. google scholar
 • Öztürk, M. (2014). Asya Hun Devleti’nde atın yeri ve önemi. Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, IX (4), 943-950. google scholar
 • Öztürk, R. (2007). Grek ve Latin kaynaklarına göre İskit, Sarmat ve Avrupa Hunlarında askeri kültür (M.Ö. V. google scholar
 • YY-M.S. VI. YY). (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. google scholar
 • Plano C. (2018). Moğolistan seyahatnamesi. (E. Ayan, Çev.). İstanbul: Kronik Kitap. google scholar
 • Priskos. (2017). Attila’nın sarayında bir Romalı, Grek seyyahı Priskos’a göre Avrupa Hunları. (A. Ahmetbe-yoğlu, Çev.). İstanbul:Yeditepe. google scholar
 • Radloff, W. (1995). Manas Destanı (Kırgız Türkçesi metin - Türkiye Türkçesi çeviri). E. G. Naskali (Haz.). Ankara: Kamer Matbaacılık. google scholar
 • Sidky, O., Fikrat, M. A. ve Farhadi, A. G. R. (1975). Guzîde-i âsâr-i Emîr Husrev Belhî ma’ruf be Dihlevî 725751/1253-1325 (Cild II ez Mesnevihâ-yi Hamse). Kabul: İntişârât-i Müessese-yi Tab-i Kitâb-i Beyhakî. google scholar
 • Şucâ‘u’d-dîn Dorûd-Bâşî-yi Beyhakî (2020). Okçuluk sanatı (Câmi‘u’l-Hidâyet fi ‘İlmi’r-Rimâyet). (İ. Duman, Çev.). İstanbul: Büyüyen Ay Yayınları. google scholar
 • Tâceddin es-Sübkî. (2019). Mu‘îdü’n-ni‘am (Makam ve meslek ahlâkı). H. Yılmaz, M. E. Midilli (Haz). H.Öz-kan (Ed.). İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. google scholar
 • Tâceddîn Hasan Nizâmî. (1387/2008). Tâcü’l-me’âsir. S. A. H. Abidi (Ed.). New Delhi: Persian Research Centre Office of the Cultural Counsellor Embassy of the İslamic Republic of Iran. google scholar
 • Taşağıl, A. (2019). Türk askerî tarihinin başlangıcı: Hun ordusu. A. S. Özkaya (Ed.). Hunlar’dan Günümüze Türk Askerî Kültürü (Tarih, Strateji, İstihbarat, Teşkilat, Teknoloji içinde. İstanbul: Kronik Kitap. google scholar
 • Terzi, M. Z. (2017). Hz. Peygamber ve Hulefâ-yi Râşidîn döneminde askeri teşkilât. İstanbul: Siyer Yayınları. google scholar
 • Uyar, M. (2020). İlhanlı (İran Moğolları) Devleti’nin askerî teşkilatı (Ortaçağ Moğol ordularında gelenek ve değişim). Ankara: TTK. google scholar
 • Wilhelm, V. R. (2001). Moğolların büyük hanına seyahat (1253-1255). (E. Ayan, Çev.). İstanbul: Ayışığı Kitapları. google scholar
 • Yıldıran, İ. (2002). Türk kültüründe atlı hedef okçuluğu olarak kabak oyunu ve Osmanlılardaki görünümü. Türkler X içinde (s. 625-634). Ankara: Yeni Türkiye Yayınları. google scholar
 • Yıldıran, İ. (2012). Osmanlıda atlı hedef okçuluğu: kabak oyunu. İ. Yıldıran, T. Gültekin, (Ed.). Anadolu Uygarlıklarında Spor içinde (s. 158-159). https://www.academia.edu/11362017/Osmanlılarda_Atlı_Hedef_ Okçuluğu_Kabak_Oyunu (Erişim tarihi: 25.04.2019). google scholar
 • Yıldıran, İ. (1996). “Uygulama Nedenleri Ve Fonksiyonları Bakımından Türk Kültürünün Erken Devirlerinde Bazı Sportif Aktivitelerin Görünümü”. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, s. 4757. https://dergipark.org.tr/tr/pub/gbesbd/issue/27896/303929 google scholar
 • Yûsuf Has Hâcib. (2006). Kutadgu Bilig. R. R. Arat (Yay.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi. google scholar
 • Zeydan, C. (2012). İslâm Uygarlığı Tarihi (C. I). (N. Gök, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları. google scholar
 • Ziyâeddîn Berenî. (1862). Târîh-i Fîrûz Şâhî. (Neşr. Mevlevî Seyyid Ahmed Han Sâhib, İhtimam-i Captain W. Nassau Lees, LL. D. ve Mevlevî Kebireddîn). Calcuta: Asiatic Society of Bengal New Series. google scholar
 • Elektronik Kaynaklar google scholar
 • An illustrated and illuminated leaf from a manuscript of Firdausi’s Shahnameh: Rustam lassoes Kamus, Persia, Safavid, Shiraz, circa 1560 . 28.04.2021 tarihinde https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2013/ arts-of-the-islamic-world-l13223/lot.83.html adresinden edinilmiştir. google scholar
 • Kurosh Wrestling On Horseback. 3.05.2021 tarihinde https://www.lapolo.in/blog/kurosh-wrestling-horseback/ adresinden edinilmiştir. google scholar
 • Risâle fî funûn el-askeriyye. 2.05.2021 tarihinde https://www.wdl.org/ar/item/18414/ adresinden edinilmiştir. google scholar
 • Rustam Defeats Barzu and Takes Him as Prisoner. 28.04.2021 tarihinde https://harvardartmuseums.org/colle-ctions/object/350836?position=163 adresinden edinilmiştir. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.