CHAPTER


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.003   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.003    Full Text (PDF)

The Importance of Nikephoros I of Constantinople and His Work Breviarium for Turkic History

Ali Ahmetbeyoğlu

Patriarch Nikephoros was born in 758 in Constantinople. His father, Theodore, was a member of one of the well-known and respected families of his time and served in the upper levels of the state as the imperial secretar the reign of Constantine V (741-775). His mother was Eudoxia, who was known for her devotion to the church and her religious personality. Nikephoros’ father, Theodore, had an iconoclastic belief system due to his family origins. After completing his education, Nikephoros followed his father’s path and started working in the imperial secretariat. He continued his duty during the period of Leon IV, who ascended the throne after Constantine (775- 780). He started to work under the command of Tarasios, who had attained the office of Patriarch in 784. The same year, Nikephoros was present at the Council of Nicaea. On April 12, 806, Easter Sunday, he was consecrated and proclaimed the Patriarch. The emperor asked Patriarch Nikephoros to remove the icons upon the request of the people. However, Nikephoros possessed an unshakable and strong iconoclastic belief due to his family and opposed this request. On Christmas Day in 814, a public argument occurred between the Emperor and the Patriarch that was witnessed by everyone. Thereupon, Nikephoros had to leave his post as Patriarch at the beginning of the following year. He died in 828. Nikephoros wrote many mathematical, linguistic, and philosophical works, but most of his written works were theological. He penned these works between 814 and 820. In addition, Nikephoros wrote two main history books: Breviarium [Short History] and Chronography. His short history, or Breviarium, is noteworthy in terms of Turkic history and was written during his retirement. This work is a brief history covering events that occurred between 602-769 AD. His Breviarium is of great importance for Eastern European Turkic history in terms of how it sheds light on the Byzantine Empire’s relations with the Avars and Bulgars.


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.003   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.003    Full Text (PDF)

Patrik Nikephoros ve Eseri Breviarium’un Türk Tarihi Bakımından Önemi

Ali Ahmetbeyoğlu

Patrik Nikephoros 758 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Theodore, döneminin tanınmış ve muteber ailelerinden birine mensup olup, V. Konstantin (741-775) devrinde imparatorluk sekreteri olarak devletin üst kademelerinde görev yaptı. Annesi ise kiliseye bağlılığı ve dindar kişiliği ile tanınan Eudoxia idi. Nikephoros‘un babası Theodore ailesinin kökenlerinden dolayı ikonacı bir inanç sistemine sahipti. Öğretimini tamamladıktan sonra babasının yolundan giderek imparatorluk sekretaryasında göreve başladı. Konstantin’in ardından tahta çıkan İmparator IV. Leon (775-780) döneminde de vazifesini sürdürdü. 784 yılında Patriklik makamına getirilen Tarasios’un emri altında çalışmaya başladı. 787 yılında II. İznik Konsülü’nde bulundu. 12 Nisan 806 tarihinde Paskalya yortusunun kutlandığı pazar günü kutsanarak Patrik ilan edildi. İmparator, Patrik Nikephoros’dan halkın talebi doğrultusunda ikonaların kaldırılmasını istedi. Fakat aile köklerinden dolayı sarsılmaz ve güçlü bir İkonacı inanca sahip olan Nikephoros İmparatorun bu isteğine karşı çıktı. Noel günü İmparator ve Patrik arasında herkesin şahit olduğu aleni bir tartışma yaşandı. Bunun üzerine ertesi yılın başlarında Nikephoros Patriklik görevinden ayrılmak zorunda kaldı. 828 tarihinde vefat etti. Nikephoros’un matematik, dil ve felsefe üzerine de olmak kaydıyla birçok çalışması bulunmaktadır fakat yazılı eserlerinin çoğunu teolojik eserler oluşturmaktadır. Bu eserlerini 814 ile 820 yılları arasında kalem almıştır. Ayrıca Nikephoros ‘un başlıca iki tarih kitabı vardır. Bunlar Breviarium (Kısa Tarih) ve Kısa Kroniktir. Türk tarihi açısından önemli eseri Breviarium’u emeklilik günlerinde yazmıştır. Bu eser 602 yılından 769 yılına kadar olan olayları içine alan kısa bir tarihtir. Bu noktada Breviarium Doğu Avrupa Türk tarihi açısından hayli önem kazanmaktadır. Özellikle Avarlar ve Bulgarlar olan ilişkilere ışık tutmaktadır.References

 • Alexander, P. J. (1958). The Patriarch Nikephorus of Constantinople, Ecclesiastical Policy and Image Wordship in The Byzantine Empire. Oxford: Clarendon Press. google scholar
 • Alexander P., Kazhdan. (1991). The Oxford Dictionary of Byzantium,3. New York: Oxford University Press. google scholar
 • Buchwold, W. A. Hohlwey, A., Prenz, O. (1982). Tusculum Lexikon. Münih: Artemis Verlag. google scholar
 • Burckhardt, A. (1896). Der Londoner Codex des Breviarium des Nikephoros. Byzantinische Zeitchrift, 5, 465-477. google scholar
 • Moravcsik, Gy. (1958). Byzantinoturcica, I. Berlin: Akademie Verlag. google scholar
 • Nicephori Patriarchae Constantinopolitani Breviarium Historicum. (1990). (Text,Translation and Commentary Cyril Mango), Nikephoros Patriarch of Constantinoble Short History, Washington: Dumbarton Oaks Research and Collection. google scholar
 • Opuscula Historica. (1880). C. De Boor (Ed.). Leipzig: Teubner. google scholar
 • Orkun, H. N. (1938). Türk Tarihinin Bizans Kaynakları. Ankara: Sümer Basımevi. google scholar
 • Orosz, L. (1948). The London Manuscript of Nicephoros ‘’Breviarium’’. Budapest: Magyar- Görög Tamulmanyok. google scholar
 • Ostrogorsky, G. (1986). Bizans Devleti Tarihi. (Çev.F. Işıltan). Ankara: Türk Tarih Kurumu google scholar
 • Theophanes Confessor’ün Kroniğinde Türkler 284-813 (2021). (Hatice Aydın Hazırlayan, Çeviren ve Notlandıran). İstanbul: Kronik Kitap. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.