CHAPTER


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.023   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.023    Full Text (PDF)

Determinations on the New Historicist Approach and the Oral Format Used by 16th-Century Military Minstrels

Songül Çek

When considering the limited available information, the tradition of minstrel poetry can be said to have begun in the 16th century with the military minstrels, who are also referred to as Janissary minstrels or army poets. Despite the shortcomings, the poems of the army poets who lived in the Maghreb lands and other borderlands of the empire are important in terms of how they provide the first examples of the tradition. From the traditional point of view, the sociocultural and economic context in which the military minstrels grew up has not yet been put into writing, which provides a limited scope for evaluating these poets and their works. The fact that the poems that have survived to the present through cönks [the leather-bound notebooks of poets] have passed through the hands and languages ​​of many people makes reconciling their content with any certain period or social structure more difficult. The new historicist approach allows one to reconsider this dilemma. This view argues historical texts to be as fictional as literary texts by removing the borders between the reality of a literary text and the reality of a historical text. Based on this idea, the poems of 16th-century military minstrels and the word patterns they used can be examined and their unique lifestyles determined using the new historicist understanding of reality. Determining the vocabulary and stereotyped expressions in the poems also facilitates dealing with the common language, religion, social life, and historical events of the military minstrels.


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.023   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.023    Full Text (PDF)

Yeni Tarihselci Yaklaşım ve 16. Yüzyıl Asker Şairlerinin Kullandıkları Sözlü Kalıplaşmalar Üzerine Tespitler

Songül Çek

Âşık Tarzı Şiir Geleneğinin, eldeki sınırlı bilgi değerlendirildiğinde, 16. yüzyılda yaşamış olan yeniçeri âşıkları ya da ordu şairleri de diyebileceğimiz asker âşıklarla başlamış olduğu söylenebilir. Eksiklere rağmen mağrip ocaklarında ve imparatorluğun diğer sınır boylarında yaşamış asker şairlere ait şiirler, geleneğin ilk örnekleri olması bakımından önem taşır. Geleneksel tarih bakışı açısından asker şairlerin yetiştikleri sosyo-kültürel ve ekonomik bağlamın yazıya geçirilmemiş olması bu şairlerin ve eserlerinin değerlendirmede sınırlı bir alan sunar. Hatta cönkler ya da yazmalar yoluyla bugüne aktarılma şansı bulan şiirlerin pek çok kişinin elinden, dilinden geçtiği düşünüldüğünde içeriklerinin belli bir dönem ve sosyal yapıyla bağdaştırılması daha da zorlaşmaktadır. Yeni tarihselci yaklaşım, bu açmazı yeniden ele almamıza imkân vermektedir. Bu bakış, edebî metnin gerçekliği ile tarihi metnin gerçekliği arasındaki sınırı kaldırarak edebî metin kadar tarih metninin de kurmaca olduğunu ileri sürmektedir. Bu fikirden hareketle 16. yüzyıl asker şairlerinin şiirleri ve kullandıkları söz kalıpları incelenerek kendine has yaşam biçimleri yeni tarihselci gerçeklik anlayışıyla belirlenebilir. Şiirlerin söz kadrosunu ve kalıplaşan ifadelerini belirlemek, asker âşıkların ortak dil, din, sosyal yaşam ve tarihi vakalara bakışını da ele almayı kolaylaştırır.References

 • Acıpınar, M. (2013). Gâzi Murad Reis: hayatı, son seferleri ve adına yazılan halk şiirleri. II. Turgut reis ve Türk denizcilik tarihi uluslararası sempozyumu, Cilt I, Bodrum: Bodrum Belediyesi google scholar
 • Boratav, P. N. (2000). Halk edebiyatı dersleri. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları. google scholar
 • Ecevit, Y. (2011). Türk romanında postmodernist açılımlar. İstanbul: İletişim Yayınları google scholar
 • Elçin, Ş. (1988). Akdeniz’de ve Cezayir’de Türk halk şairleri, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. google scholar
 • Greenblatt, S. (1988). Shakespearean negotiations: the circulation of social energy in renaissance, England, Berkeley and Los Angeles. google scholar
 • Gürkan, E. S. (2017). Sultan’ın korsanları, İstanbul: Kronik Yayınları. google scholar
 • Güvenç, A. Ö. (2013). Geda Muslî. Türk edebiyatında isimler sözlüğü. Ahmet Yesevi Üniversitesi. google scholar
 • Kafadar, C. (2019). Kim var imiş biz burada yoğ iken. İstanbul: Metis Yayınları. google scholar
 • Kaytaz, F. (2013). Osmanlı askerî teşkilatı hakkında bilinmeyen bir eser. Yeniçeri ocağına ilişkin bir risale. Tarih dergisi, 57/1. google scholar
 • Kocatürk, V. M. (1963). Saz şiiri antolojisi. google scholar
 • Koloğlu, O. (2012). Türk korsanları, İstanbul: Tarihçi Kitabevi. google scholar
 • Köprülü, M. F. (2004). Saz şairleri, Ankara: Akçağ Yayınları. google scholar
 • Köprülü, M. F. (1928). Jan Döni: On sekizinci asır sonunda Cezayir Türk yeniçerilerinin türküler. Türkiyat mecmuası, 2, s. 512-518. google scholar
 • Kuzucu, S. (2015). XVIII. yüzyılda uluslararası bir sorun olarak Garp Ocakları’nın Akdeniz’deki korsanlık faaliyetleri. Akademik bakış, 9/17. google scholar
 • Montrose, L. (1998). Professing the renaissance: The poetics and politics of culture. Literary theory: An antology. Oxford: Blackwell Publishing. google scholar
 • Nur, R. (1942). Tunus Türk şiirlerinden. Tanrıdağ, Cilt I-II. google scholar
 • Oğuz, M. Ö. (2002). Tunuseli incelemeleri. Ankara: Milli Folklor Yayınları google scholar
 • Oppermann, S. (1999). Postmodern tarih kuramı: tarih yazımı, yeni tarihselcilik ve roman. Ankara: Phoenix Yayınevi google scholar
 • Özçelik, A. (2020). Batı Anadolu menşeli bir Akdeniz geleneği: Deniz eşkıyalığı ve devlet güdümlü korsanlık. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi dergisi, 6-Kış, 119-146. google scholar
 • Sevengil, R. A. (1965). Yüzyıllar Boyunca halk şairleri, radyo konuşmaları. Atlas Kitabevi. google scholar
 • Tecer, A. K. (1928). Cezayir Türk halk şairlerinin şiirleri. Halk bilgisi mecmuası, 1. google scholar
 • Uslu, M. F. (2011). Greenblatt’ın yeni tarihselci eleştirisi. Edebiyatın omzundaki melek (Haz. Zeynep Uysal). İstanbul: İletişim Yayınları google scholar
 • Uzunçarşılı, İ. H. (1984). Osmanlı devleti teşkilatından kapıkulu ocakları I-II, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. google scholar
 • Yalçın Çelik, S. D. (2005). Yeni tarihselcilik kuramı ve Türk edebiyatında postmodern tarih romanları. Ankara: Akçağ Yayınları google scholar
 • Yücetürk Kurtulmuş, G. (2020). Maltalıların ‘Türk’ algısının di̇lsel bağlamda yansıması. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dergisi, 65 Aralık google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.