Anayasa Hukuku Dersleri

Genel Esaslar ve Siyasi Rejimler
DOI :10.26650/AB/SS26.2023.206   
AuthorHüseyin Nail Kubalı

Bu baskıda da kitabımın bir “ders kitabı” olduğunu önemle gözö-nünde tutarak bir yandan, pedagojik mülâhazalaı la. çok yüklü olmaması prensibine ve Anayasa Hukukunun değerini sürdüren temel müessese ve meselelerini mümkün olduğu kadar kavrayıcı ve derli toplu bir şekilde tanıtmayı hedef tutan sistematiğine bağlı kalmaklayım. Öte yandan, daima yaptığım gibi. Anayasa müesseselerini ve meselelerini yalnız hukukî değil, aynı zamanda siyasi açıdan da ve mukayese metodu ile izah ederken onları gerçeklikleri ve canlılıkları ile göstermeğe çalışmaktayım. Bunu yaparken hukukî ulunla siyasi ve fiili olan arasındaki bağlantıyı pek iyi bilmekle beraber, anların izahı arasında bulunması gerekli dengenin, kitabın herşeyden evvel bir hukuk kitabı olduğunu unutmayarak, hukuk aleyhine bozulmamasma dikkat etmekteyim.
Bu baskıda 1969 baskısında çıkarılan bazı bahislerin kitaba tekrar alınmasını uygun gürdüm. Bazı bahislerde de değişiklikler ve düzeltmeler yaptım. “Antiliheral siyasi rejimler” e ayrılan kısımda antiliberal siyasî rejimlerin ortak bir tarifini ve ayırımını yaptıktan sonra bu tip rejimler arasında çağımızın en önemli ideolojik antiliberal rejimleri olan “Marksist rejimler” bahsine bir giriş olmak üzere. Marksist ideolojinin ve felsefenin temellerini genel çizgileri ile göstermeğe gavrel enim. Bu kısım daha sonraki baskılarda tamamlanmış olacaktır.
1969 baskısında olduğu gibi bunda da “siyasî partiler” ve “seçim sistemleri” asistanlarımız Dr. Bülent Tanör ile Bakır Çağlar “Baskı grupları” da Taner Bevgo tarafından hazırlanmış, “Liberal siyasî rejim örnekleri” bölümünde İngiliz ve amerikan siyasi rejimleri dışında kalan örneklerin hazırlanmasında da Doçent Dr. Server Tanilli ile asistan Dr. Bülent Tanör ve Taner Beygo’nıın katkıları olmuştur. Bu arkadaşlarım tarafından hazırlanan bütün bahisler tarafımdan gözden geçirilmiş, gerekli değişiklikler ve düzeltmeler yapıldıktan sonra kitaba alınmıştır.
Kitabımın hazırlanmasında genç kürsü arkadaşlarımla böyle bir işbirliği yaparken bu işbirliğinin onlara ve bana sağladığı faydanın çok ötesinde bir maksat gütmüş bulunuyorum. Bu maksat, akademik kariyerin gerektirdiği ciddi ilmi çalışmaların daha verimli olabilmesi için kürsü içinde mutlaka bulunmasını ötedenberi lüzumlu gördüğüm karşılıklı sevgi ve saygı dulu gerçekten samimi arkadaşlığa, sağlam dayanışmaya. tam işbirliğine bağlılığımı ve “salt düşünce” alanında her çeşit fanatizmi akla aykırı, ilmi dürüstlüğün emrettiği objektifliği ve tarafsızlığı, hattâ medeni münâsebetleri bozucu olduğu için kesinlikle reddeden medenî insanlara yakışır hoşgörüye verdiğim çok büyük değeri göstermektir.

SubjectsLaw

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-1400-5
PublisherIstanbul University Press
Publish Date15.02.1971
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.