CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS46.2021.008.09   IUP :10.26650/B/SS46.2021.008.09    Full Text (PDF)

Preserving the Status Quo in the Aegean Sea and the Eastern Mediterranean: Ottoman State, Greece, and The Great Powers (1864–1909)

Metin Ünver

Bridging continents and countries, the Mediterranean connects east and west, north and south. The Eastern Mediterranean and the Aegean Sea (Aegean Archipelago) as an extension of it have been a growing area of international competition and struggle since the second half of the nineteenth century. In the region, whose strategic importance was further increased with the opening of the Suez Canal, part of the vast territory ruled by the Ottoman state was invaded by the great powers, and there were a long-term struggle and conflict for the occupation of other parts of it, namely the Dardanelles Strait and Istanbul in the North. Under these circumstances, the Ottoman islands in the region, which offered significant geopolitical and geostrategic advantages to the seafaring states, also became part of the competition. Changing balances and an environment with increasingly violent struggle required the Ottoman state to develop effective and multifaceted policies to protect its presence and future in the region and maintain the status quo. This preservation, which took shape after the Treaty of Berlin (1878), was a matter desired not only by the Ottoman state but also by some other great powers, especially Britain; in this way, a possible de facto conflict between the states could be prevented. In the meantime, the Ottoman state was not to accept the invasions of Egypt and Tunisia under any circumstances and conducted an intense diplomatic struggle to get the British out of Egypt. In this regard, maintaining the status quo had a different meaning for each state: for Britain, it was to prevent another state from settling in the region; for Italy, it was to keep Tripoli under the rule of the Ottoman state when possible; and for the Ottoman state, it was the protection of the borders drawn in 1878. It should be mentioned that the Ottoman state did not have any instrument other than diplomacy to ensure the preservation of the status quo. Therefore, the status quo would be unlikely to be maintained when the attitudes of other powers changed. The Ottoman state did not have a better option in its current economic and military conditions; for this reason, while pursuing a policy that considered interstate power relations in the Eastern Mediterranean, it paid attention to neutralizing any developments that it considered contrary to its absolute sovereignty in the Aegean Sea, where it was more comfortable, with a decisive policy.


DOI :10.26650/B/SS46.2021.008.09   IUP :10.26650/B/SS46.2021.008.09    Full Text (PDF)

Ege ve Doğu Akdeniz’de Statükonun Korunması: Osmanlı Devleti, Yunanistan ve Büyük Güçler (1864-1909)

Metin Ünver

Doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi birleştiren kıtaları ve ülkeleri buluşturan Akdeniz’in doğusu ve onun bir uzantısı olarak Ege (Adalar) Denizi 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren giderek büyüyen bir uluslararası rekabet ve mücadele alanı olmuştur. Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla stratejik önemi daha da artan bölgede Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu geniş toprakların bir bölümü büyük güçlerin işgaline uğramış, bir bölümünün işgaline yönelik ise uzun vadeli bir mücadele ve çatışma yaşanmıştır. Söz konusu rekabet kuzeyde Çanakkale Boğazı ve İstanbul üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu şartlar altında denizci devletlere jeopolitik ve jeostratejik bakımdan oldukça büyük avantajlar sunan bölgedeki Osmanlı adaları da rekabetin bir parçası haline gelmiştir. Değişen dengeler ve giderek şiddetlenen mücadele ortamı bölgedeki varlığını ve geleceğini koruya bilmek için Osmanlı Devleti’nin etkili ve çok yönlü politikalar geliştirmesini gerektirmiştir. Bu politikaların temel amacı statükonun korunmasıdır. 1878 Berlin Antlaşması sonrasında şekillenen statükonun korunması sadece Osmanlı Devleti’nin değil, başta İngiltere olmak üzere diğer bazı büyük güçlerin de arzu ettikleri bir konuydu. Böylece devletlerarasında olası fiili bir çatışmanın önüne geçilebilirdi. Bu arada Osmanlı Devleti Mısır ve Tunus’un işgallerini hiçbir şekilde kabullenmeyecek, özellikle İngilizleri Mısır’dan çıkartmak için yoğun bir diplomatik mücadeleye girişecektir. Bu bakımdan statükonun korunması her bir devlet için farklı bir anlam içeriyordu. Örneğin İngiltere için başka bir devletin bölgeye yerleşmesinin önlenmesi, İtalya için Trablusgarp’ın mümkün olduğunda Osmanlı Devleti hakimiyetinde kalması, Osmanlı Devleti için ise 1878’deki sınırların korunması anlamına geliyordu. Bununla birlikte, Osmanlı Devleti’nin diplomasi dışında statükonun korunmasını sağlayacak başka bir enstrümanı olduğu söylenemez. Dolayısıyla diğer güçlerin bu yöndeki tutumları değiştiğinde statükonun korunması pek mümkün olamayacaktı. Mevcut ekonomik ve askeri koşullar içinde daha iyi bir seçeneğe de sahip değildi. Bu nedenle Doğu Akdeniz’de devletlerarası güç ilişkilerini dikkate alan bir politika izlerken, daha rahat olduğu Ege Denizinde mutlak egemenliğine aykırı gördüğü her türlü gelişmeyi kararlı bir politika ile etkisiz kılmaya dikkat etmiştir.References

 • Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri google scholar
 • Osmanlı Arşivleri (BOA) google scholar
 • Ali Emiri Tasnifi, Sultan Selim III (AE. SSLM III), 387/22322 google scholar
 • Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi (DH. MKT.) 1345/97; 2715/7 google scholar
 • Hatt-ı Hümayun (HAT) 1412/57529 google scholar
 • İrade Askeri (İ. AS.) 3/60 google scholar
 • İrade-Eyalet-i Mümtaze, Mısır (İ. MTZ (05)) 26/1342) google scholar
 • Meclis-i Vükela Mazbataları (MV) 4/26; 10/20; 91/75 google scholar
 • Yıldız Arşivi, Resmi Maruzat Evrakı (Y. A. Res.) 15/46; 33/11 google scholar
 • Yıldız Mütenevvi Maruzat (Y. Mtv.) 18/79; 20/13; 21/36; 30/71; 31/20; 63/82 google scholar
 • Yıldız Perakende Evrakı Elçilik Şehbenderlik ve Ateşemiliterlik (Y. PRK. EŞA) 40/75 google scholar
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi Yıldız Perakende Evrakı Tahrirat-ı Ecnebiye ve Mabeyn Mütercimliği (Y. PRK. TKM.) 19/34; 29/60 google scholar
 • Yıldız Tasnifi Sadrazam Kamil Paşa Evrakı (Y.EE.KP.) 2/196 google scholar
 • Yıldız Perakende Evrakı Askeri Maruzat (Y.PRK.ASK.) 5/36 google scholar
 • Yıldız Esas Evrakı (YEE) 7/18; 10/41; 51/32; 100/34; 150/119 google scholar
 • İngiliz Milli Arşivleri (The National Archives (TNA) google scholar
 • Foreign Office (FO) 78/3100, 195/1693, 358/1 google scholar
 • Süreli Yayınlar google scholar
 • Bahr-i Sefid, No. 33 (31 Ağustos 1299). google scholar
 • Cezair-i bahr-i sefid Vilayeti Salnamesi 1304, Rodos: Cezair-i Bahr-i Sefid Vilayeti Matbaası. google scholar
 • Kitap ve Makaleler google scholar
 • Adıyeke, A. N. (1993). Osmanlı Kaynaklarına Göre Türk-Yunan İlişkilerinde Girit Sorunu (1896). google scholar
 • Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 1 (3), 335-346. google scholar
 • Adıyeke, A. N. (2000). Osmanlı İmparatorluğu ve Girit Bunalımı (1896-1908). Ankara: Türk Tarih Kurumu. google scholar
 • Adıyeke, A. N. (2006). Şark Meselesi’nin Bir Aynası: Girit. A. N. Adıyeke ve N. Adıeyeke, Fethinden Kaybına Girit kitabı içinde (s. 239-250). İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı. google scholar
 • Akalın, D. (2015). Süveyş Kanalı. Açılışı ve Osmanlı Devleti’ne Etkisi 1854-1882, İstanbul: Yeditepe Yayınevi. google scholar
 • Akalın, D. ve Çelik, C. (2012). “XIX. Yüzyılda Doğu Akdeniz’de İngiliz-Fransız Rekabeti ve Osmanlı Devleti”. Turkish Studies-International Periodical for the Language, Literature and History of Turkish or Turkic, 7/3, 21-45. google scholar
 • Ambrosio, T. (2001). Irredentism. Ethnic Conflict and International Politics, Wesport, Connecticut. London: Praegar. google scholar
 • Andreopoulos, G. (1981). State and Irredentism: Some Reflexions on the Case of Greece. The Historical Journal, 24(4), 949-959. google scholar
 • Aydın, M. (1992). Şarkî Rumeli Vilayeti, Ankara: TTK Yayınları. google scholar
 • Aydın, M. (1994). “Doksanüç Harbi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), 9, İstanbul, 498-499. google scholar
 • Aydın, M. (2007). Girit Ayaklanması (1866-1869)’nın Ortaya Çıkışı ve Uluslararası Bir Sorun Haline Gelişinde Yunanistan’ın Rolü. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(1), 113-148. google scholar
 • Balta, E. (2009). Sisam, DİA, 37, 272-274. google scholar
 • Beşirli, M. (2004). “Sultan Abdülaziz’den Birinci Dünya Savaşı’na Osmanlı Donanması”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 25, 243-274. google scholar
 • Clogg, R. (1997). Modern Yunanistan Tarihi (Dilek Şendil, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları. google scholar
 • Craig, G. A. (1978). Germany 1866-1945, Oxford: Oxford University Press. google scholar
 • Çaycı, A. (1995). Büyük Sahra’da Türk-Fransız Rekabeti (1858-1911), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. google scholar
 • Çelik, Y. (2015). Osmanlıların Korsanlığa Yüklediği Anlam ve XIX Yüzyıl Başlarında Donanmanın Ege ve Akdeniz’de İzbanditlerle Mücadelesi, II Turgut Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu (1-4 Kasım 2013 Bodrum), Bildiriler. İzmir: Bodrum Belediyesi, 608-623. google scholar
 • Dakin, D. (1972). The Unification of Greece 1770-1923. New York: St. Martin’s Press. google scholar
 • Davison, R. H. (1993). Ottoman Diplomacy and the Ending in 1869 of the Crisis with Greece Caused by the Rebellion in Crete of 1866-691. X. Türk tarih Kongresi (Ankara 22-26 Eylül 1986), Kongreye Sunulan Bildiriler, IV, 1194-1203. google scholar
 • Dontas, D. N. (1966). Greece and the Great Powers 1863-1875, Thessaloniki: Enstitute for Balkan Studies. google scholar
 • Emil, B. (1979). Mizancı Murad Bey Hayatı ve Eserleri. İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi. google scholar
 • Engin, V. (2003). Ege Adaları’nda Tanzimat Dönemi ve Sonrası Malî Uygulamalar (1839-1923). İdris Bostan (Ed.). Ege Adaları’nın İdarî, Malî ve Sosyal Yapısı. Ankara: Stratejik Araştırma ve Etüdler Milli Komitesi-SAEMK, 91-114. google scholar
 • Erden, E. (2004). Yakındönem Tarihimizde Taşoz Adası (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Farrar, L. L., Jr. (2003). Aggression Versus Apathy: The Limits of Nationalism during the Balkan Wars, 1912-1913. East European Quarterly, 37(3), 257-280. google scholar
 • Foreign Office. (1873). Reports by Her Majesty’s Consuls on British Trade Abroad. Part III, London: Printed by Harrison and Sons. google scholar
 • G. P. Gooch ve Harold Temperley. (1933). British Documents on the Origins of World War 1898-1914, IX The Balkan Wars. Part I The Prelude; The Tripoli War, London. google scholar
 • Gerd, L. (2014). Russian Policy in the Orthodox East: The Patriarchate of Constantinople (1878-1914). Warsaw/Berlin: De Gruyter Open. google scholar
 • Grenville, J. A. S. (1958). Goluchowski, Salisbury, and the Mediterranean Agreements, 1895-1897. Slavonic and East European Review, 36, 340-369. google scholar
 • Güvenç, S. (2011). Birinci Dünya Savaşına Giden Yolda Osmanlıların Dretnot Düşleri. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. google scholar
 • Hatip, S. M. (2013). Çanakkale Boğazı (Bahr-i Sefid Boğazı) Savunma Sistemi 1770-1918 (Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. google scholar
 • Hatipoğlu, M. M. (1988). Yunanistan’daki Gelişmeler Işığında Türk-Yunan İlişkilerinin 101 Yılı (18211922). Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları. google scholar
 • Holland, R. ve Markides, D. (2008). The British and the Hellenes. Struggle for Mastery in the Eastern Mediterranean 1850-1960. Oxford: Oxford University Press. google scholar
 • Hunt, B. D. (1988). The Eastern Question in British Naval Policy and Strategy, 1789-1913. Vacalopou-los, A. E., Svolopoulos, C. D., Kiraly, B. K. (Ed.). Southeast European Maritime Commerce and Naval Policies, from the mid-eighteenth century to 1914 (Proceedings of the XVIIth Conference on War and Society in East Central Europe, Thessaloniki, 6-8 June 1985), New Jersey. google scholar
 • Hülagü, M. M. (2000). 1897 Türk-Yunan Harbine Kadar Osmanlı İdaresi’nde Girit. CIEPO-14. Uluslararası Türk İncelemeleri Kongresi (İzmir: 18-22 Eylül 2000), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 321-359. google scholar
 • Kızıltoprak, S. (2010). Mısır’da İngiliz İşgali. Osmanlı’nın Diplomasi Savaşı (1882-1887), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. google scholar
 • Kızıltoprak, S. (2011). Taşoz. DİA, 40, 159-161. google scholar
 • Kofos, E. (1975). Greece and the Eastern Crisis 1875-1878. Thessaloniki: Institute for Balkan Studies. google scholar
 • Koliopoulos, J. S. ve Veremis, T. M. (2002). Greece, the Modern Sequel from 1831 to the Present, London: Hurst and Company. google scholar
 • Koliopoulos, J. S. ve Veremis, T. M. (2010). Modern Greece. A History since 1821. Wiley- Blackwell. google scholar
 • Kornprobst, M. (2008). Irredentism in European Politics. Argumentation, Compromise and Norms. Cambridge: Cambridge Unversity Press. google scholar
 • Kömürcü, Mustafa. (2006). Yunan Milli Kimliği ve Osmanlı Geçmişi. İLEM, 1, 63-74. google scholar
 • Kurat, Y. T. (1968). Henry Layard’ın İstanbul Elçiliği 1877-1880. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. google scholar
 • Kurumahmut, A. (Haz.). (1998). Egemenliği Tartışmalı Adalar. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. google scholar
 • Kutbay, E. Y. (2005). Sisam Beyi Kopas Efendi’nin Memuriyeti ve Katledilmesi. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 4(11), 1-6. google scholar
 • Küçük, C. (ed.). (2002). Türk Hakimiyetinde Ege Adaları’nın Yönetimi, Ankara: Stratejik Araştırma ve Etüdler Milli Komitesi. google scholar
 • Laidlaw, C. (2010). The British in the Levant. Trade and Perceptions of the Ottoman Empire in the Eighteenth Century, London: I. B. Tauris. google scholar
 • Lee, D. E. (1931). A Memorandum Concerning Cyprus, 1878. Journal of Modern History, 3(2), 235241. google scholar
 • Lee, D. E. (1934). Great Britain and the Cyprus Convention of 1878. Harvard: Harvard University Press. google scholar
 • Loules, D. (1993). The Position of Greece Towards the Ottoman Empire During the Crimean War. X. Türk Tarih Kongresi (Ankara 22-26 Eylül 1896), Kongreye Sunulan Bildiriler, IV, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1218-1226. google scholar
 • Markopoulos, G. J. (1968). King George I and the Expansion of Greece, 1875- 1881. Balkan Studies, 9(1), 21-40. google scholar
 • Medlicott, W. N. (1926). The Mediterranean Agreements of 1887. The Slavonic Review, 5(13), 66-88. google scholar
 • Moiras, L. (2006). 1909 Gudi Darbesinin Türk ve Yunan Kamuoyuna Yansımaları (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Orhonlu, C. (1980). Yunanistan’ın Osmanlı Devleti’ne Karşı Takip Ettiği Siyaset (1866-1885). Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 1(6), 5-13. google scholar
 • Öksüz, M. (2010). “Girit Meselesi’nin Belirsizlik Yılları (1908-1913)”, Karadeniz Araştırmaları, 25, 93-114. google scholar
 • Örenç, A. (1995). Yakındönem Tarihimizde Sisam Adası (1821-1923). (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Örenç, A. (2005). Tanzimat Fermanının Ege Adalarında Tatbiki. Tarih Boyunca Dünyada ve Türklerde Denizcilik Sempozyumu (İstanbul: 17-18 Mayıs 2004), Bildiriler. İstanbul, s. 101-108. google scholar
 • Örenç, A. (2011). 1821 Rum İsyanı Sonrası Sisam Adası’na Verilen Yeni Statü. Tarih Dergisi, 36, 335-346. google scholar
 • Örenç, A. (2012). Berlin Kongresi Sonrası Osmanlı-Yunanistan Hudut Müzakerelerinde Ege Adalarının Askerî Durumu (1880-1881). Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, 10, 167-196. google scholar
 • Örenç, A. F. (2009). Balkanlarda İlk Dram Unuttuğumuz Mora Türkleri ve Eyaletten Bağımsızlığa Yunanistan. İstanbul: BKY Yayınları. google scholar
 • Örenç, A. F. (2009a). Navarin Baskını (1827). Tarih Dergisi, 46, 37-84. google scholar
 • Örenç, A. F. (2013). “Deniz Kuvvetleri ve Deniz Harp Sanayii”, Osmanlı Askerî Tarihi. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri 1792-1918 Gültekin Yıldız (Ed.), İstanbul: Timaş Yayınları, 121-161. google scholar
 • Örenç, A. F. (2013). Yedi Ada Cumhuriyeti. DİA, 43, 386-387. google scholar
 • Özel S. ve Kocatürk, Ö. (2009). “II. Meşrutiyetten I. Dünya Savaşı’na Osmanlı Bahriyesine Dair Notlar”, Tarih Dergisi, 46, 205-271. google scholar
 • Özkan, D. (2016). Ottoman Perceptions and Considerations o the First Ottoman and Greek Borderlands in Thessaly (1832-1865) (Doktora Tezi), National and Kapodistrian University of Athens, Athens. google scholar
 • Pappas, N. C. J. (2007). Greece and the Ottoman-Russian War of 1877-1878, Ömer Turan (Ed.) The Ottoman- Russian War of 1877-78, Ankara. google scholar
 • Psomas, A. I. (1978). The Nation, The State and The International System The Case of Modern Greece. Athens: The National Center of Social Science Research. google scholar
 • Psomiades, H. J. (1976). The Character of the New Greek State. Diamandouros N. P., Anton J. P., Petropulos J. A., Topping P. (Ed.). Hellenism and the First Greek War of Liberation (1821-1830): Continuity and Change. Thessaloniki: Institute for Balkan Studies. google scholar
 • Sontag, R. J. (1933). Euopean Diplomatic History. New York: Century Company. google scholar
 • Soy, H. B. (2004). Almanya’nın Osmanlı Devleti Üzerinde İngiltere ile Nüfuz Mücadelesi (1890- 1914). Ankara: Phenix Yayınevi. google scholar
 • Şenışık, P. (2007). The Transformation of Ottoman Crete: Cretans, Revolts and Diplomatic Politics in the Late Ottoman Empire, 1895-1898 (Doktora Tezi). Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: İstanbul. google scholar
 • Tansel, F. A. (Haz.). (1973). Namık Kemal’in Husûsî Mektupları, III. Midilli Mektupları II. Ankara: Türk Tarih Kurumu. google scholar
 • Tansel, F. A. (Haz.). (1986). Namık Kemal’in Husûsî Mektupları, VI. Midilli Mektupları II. Ankara: Türk Tarih Kurumu. google scholar
 • Tezel, H. (1973). Anadolu Türklerinin Deniz Tarihi, I. İstanbul: Deniz Basımevi. google scholar
 • Tukin, C. (1996). Girit. DİA, 14, 85-93. google scholar
 • Tukin, C. (1999). Boğazlar Meselesi, İstanbul: Pan Yayınları. google scholar
 • Tuncel, M. (1993). Çanakkale Boğazı. DİA, 8, 199-203. google scholar
 • Tuncel, M. ve Bostan İdris. (1998). Dünden Günümüze Ege Adaları. Coğrafya Dergisi, 6, 27-58. google scholar
 • Uçarol, R. (1986). 1878 Berlin Antlaşması’na Göre Yunanistan Sınırının Düzenlenmesi Sorunu ve Yunanistan’a Toprak Verilmesi (1878-1881). Üçüncü Askeri Tarih Semineri Bildirileri, Tarih Boyunca Türk-Yunan İlişkileri (20 Temmuz 1878’e Kadar), Ankara: Gnkur. Basımevi. google scholar
 • Uçarol, R. (1998). 1878 Kıbrıs Sorunu ve Osmanlı-İngiliz Anlaşması (Adanın İngiltere’ye Devri). İstanbul: Filiz Kitabevi (İkinci baskı). google scholar
 • Uçarol, R. (2010). Siyasi Tarih, İstanbul: Der Yayınları (Sekizinci baskı). google scholar
 • Ünver, Metin. (2012) “Namık Kemal’in Midilli Risalesi”, Edebiyatımızın Zirvesinden 3 İsim Namık Kemal-Ahmet Hamdi Tanpınar-Kemal Tahir (yayına hazırlayan: Kazım Yetiş), İstanbul. google scholar
 • Vambery, A. (1904). The Story of My Struggle. TheMemoirs of Arminius Vambery, II, London: T. Fisher Unwin Paternoster Square. google scholar
 • Varnava, A. (2005). Punch and the British Occupation of Cyprus in 1878. Byzantine and Modern Greek Studies, 29(2), 167-186. google scholar
 • Yeşil, F. (2017). Trajik Zafer. Büyük Güçlerin Doğu Akdeniz’deki Siyasi ve Askeri Mücadelesi (18061807), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. google scholar
 • Yıldız, G. (2019). How to Defend the Turkish Straits Against the Russians: A Century-long “Eastern Question” in British Defence Planning, 1815-1914. The Mariner’s Mirror, 105(1), 40-59. google scholar
 • Yıldız, G. (2019a). Osmanlı Devleti’nde Askerî İstihbarat (1864-1914), İstanbul: Yeditepe Yayınları. google scholar
 • Yılmazçelik, İ. ve Aksın A. (Haz.). (2001). Osmanlı-Yunan Harbi (Osmanlı-Yunan Seferi 1313/1897). İzmir: Akademi Kitabevi. google scholar
 • Yurdusev, E. (1999). Osmanlı İmparatorluğu, Rusya ve Hindistan Üçgeninde İngiltere’nin Boğazlar Politikası. Belleten, 237, 559-596. google scholar
 • İnternet Kaynakları google scholar
 • HC (House of Commons), Debates (1883, 16 July). vol. 281, cc. 1508-9. Available at: https://api. parliament.uk/historic-hansard/commons/1883/jul/16/treaty-of-berlin-article-xxiii-the#S-3V0281P0_18830716_HOC_41 (Erişim: google scholar
 • https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-pandeli-ralli/index.html google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.