Cumhuriyet Dönemi Su Ürünleri Bibliyografisi

DOI :10.26650/AB/SS53.2023.177   
AuthorMetin TimurSibel ÇolakKadir Doğan

Günümüz gelişmiş teknolojilerinde canlı kaynakların değerlendirilmesine yönelik temel düşünce; sahip olunan canlı kaynaklarda sürdürülebilir üretimi geliştirerek, söz konusu kaynakların gelecek nesillere aktarımının sağlanmasıdır.
Su canlıları konusunda dünyanın en şanslı ülkelerinden olan yurdumuz, jeomorfolojik yapısı bakımından denizler, akarsular, göller ve baraj gölleri ile çok zengin bir ülkedir. Bu zenginliklerimizin sürdürülebilir olmasını sağlamaya yönelik yapılacak çalışmalar kapsamında bu zenginliklerimizi incelemek, ortaya çıkartmak ve değerlendirmek üzere bugüne kadar çok farklı ve değişik kurum ve kuruluşlarca Cumhuriyet Dönemi'nin başından, bugüne kadar yürütülegelen bilimsel amaçlı çalışmaları bir araya toplamak ve bu bilgilerin gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutması amacıyla "Cumhuriyet Dönemi Su Ürünleri Bibliyografisi ’ başlıklı hazırlanan bu kaynak kitabın, su ürünleri konusunda araştırma ve inceleme yapacak kişi ve kurumlara yararlı olacağı kanısındayız.
Eserin hazırlanmasında 1522/16012001 No'lu projemizi destekleyen İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği başta olmak üzere tüm ilgili üniversite rektörlüklerine, dekanlıklarına, bölüm başkanlıklarına, tüm öğretim üye ve yardımcılarına, ilgili bakanlık veya resmi kuramlardaki meslektaşlarımıza ve projemizde gönüllü görev alan Araş. Gör. Jale KORUN, Araş. Gör. Aygül EKİCİ’ye, Su Ürünleri Mühendisleri M. Didem DEMİRCAN ile Murat ŞAHİN‘e ve nihayet kitabın basılmasında yardımlarını esirgemeyen Fakültemiz Dekanlığına teşekkürü ödenmesi gereken bir borç biliriz.

SubjectsSocial Sciences / Information Science & Library Science

INFORMATION


ISBN975-404-685-9
E-ISBN978-605-07-1315-2
PublisherIstanbul University Press
Publish Date04.05.2023
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.