CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS53.2024.015.19   IUP :10.26650/B/SS53.2024.015.19    Full Text (PDF)

An Investigation on Subject Tendency of Information and Records Management Journals

Dündar Alikılıç

Archives document and protect the rights and international relations of states and individuals. They serve to illuminate and identify a subject. In the meantime, they reveal the customs and traditions of the period they belong to, their social structure, the problems they encounter and the relations between them. In other words, the documents preserved in the archives are the most vivid witnesses reflecting the past of the nations they belong to. The rapid spread of information in today’s world has necessitated the emergence of new sources. It is an inescapable fact that all kinds of resources are kept and made available to them. Parallel to this, the concept of popular (collective) culture, which has developed with the spread of globalization, also makes the development of local culture difficult. Activities aimed at preventing the formation of local culture pose a serious problem for cultural heritage. Because the loss of social identity and the destruction of local cultural elements will cause the formation of a culture to be left as a legacy. In addition, issues such as cultural degeneration and identity erosion that come to the fore with globalization necessitate initiatives to protect local culture. One of the most significant initiatives to protect the local cultural heritage will undoubtedly be to create city archives. The city archives produced by bringing together cityspecific documents and materials, reflecting many historical, political, economic and socio-cultural features of a city, are vital in terms of the task and responsibility they undertake. The city or city archives, which have emerged recently, reveal a new understanding of information sources as the social memory centre of cities. On this occasion, our city archives, which have developed in a way similar to the examples in the world, have been examined in detail with this study.


DOI :10.26650/B/SS53.2024.015.19   IUP :10.26650/B/SS53.2024.015.19    Full Text (PDF)

Bilgi Kaynaklarında Yeni Bir Yaklaşım: Kent Arşivleri

Dündar Alikılıç

Arşivler, devletlerin ve fertlerin haklarını, milletlerarası münasebetlerini belgeleyip korurlar. Bir konuyu aydınlatmaya ve tespite yararlar. Bu arada ait olduğu devrin örf ve adetlerini, sosyal yapısını, karşılaştıkları problemleri ve bunlar arasındaki münasebetleri ortaya koyarlar. Bir başka ifadeyle, arşivlerde muhafaza edilen belgeler, ait oldukları milletlerin geçmişini yansıtan en canlı şahitlerdir. Günümüz dünyasında bilginin hızla yayılması, yeni kaynakların ortaya çıkmasını gerekli kılmıştır. Her çeşit kaynağın saklanması ve istifadeye sunulması artık kaçınılmaz bir olgudur. Buna paralel olarak küreselleşmenin yaygınlaşmasıyla gelişen popüler (toplu) kültür kavramı da yerel kültür oluşumunu güçleştirmektedir. Yerel kültür oluşumunun engellenmesine yönelik faaliyetler, kültürel miras üzerinde çok ciddi problem teşkil etmektedir. Çünkü toplumsal kimliğin kaybedilmesi ve yerel kültür unsurlarının yok edilmesi miras olarak bırakılacak bir kültürün oluşmamasına neden olacaktır. Bunun yanı sıra küreselleşme ile birlikte gündeme gelen kültürel yozlaşma, kimlik erozyonu gibi konular, yerel kültürü koruyacak girişimleri zorunlu kılmaktadır. Yerel kültürel mirası koruyacak en önemli girişimlerden biri şüphesiz kent arşivleri oluşturmak olacaktır. Bir kentin tarihi, siyasi, ekonomik, sosyokültürel pek çok özelliğini yansıtan, kente özgü belge ve materyallerin bir araya getirilmesi suretiyle oluşturulan kent arşivleri, üstlendiği görev ve sorumluluk açısından büyük önem arz etmektedir. Yakın bir zamanda ortaya çıkan kent ya da şehir arşivleri, kentlerin toplumsal hafıza merkezi olarak bilgi kaynaklarında yeni bir anlayışı ortaya koymaktadır. Bu vesile ile dünyadaki örneklerine benzer bir şekilde gelişen şehir arşivlerimiz bu çalışmayla ayrıntılı biçimde incelenmiştir. ReferencesSHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.