CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS53.2024.015.18   IUP :10.26650/B/SS53.2024.015.18    Full Text (PDF)

An Investigation on Subject Tendency of Information and Records Management Journals

Burcu Yılmaz KarahanNevzat Özel

“Digital Humanities (DH)” is considered as a separate discipline that opens graduate programs and has its own method, question, and transformation (Aladağ, 2020, p. 773). DH, which we have heard about recently, have created new perspectives for the Information and Records Management discipline, as in many other disciplines. In this study, scientific journals published within the scope of Information and Records Management discipline were examined through “Voyant Tools”, one of the text editing and analysis tools of DH. In the study, it is aimed to reveal the subject orientations of the journals by evaluating the most frequently used words in the journals published in the field of Information and Records Management. In the study, document analysis was used as a data collection method. Content analysis was carried out on the full texts of 391 peer-reviewed and review articles and opinion articles published in the last six years of journals published within the scope of Information and Records Management discipline. As a result of the evaluation made over the “Voyant Tools” program, although similar approaches were exhibited, it was observed that some journals were differentiated by publishing more weighted on the basis of the subject. The only journal that differs significantly from other journals in terms of its subject orientation was evaluated as the “Journal of Hazine-i Evrak and History Studies”. It has been seen that the journal mostly publishes on archiving and similar topics related to the Ottoman Empire period. In the light of the data obtained, it is seen that all journals in the field of library and library services, except the “Journal of Hazine-i Evrak and History Studies”, publish more frequently, while the “Turkish Librarianship” includes studies on public libraries and the “Journal of Balkan Libraries Union” more frequently on university libraries. In the field of archive and archive management “The Archive World”, “Journal of Hazine-i Evrak and History Studies” and “Journal of Balkan Libraries Union”; In the fields of information management and document management, it has been observed that “The Archive World”, “Archive and Museum Research Journal (LAMRe)”, “Information World”, “The Journal of Information and Documentation Studies” and “Information Management” journals publish more heavily than other journals. As a result of the findings, the diversity and differences in the subject orientations between the journals in the field of Information and Records Management were revealed, and the benefits of the study to the researchers and authors, journal editors and editorial boards were conveyed to the reader.


DOI :10.26650/B/SS53.2024.015.18   IUP :10.26650/B/SS53.2024.015.18    Full Text (PDF)

Bilgi ve Belge Yönetimi Alan Dergilerinin Konu Yönelimleri Üzerine Bir İnceleme

Burcu Yılmaz KarahanNevzat Özel

Dijital Beşerî Bilimler; lisansüstü programlar açan, kendine ait yöntemi, sorusu ve dönüşümü olan ayrı bir disiplin olarak ele alınmaktadır (Aladağ, 2020, s. 773). Son dönemde adını sıklıkla duyduğumuz “Dijital Beşerî Bilimler” birçok disiplinde olduğu gibi Bilgi ve Belge Yönetimi disiplini için de yeni bakış açıları oluşturmuştur. Bu çalışmada, Bilgi ve Belge Yönetimi disiplini kapsamında yayımlanan bilimsel nitelikli dergiler Dijital Beşerî Bilimler’in metin düzenleme ve analiz araçlarından biri olan “Voyant Tools” vasıtasıyla incelenmiştir. Çalışmada Bilgi ve Belge Yönetimi alanında yayımlanan dergilerde en sık kullanılan kelimeler üzerinden değerlendirme yapılarak, dergilerin konu yönelimlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak “doküman incelemesi” yöntemi kullanılmıştır. Bilgi ve Belge Yönetimi disiplini kapsamında yayımlanan dergilerin son altı yılda yayınlanan 391 hakemli makale, inceleme makalesi ve görüş yazısının tam metinleri üzerinden içerik analizi yapılmıştır. “Voyant Tools” programı üzerinden yapılan değerlendirmeler neticesinde her ne kadar benzer yaklaşımlar sergilense de bazı dergilerin konu bazında daha ağırlıklı yayınlar yaparak ayrıştığı görülmüştür. Konu yönelimi açısından diğer dergilerden belirgin bir şekilde ayrılan tek dergi “Hazine-i Evrak ve Tarih Araştırmaları Dergisi” olarak değerlendirilmiştir. Derginin daha çok Osmanlı Devleti dönemine dair arşivcilik ve benzeri konular üzerine yayın yaptığı görülmüştür. Elde edilen veriler ışığında, kütüphane ve kütüphane hizmetleri alanında “Hazine-i Evrak ve Tarih Araştırmaları Dergisi” dışında tüm dergilerin yayın yaptığı görülürken, “Türk Kütüphaneciliği”nin halk kütüphanelerine yönelik çalışmalara, “Journal of Balkan Libraries Union”ın ise üniversite kütüphanelerine dair araştırmalara daha sık yer verdiği tespit edilmiştir. Arşiv ve arşiv yönetimi alanında “Arşiv Dünyası”, “Hazine-i Evrak ve Tarih Araştırmaları Dergisi” ve “Journal of Balkan Libraries Union”; bilgi yönetimi, belge yönetimi alanlarında ise “Arşiv Dünyası”, “Library, Archive and Museum Research Journal (LAMRe)”, “Bilgi Dünyası”, “Bilgi ve Belge Araştırmaları” ve “Bilgi Yönetimi” dergilerinin diğer dergilere oranla daha ağırlıklı yayın yaptığı görülmüştür. Elde edilen bulgular neticesinde Bilgi ve Belge Yönetimi alanındaki dergiler arasındaki konu yönelimlerindeki çeşitlilik ve farklılıklar ortaya konulmuş, çalışmanın araştırmacı ve yazarlar ile dergi editörleri ve yayın kurullarına sağlayacağını faydalar okuyucuya aktarılmıştır.ReferencesSHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.