CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS53.2024.015.13   IUP :10.26650/B/SS53.2024.015.13    Full Text (PDF)

The Development of Academic Writing Skills of Graduate Students of Information and Records Management Department

Nermin Çakmak

Graduate students are expected to have academic writing skills throughout their education while preparing assignments or projects for different courses. Nevertheless, academic writing may be a distressing and tough process for graduate students or others without the adequate writing skills. For this reason, it is important that students are supported in their academic writing skills in order to be successful throughout their academic life and career. In this context, the main aim of this research is to find out whether graduate students of Information and Documentation Management (IDM) receiving academic writing education have shown improvement in this subject or not. In this study a single-group quasi-experimental was used. Date has been retrieved from 20 graduate students in the Fall Semester of the Academic Year 2021-2022 within three measurements. Frequency, percentage, mean and t-test were used in the analysis of the obtained data. In most of the three measurements used in this research a significant difference has been found between the scores obtained from the post-test and the mean scored of the pre-test in favour of the post-tests. In the study, it was concluded that the course given on academic writing provided a statistically meaningful improvement in students’ transforming their academic writing into practice, except for a few factors. While there are experimental studies in different disciplines on teaching graduate students to improve their writing skills, no experimental study has been traced for graduate students in the field of IDM. In this context, this study is important and authentic as it fills the gap in the literature and is an example for those who intend to investigate on this subject.


DOI :10.26650/B/SS53.2024.015.13   IUP :10.26650/B/SS53.2024.015.13    Full Text (PDF)

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Yüksek Lisans Öğrencilerinin Akademik Yazma Becerilerindeki Gelişim

Nermin Çakmak

Lisansüstü öğrencilerin eğitimleri boyunca farklı derslerden ödev veya proje hazırlarken akademik yazma becerisine sahip olmaları beklenmektedir. Fakat lisansüstü öğrencileri gibi yazma konusunda yeterli deneyimi olmayan öğrenciler için akademik yazı yazma sıkıntılı ve zor bir süreç olabilmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerin hem akademik hem de kariyerleri boyunca başarılı olabilmeleri için akademik yazma becerilerinin geliştirilmesi konusunda desteklenmeleri önemlidir. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (BBYB) yüksek lisans öğrencilerine akademik yazma konusunda eğitim verilmesinin öğrencilerin bu konuda gelişim göstermesinde etkili olup olmadığını ortaya çıkartmaktır. Çalışmada tek gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Veriler, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde 20 yüksek lisans öğrencisinden, üç ölçüm üzerinden toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde frekans, yüzde, ortalama ve t-testi kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan üç ölçümün çoğunda son testten alınan puanlarla ön testten alınan puanların ortalamaları arasında son testler lehine anlamlı fark tespit edilmiştir. Çalışmada akademik yazma konusunda verilen dersin, birkaç unsur dışında öğrencilerin akademik yazma bilgilerini uygulamaya dönüştürmelerinde istatistiksel olarak anlamlı ölçüde gelişmeyi sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Farklı disiplinlerde yüksek lisans öğrencilerine akademik yazma becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim verilmesi konusunda deneysel çalışmalar bulunurken, BBY alanındaki yüksek lisans öğrencilerine yönelik deneysel bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda çalışma, alan yazındaki bu boşluğu doldurması ve bu konuda araştırma yapacaklara örnek olması bakımından önemli ve özgündür.References

 • Akın, E. (2021). Akademik metinlerde öznellik ve nesnellik. M. N. Kardaş ve R. Koç (Ed.), Türk Dili 2: Akademik Yazma Eğitimi içinde (ss. 35-52). Pegem Akademi. google scholar
 • Al Fadda, H. (2012). Difficulties in academic writing: From the perspective of King Saud University postgradu-ate students. English Language Teaching, 5(3), 123-130. http://dx.doi.org/10.5539/elt.v5n3p123 google scholar
 • American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6. bs.). American Psychological Association. google scholar
 • American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7. bs.). American Psychological Association. google scholar
 • Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Esntitüsü. (2019). Tez benzerlik oranı beyan formu. https://atauni.edu.tr/ belgeler/sosyal-bilimler-enstitusu google scholar
 • Aydın, G. (2015). Türk Dili ve Edebiyatı hizmet öncesi öğretmen eğitiminde yansıtıcı öğretim uygulamalarının akademik yazma becerilerine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi. google scholar
 • Bailey, S. (2020). Akademik yazma: Uluslararası öğrenciler için el kitabı (dördüncü basımdan çeviri, çeviri ed. M. Karataş). Nobel. google scholar
 • Başkan, A. (2021). Akademik metinlerde tanım, kavram ve terimlerden yararlanma. M. N. Kardaş ve R. Koç (Ed.), Türk Dili 2: Akademik Yazma Eğitimi içinde (ss. 17-33). Pegem Akademi. google scholar
 • Can, F. (2021). Akademik metinlerin biçimsel özellikleri. M. N. Kardaş ve R. Koç (Ed.), Türk Dili 2: Akademik Yazma Eğitimi içinde (ss. 69-76). Pegem Akademi. google scholar
 • Can, Ş. ve Ceyhan, B. (2015). Eğitim bilimleri enstitüsü öğrencilerinin bilimsel rapor yazma ve yayınlama konusundaki görüşleri (Muğla İli örneği). Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırmaları Dergisi, 16(35), 43-53. https://dergipark.org.tr/en/pub/sobbiad/issue/36421/412506 google scholar
 • Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2007). Research methods in education (6. bs.). Routledge. google scholar
 • Creswell, J. W. (2008). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative reserach (3. bs.). Pearson. google scholar
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative reserach (4. bs.). Pearson. google scholar
 • Çakmak, N. ve Baysen, E. (2017). Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinin bilgi arama süreci deneyimleri: Kavram yanılgıları. Türk Kütüphaneciliği, 31(3), 305-333. https://doi.org/10.24146/tk.1083441 google scholar
 • Çelik, M. E. (2021). Akademik metinlerde dikkat edilecek etik ilkeler. M. N. Kardaş ve R. Koç (Ed.), Türk Dili 2: Akademik Yazma Eğitimi içinde (ss. 237-254). Pegem Akademi. google scholar
 • Delyser, D. (2003). Teaching graduate students to write: A seminar for thesis and dissertation writers. Journal of Geography in Higher Education, 27(2), 169-181. https://doi.org/10.1080/03098260305676 google scholar
 • Demirci, A. (2014). Akademik araştırmalarda yazım aşaması. Y. Arı ve İ. Kaya (Ed), Coğrafya araştırma yöntemleri içinde (ss. 109-154). Balıkesir: Coğrafyacılar Derneği. google scholar
 • Demirtaş Tolaman, T. ve Karakaş, N. (2021). Akademik yazma becerisiyle ilgili makaleler üzerine bir inceleme. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (Ö10), 447-460. https://doi.org/10.29000/rumeli-de.1012461 google scholar
 • Dubova, A., Egle, B. ve Proveja, E. (2020). IMRAD usage in Latvian language research papers. Proceedings of CBU in Social Sciences içinde (cilt: 1; ss. 33-39). https://doi.org/10.12955/pss.v1.42 google scholar
 • editage.com. (2018, 6 Nisan). What is the acceptable percentage of plagiarism report? https://www.editage.com/ insights/what-is-the-acceptable-percentage-of-plagiarism-report google scholar
 • Ergişi, A. ve Kozener Yenigül, Ç. (2020). Öğretmen adaylarının akademik yazma eğitimin yönelik görüşleri. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (21), 100-125. https://doi.org/10.29000/rumelide.835421 google scholar
 • Franco, V. N. (2021). Difficulties and challenges of LIS students in thesis writing during the Pandemic. https:// pustaka.setjen.pertanian.go.id/seminarperpustakaan/downloads/Paper/P05.pdf google scholar
 • Gannon-Leary, P. ve Bent, M. (2010). Writing for publication and the role of the library: “Do Have a Cow, Man!” (“Don’t Have a Cow, Man”-Bart Simpson). New Review of Academic Librarianship, 16(1), 26-44. https:// doi.org/10.1080/13614530903478870 google scholar
 • ul Haq, S. ve Shahzad, K. (2021). Challenges faced by LIS postgraduate students in their dissertations wri-ting. Library Philosophy and Practice, 1-16. https://www.proquest.com/scholarly-journals/challenges-fa-ced-lis-postgraduate-students-their/docview/2561530330/se-2 google scholar
 • ul Haq, S.; Shahzad, K. ve Naeem, M. (2021). Strategies adopted by library science research scholars to cope with challenges in dissertation-writing. Library Philosophy and Practice (e-journal). 6304. https://digital-commons.unl.edu/libphilprac/6304/ google scholar
 • Hawari, O. M. A., Al-Shboul, Y. ve Huwari, I. B. (2022). Supervisors’ perspectives on graduate students’ problems in academic writing. European Journal of Educational Research, 11(1), 545-556. https://doi. org/10.12973/eu-jer.11.1.545 google scholar
 • Holsti, O. R. (1969). Content analysis for the social science and humanities. Addison-Wesley Publishing. google scholar
 • Holmes, B., Waterbury, T., Baltrinic, E. ve Davis, A. (2018). Angst about academic writing: Graduate students at the brink. Contemporary Issues in Education Research, 11(2), 65-70. https://openriver.winona.edu/edu-cationeddfacultyworks/5/ google scholar
 • Huang, L-S. (2010). Seeing eye to eye? The academic writing needs of graduate and undergraduate students from students’ and instructors’ perspectives. Language Teaching Research, 14(4) 517-539. https://doi. org/10.1177/1362168810375372 google scholar
 • Jusslin, S. ve Widlund, A. (2021). Academic writing workshop-ing to support students writingbachelor’s and master’s theses: a more-than-human approach. Teaching in Higher Education. https://doi.org/10.1080/135 62517.2021.1973409 google scholar
 • Kan, M. O. ve Gedik, F. N. (2016). Türkçe eğitimi alanında yüksek lisans tezi tamamlayanların akademik yazma ve tez oluşturma sürecine ilişkin görüşleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (3), 402-408. Doi: 10.5961/ jhes.2016.177 google scholar
 • Kardaş, M. N. (2021). Akademik metin yazmanın basamakları-II: Başlık, özet ve anahtar sözcük yazma. M. N. Kardaş ve R. Koç (Ed.), Türk Dili 2: Akademik Yazma Eğitimi içinde (ss. 103-132). Pegem Akademi. google scholar
 • Kozak, M. (2018). Akademik yazım: İlkeler, uygulamalar, örnekler. Detay Yayıncılık. google scholar
 • Krippendorff, K. (2004). Content analysis: An introduction to its methodology (2. bs.). Sage. google scholar
 • Kurbanoğlu, S. S. (2004). Kaynak gösterme el kitabı. ÜNAK. google scholar
 • Lavelle, E. ve Bushrow, K. (2007). Writing approaches of graduate students. Educational Psychology, 27(6), 807-822. https://doi.org/10.1080/01443410701366001 google scholar
 • Mansourian, Y. (2010). A qualitative case study on LIS students’ writing skills. Informology, 8(3), 171-189. https://www.researchgate.net/profile/Yazdan-Mansourian/publication/304538168_A_Qualitative_Case_ Study_on_LIS_Students’_Writing_Skills_1/links/5772870a08ae07e45db23cc6/A-Qualitative-Case-Stud-y-on-LIS-Students-Writing-Skills-1.pdf google scholar
 • National College of Ireland Library. (2022, 11 Nisan). FAQs: Turnitin FAQs: What is a good Similarity Report score? https://ncirl.libanswers.com/turnitinfaqs2/faq/191738#:~:text=Saying%20this%2C%20having%20 too%20high,good%20score%20to%20aim%20for. google scholar
 • Neuendorf, K. A. (2002). The content analysis: Guidebook. Sage. google scholar
 • Ondrusek, A. L. (2012). What the research reveals about graduate students’ writing skills: A literature review. Journal of Education for Library and Information Science, (Summer) July 53(3), 176-188. https://www. jstor.org/stable/23249110 google scholar
 • Rakedzon, T. ve Baram-Tsabari, A. (2017). Assessing and improving L2 graduate students’ popular science and academic writing in an academic writing course. Educational Psychology, 37(1), 48-66. https://doi.org/10 .1080/01443410.2016.1192108 google scholar
 • Sarıkaya, B. (2021). Akademik dil ve yazının önemi. M. N. Kardaş ve R. Koç (Ed.), Türk Dili 2: Akademik Yazma Eğitimi içinde (ss. 17-33). Pegem Akademi. google scholar
 • Sarnecka, B. W. (2019). The writing workshop: Write more, write better, be happier in academia. (y. y): Yazar. google scholar
 • Sevim, O. (2021). Akademik metin yazmanın basamakları-I: Genel bilgiler. M. N. Kardaş ve R. Koç (Ed.), Türk Dili 2: Akademik Yazma Eğitimi içinde (ss. 87-102). Pegem Akademi. google scholar
 • Sölpük Turhan, N. (2020). Makale nasıl yazılır? Nobel. google scholar
 • Şen, E. (2021). Akademik metinlerin yapısı ve türleri. M. N. Kardaş ve R. Koç (Ed.), Türk Dili 2: Akademik Yazma Eğitimi içinde (ss. 1-16). Pegem Akademi. google scholar
 • Turnitin. (t. y.). Interpreting the similarity report. https://help.turnitin.com/feedback-studio/turnitin-website/ student/the-similarity-report/interpreting-the-similarity-report.htm google scholar
 • Utter, M. (2018). The library + the academic writing center = A true story how to ıntergrate the academic writing center in the library, 2018 5th International Symposium on Emerging Trends and Technologies in Libraries and Information Services (ETTLIS) içinde (ss. 96-99). https://ieeexplore.ieee.org/document/8485246 google scholar
 • Williams, V K. (2016). I’m not a writer...: I’m just in graduate school: A guide to writing critically, clearly and coherently. Chrysalis Consulting LLC. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.