CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS53.2024.015.14   IUP :10.26650/B/SS53.2024.015.14    Full Text (PDF)

The New Trends in Information and Records Management Education: An Application in the Context of the Flipped Classroom Model

Semanur Öztemiz

New professional trends guided by developing technologies have made the use of technology in education necessary from the perspective of many disciplines. The Flipped Classroom Model (FCM), which is among the education models that are intertwined with technology, is an educational approach based on the “application in the classroom and teaching outside the classroom” concept. FCM also has the potential to create a new trend in the education of information professionals, who are among the professionals most affected by technological developments. It is thought that this model will provide an advantage, especially in terms of practical-oriented teaching. In this study, the effect of FCM on the motivation of Information and Records Management students was measured within the scope of Information Management in Medicine, one of the courses with intense practical activities. The pre-test, post-test control group design was used in the study conducted according to the experimental method. The experimental and control groups of the study consisted of third-year students who took the Information Management in Medicine course at Hacettepe University, Department of Information Management in the 2022-2023 academic year. A total of 37 students participated in the study, with 19 in the experimental group and 18 in the control group.

The data of the study was collected through a course motivation scale consisting of 25 questions. When the pretest and post-test results dependent on the scale applied to the experimental and control groups simultaneously were examined, it was found that there was a positive increase in the final test scores of both groups, but this increase was higher in favour of the experimental group which used FCM. In addition to the final test, an open-ended question was also asked to the experimental group students, asking them to briefly evaluate the positive and negative aspects of FCM. Based on student opinions, it can be said that FCM not only increases course motivation but also makes the process of understanding course teachings more efficient. According to the research results, it is thought that models that support interactive teaching such as FCM, when appropriate infrastructure conditions are created, will increase course motivation and the permanence of course teachings if widely used in Information and Records Management Departments. It is expected that the research will provide ideas to course coordinators and relevant researchers who are interested in new trends that can be adopted in information and records management education and also contribute to the literature on the subject.


DOI :10.26650/B/SS53.2024.015.14   IUP :10.26650/B/SS53.2024.015.14    Full Text (PDF)

Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitiminde Yeni Eğilimler: Ters-Yüz Sınıf Modeli Bağlamında Bir Uygulama

Semanur Öztemiz

Gelişen teknolojilerin yön verdiği yeni mesleki eğilimler, pek çok disiplin açısından eğitimde teknoloji kullanımını gerekli hale getirmiştir. Teknolojiyle iç içe geçen eğitim modelleri arasında bulunan ters yüz sınıf modeli (TYSM), sınıf içinde uygulama-sınıf dışında ders öğretimi anlayışına dayalı bir eğitim yaklaşımıdır. TYSM, teknolojik gelişmelerden en çok etkilenen meslek mensupları arasında yer alan bilgi profesyonellerinin eğitiminde de yeni bir eğilim yaratma potansiyeli taşımaktadır. Söz konusu modelin, bilhassa uygulama yönü baskın ders öğretileri açısından avantaj yaratacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada, TYSM’nin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinin ders motivasyonuna olan etkisi, uygulama etkinlikleri yoğun derslerden biri olan Tıpta Bilgi Yönetimi kapsamında ölçülmüştür. Deneysel yönteme uygun olarak yürütülen araştırmada, ön-test, son-test kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Araştırmanın deney ve kontrol grubunu, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde okuyan ve Tıpta Bilgi Yönetimi dersini alan 3. Sınıf düzeyindeki öğrenciler oluşturmuştur. Deney grubunda 19, kontrol grubunda 18 olmak üzere toplam 37 öğrenci araştırmaya katılım göstermiştir.

Araştırmanın verileri, 25 sorudan oluşan ders motivasyon ölçeği aracılığı ile toplanmıştır. Deney ve kontrol gruplarına eş zamanlı olarak uygulanan ölçeğe bağlı ön-test ve son-test sonuçları incelendiğinde her iki grubun son test puanlarında olumlu yönde artış meydana geldiği, ancak bu artışın TYSM ile ders işleyen deney grubu lehine daha yüksek olduğu saptanmıştır. Deney grubu öğrencilerine son-testte, TYSM’nin olumlu ve olumsuz yanlarını kısaca değerlendirmelerini isteyen açık uçlu bir soru da yöneltilmiştir. Öğrenci görüşlerinden yola çıkarak, TYSM’nin ders motivasyonunu artırmakla kalmayıp, ders öğretilerinin kavranması ile ilgili süreci de daha verimli hale getirdiği söylenebilir. Araştırma sonuçlarına göre, TYSM gibi etkileşimli ders öğretimini destekleyen modellerin, uygun altyapı koşulları yaratılarak Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde yaygınlaştırılmasının ders motivasyonunu yükselteceği ve ders öğretilerinin kalıcılığını artıracağı düşünülmüştür. Araştırmanın, Bilgi ve Belge Yönetimi eğitiminde benimsenebilecek yeni eğilimlere ilgisi olan ders sorumlularına fikir vermesi ve konuya ilişkin literatüre katkı sağlaması beklenmektedir.References

 • Akers, K. G., Martinez-Canabal, A., Restivo, L., Yiu, A. P., De Cristofaro, A., Hsiang, H. L.... & Frankland P. W. google scholar
 • (2014) . Hippocampal neurogenesis regulates forgetting during adulthood and infancy. Science, 344(6184), 598-602. google scholar
 • Bauer, P. J. (2007). Remembering the times of our lives: Memory in infancy and beyond. Mahwah, NJ: Erlbaum. google scholar
 • Bauer, P. J. (2015). A complementary processes account of the development of childhood amnesia and a personal past. Psychological Review, 122(2), 204-231. google scholar
 • Akçayır, G., & Akçayır, M. (2018). The flipped classroom: A review of its advantages and challenges. Computers & Education, 126, 334-345. google scholar
 • Al, U. (2022). Üniversite tercihlerinin yansımaları: bilgi ve belge yönetimi programları üzerine bir çalışma. Bilgi Yönetimi, 5(1), 1-20. google scholar
 • Al-Zahrani, & A. M. (2015). From passive to active: The impact of the flipped classroom through social lear-ning platforms on higher education students’ creative thinking. British Journal of Educational Technology, 46(6), 1133-1148. google scholar
 • Ash, K. (2012). Educators evaluate ‘flipped classrooms’. Education Weeks, 32(2), 6-8. http://www.edweek.org/ ew/articles/2012/08/29/02el-flipped.h32.html?print=1. google scholar
 • Bahşişoğlu, H. (1986). Kütüphanecilik öğrencilerinin, kütüphanecilik bölümünü seçme nedenleri ve kütüphanecilik mesleğine yaklaşımları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Hacettepe Üniversitesi. google scholar
 • Baepler, P., Walker, J.D., & Driessen, M. (2014). It’s not about seat time: Blending, flipping, and efficiency in active learning classrooms. Computers & Education,78, 227-236 google scholar
 • Baker, J. W. (2000). The ‘classroom flip’: Using web course management tools to become the guide by the side. jack a.chambers (Ed.). Selected Papers from the 11th International Conference on College Teaching and Learning içinde (s. 9- 17) Jacksonville, Florida Community College at Jacksonville. google scholar
 • Bardak, Ş., & Karamustafaoğlu, O. (2016). Fen bilimleri öğretmenlerinin kullandıkları öğretim strateji, yöntem ve tekniklerin pedagojik alan bilgisi bağlamında incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2), 567-605. https://dergipark.org.tr/tr/pub/amauefd/issue/27423/288464 google scholar
 • Bates, S., & Galloway, R. (2012). The inverted classroom in a large enrolment introductory physics course: a case study. Proceedings of the HEA STEMLearning and Teaching Conference. http://journals.heacademy. ac.uk/doi/abs/10.11120/stem.hea.2012.071 google scholar
 • Bergfjord, O. J., & Heggernes, T. (2016). Evaluation of a “flipped classroom” approach in management educa-tion. Journal of University Teaching & Learning Practice, 13(5), 1-15. google scholar
 • Bergmann, J., & Sams, A. (2008) Remixing chemistry class. Learning and Leading with Technology, 36(4), 24-27. google scholar
 • Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. Washin-gton, DC: Internal Society for Technology in Education (ISTE). google scholar
 • Bishop, J. L., & Verleger, M. A. (2013). The flipped classroom: A survey of the research. American Society for Engineering Education Annual Conference & Exposition, 9, 1-18. https://www.researchgate.net/publicati-on/285935974_The_flipped_classroom__survey_of_the_research google scholar
 • Bozdağ, H. C., & Türkoğuz, S. (2021). 5. sınıf fen bilimleri dersi öğrencilerinin tersyüz sınıf modeline yönelik görüşleri. International Journal of New Trends inArts, Sports & Science Education (IJTASE), 10(2), 83-104. http://www.ijtase.net/index.php/ijtase/article/view/17 google scholar
 • Burke, A. S., & Fedorek, B. (2017). Does “flipping” promote engagement? A comparison of a traditional, online, and flipped class. Active Learning in Higher Education, 18(1), 11-24. google scholar
 • Büyüköztürk, Ş. (2020). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: istatistik, araştırmadeseni, SPSS uygulamaları ve yorum (28. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık. google scholar
 • Chen, Y., Wang, Y., Kinshuk, & Chen, N. S. (2014). Is FLIP enough? or should we use the FLIPPED model instead? Computers andEducation, 79, 16-27. https://doi. org/10.1016/j.compedu.2014.07.004 google scholar
 • Çakın, İ. (2007). Kütüphanecilerin eğitiminde bilgi profesyonellerinin eğitimine: Hacettepe Üniversitesinde son yirmi yıl. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 24-26 Ekim 2007, Ankara. Bildiriler içinde (s. 19-23). Yay. Haz. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al. Hacettepe Üniversitesi bilgi ve belge yönetimi bölümü. google scholar
 • Çapar, B. (2002). Başkent Üniversitesi bilgi ve belge yönetimi bölümü. ÜNAK Genel Konferansı, 19 Mayıs Üniversitesi, 10-12 Ekim 2002, Samsun. http://kaynak.unak.org.tr/bildiri/unak02/u02-14.pdf google scholar
 • Çelik, S.K. (2013). Sınıf öğretmenlerinin akademik iyimserlikleri ile yapılandırmacı öğrenme öğretme etkinliklerini uygulama düzeyleri arasındaki ilişki (Yayımlanmamış doktora tezi), Fırat Üniversitesi. google scholar
 • Demirer, V., & Aydın, B. (2017). Ters yüz sınıf modeli çerçevesinde gerçekleştirilmiş çalışmalara bir bakış: içerik analizi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(1), 57-82. google scholar
 • Doğan Görü, T. (2015). Sosyal medyanın öğrenme süreçlerinde kullanımı: ters yüz edilmiş öğrenme yaklaşımına ilişkin öğrenen görüşleri. Açık Öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(2), 24-48. google scholar
 • Efe, A., Zan, B.U., & Binici, K. (2014). Bilgi ve belge yönetimi öğrencilerinin staj uygulamaları üzerine bir araştırma. Ankara Üniversitesi bilgi ve belge yönetimi bölümü 60. yıl armağan kitabı içinde (s. 173-190). Yay. Haz. N. Özel ve N. Er-Koçoğlu. Ankara Üniversitesi bilgi ve belge yönetimi bölümü. google scholar
 • Glynn, S. M., Brickman, P., Armstrong, N., & Taasoobshirazi, G. (2011). Science motivation questionnaire II: validation with science majors and nonscience majors. Journal of Research in Science Teaching, 48, 1159-1176. google scholar
 • Gilboy, M., Heinerichs, S., & Pazzaglia, G. (2015). Enhancing student engagement usingthe flipped classroom. Journal of Nutrition Education And Behavior, 47(1), 109-114. google scholar
 • Goodwin, B., & Miller, K. (2013). Evidence on flipped classrooms is still coming in. Educational Leadership, 70(6), 78-80. http://www.doctorelliott.us/flip/Evidence_on_Flipped_Classrooms_is_still_comming_in.pdf. google scholar
 • Greenberg, B., Medlock, L., & Stephens, D. (2011). Blend my learning: lessons from a blended learning pilot. Oakland, CA: Envison Schools, Google, Camp; Stanford University D.School. http://blendmylearning.files. wordpress.com/2011/12/lessons-learned-from-a-blended-learning-pilot4.pdf google scholar
 • Gutu, M. (2019). A new perspective on learning: Flipped classroom and transmedia learning. E-Learning: un-locking the gate to education arround the globe içinde (s. 240-245), Proceedings of the 14th Conference Reader 2019, Prague, Czech Republic, 20-21 Haziran 2019; Centre for Higher Education Studies: Prague, Czech Republic. google scholar
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2013). Multivariate data analysis: pearson new international edition. Pearson Education Limited. google scholar
 • Heyborne, W. H. ve Perrett, J. J. (2016). To flip or not to flip? Analysis of a flipped classroom Pedagogy in a general biology course. Journal of College Science Teaching, 45(4), 31-37. google scholar
 • Kara, C.O. (2016). Can flipped classroom model be used in clinical education program of medical faculty? (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Akdeniz Universitesi. google scholar
 • Kayan, M. F., & Adıgüzel, A. (2021). Evde ders okulda ödev modelinin akademik başarı, kalıcılık ve uzun vadede kalıcılığa etkisi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal of Education Faculty), 18(2), 300-331. http://efdergi.yyu.edu.tr google scholar
 • Kenna, D.C. (2014). A study of the effect the flipped classroom model on student self efficacy (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), North Dakota State University. google scholar
 • Keseroğlu, H.S. (2014). Yeni kurulan bilgi ve belge yönetimi bölümleri. Ankara Üniversitesi bilgi ve belge yönetimi bölümü 60. yıl armağan kitabı içinde (s. 123-128). Yay. Haz. N. Özel ve N. Er- Koçoğlu. Ankara Üniversitesi bilgi ve belge yönetimi bölümü. google scholar
 • Keskin, K. (2020) Ters yüz sınıf yönteminin 10. sınıf öğrencilerinin kimya dersi ‘asitler, bazlar ve tuzlar’ ünitesindeki akademik başarılarına etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Atatürk Üniversitesi. google scholar
 • Klegeris, A. & Hurren, H. (2011). Impact of problem-based learning in a large classroom setting: student per-ception and problem-solving skills. Advances in Physiology Education, 35(4), 408-415. google scholar
 • Kundak, N.F. (2017). Bilgi ve belge yönetimi bölümleri son sınıf öğrencilerinin meslekleri hakkında görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Hacettepe Üniversitesi. google scholar
 • Kurbanoğlu, S. (2004). Bilgi ve belge yönetimi bölümlerinde öğrenci profili. Bilgi Dünyası, 5(1), 1- 18. google scholar
 • Kurbanoğlu, S., & Taşkın, Z. (2012). Hacettepe Üniversitesi bilgi ve belge yönetimi bölümü öğrenci profili: 2011-2012 akademik yılı. Prof. Dr. K. Gülbün Baydur’a armağan içinde s. 49-64. Yay. Haz. Ö. Külcü, T. Çakmak ve N. Özel. Hacettepe Üniversitesi. google scholar
 • Lage, M. J., Platt, G. J., & Treglia, M. (2000). Inverting the classroom: a gateway to creating an inclusive lear-ning environment. J Econ Educ, 31(1), 30-43. google scholar
 • Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (2023). Müfredat. http://dosya.marmara.edu.tr/fef/bby/ BBY_2014_.pdf google scholar
 • Nacaroğlu, O., & Bektaş, O. (2023). The effect of the flipped classroom model on gifted students’ self-regula-tion skills and academic achievement. Thinking Skills and Creativity, 47, 1-18. https://doi.org/10.1016/j. tsc.2023.101244 google scholar
 • Nayci, Ö. (2017). Sosyal bilgiler öğretiminde ters yüz sınıf modeli uygulamasının değerlendirilmesi (Yayımlanmamış doktora tezi), Ankara Üniversitesi. google scholar
 • Odabaş, H. (2015). Türkiye’de büyük kentler dışında kurulan bilgi ve belge yönetimi bölümlerinin özellikleri ve kurulmakta olan bölümlere öneriler. İsmet Binark armağanı içinde (ss. 301-316.) Yay. Haz. İ. Keskin, Ş.N Somer ve N. Oğuz. Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları. google scholar
 • Odabaş, H. (2014). Atatürk Üniversitesi bilgi ve belge yönetimi bölümü öğrencilerinin bölüme ve disipline karşı tutum ve davranışları. Ankara Üniversitesi bilgi ve belge yönetimi bölümü 60. yıl armağan kitabı içinde s. 129-142. Yay. Haz. N. Özel ve N. Er-Koçoğlu. Ankara Üniversitesi bilgi ve belge yönetimi bölümü. google scholar
 • Öztemiz, S. (2013). Bilgi teknolojilerinin statü bağlamında bilgi profesyonelliğine yansıması: Ankara’da çalışan kütüphaneciler üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 27(3), 496-514. google scholar
 • Sams, A., & Bergmann, J. (2014). Flipped learning: International society for tech in education. Washington DC: International Society for Technology in Education. google scholar
 • Say, F.S., & Yıldırım, F.S (2020). Flipped classroom implementation in science teaching. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 7(2), 606-620. google scholar
 • Shana, Z., & Alwaely, S. (2021). Does the flipped classroom boost student science learning and satisfaction? A pilot study from the UAE. International Journal of Instruction, 14(4), 607-626. google scholar
 • Shih, W. L., & Tsai, C. Y. (2017). Students’ perception of a flipped classroom approach to facilitating online project-based learning in marketing research courses. Australasian Journal of Educational Technology, 33(5), 32-49. https://doi.org/10.14742/ajet.2884 google scholar
 • Subaşıoğlu, F. (2014). Meslek eğitimimizde yeni yöntemler, fırsatlar. Ankara Üniversitesi bilgi ve belge yönetimi bölümü 60. yıl armağan kitabı içinde s. 81-91. Yay. Haz. N. Özel ve N. Er-Koçoğlu. Ankara Üniversitesi bilgi ve belge yönetimi bölümü. google scholar
 • Süzük, E. (2019). Fen bilimleri motivasyon ölçeği II’nin Türkçe‘ye ve fiziğe uyarlanması: fizik motivasyon ölçeği. Anadolu Öğretmen Dergisi, 3(2), 126-141. google scholar
 • Tekin, D. (2020) Kimyanın temel kanunları, kimyasal hesaplamalar ve mol kavramı ünitelerinin yapılandır-macılık temelli ters yüz edilmiş sınıf modeli ile öğretimi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Marmara Üniversitesi. google scholar
 • Tekindal, M. A., & Güven, R. (2022). Sağlık bilimlerinde bilimsel araştırma: nicel ve nitel yöntemlerin paket program uygulamaları Cilt 1: bilimsel araştırma süreci ve kavramlar. Akademisyen Kitabevi. DOI: 10.37609/akya.2175 google scholar
 • Tonta, Y. (2012a). Kütüphanecilik ve bilgibilim eğitiminde gelişmeler ve program değişiklikleri. Türk Kütüphaneciliği, 26(2), 227-261. google scholar
 • Tonta, Y. (2012b). Hacettepe Üniversitesi bilgi ve belge yönetimi bölümü lisans programının güncelleştirilmesi (2009-2011). Türk Kütüphaneciliği, 26(2), 291-314. google scholar
 • Tuncer, N. (2007). Kütüphanecilik eğitiminde değişen ufuklar: Hacettepe Üniversitesi kütüphanecilik bölümünün ilk on beş yılı. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 24-26 Ekim 2007, Ankara. Bildiriler içinde s. 13-18. Yay. Haz. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve belge yönetimi bölümü. google scholar
 • Tutal, O., & Yazar, T. (2021). Flipped classroom improves academic achievement, learning retention and attitude towards course: A meta-analysis. Asia Pacific Educ. Rev., 22, 655-673. https://doi.org/10.1007/s12564-021-09706-9 google scholar
 • Urfa, M. (2018). Flipped classroom model and practical suggestionsters. Journal of Educational Technology & Online Learning, 1(1), 47-59. google scholar
 • Usta, S. (2022). Fen bilimleri motivasyon anketi II Türkçe versiyonu. https://drive.google.com/uc?id=19kVm-htmwlVTL3YxqxrSVbTy8SxBhzZoN google scholar
 • Wiginton, B. L. (2013). Flipped instruction: an investigation into the effect of learning environment on stu-dent self-efficacy, learning style, and academic achievementin an algebra I classroom (Yayımlanmamış doktora tezi), The University of Alabama. http://libcontent.lib.ua.edu/content/u0015/0000001/0001416/ u0015_0000001_001416.pdf google scholar
 • Yanardağ, H. (2021). Ters yüz sınıf uygulamalarının mevsimler ve iklim ünitesininöğretiminde 8. sınıf öğrencilerinin akademik başarı, tutum ve öğrenmekalıcılıklarına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Dicle Üniversitesi. google scholar
 • Yılmaz, B. (1993a). Türkiye’de kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon-enformasyon anabilim dallarının/ bölümlerinin tercih edilme eğilimleri: 1998-1991. Türk Kütüphaneciliği, 7(1), 41-52. google scholar
 • Yılmaz, B. (1993b). Türkiye’de kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon-enformasyon anabilim dallarının/ bölümlerinin tercih edilme eğilimleri: 1998-1991. Türk Kütüphaneciliği, 7(2), 107-118. google scholar
 • YÖK. (2021a). Bölümler hakkında genel bilgiler. https://istatistik.yok.gov.tr/ google scholar
 • Yılmaz, B. (2018). Türkiye’de bilgi ve belge yönetimi bölümleri ders programlarının arşivcilik ve belge yönetimi eğitimi açısından değerlendirilmesi. Bilgi Yönetimi, 1(1), 44-62. google scholar
 • Ying, X., & Thompson, P. (2020). Flipped university class: a study of motivation and learning. Journal of Infor-mation Technology Education: Research, 19, 41-63. DOI: 10.28945/4500 google scholar
 • YÖK. (2021b). Lisans Atlası hakkında. https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-anasayfa.php google scholar
 • Zengin, Y. (2017). Investigating the use of the Khan Academy and mathematics software with a flipped clas-sroom approach in mathematics teaching. Journal of Educational Technology & Society, 20(2), 89-100. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.