CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS53.2024.015.36   IUP :10.26650/B/SS53.2024.015.36    Full Text (PDF)

Digital Information Literacy

Işıl İlknur Sert

In today’s world, where technological advancements are happening rapidly, there is also a proliferation of conceptual confusion. Digital information literacy, which forms the intersection set of the concepts of information literacy, digital literacy, and literacy, is now predominantly addressed as simply information literacy in most developed countries. It is understandable that countries that produce technology would approach the concept in this way. However, it is deemed important to emphasize the need for digital information literacy skills, especially in developing countries, to avoid getting lost in the ever-increasing digital information deluge. Within the scope of this topic, it has been observed that the term “digital information literacy” is used during practical studies in other countries as well. In this context, this study attempts to address what digital information literacy is, what skills it encompasses, why it is important for our era, and why it is vital for the future of nations, especially for Türkiye in the coming century. This topic is of vital importance for Türkiye, a country that has completed its first century, to make greater educational and cultural strides in the next century. With this aim in mind, a preliminary study supported by domestic and international sources has been conducted, attempting to bring a different perspective to the subject. 


DOI :10.26650/B/SS53.2024.015.36   IUP :10.26650/B/SS53.2024.015.36    Full Text (PDF)

Dijital Bilgi Okuryazarlığı

Işıl İlknur Sert

Teknolojik gelişmelerin yoğunlukla yaşandığı günümüzde kavram karmaşaları da beraberinde gelmektedir. Bilgi okuryazarlığı, dijital okuryazarlık ve okuryazarlık terimlerinin kesişim kümesini oluşturan dijital bilgi okuryazarlığı, günümüzde çoğu gelişmiş ülkede sadece bilgi okuryazarlığı kavramı ile ele alınmaktadır. Teknoloji üreten bu ülkelerin, kavramı bu şekilde ele alması anlaşılabilir bir çabadır. Ancak özellikle gelişmekte olan ülkelerde git gide artan dijital bilgi yığınında kaybolmamak için dijital bilgi okuryazarlığı becerilerine sahip olunması gerektiğinin altını çizilmesi önemli görülmüştür. Bu düşünceden hareketle ele alınan konu kapsamında dünyada başka ülkelerde de uygulamalı çalışmalar esnasında dijital bilgi okuryazarlığı başlığı kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda dijital bilgi okuryazarlığının ne olduğu, hangi becerileri kapsadığı, çağımız için neden önemli olduğu ve özellikle Türkiye için gelecek yüzyılda neden yaşamsal anlam ifade ettiği ele alınmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı, dijital bilgi okuryazarlığının bireysel olarak insan hayatında, toplumsal olarak sosyal hayatta ve ulusal belleğin korunması anlamında ulusların geleceğinde ne kadar önemli rol oynadığını gözler önüne sermektir. Bu konu, özellikle ilk yüzyılını tamamlamış bir ülke olan Türkiye’nin gelecek yüzyılda daha büyük eğitim ve kültür hamleleri yapabilmesi için yaşamsal önem arz etmektedir. Bu amaçla yurtiçi ve yurtdışı kaynaklarla desteklenerek giriş mahiyetinde bir çalışma yapılmış, konuya farklı bir bakış açısı getirmeye çalışılmıştır. ReferencesSHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.