CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS53.2024.015.33   IUP :10.26650/B/SS53.2024.015.33    Full Text (PDF)

Digital Culture and Communication

Semanur Öztemiz

 The digital revolution has affected people, societies, and the entire world as it digitizes all processes in routine, daily, or professional life. The concept of digitalization is intertwined with almost all areas of social activities, from industry to academia, from healthcare to the environment, from culture to communication. Users who are both producers and consumers of data on a global scale are also actors in the era of big data that this process has produced. Cultural memory institutions either apply algorithms and technological developments related to big data to cultural heritage or experience this process as part of the flow of big data. Successfully managing big cultural data requires strong coordination skills. Transferring digital cultural heritage data to access platforms in integrative structures can contribute to making culture globally accessible. This situation necessitates the existence of cultural memory institutions supporting the effort to document, preserve and make accessible the world’s common cultural heritage in the digital communication and cultural environment. In this study, in which the concepts of digital culture and communication are compiled within the literature focusing on the related topics, human-information interaction in the digital culture environment, the literacy skills required by digital transformation, and the reflections of digital culture and communication on cultural memory institutions are discussed. Additionally, Turkey’s digital communication and culture profile were examined based on various statistical indicators and reports. Reports focused on digital culture policy and digital transformation were evaluated with Voyant Tools, a web-based text analysis software. The results showed that the relevant reports included plans and strategies focused on digital culture and communication, with terms such as “digital, transformation, literacy, information, technology, and communication” being prominent. The study is expected to provide a general perspective on the concepts of digital culture and communication while highlighting the role of cultural memory institutions in the face of opportunities and threats created by the digital culture environment. The research is believed to contribute to the literature on the subject in all aspects.


DOI :10.26650/B/SS53.2024.015.33   IUP :10.26650/B/SS53.2024.015.33    Full Text (PDF)

Dijital Kültür ve İletişim

Semanur Öztemiz

Dijital devrim rutin, gündelik ya da profesyonel yaşamın tüm süreçlerini sayısallaştırırken, insanları, toplumları ve tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Dijital kavramı, endüstriden- akademiye, sağlıktan- çevreye, kültürden iletişime kadar toplumsal faaliyetlerin neredeyse tüm alanlarıyla iç içe geçmiştir. Verinin küresel düzeyde hem kullanıcısı hem de üreticisi konumunda bulunan kullanıcılar, bu sürecin doğurduğu büyük veri döneminin de aktörleri niteliğindedir. Kültürel bellek kurumları da ya büyük veri ile ilgili algoritmaları ve teknolojik gelişmeleri kültürel mirasa uygulayarak ya da büyük veri akışının bir parçası olarak bu süreci deneyimlemektedirler. Büyük kültür verisinin başarıyla yönetilebilir olması, güçlü koordinasyon becerilerini gerekli kılmaktadır. Dijital kültürel miras verilerinin, bütünleştirici yapılardaki erişim platformlarına aktarılması, kültürün küresel düzeyde erişilebilir olmasına katkı sağlayabilir. Bu durum, dijital iletişim ve kültür ortamında, dünyanın ortak kültürel mirasını belgeleme, koruma ve erişilebilir kılma çabasını destekleyen kültürel bellek kurumlarının varlığını elzem kılmaktadır. Dijital kültür ve iletişim kavramlarının konuya ilişkin literatür çerçevesinde derlendiği bu çalışmada, dijital kültür ortamında insan-bilgi etkileşimi, dijital dönüşümün gerektirdiği okuryazarlık becerileri, dijital kültür ve iletişimin kültürel bellek kurumlarına olan yansımaları ele alınmıştır. Çalışmada ayrıca çeşitli istatistiksel göstergeler ve raporlar doğrultusunda Türkiye’nin dijital iletişim ve kültür profili incelenmiştir. Dijital kültür politikası ve dijital dönüşüm odaklı raporlar, Web tabanlı metin analizi yazılımlarından Voyant Tools ile değerlendirilmiştir. Ulaşılan sonuçlar ilgili raporlarda, dijital kültür ve iletişim odaklı plan ve stratejilere yer verildiğini, bununla birlikte “dijital, dönüşüm, okuryazarlık, bilgi, teknoloji ve iletişim” gibi kavramların ön plana çıktığını göstermiştir. Çalışmanın, dijital kültür ve iletişim kavramlarına ilişkin genel bir bakış açısı kazandırması, bununla birlikte dijital kültür ortamının yarattığı fırsat ve tehditler karşısında kültürel bellek kurumlarının rolüne dikkat çekmesi beklenmektedir. Tüm yönleriyle araştırmanın konuya ilişkin literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.ReferencesSHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.