CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS53.2024.015.32   IUP :10.26650/B/SS53.2024.015.32    Full Text (PDF)

Library and Information Science From an Interdisciplinary Perspective

Sacit Arslantekin

This study explores the importance of interdisciplinary work in the context of libraries and librarianship operations and services. In an era of rapid technological advances and evolving user needs, libraries are evolving into dynamic and multifaceted institutions that require collaborative efforts from different fields. This paper highlights examples of the benefits of Interdisciplinary working, including enhanced innovation, comprehensive user support, and the promotion of lifelong learning. In the study, library science and information science were taken as a whole. When the examples based on the literature were examined, it was revealed that librarians were trained with an interdisciplinary working nature. Through a review of relevant literature and case studies, Librarians have long thought and discussed how to create opportunities for trust and collaboration with scientists, as well as recognizing the factors that hinder interdisciplinary communication. It is important to position librarians as aggregators of a learning community and to develop their skills to mediate between researchers in a sustainable way. This paper aims to demonstrate how interdisciplinary work contributes to the success and relevance of librarians in libraries in the digital age and to encourage librarians to self-evaluate and work towards this perspective. It has been stated that librarians’ avoidance of interdisciplinary studies will mean that their profession will be questioned by other scientists. Librarians need interdisciplinary studies to improve their own processes and services, as well as adapting to other disciplines with their own knowledge.


DOI :10.26650/B/SS53.2024.015.32   IUP :10.26650/B/SS53.2024.015.32    Full Text (PDF)

Disiplinlerarası Bakış ile Bilgi ve Belge Yönetimi

Sacit Arslantekin

Bu çalışma, kütüphaneler ve kütüphanecilik işlemleri ve hizmetleri bağlamında disiplinlerarası çalışmanın önemini araştırmaktadır. Hızlı teknolojik gelişmeler ve gelişen kullanıcı ihtiyaçları çağında, kütüphaneler, farklı alanlardan ortak çaba gerektiren dinamik ve çok yönlü kurumlara dönüşmektedir. Bu çalışma, gelişmiş yenilik, kapsamlı kullanıcı desteği ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesi dahil olmak üzere disiplinlerarası çalışmanın faydalarını örnekleriyle vurgulamaktadır. Çalışmada kütüphane bilimi ve enformasyon bilimi bir bütün olarak ele alınmıştır. Literatüre dayalı örnekler incelendiğinde kütüphanecilerin disiplinler arası çalışma niteliği ile yetiştirildiği ortaya çıkmıştır. Kütüphaneciler, disiplinlerarası iletişimi engelleyen faktörlerin farkına varmanın yanı sıra, bilim insanlarıyla güven ve işbirliği için nasıl fırsatlar yaratılacağını uzun süredir düşünüp ve tartışmışlardır. Kütüphanecileri bir öğrenme topluluğunun toplayıcıları olarak konumlandırmak ve araştırmacılar arasında sürdürülebilir bir şekilde arabuluculuk yapma becerilerini geliştirmek önemlidir. Bu makale, ilgili literatürün ve vaka çalışmalarının incelenmesi yoluyla, disiplinlerarası çalışmanın dijital çağda kütüphanelerin kütüphanecilerin başarısına ve geçerliliğine nasıl katkıda bulunduğunu göstermeyi ve bu bakış açısıyla kütüphanecilerin kendilerini değerlendirmelerini, bu yönde çalışmalar yapmalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Kütüphanecilerin disiplinler arası çalışmalardan kaçınmalarının mesleklerinin diğer bilim insanları tarafından sorgulanması anlamına geleceği belirtilmiştir. Kütüphaneciler, kendi bilgi birikimleri ile diğer disiplinlere uyum sağlamanın yanı sıra, kendi süreç ve hizmetlerini geliştirmek için disiplinler arası çalışmalara gereksinim duyarlar. References

 • Carlin, A. P. (2003). Disciplinary debates and bases of interdisciplinary studies The place of research ethics in library and information science. Library & Information Science Research, 25, 3-18. google scholar
 • Chang, Y., & Huang, M. (2012). A Study of the evolution of Interdisciplinarity in Library and Information Science: Using three bibliometric methods. Journal of The Amerıcan Socıety For Informatıon Scıence And Technology, 63(1), 22 - 33. google scholar
 • Çoruh, H. (2010). “Disiplinlerarası bilim tarihi” dersi ve gerekçesi. Tarih Okulu(7), 7 - 23. google scholar
 • Disiplin. (2022). Mayıs 3 , 2023 tarihinde TDK güncel türkçe sözlük: https://sozluk.gov.tr/ adresinden alındı google scholar
 • Garritano, J., & Carlson, J. R. (2009). A subject librarian’s guide to collaborating on e-science projects. Science and Technology Librarianship. doi:10.5062/F42B8VZ3 google scholar
 • Haley, J., Carlson McCall, R., Zomorodi, M., Zerdan, L. S., Moreton, B., & Richardson, L. (2019). Interpro-fessional collaboration between health sciences librarians and health professions faculty to implement a book club discussion for incoming students. Journal of the Medical Library Association, 107(2), 403 - 410. google scholar
 • Herubel, J.-P. V. (2008). Being undisciplinedor traversing disciplinary configuration in social science and mul-tidisciplinarity. Social science libraries: Interdisciplinary collections, services, networks. içinde IFLA.(s. 25 - 29). google scholar
 • Higgins, M., DeVito, J. A., Stieglitz, S., Tolliver, R., & Tran, C. Y. (2017). Better together: an examination of collaborative publishing between librarians and STEM and Health Sciences Faculty. Science and Technology Librarianship. doi:10.5062/F4Z60M1R google scholar
 • Huang, M., & Chang, Y. (2012). A comparative study of interdisciplinary changes between information science and library science. Scientometrics(91), 789 - 803. google scholar
 • Huang, M.-H., & Chang, Y.-W. (2011). A study of interdisciplinarity in information science: using direct citation and co-authorship analysis. Journal of Information Science, 37(4), 369-378. google scholar
 • Interdisciplinary. (2023). (C. U. Press, Prodüktör) Mayıs 3, 2023 tarihinde Cambridge Dictionary: https://dicti-onary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizce/interdisciplinary adresinden alındı google scholar
 • Karunan, K., Lathabai, H. H., & Prabhakaran, T. (2017). Discovering interdisciplinary interactions between two research fields using citation networks. Scientometrics, 113(1), 335-367. google scholar
 • Klein,, J., & Newell., W. (1996). Advancing Interdisciplinary studies. Handbook of the undergraduate curricu-lum: a comprehensive guide to purposes, structures, practices, and change. içinde Association of American Colleges and Universities. (s. 393-415) google scholar
 • Knapp, J. (2011). Plugging the ‘whole’: Librarians as ınterdisciplinary facilitators. IFLA 2011, 142 -- Libraries beyond libraries; integration, innovation and information for all -- Social Science Libraries Section. IFLA. (s. 1 - 9). google scholar
 • Li, X. (2021). Analysis of topics of interdisciplinary research in the field of library science and information science from the perspective of altmetrics. Open Access Library Journal, 8(11), e8136. doi:10.4236/oa-lib.1108136 google scholar
 • Lund, B. D. (2020). Do “interdisciplinary” disciplineshave an interdisciplinary impact?: Examining citations between educational technology and library and information science journals. Education and Information Technologies, 25(6), 5103-5116. google scholar
 • Mi, M. (2015). Expanding librarian roles through a librarian initiated and facilitated faculty learning community. Journal of Library Administration(55), 24 - 40. google scholar
 • Miller, K., & Ben-Knaan, K. (2020). How librarians contribute to interdisciplinary research teams. Mayıs 7, 2023 tarihinde Integration and Implementation Insights :A community blog and repository of resources for improving research impact on complex real-world problems: https://i2insights.org/2020/09/22/librari-ans-and-interdisciplinarity/ adresinden alındı google scholar
 • Multidisciplinary. (2023). (C. U. Press, Prodüktör) Mayıs 3, 2023 tarihinde Cambridge dictionary: https://dicti-onary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizce/multidisciplinary adresinden alındı google scholar
 • Murphy, J. E., Koltutsky, L., Lenart, B., McClurg, C., & Stoeckle, M. (2020). Academic librarian collaborations in ınquiry-based learning: a case study, reflections, and strategies. Partnership: The Canadian Journal of Library and Information Practice and Research, 15(2), 1 - 21. google scholar
 • Özaydınlı Tanrıverdi, B., & Kılıç, C. (2019). Disiplinlerarası yaklaşıma ilişkin ortaöğretim öğretmenlerinin görüşleri ve ders uygulamaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 52(2), 301 - 330. doi:10.30964/auebfd.446969 google scholar
 • Prebor, G. (2010). Analysis of the interdisciplinary nature of library and information science. Journal of Libra-rianship and Information Science, 42(4), 256-267. google scholar
 • Repko, A. F., Szostak, R., & Buchberger, M. P. (2017). Introduction to interdisciplinary studies (2nd ed. b.). Sage Publications, Inc. google scholar
 • Research Librarian for Interdisciplinary Studies. (2020). (U. o. California, Prodüktör) Mayıs 2, 2023 tarihinde UCI Libraries: https://www.lib.uci.edu/research-librarian-interdisciplinary-studies adresinden alındı google scholar
 • Rezaei, N., & Saghazadeh, A. (2022). Introduction on integrated science: Multidisciplinarity and interdiscipli-narity in health. Multidisciplinarity and Interdisciplinarity in Health içinde (s. 1 - 40). google scholar
 • Roknuzzaman, M., & Umemoto, K. (2008). Knowledge management’s relevance to library and information science: An ınterdisciplinary approach. Journal of Information & Knowledge Management, 7(4), 279 - 290. google scholar
 • Somerville, M. (2013). Digital age discoverability: A collaborative organizational approach. Serials Review, 39(4), 234 - 239. google scholar
 • Van Den Besseleaar, P., & Heimeriks, G. (2001). Disciplinary, multi disciplinary, interdisciplinariy: cocept and indicators. M. Davis, & C. Wilson (Dü.), Proceedings of the 8th International Conference on Scientometrics & Informetrics (ISSI) içinde, University of New South Wales.(s. 705 - 716). google scholar
 • Ward, J. (2019). fostering ınterdisciplinary research: The role of libraries and librarians. Journal of Academic Librarianship, 45(1), 16 - 20. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.