CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS53.2024.015.29   IUP :10.26650/B/SS53.2024.015.29    Full Text (PDF)

Public Lending Right (PLR) in The Intellectual Property Law

Dilek Cengiz

The libraries in the information society at our age have an important function in the cultural development of countries through the offering of public services by ensuring the society to reach all sorts of information and documents without any profit motive. However, while the libraries fulfil this important function, they are subject to limitations arising from the intellectual property law in respect of the services, offered by them. This is because the individuals hold intellectual property rights over such information and documents taking place within the structure of the libraries. It is possible for the libraries to offer services, provided to conform to the limits, determined and applied by the intellectual property law. As a matter of fact, the librarianship services have developed through the occurrence of electronic sources as well as electronic communication opportunities within the scope of technological developments from the beginning of the 20th century onward. Thus, the opportunities to lend the literary outputs to the public have shown on increase on the one hand and the process of lending has sped up, however, on the other. The lending of the literary outputs to the public in an intensive way has caused a fall in the sales potential, and in this context, the owners of the literary outputs and other right holders have incurred financial losses proportionally with the said fall. As a consequence, in order to indemnify such losses , an intellectual property right, titled as the ‘’Public Lending Right-PLR’’, that has been an intellectual property right and taken place within the scope of the financial rights of the author offering the opportunity to make payment in various forms and amounts to the authors and other right-holders has arisen in return to the lending of the literary outputs by the libraries to the public or opening of the electronically-loaded literary outputs into access on free of charge basis, and the foregoing has gained importance gradually. The ‘’Public Lending Right’’ at this article has been examined and clarified in detail in consideration of the source arrangements since it was the referral of the said regulation at the intellectual property law of the European Union in respect of its occurrence, development process and principles to be subject thereto, and especially, the regulation of Article 23 of Law no. 5846 on Intellectual and Artistic Works regulating it for the first time in the Turkish intellectual property law. 


DOI :10.26650/B/SS53.2024.015.29   IUP :10.26650/B/SS53.2024.015.29    Full Text (PDF)

Fikri Mülkiyet Hukukunda Kamuya Ödünç Verme Hakkı

Dilek Cengiz

Bilgi çağında kütüphaneler, kâr amacı gütmeksizin toplumun her türlü bilgi ve belgeye ulaşmasını sağlayarak kamu hizmeti sunmak suretiyle ülkelerin kültürel kalkınmasında önemli işleve sahip kuruluşlardır. Ancak kütüphaneler bu önemli işlevi yerine getirirken, sundukları hizmetler bakımından fikri mülkiyet hukukundan kaynaklanan sınırlamalara tabidirler. Çünkü kütüphanelerin bünyesinde bulunan bilgi ve belgelerin üzerinde kişilerin fikri mülkiyet hakları vardır. Kütüphaneler fikri mülkiyet hukukunun hükmettiği sınırlara uymak kaydıyla hizmet sunabilirler. Nitekim 20. yüzyılın başlarından itibaren teknolojik gelişmeler kapsamında elektronik kaynakların ve elektronik iletim imkanlarının ortaya çıkışıyla, kütüphanecilik hizmetleri de gelişmiştir. Böylece hem eserlerin kamuya ödünç verilmesi imkanları artmış hem de ödünç verme süreci hızlanmıştır. Eserlerin yoğun olarak kamuya ödünç verilmesinin, satış potansiyelinde düşüşlere sebep olmuş; bu bağlamda eser sahipleri ile diğer hak sahipleri bu düşüşle orantılı mali kayba uğramışlardır. İşte bu kayıpların telafisi amacıyla eserlerin kütüphaneler tarafından kamuya ödünç verilmesi veya elektronik yüklü eserlerin ücretsiz erişime açılması karşılığında eser sahipleri ile diğer hak sahiplerine çeşitli şekillerde ve miktarlarda ödeme yapılması imkanını sunan bir fikri mülkiyet hakkı olan ve eser sahibinin mali hakları kapsamında yer alan ‘Kamuya Ödünç Verme (Public Lending Right-PLR)’ hakkı adı verilen fikri mülkiyet hakkı ortaya çıkmış ve giderek önem kazanmıştır. Bu makalede ‘kamuya ödünç verme hakkı’ genel olarak fikri mülkiyet hukukunda ortaya çıkışı, gelişme süreci, tâbi olduğu ilkeler bakımından; özellikle de; Türk fikri mülkiyet hukukunda, bu hakkı, ilk olarak düzenleyen 5846 S FSEK m23 düzenlemesi ile bu düzenlemenin mehazı olması itibarıyla Avrupa Birliği fikri mülkiyet hukukundaki mehaz düzenlemeler de dikkate alınarak ayrıntılı olarak incelenmiş ve açıklanmıştır. References

 • Arıkan, A.S. (2007). Avrupa Topluluğu’nda Fikri - Sınai Mülkiyet Hakları ve Son Gelişmeler, Ankara: Avrupa Çalışmaları Dergisi. Cilt: 7, No:1 (Güz: 2007), s.149-173. google scholar
 • Ateş, M. (2003). Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakkın Kapsamı ve Sınırlandırılması, (1. bs), Ankara: Seçkin. google scholar
 • Bozbel, S. (2015). Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku. (1. bs). İstanbul: XII Levha. google scholar
 • Çelik, A. (2011). Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Çoğaltma ve Yayma Haklarının İhlali - İhlalin Sonuçları. (1. bs). Ankara: Seçkin. google scholar
 • ECJ (2016). Vereiniging Openbare Bibliotekhen (VOB) v. Strichting Leenrecht Kararı. 10.11.2016 C-174/15. Erişim adresi: http://curia.europa.eu/juris/document. google scholar
 • EEC (1992). Council Directive, 92/100 EEC of 19 November 1992 on rental and lending right and lending right and on certain rights related to be copyright in the field of intellectual property. OJ L.346, 27.11.1992, 61-66. google scholar
 • EEC (2006). Parlement and Council, Directive 2006/115 EEC 12 December 2006 EEC European Parlement and Council on Rental Right and 2006/115 Lending Right and on the Certain Rights Related to Copright in the Field of Intellectual Property. OJ, L.37628-35 27.12.2006. google scholar
 • EEC (1993). Council, Directive 1993/98 EEC 29 October 1003 Harmonizing the Term of Protection of Copyright and Certain Related Rights, OJ. 24.11.1993, L-290. google scholar
 • EEC (2001). Parlement and Council, Directive 2001/29 EC Parlement and Council 22 May2001 on the Harmo-nization of the Certain Aspects of Coprighting of Copright and Related Rights in the Information Society, OJ. 22.06.2001, L 167 0010-0019. google scholar
 • EEC (1988). Commission,Green Paper on Copright and The Challange of Technology. Erişim adresi: http:// eur-lex.europa.eu/-Lex-Green _paper.com95_688_en.pdf 11.01.2023. google scholar
 • EEC Commission (2002). Report from the Commission to the Council,The European Parlement and Economic and Social Committee on the Public Lending Right in the European Union.Erişim adresi: https:/eur lex. europa.eu/LexUriServ.do?uri= CELEX:52002DCO502:ENHTML /legal-content 1-6. google scholar
 • Erdil, E .(2016). Fikri Mülkiyet Hukuku. (1. bs). İstanbul: Vedat. google scholar
 • Genç - Arıdemir, A. (2009). Türk Hukukunda Eser Sahibinin Çoğaltma ve Yayma Hakları. (1.bs). İstanbul: Vedat. google scholar
 • Küçükali, C. (2020). 12.12.2006 EEC 2006/115 Rental Right and Lending Right and on the Certain Rights Re-lated to Copright in the Field of Intellectual Property Directive, 12.12. 2006 AET 2006/115 Fikri Mülkiyet Alanında Kiralama Hakkı ve Ödünç Verme Hakkı ve Telif Hakları ile Bağlantılı Haklara İlişkin Yönerge, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19/38, 155-169. google scholar
 • Özcan, T. (1999). Avrupa Birliği’nde Fikri ve Sınai Haklar. (1.bs). Ankara: Nobel. google scholar
 • Özkan, Z. (2017). Ödünç Verme Hakkı ve Kamuya Ödünç Verme Lisansı Kapsamında E-Kitaplar, Terazi Hukuk Dergisi, 12/128, 32-42. google scholar
 • Öztan F. (2008). Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku. (1.bs). Ankara: Seçkin. google scholar
 • Suluk, C., Karasu R ve Nal T.(2021). Fikri Mülkiyet Hukuku. (5.bs). Ankara: Seçkin. google scholar
 • Suluk, C. ve Nal T. (2013). Fikir ve Sanat Eserleri, S. Karahan, T. Saraç ve T.Nal (Ed.) Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, (37-152) içinde. Ankara: Seçkin. google scholar
 • TBMM, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, RG. 13.12.1951, S 7981. google scholar
 • TBMM, 4630 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun RG. 03.03.2001, S 24335 (Mükerrer). google scholar
 • T.C. Kültür Bakanlığı, Kütüphaneler Arası Basma Kitapları Ödünç Verme Yönetmeliği RG 21.09.1981, S 17465. google scholar
 • Tekinalp, Ü.(1999). Fikri Mülkiyet Hukuku (1.bs). İstanbul: Vedat. google scholar
 • Tosun, Y. (2009). Sinema Eserleri ve Eser Sahiplerinin Hakları. (1.bs). İstanbul: XII Levha. google scholar
 • Yüksel, C. (1997). Fikri Mülkiyet Hukukunda Kiralama ve Ödünç Verme Hakları, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 55/4, 253 - 264. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.