CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS53.2024.015.09   IUP :10.26650/B/SS53.2024.015.09    Full Text (PDF)

An Analysis of User Reviews on Google Maps: The Case of the Beyazıt State Library

Ömer Dalkıran

The aim of this study is to analyze online user reviews about the Beyazıt State Library on Google Maps platform. Content analysis method, one of the qualitative methods, was used in the study. According to the findings, 441 user comments were made on the Beyazıt State Library on Google Maps. About half of the comments are only in the form of points, while the other half are in the form of written (open-ended) reviews. A significant number of reviews rated it with 5-stars, implying that users liked the library very much. As a result, 10 different categories were reached in the content of open-ended reviews: general, building/facilities, environment, staff, collection, opening hours, location, technology, rules and, user. According to the frequency, the categories are listed as general, building/ facilities, environment, collection, rules, staff, users, technology, location, and opening hours. In addition, various themes that make up each category were also reached. User reviews contain expressions with general content that do not belong to a specific category at the highest rate. Besides this, there are evaluations regarding the physical areas of the library as a facility. Considerable evaluations were also made regarding the library collection and the rules as well as policies and procedures of the library. It is evaluated that libraries can obtain important data on user opinions and experiences by using user reviews on online platforms such as Google Maps and can use them in service design.


DOI :10.26650/B/SS53.2024.015.09   IUP :10.26650/B/SS53.2024.015.09    Full Text (PDF)

Google Haritalar’daki Kullanıcı Yorumlarına Yönelik Bir Analiz: Beyazıt Devlet Kütüphanesi Örneği

Ömer Dalkıran

Bu çalışmanın amacı Google Haritalar platformunda Beyazıt Devlet Kütüphanesine yönelik olarak yapılan çevrimiçi kullanıcı yorumlarını analiz etmektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, Google Haritalar’da Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ne dair 441 adet kullanıcı yorumu yapılmıştır. Yorumların yaklaşık yarısı sadece puan şeklinde iken diğer yarısı da yazılı (açık uçlu) yorum şeklindedir. Yorumların önemli bir bölümü kullanıcıların kütüphaneyi çok beğendiklerini ima eden 5 yıldız ile puanlanmıştır. Sonuç olarak, açık uçlu yorumların içeriğinde genel, bina, ortam, personel, koleksiyon, çalışma saatleri, konum, teknoloji, kurallar, kullanıcı olmak üzere 10 farklı kategoriye ulaşılmıştır. Kategoriler vurgulanma sıklıklarına göre ise; genel, bina, ortam, koleksiyon, kurallar, personel, kullanıcılar, teknoloji, konum, çalışma saatleri olarak sıralanmaktadır. Ayrıca, her bir kategoriyi oluşturan çeşitli temalara da ulaşılmıştır. Kullanıcı yorumları en yüksek oranda belirgin bir kategoriye ait olmayan, genel içerikli ifadeleri içermektedir. Bunun yanında, bir tesis olarak kütüphanenin fiziki alanlarına ilişkin değerlendirmeler mevcuttur. Önemli oranlarda, kütüphane koleksiyonu ile kütüphanenin kural, politika ve prosedürlerine yönelik değerlendirmeler de yapılmıştır. Kütüphanelerin Google Haritalar gibi çevrimiçi platformlardaki kullanıcı yorumlarını kullanarak kullanıcı görüşleri ve deneyimlerine dair önemli veriler elde edebileceği ve bunları hizmet tasarımında kullanılabilecekleri değerlendirilmektedir.References

 • Akkır, M. (2021). İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi’nin ana bilim dallarının tarihçesi. (Bitirme tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul. google scholar
 • Alatlı, F. C., Çolaklar, H., Efeoğlu, A. ve Namal, A. (2009). Bilimsel diş hekimliğinde 100 Yıl: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 1908-2008. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri. google scholar
 • Arslan, E. (2020). Çevrimiçi gastronomik turist deneyimlerinin içerik analiziyle incelenmesi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 23(2), 442-460. google scholar
 • Aylan, S. ve Kaya, İ. (2020). Bir hüzün turizmi destinasyonu olarak Ulucanlar Cezaevi Müzesi ziyaretçilerinin elektronik yorumlarının içerik analizi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 488-504. google scholar
 • Berezina, K., Bilgihan, A., Cobanoglu, C. ve Okumus, F. (2016). Understanding satisfied and dissatisfied hotel customers: text mining of online hotel reviews. Journal of Hospitality Marketing and Management, 25(1), 1-24. google scholar
 • Beyazıt Devlet Kütüphanesi. (2023, 15 Ocak). Vikipedi. https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Beyaz%C4%-B1t_Devlet_K%C3%BCt%C3%BCphanesi&oldid=29083239 adresinden erişildi. google scholar
 • Bilgin, N. (2014). Sosyal bilimlerde içerik analizi: Teknikler ve örnekler çalışmalar (Genşl. 3. bs.). Ankara: Siyasal Kitabevi. google scholar
 • Borrego, Â. ve Comalat Navarra, M. (2021). What users say about public libraries: An analysis of Google Maps reviews. Online Information Review, 45(1), 84-98. google scholar
 • Bozkurt, B. (2008). Hizmet pazarlamasında müşteri memnuniyeti ve kütüphane hizmetlerinde bir uygulama: Muğla Üniversitesi Merkez Kütüphanesi örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. google scholar
 • Çapar, B. (1989). Kullanıcı incelemeleri. D. Atılgan ve F. Özdemirci (Yay. Haz.), “Türk Kütüphaneciler Demeği 40. Yıl Kurultayı: 30 Kasım - 1 Aralık 1989” içinde (ss.161-165.) Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. google scholar
 • Dalkıran, Ö. (2022). Türkiye’deki devlet üniversite kütüphanelerinin mevzuatlarında yer alan kullanıcı tanımlarının değerlendirilmesi. B. S. Sarıçoban, A. Altay, N. Taşkın ve H. Öztürk (Yay. haz.), Uluslararası Gelenekten Geleceğe Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu: “Vefatının 50. Yıl Dönümünde Adnan Ötüken ve Cumhuriyet Dönemi Türk Kütüphaneciliği”, 26-28 Mayıs 2022, Bartın Üniversitesi: Bildiri kitabı içinde (ss. 216-234). İdeal Kültür Yayıncılık. google scholar
 • Demirkol, Ş., Kaya, F. ve Akın, G. (2017). Yiyecek içecek işletmelerinde turist deneyimlerine yönelik bir analiz: Tripadvisor örneği. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(1), 60-69. google scholar
 • Duman, H. (2023). Beyazıt Devlet Kütüphanesi. TDV İslâm Ansiklopedisi. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi. https://islamansiklopedisi.org.tr/beyazit-devlet-kutuphanesi adresinden erişildi. google scholar
 • Google. (t.y.-a). Ürünler. 10 Nisan 2023 tarihinde https://about.google/products/ adresinden erişildi. google scholar
 • Google. (t.y.-b). Google Haritalar. 10 Nisan 2023 tarihinde https://www.google.com/maps/about/#!#jump-link adresinden erişildi. google scholar
 • Google. (2023a). Google Haritalar yardım. 10 Nisan 2023 tarihinde https://support.google.com/maps/ answer/6230175?hl=tr&ref_topic=3092425&sjid=9752757684969943583-EU adresinden erişildi. google scholar
 • Google. (2023b). Yerel Rehberler yardım: Genel bakış. 10 Nisan 2023 tarihinde https://support.google.com/ local-guides/answer/6225846?hl=tr&ref_topic=6225845&sjid=15998313383237619113-EU adresinden erişildi. google scholar
 • Google. (2023c). Yerel Rehberler yardım: Puanlar, seviyeler ve rozetler. https://support.google.com/local-guides/ answer/6225851?hl=tr&ref_topic=6225845&sjid=15998313383237619113-EU adresinden erişildi. google scholar
 • Google Haritalar. (t.y.). Beyazıt Devlet Kütüphanesi. 10 Nisan 2023 tarihinde https://www.google.com/maps/ place/Beyaz%C4%B1t+Devlet+K%C3%BCt%C3%BCphanesi/@41.0110833,28.9633047,17z/da-ta=!4m16!1m9!3m8!1s0x14cab991ebf3cbe9:0x7d9b9b1b0f6720 fe!2zQmV5YXrEsXQgRGV2bGV0IEvD-vHTDvHBoYW5lc2k!8m2 !3d41.0110833!4d28.9654934!9m1!1b1!16s%2Fg%2F11dyk0bm7!3m5!1s0x-14cab991ebf3cbe9:0x7d9b9b1b0f6720fe !8m2!3d41.0110833!4d28.9654934!16s%2Fg%2F11dyk0bm7 adresinden erişildi. google scholar
 • Jia, Y. ve Liu, I. L. B. (2018). Do consumers always follow “useful” reviews? The interaction effect of review valence and review usefulness on consumers’ purchase decisions. Journal of the Association for Information Science and Technology, 69(11), 1304-1317. google scholar
 • Khan, A. M. ve Loan, F. A. (2022). Exploring the reviews of Google Maps to assess the user opinions about public libraries. Library Management, 43(8-9), 601-615. google scholar
 • Mathayomchan, B. ve Taecharungroj, V. (2020). “How was your meal?” Examining customer experience using Google maps reviews. International Journal of Hospitality Management, 90, 102641. https://doi. org/10.1016/j.ijhm.2020.102641 google scholar
 • Özlük, H. K. (2013). Halk kütüphanesi kullanıcılarının bilgi arama davranışları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara. google scholar
 • Ren, J., Yeoh, W., Shan Ee, M. and Popovic, A. (2018). Online consumer reviews and sales: examining the chi-cken-egg relationships. Journal of the Association for Information Science and Technology, 69(3), 449-460. google scholar
 • Satyanarayana, R. (2017). Unit 12: User studies. Indira Gandhi National Open University (IGNOU). 21 Nisan 2023 tarihinde https://egyankosh.ac.in/handle/123456789/35348 adresinden erişildi. google scholar
 • Tonta, Y. (2009). Dijital Yerliler, sosyal ağlar ve kütüphanelerin geleceği. Türk Kütüphaneciliği, 23(4), 742-768. google scholar
 • T.C. İstanbul Valiliği. (2019). Tarihin içinde modern bir mekân: Beyazıt Devlet Kütüphanesi. 10 Haziran 2023 tarihinde http://istanbul.gov.tr/tarihin-icinde-modern-bir-mekn-beyazit-devlet-kutuphanesi adresinden erişildi. google scholar
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. (t.y.). Derleme kütüphaneleri. https://kygm.ktb.gov.tr/Eklenti/83709,derleme-kutuphaneleri---6pdf.pdf?0 adresinden erişildi. google scholar
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2023a). Beyazıt Devlet Kütüphanesi: Tarihçe. 12 Nisan 2023 tarihinde https:// istanbulbeyazitdevlet.kutuphane.gov.tr/TR-201446/tarihce.html adresinden erişildi. google scholar
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2023b). Beyazıt Devlet Kütüphanesi: Koleksiyonumuz. 12 Nisan 2023 tarihinde https://istanbulbeyazitdevlet.kutuphane.gov.tr/TR-201450/koleksiyonumuz.html adresinden erişildi. google scholar
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2023c). Beyazıt Devlet Kütüphanesi: Kadromuz. 12 Nisan 2023 tarihinde https://istanbulbeyazitdevlet.kutuphane.gov.tr/TR-126442/kadromuz.html adresinden erişildi. google scholar
 • Uçak, N. (2004). User studies in Turkey: an evaluation of dissertations. Information Development, 20(2), 122129. google scholar
 • Yılmaz, E. (2005). Kullanıcı hakları ve sorumlulukları: Bir standart denemesi. Türk Kütüphaneciliği, 19(3), 1-18. google scholar
 • Yılmaz, E. (2021). Bilgi merkezlerinin varlık sebebi ve müşterisi olarak kullanıcı. E. Yılmaz ve L. Kanık (Yay. Haz.). Bilgi merkezlerinde yönetim I içinde (ss.321-376). İstanbul: Hiperyayın. google scholar
 • Zencir, M. B. (2014). Güzel sanatlar alanındaki kullanıcıların bilgi gereksinimleri ve bilgi kullanım özellikleri: Hacettepe Üniversitesi örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. google scholar
 • Zhu, F. ve Zhang, X.M. (2010). Impact of online consumer reviews on sales: the moderating role of product and consumer characteristics. Journal ofMarketing, 74(2), 133-148. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.