CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS53.2024.015.10   IUP :10.26650/B/SS53.2024.015.10    Full Text (PDF)

The Effects of Public Libraries on Individuals and Groups with Special Needs in the Context of Current Library Services: The Case of Harold Washington Library Center

Pervin BezirciRukiyye Hacıfettahoğlu Güleçyüz

Services in public libraries create a positive environment for different populations for accessing information, gaining skills in technology and everyday life, socializing, adapting to their environment, preparing children for the future. Planning that takes into account individuals with special needs contributes to social inclusion by providing equal opportunities. From this point of view, this study aims to draw attention to the access of individuals with special needs to public library materials and services that they are expected to benefit from as part of the society, the effects of this access and to contribute to the awareness of libraries to that effect. Harold Washington Library Center, the central branch of the Chicago Public Library, is an exemplary in providing variety of services to patrons, with a strong emphasis on children. With its collection, building, technical facilities and improved services, the library creates multi-faceted benefits in accordance with the public library concept, mainly for individuals with special needs. Based on the research results, this study is the first article that introduces the Harold Washington Library Center and discusses it in relation to current library services and individuals with special needs. The initial phase of the study involved a comprehensive review of both national and international literature on public libraries in order to reveal the effects of public libraries on individuals with special needs. The second section involved conducting a descriptive and observational evaluation of the services provided by the Harold Washington Library Center as an example of good practice by utilizing the resources of the Chicago Public Library website and relevant literature, and the findings were then connected to the effects identified in the literature.


DOI :10.26650/B/SS53.2024.015.10   IUP :10.26650/B/SS53.2024.015.10    Full Text (PDF)

Güncel Kütüphane Hizmetleri Bağlamında Halk Kütüphanelerinin Özel Gereksinimli Bireylere Etkileri: Harold Washington Kütüphane Merkezi Örneği

Pervin BezirciRukiyye Hacıfettahoğlu Güleçyüz

Halk kütüphanelerindeki hizmetler farklı grupların bilgiye erişmeleri, teknoloji ve gündelik hayatla ilgili konularda beceri kazanmaları, sosyalleşmeleri, bulundukları ortama uyum sağlamaları ve çocukların geleceğe hazırlanmaları konularında pozitif bir ortam yaratmaktadır. Özel gereksinimli bireyler dikkate alınarak yapılan planlamalar fırsat eşitliği sağlayarak toplumsal içerilmeye katkı sunmaktadır. Bu noktadan hareketle, bu çalışma özel gereksinimli bireylerin toplumun bir parçası olarak faydalanmaları beklenen halk kütüphanesi materyal ve hizmetlerine erişimlerine ve bu erişimin etkilerine dikkat çekmeyi ve kütüphanelerin bu hususta farkındalıklarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Harold Washington Kütüphane Merkezi, Şikago Halk Kütüphanesi’nin merkez şubesi, çocuklar başta olmak üzere özel gereksinimi olan kullanıcılarına sunduğu çeşitli hizmetlerle bu hususta örnek teşkil etmektedir. Dermesi, binası, teknik imkânları ve geliştirilen hizmetleri ile kütüphane başta özel gereksinimi olan bireyler olmak üzere halk kütüphanesi anlayışına uygun çok yönlü fayda oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, bu çalışma Harold Washington Kütüphane Merkezi’ni tanıtan ve güncel kütüphane hizmetleri ile özel gereksinimli birey ilişkisi içinde ele alan ilk makale olma özelliği taşımaktadır. Araştırmanın ilk bölümünde ulusal ve uluslararası literatür taranarak halk kütüphanelerinin özel gereksinimli bireylere etkileri tespit edilmiştir. İkinci bölümde ise iyi uygulama örneği olarak, Şikago Halk Kütüphanesi web sitesi ve hakkındaki literatür taranarak Harold Washington Kütüphane Merkezi’nin sunduğu hizmetlerin betimsel ve gözleme dayalı analizi yapılmış ve sonuçlar literatürden tespit edilen etkilerle ilişkilendirilmiştir.ReferencesSHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.