CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS53.2024.015.31   IUP :10.26650/B/SS53.2024.015.31    Full Text (PDF)

Community Based Librarianship as a Prerequisite for Institutional Sustainability

Mehmet Ali Akkaya

Information centers are social cultural institutions that can exist and gain meaning with the current and potential users they serve. Libraries, the most well-known type in the world of information centers, are also subject to this condition of conditioning and relationship. In this context, libraries have undergone an identity evolution based on their users throughout history. The universal experience of centuries has revealed that libraries are successful and accepted to the extent that they can catch the rhythm and direction of social change. At the same time, this convergence brings the responsibility of helping the society in general to adapt more easily to the changes and priorities of the society in general, with the identity of a social cultural institution. With the last quarter of the last century, one of the most frequently repeated subjects of this process on the universal level is the concept of “sustainability” and what it brings with it. Sustainability, which is the expression of the biosphere and humanity’s ability to survive in harmony and balance and in a multidimensional manner in general, is one of the priority topics that libraries have been trying to support both in harmony and in the harmonization of society in recent years. Accordingly, libraries are in a continuous effort of innovation/renewal rather than being a choice, focusing on the relationship between sustainability and society. In this study, in the context of institutional sustainability, which is one of the dimensions of sustainability, the abilities and competencies that libraries can have have been tried to be revealed by relating them to the “community-based library” and what it expresses. In the study, in which a conceptual association was aimed, a literature review was made and the descriptive method was used in the editing of the text. With this study, which is a first in the national literature, it is aimed to deal with the sustainability and the meaning of being a community-based institution, which is rapidly becoming one of the popular concepts among different disciplines and is handled with different approaches, in libraries in general. In addition to drawing attention to the relationship between libraries and community-basedness with the identity of being the first for the national literature, it is considered that the study will be meaningful for all stakeholders involved in the libraries-sustainability convergence, considering the fact that the ever-changing and changing meaning and importance of the concept of sustainability brings new responsibilities as well as opportunities to libraries.


DOI :10.26650/B/SS53.2024.015.31   IUP :10.26650/B/SS53.2024.015.31    Full Text (PDF)

Kurumsal Sürdürülebilirliğin Ön Koşulu Olarak Toplum Temelli Kütüphanecilik

Mehmet Ali Akkaya

Bilgi merkezleri, hizmet verdikleri mevcut ve potansiyel kullanıcıları ile birlikte var olabilen ve anlam kazanan toplumsal kültür kurumlarıdır. Bilgi merkezleri dünyasının yaygın ve en çok bilinen çeşidi olan kütüphaneler de bu koşullanma ve ilişki durumuna tabidir. Bu bağlamda kütüphaneler, tarih boyunca kullanıcılarını esas alan bir kimliklenme evrimi geçirmişlerdir. Yüzyıllara sari yaşanan evrensel deneyim, kütüphanelerin toplumsal değişimin ritim ve yönelimini yakalayabildiği ölçüde başarılı olduğunu ve kabul gördüğünü ortaya koymuştur. Söz konusu yakınsama, aynı zamanda toplumsal kültür kurumu kimliğiyle kütüphanelere genel olarak toplumun yaşanan değişim ve önceliklere daha kolay uyum sağlamasına yardımcı olma sorumluluğunu da getirmektedir. Geride kalan yüzyılın son çeyreği ile birlikte bu sürecin evrensel düzlemde adı en sık tekrar edilen öznelerinden biri “sürdürülebilirlik” kavramı ve beraberinde getirdikleridir. Genel anlamda biyosfer ve insanlığın bir uyum ve denge içinde ve çok boyutlu olarak varlığını sürdürebilmesinin ifadesi olan sürdürülebilirlik, son dönemde kütüphanelerin hem uyumlaşmaya, hem de toplumun uyumlaşmasına destek olmaya çalıştığı öncelikli başlıklardan biridir. Buna bağlı olarak, kütüphaneler, sürdürülebilirlik ve toplum ilişkisi odağında, tercih olmaktan öte ve sürekli bir yenilik/ yenilenme çabasının içindedir. Bu çalışmada, sürdürülebilirliğin boyutlarından biri olan kurumsal sürdürülebilirlik bağlamında kütüphanelerin sahip olabileceği yetenek ve yeterlilikler “toplum temelli kütüphane” ve ifade ettikleri üzerinden ilişkilendirilerek ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kavramsal bir ilişkilendirmenin hedeflendiği çalışmada kaynak taraması yapılmış ve metnin kurgulanmasında betimleme yönteminden yararlanılmıştır. Ulusal alanyazınında bir ilk olma özelliğine sahip olan bu çalışmayla, farklı disiplinler arasında hızla popüler kavramlardan biri olmaya doğru giden ve farklı yaklaşımlarla ele alınan toplum temelli kurum olabilmenin, sürdürülebilirlik ve ifade ettikleri açısından kütüphanelerdeki karşılığının genel olarak ele alınması amaçlanmıştır. Ulusal literatür için ilk olma kimliğiyle kütüphaneler ve toplum temellilik ilişkisine dikkat çekmesinin yanı sıra, sürdürülebilirlik kavramının sürekli çeşitlenen ve değişen anlam ve öneminin kütüphanelere yeni sorumluluklar kadar fırsatlar da getirdiğinin deneyimlenmesi gerçekliğinden bakıldığında, çalışmanın kütüphaneler-sürdürülebilirlik yakınsamasında yer alan tüm paydaşlar açısından anlamlı olacağı değerlendirilmektedir.  ReferencesSHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.