CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS53.2024.015.28   IUP :10.26650/B/SS53.2024.015.28    Full Text (PDF)

Budget Approaches for Libraries

Güssün GüneşAbdullah Birinci

The speed of today’s technology is significantly impacting libraries and information and documentation centers, which are social institutions, in terms of transformation. The opportunities presented by rapidly evolving information and communication technologies, along with the information requirements of the new generation, have led to a comprehensive transformation process in the personnel, operational processes, and technological infrastructure of these institutions, all aimed at providing more effective and efficient services. This process represents a necessary step in enhancing user satisfaction and meeting evolving needs. The digital transformation occurring in libraries cannot be explained solely by the influence of a few technological factors and involves a much more complex information management structure. With advancements in technology in the production, provision, delivery, and preservation of information, various formats of information resources have found their place in the library collections. Libraries have rapidly adapted to technological transformations, enriching their collections in terms of both technological access and diversity of information resources, which they offer to users. For these resources to be effectively managed, libraries require budget allocations of considerable significance. Budget management in libraries is one of the most critical factors for sustainable service provision since both the library itself and its components depend on the budget provided for sustainability. Thus, establishing systematic and long-term library budget management and sustaining this budget is of vital importance for libraries. The budget issues in libraries are not solely due to insufficient budget allocations; they also require monitoring performance criteria related to the distribution and utilization of allocated resources instead of traditional approaches. The use of formulas incorporating budget performance criteria, as opposed to traditional methods, aims to make libraries more flexible in alignment with budget strategic goals and in providing and using resources effectively. Therefore, scientific studies are conducted on the proper budget allocation and management in terms of selecting, providing, and delivering the right information resources to the library collections. This scientific study aims to provide an academic evaluation of budget management in libraries by examining budget processes such as collection development, budget management, planning, evaluation, and return on investment from the perspective of resource management in libraries. Within the scope of the study, practices across university libraries in Türkiye, financial challenges, the impact of pandemics and natural disasters on library budgets, as well as publication acquisitions and expenditures, including publication budget items, have been scrutinized.


DOI :10.26650/B/SS53.2024.015.28   IUP :10.26650/B/SS53.2024.015.28    Full Text (PDF)

Kütüphaneler İçin Bütçe Yaklaşımları

Güssün GüneşAbdullah Birinci

Günümüzün teknoloji hızı, toplumsal bir kurum olan kütüphaneleri, bilgi ve dokümantasyon merkezlerini dönüşüm açısından önemli ölçüde etkilemektedir. Hızla değişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunmuş olduğu fırsatlar ve yeni nesil bilgi gereksinimleri, kurumların daha etkin ve verimli hizmet sunma amacıyla personel, iş süreçleri ve teknolojik altyapılarında kapsamlı bir dönüşüm sürecini yaratmıştır. Bu süreç, kullanıcı memnuniyetini artırmak ve gereksinimlere cevap verebilmek için gerçekleşmesi gereken bir adımdır. Kütüphanelerde yaşanan dijital dönüşüm, sadece birkaç teknolojik unsurun etkisiyle açıklanamaz ve çok daha karmaşık bir bilgi yönetim yapısını içermektedir. Bilginin üretilmesi, sağlanması, kullanıcılara ulaştırılması ve koruma sürecinde teknolojinin ilerlemesiyle farklı formatlarda bilgi kaynakları kütüphane koleksiyonlarında yerini almıştır. Kütüphaneler, teknolojik dönüşümlere hızla ayak uydurarak hem teknolojik erişim hem de bilgi kaynağı çeşitliliği açısından zenginleşen koleksiyonları kullanıcılarına sunmuştur. Bu kaynakların dermeye katılabilmesi için kütüphanelerin rakamsal değeri azımsanmayacak kadar önemli bütçe ödeneklerine ihtiyaç duymaktadır. Kütüphanelerde bütçe yönetimi, kütüphanelerin sürdürülebilir hizmet sunmasının en önemli faktörlerinden biridir. Çünkü hem kütüphanenin kendisi hem de kütüphaneyi oluşturan bileşenlerin devamı sürdürülebilirlik açısından sağlanan ya da elde edilen bu bütçeye bağlıdır. Bu nedenle, sistematik ve uzun vadeli kütüphane bütçe yönetimi oluşturmak ve bu bütçeyi sürdürmek, kütüphaneler için hayati bir öneme sahiptir. Kütüphanelerin bütçe sorunları, sadece yetersiz bütçe tahsisinden kaynaklanmamakta, aynı zamanda tahsis edilen kaynağın dağıtımı ve kullanımıyla ilgili performans ölçütlerini takibini gerektirmektedir. Geleneksel yaklaşımlar yerine, bütçe performans kriterlerini içeren formüllerin kullanılması, kütüphanelerin bütçe stratejik hedefleriyle uyumlu ve kaynaklarını sağlama ve kullanma konusunda esnek olmalarını hedeflenir. Bu nedenle, koleksiyonlara doğru bilgi kaynaklarının seçimi, sağlanması ve hizmete sunumu konusunda doğru bütçe kullanımı ve yatırımın yönetimi konusunda bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Bu akademik çalışma, kütüphanelerde kaynak yönetimi perspektifinden koleksiyon geliştirme, bütçe yönetimi, planlama, değerlendirme ve yatırımın geri dönüşü gibi bütçe süreçlerini inceleyerek kütüphanelerde bütçe yönetimi konusunda akademik bir değerlendirme sunmayı hedeflemektedir. Çalışma kapsamında, Türkiye’deki üniversite kütüphaneleri genelinde uygulamalar, mali sorunlar, pandemi ve doğal afetlerin kütüphane bütçelerine olan etkileri, yayın alımları ve harcamaları ile yayın bütçe kalemleri incelenmiştir. References

 • Aab0, S. (2009). Libraries and return on investment (ROI): A meta-analysis. New Library World, 110(7/8), 311324. https://doi.org/10.1108/03074800910975142/full/xml google scholar
 • Afzali, M. (2003). Elektronik bilgi kaynaklarının üniversite kütüphanelerine ekonomik etkisi: İran Temel Bilimler İleri Araştırmalar Enstitüsü örneği. (Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. google scholar
 • Akar, S. (2013). Doğal afetlerin kamu maliyesine ve makro ekonomiye etkileri: Türkiye değerlendirmesi. Journal of Management and Economics Research, 11(21), 185-206. https://doi.org/10.11611/jmer197 google scholar
 • Akkaya, M. A. (2013). Türkiye’de yeni bin yılda kurulan devlet üniversitelerinin kütüphaneleri hakkında niceliksel bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 27(4), 601-618. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/ view/943 google scholar
 • ANKOS. (2023). COVID-19 pandemi sonrası üniversite kütüphanelerinin yeniden hizmete açılması rehberi. ht-tps://ankos.org.tr/tr/haberler/covid-19-sonrasi-turkiyede-universite-kutuphaneleri-acilis-rehberi-yayinlandi/ google scholar
 • Armağan, A. Ş. (2005). Kütüphane ve belge bilgi merkezlerinde müşteri ilişkileri yönetimi. (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Arslan, A. (2019). 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu ile kamu harcama sisteminde yapılan düzenlemeler. https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/09/ahmeta.pdf google scholar
 • Arus, O. (2018). Değişen koleksiyonlar değişen kullanıcılar. Türk Kütüphaneciliği, 32(4), 328-333. http://www. tk.org.tr/index.php/TK/article/view/2972 google scholar
 • Cengiz, E. (2017). Halk kütüphanelerinde derme geliştirme politikaları: Türkiye’de halk kütüphaneleri üzerine bir değerlendirme. (Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. google scholar
 • Conyers, A. (2006). Kullanım istatistikleri ve online davranış (2). İçinde E-kaynaklar yönetimi el kitabı - UKSG. https://ankos.org.tr/wp-content/uploads/2018/10/kullanimistatistiklerionlinedavranis.pdf google scholar
 • Çakır, G. (2022). Üniversite kütüphanelerinde ödünç kitap ve doküman sağlama (interlending and document supply) hizmetinin analitik bakış açısıyla değerlendirilmesi: Kadir Has Üniversitesi Bilgi Merkezi örneği. (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Çelik, A., & Uçak, N. (1993). Üniversite kütüphaneleri üzerine. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 10(2). google scholar
 • Çukadar, S., Gürdal, G., Çelik, S., Kahvecioğlu, K. (2012). Türkiye’de üniversite kütüphaneleri: mevcut durum ve gelecek. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011) Bildiriler Kitabı içinde (ss. 2426-2439).Ankara:T.C Yükseköğretim Kurulu. google scholar
 • Daubert, M. J., Mesut Yalvaç, Ç. (2000). Bütçe sürecini anlamak. Türk Kütüphaneciliği, 14(1), 82-105. http:// www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/889 google scholar
 • Demirtel, S. Ö. (2019). Derme geliştirme. derme dersi konu 1. https://acikders.ankara.edu.tr/course/view. php?id=18 google scholar
 • Dilek Kayaoğlu, H. (1999). Derme oluşturma ve geliştirme: İ.Ü. Merkez Kütüphanesi’nde bütçe yönetimi. Ma-vibulut. google scholar
 • Dinç, M. (2014). Üniversite kütüphanelerine satın alınan işletme ve iktisat alanlarındaki elektronik bilgi kaynaklarının maliyet-fayda analizi. (Yüksek Lisans Tezi), Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Duran, Z. C. (2007). Ekonomi kütüphanelerinde işbirliği: ulusal e-kütüphane model önerisi. (Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. google scholar
 • Ercan, M. K., Ban, Ü. (2014). Değere dayali işletme finansi; finansal yönetim. Ankara: Gazi Kitabevi. google scholar
 • Eroğlu, A. (2023). Yüksek denetim sürecinin güçlendirilmesi: katılımcılık esaslı denetim. Sayiştay Dergisi, 128. https://doi.org/10.52836/sayistay.1225010 google scholar
 • Foote, D. (2020). Libraries emerging from COVID-19: budget and funding concerns. ILA Reporter, 38(3), 14-18. https://www.ila.org/publications/ila-reporter/article/139/libraries-emerging-from-covid-19-budget-and-fun-ding-concerns google scholar
 • Gülle, M. T. (1991). Kütüphane bütçe model ve programlarında son gelişmeler. Türk Kütüphaneciliği, 5(1), 2730. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/1217 google scholar
 • Gün, S., Gürel, A. (2023). İşletmelerde uygulanan yıllık bütçe çalışmalarının raporlanması ve performansının ölçülmesi. Uluslararasi Beşerî ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi. https://doi.org/10.55243/ihssr.1244454 google scholar
 • Güneş, G. (2021). Bilgi merkezleri arasında iş birliği ve koordinasyon: konsorsiyum çalışmaları. İçinde Erol Yılmaz & L. Kanık (Ed.), Bilgi Merkezlerinde Yönetim II (Sayı 2). Hiperyayın. google scholar
 • Güneş, G., Demirkol, İ. T., Eriş, M. (2017). Kütüphanelerde kaynak yönetimi ile ilgili “23 things”. ÜNAK Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi Sempozyumu, 12-14 Ekim 2017, 21-28. google scholar
 • Hacettepe Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanliği Stratejik Plani 2022-2027. (2023). https://libraryworkflows.hacettepe.edu.tr/images/1/10/K%C3%BCt%C3%BCphane_Stratejik_Plan%-C4%B1_2022-2027.pdf google scholar
 • Hacırüstemoğlu, R. (1999). Yöneticiler için muhasebe ve finans. Türkmen Kitabevi. google scholar
 • Hatay, H. (2016). Araştirma kütüphanelerinde karşilaştirmali bütçe yönetimi. (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Hernon, P., Dugan, R., Matthews, J. R. (2014). Getting started with evaluation. American Library Association. google scholar
 • Kaba, A., El Refae, G. A., Eletter, S., Yasmin, T. (2023). Testing a proposed ROI for academic libraries. Library Hi Tech News, 40(4). https://doi.org/10.1108/LHTN-03-2022-0046 google scholar
 • Kakırman Yıldız, A. (2011). Türkiye’de üniversite kütüphanesi bütçelerinin değişimi izleme yetkinliği: Marmara Üniversitesi Merkez Kütüphanesi örneği. Öneri Dergisi, 9(35), 233-242. google scholar
 • Kayan, Y. (1992). Üniversite kütüphanelerinde bütçe ve bütçenin rasyonel kullanımı. Türk Kütüphaneciliği, 6(4), 194-203. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/1319 google scholar
 • Keskinkılıç, E. (2003). Yenileşme dönemi Osmanlı Bütçeleri üzerine genel bir bakış. OTAM Ankara Üniversitesi Osmanli Tarihi Araştirma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 14 (14), 319-345 . https://doi.org/10.1501/ otam_0000000503 google scholar
 • Koçak, B. (2019). Üniversite yönetiminde planlama süreci. (Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. google scholar
 • Kurulgan, M., Temizel, F. (2007). Üniversite kütüphanelerinde bütçe dışı finans kaynaklarının kullanımı ve türkiye’deki üniversite kütüphaneleri için alternatif finansman modeli önerisi. Türk Kütüphaneciliği, 21(4). google scholar
 • Maliye Bakanlığı. (2016). Bütçe kanunu. 2023 tarihinde T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü: http://www.bumko.gov.tr/TR,926/butce-kanunu-ve- adresinden alındı. google scholar
 • Odabaş, H., Polat, C. (2011). Türkiye’de üniversite kütüphaneleri standartları. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 45, 321-346. google scholar
 • Oxford Learners Dictionaries. (2023). https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/bud-get_1?q=budget google scholar
 • Önal, H. İ. (2005). Okul kütüphanelerinde derme geliştirme: politikalar ve dermelerin betimlenmesi. Bilgi Dünyası, 6(2). https://doi.org/10.15612/bd.2005.435 google scholar
 • Pandey, S., Kumar, P. (2022). A theoretical framework on return on investment (ROI) in academic libraries. Library Hi Tech News, 39(3). https://doi.org/10.1108/LHTN-11-2021-0082 google scholar
 • Peet, L. (2021). California budget ıncreases library funding. Library Journal, 146(10), 13-13. google scholar
 • Peet, L. (2022). Uncertain times. Library Journal, 147(2), 28-30. google scholar
 • Reitz, J. M. (t.y.). Online Dictionary for Library and Information Science. 04 Mayıs 2023 tarihinde https:// products.abc-clio.com/ODLIS/odlis_about.aspx erişildi. google scholar
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. (2023). 04 Mayıs 2023 tarihinde https://www. sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/eb408a43/2022_4/sgdbprogbutnedir-4eec338e.pdf erişildi. google scholar
 • Süzer, R. (2022). Üniversite kütüphaneleri için derme geliştirme konusu ile ilgili bir inceleme. 2. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiri Kitabı, 32-44. google scholar
 • Şentürk, K. (2023). Basılı yayın alım harcamaları 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde bin dört yüz doksan beş artmıştır. 11.04.2023 tarihinde https://ihalekutuphane.com/2023/06/04/basili-yayin-alim-harcamala-ri-2022-yilinda-yuzde-bin-dort-yuz-doksan-bes-artmistir/ adresinden erişildi. google scholar
 • TDK (Türk Dil Kurumu) Sözlükleri. (2023). https://sozluk.gov.tr/ google scholar
 • Tosun Çam, F. (2013). Üniversitede bütçe yönetimine ilişkin bir çözümleme. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. google scholar
 • Üstün, A. (2017). Bilgi merkezleri: üniversite ve bilimin anahtarı. Anka Matbaa. google scholar
 • Yeşiltaş, K. (2002). Kütüphanelerde bütçe yönetimi. ÜNAK / Urla General Conference 10-12 October 2002. google scholar
 • Yılmaz, M. (2023). Evaluation of the school library regulations provided by the ministry of national education. İçinde The Context of IFLA School Library Guidelines. School Libraries Along With Their Various Dimen-sions (ss. 47-70). İdeal Kültür Yayıncılık. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.