CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS53.2024.015.01   IUP :10.26650/B/SS53.2024.015.01    Full Text (PDF)

The Effects of Expert Reports on the Development of Turkish Librarianship

Asiye Kakırman Yıldız

The aim of this study is to continue the change movements that started in the field of librarianship with the Law of Unification of Education, with the help of John Dewey, Helmut Ritter, Lawrence Thompson, Arthur McAnally, D.R. Kalia; and to examine the effects of the reports written by experts such as Fehmi Ethem Karatay and Adnan Ötüken, which he sent abroad for librarianship education, on Turkish Librarianship. In the reports written by the experts, the current situation of the Turkish librarianship was analyzed and the measures to be taken for improvement by identifying the deficiencies were recommended.

It is seen that what is recommended or foreseen in the reports (in the context of the period) is to “manage change”. Therefore, the fact that those who are interested in the librarianship profession in our country both invite experts from abroad and send experts abroad suggests that Turkish librarianship follows an active policy in order to catch up with the changes in the world. It is seen that we are sensitive about this issue with both legal regulations and commission meetings in order to adapt to the developments experienced in every period and to the changes that occur as a result of these developments.

Some of the reports in the study have been personally reached, and the existence of some of them has been determined in the literature. For this reason, although each of the reports could not be examined in equal depth, it is considered that the combination of these reports, which affect the development of Turkish Librarianship, will make an important contribution to the literature, so they are discussed chronologically in this study.


DOI :10.26650/B/SS53.2024.015.01   IUP :10.26650/B/SS53.2024.015.01    Full Text (PDF)

Türk Kütüphaneciliğinin Gelişiminde Uzman Raporlarının Etkisi

Asiye Kakırman Yıldız

Bu çalışmanın amacı, Tevhid-i Tedrisat Kanunuyla birlikte kütüphanecilik alanında başlayan değişim hareketlerinin devam etmesinde, devletin hem yurt dışından davet ettiği John Dewey, Helmut Ritter, Lawrance Thompson, Arthur McAnally, D.R. Kalia; hem de yurt dışına kütüphanecilik eğitimi için gönderdiği Fehmi Ethem Karatay ve Adnan Ötüken gibi uzmanların yazdığı raporların Türk Kütüphaneciliğine etkisini incelemektir. Uzmanların yazdığı raporlarda, Türk kütüphaneciliğinin mevcut durumunun analiz edildiği ve eksik yönlerin tespit edilerek iyileştirilmesi için alınması gereken tedbirler tavsiye edilmiştir.

Raporlarda (dönemin kendi şartları içinde ele alındığında) tavsiye edilen ya da öngörülenin “değişimi yönetmek” olduğu görülmektedir. Dolayısıyla ülkemizde kütüphanecilik mesleğiyle ilgilenenlerin, hem yurtdışından uzman davet etmesi hem de yurt dışına uzman göndermiş olması, Türk kütüphaneciliğinin, dünyada yaşanan değişim hareketlerini yakalayabilmek için aktif bir politika izlediğini düşündürmektedir. Nitekim hem kütüphaneleri değişime zorlayan etkenler hem de bu değişime bağlı olarak gelişen diğer konulara karşı kayıtsız kalınmadığı, hem yazılan raporlarda hem de yapılan toplantılarda görülmektedir.

Çalışmada yer alan raporların bazılarına bizzat ulaşılmış, bazılarının varlığı ise literatürde tespit edilmiştir. Bu nedenle raporların her biri eşit derinlikte incelenememiş olmakla birlikte, Türk Kütüphaneciliğinin gelişimine etki eden bu raporlar bütününün bir arada yer almasının literatüre önemli bir katkı sunacağı düşünüldüğü için, bu çalışmada kronolojik olarak ele alınmıştır. References

 • Alpay, M. (1991). Kütüphane, dünü yarma bağlayan köprü. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği Yayınları. google scholar
 • Baysal, J. (1982). Kütüphanecilik alanında yeni kavramlar araçlar yöntemler. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. google scholar
 • Baysal, J. (1993). Kütüphanecilik. İstanbul: Esin Yayınevi. google scholar
 • Baysal, J. ve Taner, S. (1985). Türkiye’de kütüphanecilik alanında bilgisayar uygulamaları 1. sempozyumu üzerine bilgi ve sonuç raporu. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları. google scholar
 • Berker, A. (1958). Ankara Üniversitesi kütüphaneleri hakkında rapor. Ankara: Yeni Desen Matbaası. google scholar
 • Cunbur, M. (1988). Basın, yayın ve kitap. Erdem , 5 (11) , 405-436. google scholar
 • Çocuk kütüphaneleri yönetmeliği (1958). Ankara: Maarif Basımevi. google scholar
 • Dewey, J. (1939). Türkiye maarifi hakkında rapor. İstanbul: İstanbul Devlet Basımevi. google scholar
 • Douglas, M.P. (1962). İlkokul kütüphaneleri. (B. Abacıoğlu, Çev.). Ankara: Yeni Koşul Matbaası. google scholar
 • Ersoy, O. (1966). Kütüphaneciliğimizin sorunları. Ankara: Anadolu Matbaası. google scholar
 • Göndem, R. ve Alaylıoğlu, R. (1954). Öğretimde okul kütüphaneleri ve öğretmen kütüphaneci. İstanbul: Maarif Basımevi. google scholar
 • Gürtürk, S. (1966). Fotoğraflarla halk kütüphaneciliği. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi. google scholar
 • Kakırman Yıldız, A. (2010). Bilgi Hizmetlerinde Değişim Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları google scholar
 • Karayalçm, Y. (1964). Üniversite ve ihtisas kütüphaneleri ile üniversite kütüphaneciliği hakkında kanun projesi. Ankara: Ajans-Türk Matbaası. google scholar
 • Kütüphaneler komitesi raporu. (1961). Ankara: Millî Eğitim Basımevi. google scholar
 • McAnally, A. M. (1964). A Library building for the faculty letters and for central services of all the libraries of Ankara University. Ankara: Milli Eğitim Basımevi. google scholar
 • McColvin, L. (1963) Halk kütüphaneleri yayma faaliyeti. (B. U. Yurdadoğ, Çev.). Ankara: Güzel İstanbul Matbaası. google scholar
 • Ötüken, A. (1957). Prof. Helmut Ritter’in İstanbul Kütüphaneleri hakkında mühim bir raporu. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 6 (1-2), 36-46. google scholar
 • Ötüken, A. (1957). Türkiye’de kütüphanecilik öğretiminin tarihçesi. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 6 (1-2), 48- 60. google scholar
 • Ötüken, A. (1979). Kütüphaneciliğimiz için. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği Yayınları. google scholar
 • Soysal, Ö. (1969). Çağdaş eğitim ve Türkiye’de okul kütüphanesi. Ankara: Güven Matbaası. google scholar
 • Soysal, Ö. (1998). Türk kütüphaneciliği / Bilginin yazgısı. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği Yayınları. google scholar
 • Thompson, L. (1952). Türkiye’de kütüphaneleri geliştirme programı. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi. google scholar
 • Tonta, Y. (1992). Kütüphanecilikte son gelişmeler. Türk Kütüphaneciliği, 3(2), 22-36. google scholar
 • Yurdadoğ, B. (1961). Üniversite kütüphaneleri. C. M. White (Ed), Amerikan kütüphanecilik tecrübeleri içinde (s.47-61) Ankara: Güven Matbaası. google scholar
 • Yurdadoğ, B. (1961). Üniversite kütüphaneleri. C. M. White (Ed), Amerikan kütüphanecilik tecrübeleri içinde (s.47-61) Ankara: Güven Matbaası. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.