CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS53.2024.015.04   IUP :10.26650/B/SS53.2024.015.04    Full Text (PDF)

The Developments in the Librarianship in Turkey: Laws, Reports of Turkish and Foreign Scientists, Librarianship Education

Fatoş Subaşıoğlu

After the abolition of the Ottoman Empire with all its institutions, the newly established Republic of Turkey carried out many rapid and deep-rooted revolutions in all institutions of the society with the proclamation of the Republic. It is aimed to reach the level of contemporary civilization by restructuring the education, culture, law and science institutions of the Republic of Turkey, which was founded under the leadership of Mustafa Kemal Atatürk. This process of change has also affected the libraries that continue to exist together with educational institutions in the cultural life of the society, and traditional Turkish librarianship has entered into a contemporary structure.

In this study, by using document analysis, one of the qualitative research methods, under the title of “Legal Regulations for Libraries”, among the legal regulations affecting the developments in the field of librarianship, the Law of Unification of Education, the Law on the Closure of Religious Shrines and Dervish Convents and Prohibition of Some Titles, the Law on the Acceptance and Application of Turkish Letters, the Law of Legal Deposit of Printed Materials and Pictures, the Law on the Establishment of the National Library; under the title of “Repors of Turkish and Foreign Scientists on the Development of Librarianship”, reports of John Dewey, Berly Parker, Albert Malche, the American Committee, Hellmut Ritter, Lawrence Sidney Thompson, Hamit Zübeyr Koşay and Libraries Committee; under the title of “Librarianship Education”, librarianship education at the course period (1925-1952) and university level (1953- ) were examined.


DOI :10.26650/B/SS53.2024.015.04   IUP :10.26650/B/SS53.2024.015.04    Full Text (PDF)

Türkiye’de Kütüphanecilik Alanındaki Gelişmeleri Etkileyen Yasalar, Türk ve Yabancı Bilim İnsanlarının Raporları, Kütüphanecilik Eğitimi

Fatoş Subaşıoğlu

Osmanlı Devleti’nin tüm kurumlarıyla birlikte lağvedilmesinin ardından yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyetin ilânı ile birlikte toplumun tüm kurumlarında hızlı ve köklü birçok devrim gerçekleştirmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim, kültür, hukuk, bilim kurumları yeniden yapılandırılarak çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak amaçlanmıştır. Bu değişim süreci, toplumun kültür yaşamında eğitim kurumlarıyla birlikte varlığını sürdüren kütüphaneleri de etkilemiş ve geleneksel Türk kütüphaneciliği çağdaş bir yapılanma içine girmiştir.

Bu çalışmada, Cumhuriyetin ilânını izleyen yıllarda kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen yasal düzenlemeler, “Kütüphaneleri Etkileyen Yasal Düzenlemeler” başlığı altında, Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar İle Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun, Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu, Millî Kütüphane Kuruluşu Hakkında Kanun; “Kütüphaneciliğin Gelişimi Konusunda Türk ve Yabancı Bilim İnsanlarının Raporları” başlığı altında, John Dewey’nin, Berly Parker’ın, Albert Malche’nin, Amerikan Heyeti’nin, Hellmut Ritter’in, Lawrence Sidney Thompson’un, Hamit Zübeyr Koşay’ın, Kütüphaneler Komitesi’nin raporları; “Kütüphanecilik Eğitimi” başlığı altında, kurslar döneminde (1925-1952) ve üniversite düzeyinde kütüphanecilik eğitimi (1953- ), nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılarak incelenmiştir.ReferencesSHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.