CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS53.2024.015.12   IUP :10.26650/B/SS53.2024.015.12    Full Text (PDF)

In-Service Training Opportunities in Libraries in Turkey

Huriye Çolaklar

Manpower is one of the most important factors affecting the success and service quality of institutions and organizations. Institutions and organizations with qualified, skilled and qualified employees can more easily achieve both success and sustainability in their services. Today, more investments are made by businesses in human power. The five basic elements that make up libraries, which are social and institutional enterprises, are users, staff, collection, building, budget and technology. In libraries, it is necessary to invest in and train qualified information professionals who will be successful in professional practices, improve service quality, meet the information needs of individuals and society, store, transmit and share information, and transfer knowledge to future generations. One of the main reasons that make in-service training compulsory in libraries is to enable the staff to increase their knowledge and skills, to follow information and technological developments closely, to adapt to changing conditions, to rise in their professions and to develop in the professional field. In-service training is important in terms of ensuring the continuity of trained manpower in libraries. In the study, literature review and descriptive analysis method, which are qualitative research methods, were used. In the study, it is aimed to evaluate in-service training opportunities for the training of qualified manpower needed by today’s libraries. In this study, firstly, the concept of in-service training and the concepts of continuing education, vocational training, productivity and lifelong learning, which are evaluated with this concept, are searched for an answer to the question of what they are and their connection with in-service training is examined. The possibilities of in-service training in libraries, training methods, training programmes, evaluation of training and cooperation with other institutions (IRM departments, professional associations, etc.) are discussed. In the last section, the opportunities and concrete outputs of in-service training are discussed. In this context, suggestions for improving in-service training opportunities in libraries are tried to be presented.


DOI :10.26650/B/SS53.2024.015.12   IUP :10.26650/B/SS53.2024.015.12    Full Text (PDF)

Türkiye’de Kütüphanelerde Hizmet İçi Eğitim Olanakları

Huriye Çolaklar

Kurum ve kuruluşların başarısını ve hizmet kalitesini etkileyen en önemli unsurların başında insan gücü gelmektedir. Nitelikli, yetenekli ve kaliteli çalışanlara sahip kurum ve kuruluşlar hizmetlerinde hem başarıyı hem de sürdürülebilirliği daha kolay yakalayabilmektedir. Günümüzde işletmeler tarafından insan gücüne daha fazla yatırım yapılmaktadır. Toplumsal ve kurumsal bir işletme olan kütüphaneleri oluşturan beş temel öğe -kullanıcı, personel, koleksiyon, bina, bütçe ve teknolojidir-. Kütüphanelerde mesleki uygulamalarda başarılı olabilecek, hizmet kalitesini yükseltecek, bireylerin ve toplumun bilgi gereksinimini karşılayacak, bilgiyi depolayacak, bilgiyi iletecek ve paylaşacak, bilgi birikimini gelecek kuşaklara aktaracak olan bilgi profesyoneline yatırım yapılması ve nitelikli bir şekilde yetiştirilmesi gerekir. Kütüphanelerde hizmet içi eğitimi zorunlu kılan nedenlerin başında, personelin bilgi ve becerilerini artırabilmeleri, bilişim ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilmeleri, değişen koşullara uyum sağlamaları, mesleklerinde yükselmeleri ve mesleki alanda gelişebilmeleri gelmektedir. Kütüphanelerde yetişmiş insan gücünün sürekliliğinin sağlanabilmesi açısından hizmet içi eğitim önem taşımaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden literatür incelemesi ve betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada, günümüz kütüphanelerin gereksinim duydukları nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için hizmet içi eğitim olanaklarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada öncelikle hizmet içi eğitim kavramı ve bu kavramla değerlendirilen sürekli eğitim, mesleki eğitim, verimlilik ve yaşam boyu öğrenme kavramlarının ne olduğu sorusuna yanıt aranmakta ve hizmet içi eğitim ile olan bağı incelenmektedir. Kütüphanelerde hizmet içi eğitim olanaklarının neler olduğu, eğitim yöntemleri, eğitim programları, eğitimin değerlendirilmesi ve diğer kurumlarla (BBY bölümleri, mesleki dernekler, vb.) işbirlikleri konusu ele alınmaktadır. Son bölümde ise hizmet içi eğitimin olanakları ve somut çıktılarının neler olduğu tartışılmaktadır. Bu bağlamda kütüphanelerde hizmet içi eğitim olanaklarının geliştirilmesi yönünde öneriler sunulmaya çalışılmaktadır.References

 • Aka, N. (2016). ANKOS 4. Personel Değişimi Programı deneyimi: İzmir’in güzel kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği, 30(2), 270-276. google scholar
 • Akhun, İ. (1977). Hizmet-içi eğitimin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 10(1), 1-21. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000000533 google scholar
 • Akkaya, M. A. (2018). Açık anahtar: Kütüphanecilik, arşivcilik ve dökümantasyon enformasyon alanlarında yayınlanan toplantı, anı, armağan ve derleme kitaplar dizini. Türk Kütüphaneciliği, 32(1), 50-52. google scholar
 • Aksoy, M. (2013). Kavram olarak hayat boyu öğrenme ve hayat boyu öğrenmenin Avrupa Birliği serüveni. Bilig Dergisi, (64), 23-46. google scholar
 • Aksu, L. (2016). Türkiye’de beşeri sermayenin önemi: İktisadi büyüme ile ilişkisi, sosyal ve stratejik analizi. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi / Journal of Economic Policy Researches, 3(2), 68-129. Erişim adresi: https://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/4164/levent-aksu.pdf?sequen-ce=1&isAllowed=y google scholar
 • Aktaş, T. (2005). Yabancı dil öğretiminde iletişimsel yeti. Journal of Language and Linguistic Studies, 1(1), 89-100. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/jlls/issue/9921/122834 google scholar
 • Al, U. ve Madran, O. (2016). Herkes için kütüphane projesi: Belediye kütüphanelerindeki personelin bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı. N. E. Çağıltay (Ed.), Bilişim 2016: TBD 33. Ulusal Bilişim Kurultayi 8-9 Aralık 2016, Ankara, Bildiriler kitabı içinde (s. 14-18). Ankara: Türkiye Bilişim Derneği. Erişim adresi: https://www.tbd.org.tr/33-ulusal-bilisim-kurultayi-bildiriler-kitabi/ google scholar
 • ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) Derneği. (2023, 21 Mayıs). Erişim adresi: https:// ankos.org.tr/tr/ google scholar
 • ANKOS Personel Değişim Programı. (2023, 21 Mayıs). Erişim adresi: https://ankos.org.tr/tr/etkinlikler/perso-nel-degisim-programi/ google scholar
 • Atlıoğlu, Y. ve Elgin, E. (1993). Hizmet içi eğitim. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 35-38. google scholar
 • Avrasya Kütüphaneciler Derneği. (2023, 02 Temmuz). Erişim adresi: http://avrasyakutuphanecilerbirligi.org/ google scholar
 • Ayo, C. K., Odukoya, J. A., & Azeta, A. (2014). A review of open & distance education and human develop-ment in Nigeria. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 9(6), 63-67. https://doi. org/10.3991/ijet.v9i6.4121 google scholar
 • Bacak, B., Yabanova, E. K. & Yabanova, U. (2016). Hizmet içi eğitimde teknoloji uygulamaları alanının gelişimi. Yönetim Bilimleri Dergisi / Journal of Administrative Sciences, 14(27), 557-581. google scholar
 • Bartın Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. (2023, 02 Temmuz). Erişim adresi: https://bilgibelge. bartin.edu.tr/ google scholar
 • Baykan, P. ve Oktay, M. (2016). İhtiyaca dayalı hizmet-içi eğitim etkinliği uygulaması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(1), 169-183. google scholar
 • Becker, G. S. (1962). Investment in human capital: A theoretical analysis. Journal of Political Economy, 70(5), 9-49. Part 2: Investment in Human Beings. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/1829103 google scholar
 • Bozkurt, N. (1975). 41. IFLA Genel Kurul Toplantısından izlenimler. Türk Kütüphaneciliği, 24(3), 231-236. google scholar
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. Demirel, F., & Kılıç, E. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri (20. bs.). Ankara: Pegem Akademi. google scholar
 • Cabı, E., & Ersoy, H. (2017). Yükseköğretimde uzaktan eğitim uygulamalarının incelenmesi: Türkiye örneği. Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 7(3). 419-429. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/artic-le-file/1711644 google scholar
 • Çakın, İ. (2005). Cumhuriyet’ten günümüze bilgi profesyonellerinin eğitiminde başlıca yönelişler. Türk Kütü-paneciliği, 19(1), 7-24. google scholar
 • Çelebi, Ş. (2020). Yazma eser kütüphanelerinde çalışan kütüphaneciler için hizmet içi eğitimi: Bir model önerisi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Çelik, A. (1998). Uzaktan eğitim ve kütüphanecilik. Türk Kütüphaneciliği, 12(2), 104-109. Erişim adresi: http:// tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk/article/viewFile/1551/3102 google scholar
 • Çelik, S. (2011). Kütüphaneci eğitiminde mentorluk uygulaması: Doğuş Üniversitesi Kütüphanesi örneği. Bilgi Dünyası, 12(2), 295-318. google scholar
 • Çelik, S. (1999). Türkiye’de üniversite kütüphanelerinde personel yönetimi. Ö. Bayram ve ark. (Yay. Haz.), Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını: Türk Kütüphaneciler Derneği’nin Kuruluşunun 50. Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri: 17-21 Kasım 1999, Ankara, Bildiriler kitabı içinde (s. 301-329). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. Erişim adresi: http://eprints.rclis.org/17708/1/50_Yil_Bildiri.pdf google scholar
 • Çeliker, H. (2018). Hizmet içi eğitim kavramı üzerine bir analiz. Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi (MSBD) / Journal of Technical and Social Studies (JTSS), 1(1), 48-70. google scholar
 • Çınar, T. Ö. (2018). Erasmus personel hareketliliği kapsamında mesleki bir değerlendirme: İsveç Boras Üniversitesi Kütüphanesi. Türk Kütüphaneciliği, 32(2), 121-125. google scholar
 • Çolaklar, H. (2008). İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Kütüphanesi’nde kalite yönetim sisteminin uygulanması. A. Yıldızeli ve H. K. Bahşişoğlu (Yay. Haz.), ÜNAK’06 Bilimsel İletişim ve Bilgi Yönetimi Sempozyumu 1214 Eylül 2006, Gazi Üniversitesi, Ankara, Bildiriler içinde (s. 284-307). Ankara: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği. google scholar
 • Çolaklar, H. (2020). Kütüphaneler ve bilgi merkezlerinde risklerin analizi ve risk yönetimi. A. H. Kuzucuoğlu ve Y. Şeşen (Ed.), Bilgi Merkezleri: Sağlık ve Afet Bilgi Yönetimi = Information Centers: Health and Disaster Information Management kitabı içinde (s. 222-258). İstanbul: Hiperyayın. google scholar
 • Dalkıran, Ö. (2014). Hizmet içi eğitimde Türk Kütüphaneciler Derneği’nin rolü. Türk Kütüphaneciliği, 28(2), 189-200. google scholar
 • Demirok, M. S. (2007). The needs and deficiency of the library personels english language as a foreign language. Cypriot Journal of Educational Sciences, 2(2), 80-86. google scholar
 • Deniz, M. ve Kumru, S. (2022). Hizmet içi eğitim değerlendirmesi ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 13(33), 325-339. https://doi.org/10.21076/viyoner.890257 google scholar
 • Derouin, R. E., Fritzsche, B. A. & Salas, E. (2005). E-learning in organizations. Journal of Management, 31(6), 920-940. google scholar
 • Deveci, Ö. ve Aykaç, N. (2019). Temel eğitimde yaşanan sorunları inceleyen çalışmaların değerlendirilmesi: Bir meta-sentez çalışması. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi — Journal of Qualitative Research Education, 7(1), 277-301. http://dx.doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.7c1s.13m google scholar
 • Devlet Memurları Kanunu. (1965, 23 Temmuz). Resmi Gazete (Sayı: 12056). Erişim adresi: https://www.mev-zuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=657&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 google scholar
 • Ecevit, T. ve Kaptan, F. (2021). 21. Yüzyıl becerilerinin kazandırılmasına yönelik tasarlanan argümantasyon destekli araştırma sorgulamaya dayalı öğretim modelinin betimlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(2), 470-488. doi: 10.16986/HUJE.2019056328 google scholar
 • Edvinsson, L. & Malone, M. (1997). Intellectual capital. New York, USA: Harper Collins Publishers. google scholar
 • Ertürk, S. (1988). Türkiye’de eğitim felsefesi sorunu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (3), 11-16. google scholar
 • Güler, Ç. ve Çavuş, H. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri konulu bir hizmet içi eğitim programının değerlendirilmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi = YYU Journal of Education Faculty, 13(1), 257-274. Erişim adresi: http://efdergi.yyu.edu.tr google scholar
 • Günüç, S., Odabaşı, H. F ve Kuzu, A. (2012). Yaşam boyu öğrenmeyi etkileyen faktörler. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 309-325. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/jss/issue/24239/256961 google scholar
 • Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. (2023a, 02 Temmuz). Duyurular. Erişim adresi: http:// www.bby.hacettepe.edu.tr/duyurular.php google scholar
 • Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. (2023b, 02 Temmuz). Etkinliklerimiz. Erişim adresi: http://www.bby.hacettepe.edu.tr/etkinliklerimiz.php google scholar
 • HÜ BBY Bellek. (2023, 06 Ağustos). Çarşamba Konferansları - Erişim Linki. Erişim adresi: https://bby.hacet-tepe.edu.tr/50/carsambakonferanslari.php google scholar
 • Halk Kütüphanelerinde Mimari Uygulamalar Çalıştayı. (2018). Halk Kütüphanelerinde Mimari Uygulamalar Çalıştayı, 7-9 Aralık 2017, Ankara. A. H. Kuzucuoğlu, B. B. Yılmaz ve M. Yavuzdemir (Yay. Haz.). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. Erişim adresi: https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/73129,4-hk-mimari-uygulama-larpdf.pdf?0&_tag1=CA975091227E3BA8D99A0C9DD25223C4D6EF257F&cref er=68F097399638C-FEAF279A559F581D8C820A3352763FC021EBD3DA5F17F64FACD google scholar
 • Holt, İ. ve Kızılaslan, D. (2004). Kütüphanecilikte sürekli eğitim uygulamaları. S. Aslantekin ve F. Özdemirci (Haz.), Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu 21-24 Ekim 2004, Ankara, Bildiriler kitabı içinde (s. 275-294). Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. google scholar
 • IFLA, Section of Public Libraries. (1995). The IFLA/UNESCO Public Library Manifesto. The Hague: IFLA. Erişim adresi: www.ifla.org/VII/s8/unesco/manif.htm google scholar
 • IFLANET. (2023, 25 Haziran). CPERT (Continuing Professional Development and Workplace Learning Secti-on). Erişim adresi: http://www.ifla.org/VII/s43/scpdwl.htm google scholar
 • Işık, R. ve Oğuz, T. (2020). Halk kütüphaneleri personeli için bir sürekli mesleki eğitim ve gelişim modeli önerisi. Bilgi Yönetimi Dergisi, 3(1), 65-89. google scholar
 • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar. (2005, 31 Aralık). Resmî Gazete (Sayı: 26040). google scholar
 • İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. (2023, 02 Temmuz). Duyurular. Erişim adresi: https:// bilgibelge-edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/duyurular/1/1 google scholar
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. (2012, 30 Haziran). Resmî Gazete (Sayı: 28339), Kanun Sayısı: 6331. google scholar
 • Jurow, S. (1996). Human resource development in academic and research libraries: An American perspective. Chapter 10. In M. Oldroyd (Ed.), Staff development in academic libraries: Present practice and future challenges. London: Library Association Publishing. google scholar
 • Kalın, C. (2020). Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi Erasmus eğitim alma hareketliliği programı deneyimi. Türk Kütüphaneciliği, 34(2), 366-369. google scholar
 • Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu. (2003, 24 Aralık). Resmî Gazete (Sayı: 25326), Kanun Sayısı: 5018. google scholar
 • Kanar, Ş. S. (2011). Arşivlerde çalışanların hizmet içi gereksinimleri. Bilgi Dünyası, 12(2), 399-420. google scholar
 • Karadeniz, Ş. (2008). Türkiye’de halk kütüphanecilerinin hizmet içi eğitim gereksinimleri. (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. google scholar
 • Karadeniz, Ş. ve Yılmaz, B. (2009). Türkiye’de halk kütüphanecilerinin hizmet içi eğitim gereksinimleri. Türk Kütüphaneciliği, 23(1), 52-82. google scholar
 • Kaya, N. ve Kesen, M. (2014). İnsan kaynaklarının insan sermayesine dönüşümü: Bir literatür taraması. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi / Journal of Academic Researches and Studies, 6(10), 23-38. Erişim adresi: https://oaji.net/articles/2015/1805-1427702091.pdf google scholar
 • Keenan, S. & Johnston, C. (2000). Concise dictionary of library and information science (2nd ed). London: Bowker Saur. google scholar
 • Klatt, L. A., Murdick, R. G. & Schuster, F. E. (1985). Human resource management. Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company. google scholar
 • Konya, Ü. (2004). Kütüphanelerde mesleki gelişim programının önemi ve İstanbul’daki üniversite kütüphanelerinde uygulamalar. S. Aslantekin ve F. Özdemirci (Haz.), Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu 21-24 Ekim 2004, Ankara, Bildiriler kitabı içinde (s. 295-313). Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. google scholar
 • Kuzucuoğlu, A. H. (2020). Afet yönetiminde bilgi merkezi uzmanlarının sorumlulukları. A. H. Kuzucuoğlu ve Y. Şeşen (Ed.), Bilgi Merkezleri: Sağlık ve Afet Bilgi Yönetimi = Information Centers: Health and Disaster Information Management kitabı içinde (s. 259-280). İstanbul: Hiperyayın. google scholar
 • Lobban, M. (1997). Library training guides: Training library assistants. London: Library Association. google scholar
 • Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi. (2023, 02 Temmuz). Erişim adresi: http://bby.fef.marmara.edu.tr/ google scholar
 • Okul Kütüphanecileri Derneği. (2023, 02 Temmuz). Erişim adresi: http://www.okulkutuphanecileri.org/ google scholar
 • Özel, N. (2016). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkisiyle değişen bilgi kaynakları, hizmetleri ve öğrrenme ortamları. Milli Eğitim Dergisi, (209), 270-294. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/artic-le-file/441330 google scholar
 • Özel, N. (2007). Üniversite kütüphanelerinin kataloglama birimlerinde çalışan kütüphanecilerin eğitim gereksinimleri üzerine bir araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. google scholar
 • Özkul, A. E. ve Girginer, N. (2002). Uzaktan eğitimde teknoloji ve etkinlik. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (3), 107-117. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/115832 google scholar
 • Ritchie, A. (2005). Conference opening address. In P. Genoni & G. Walton (Eds.), Continuing professional de-velopment-preparing for roles in libraries: A voyage of discovery (pp. 11-13). München: K. G. Saur. https:// doi.org/10.1515/9783598440168 google scholar
 • Sarısoy, B. ve Alcı, B. (2021). Hizmet içi eğitimde yaratıcı drama temelli aktif öğrenme uygulaması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 53, 205-233. http://dx.doi.org/10.9779/pauefd.732952 google scholar
 • TAD (Türk Arşivciler Derneği). (2020). Türk Arşivciler Derneği hakkında. Erişim adresi: https://www.arsivder. org.tr/ google scholar
 • Taymaz, H. (1997). Hizmet içi eğitim: Kavramlar, ilkeler ve yöntemler. Ankara: TAKAV Matbaası. google scholar
 • Taymaz, H. (1981). Hizmet içi eğitim planı yıllık ve öğretim programı. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 14 (1), 259-277. doi: 10.1501/Egifak_0000000753 google scholar
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. (2023, 02 Temmuz). Eğitimler. Erişim adresi: https://kygm.ktb.gov.tr/TR-316902/egitimler.html google scholar
 • Uğur, A. ve Kutlu, Ö. (2010). Hizmet içi eğitimde verimliliğin ölçülmesi. Verimlilik Dergisi, (1), 95-107. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/verimlilik/issue/21751/233853 google scholar
 • Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK). (2021, 04 Mayıs). Erişim adresi: https://unak.org.tr/ google scholar
 • Woolls, B. (2005). Continuing professional education to continuing professional development and workplace learning: The journey and beyond. In P. Genoni & G. Walton (Eds.), Continuing professional develop-ment-preparing for roles in libraries: A voyage of discovery (pp. 14-25). München: K. G. Saur. https://doi. org/10.1515/9783598440168 google scholar
 • Yılmaz [çev.], B. (2004). Halk kütüphanesi hizmeti: Gelişim için IFLA/UNESCO ilkeleri [Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kuruluşları Federasyonu]. Halk Kütüphaneleri Bölümü için Philipp Gill ve ark. (Haz.). İstanbul: TKD İstanbul Şubesi. Erişim adresi: https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/hq/ publications/archive/the-public-library-service/pg01-tr.pdf google scholar
 • Yılmaz, B. (2006). Hedef gruplara yönelik yaratıcı kütüphane hizmetleri ve proje geliştirme: Halk kütüphaneleri Manisa bölge semineri değerlendirme raporu. Türk Kütüphaneciliği, 20(2), 313-320. Erişim adresi: https:// dergipark.org.tr/tr/pub/tk/issue/48940/624281 google scholar
 • Yılmaz, B. (2008). Türkiye’de halk kütüphaneleri bölge seminerleri: ‘İyi uygulama örneği’ olarak bir deneyimin değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 22(1), 107-128. google scholar
 • Yılmaz, E. (2005). Kurum içi iletişimde yeni bir yaklaşım: e-Learning. Galatasay Üniversitesi İletişim Dergisi, (2), 37-53. Erişim adresi: http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/tr/pub/issue/7377/96575 google scholar
 • Yılmaz, E. (2010). Kütüphanelerde toplam kalite yönetimi: Kısa bir gözden geçirme. Türk Kütüphaneciliği, 24(1), 33-62. google scholar
 • Zogo, R. (2014). Balkan Kütüphaneler Birliği. Türk Kütüphaneciliği, 28(2), 211-213. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.