CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS53.2024.015.38   IUP :10.26650/B/SS53.2024.015.38    Full Text (PDF)

Data Governance and Open Data Implementations

Şahika Eroğlu

Managing data as a corporate asset and supporting the creation of value from data are key issues on organizations’ agendas. Institutional data management processes, evaluated in the context of the governance concept, are expanded within the framework of the ‘data governance approach’ and transformed into a holistic understanding. Open data is another essential item on the agenda as part of the drive for value creation from data. More and more open data initiatives are reaching citizens and developers. While the number of open data initiatives has increased over the years, problems related to the data provided (lack of standards, access difficulties, etc.) make it difficult to use the data effectively. In order to overcome these problems, studies on open data governance with a broader perspective have come to the fore in recent years. The purpose of this study is to give a survey of the literature on the connection between data governance and open data. In this context, the term “data governance” is first examined, followed by an explanation of how the term came to be, its components and current implementation procedures. Following that, information about the role of governance practices in open data processes is offered along with a discussion of the connection between data governance and open data. The results of the study present assessments of the information found in existing academic studies in the literature and reports from authoritative institutions. This study is expected to guide researchers and practitioners in developing a deeper understanding of open data and data governance issues.


DOI :10.26650/B/SS53.2024.015.38   IUP :10.26650/B/SS53.2024.015.38    Full Text (PDF)

Veri Yönetişimi ve Açık Veri Uygulamaları

Şahika Eroğlu

Kurumsal bir varlık olarak veriyi yönetmek ve veriden değer üretimini desteklemek günümüzde önemli bir konu olarak organizasyonların gündemindedir. Yönetişim kavramı bağlamında değerlendirilen kurumsal veri yönetim süreçleri “veri yönetişimi (data governance)” yaklaşımı kapsamında genişleyerek bütünsel bir anlayışa dönüşmektedir. Veriden değer üretimi çabası kapsamında bir diğer önemli gündem ise açık veridir. Gün geçtikçe daha fazla açık veri girişimi vatandaşlar ve geliştiricilere ulaşmaktadır. Açık veri girişimlerinin sayısı yıllar geçtikçe artarken, sağlanan verilere ilişkin (standart eksikliği, erişim zorlukları vb.) yaşanan sorunlar verilerin etkin kullanımını zorlaştırmaktadır. Bu sorunların üstesinden gelmek için son yıllarda daha geniş çerçevede bir bakış ile “açık veri yönetişimi (open data governance)”ne yönelik çalışmalar göze çarpmaktadır. Bu çalışmada veri yönetişimi ve açık veri ilişkisi kapsamında bir literatür değerlendirmesi sunulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle veri yönetişimi kavramı değerlendirilerek kavramın gelişimi, bileşenleri ve mevcut uygulama süreçleri açıklanmıştır. Sonrasında veri yönetişimi açık veri ilişkisi ele alınarak yönetişim uygulamalarının açık veri süreçlerindeki yerine ilişkin bilgiler sunulmuştur. Çalışma sonuçlarında literatürde yer alan mevcut akademik çalışmalar ve otorite kurumların sunmuş olduğu raporlar kapsamında elde edilen bilgilere yönelik değerlendirmeler yapılmaktadır. Çalışmanın karmaşık bir yapı sergileyen veri yönetişimi ve açık veri ilişkisi ile ilgili araştırmacılara ve uygulayıcılara daha derin bir anlayış geliştirmelerinde yol göstereceği düşünülmektedir.References

 • Abraham, R., Schneider, J. ve vom Brocke, J. (2019). Data governance: A conceptual framework, structured review, and research agenda. International Journal of Information Management, 49, 424-438. doi:10.1016/j. ijinfomgt.2019.07.008 google scholar
 • Al-Badi, A., Tarhini, A. ve Khan, A. I. (2018). Exploring big data governance frameworks. Procedia Compu-ter Science, The 9th International Conference on Emerging Ubiquitous Systems and Pervasive Networks (EUSPN-2018) / The 8th International Conference on Current and Future Trends of Information and Com-munication Technologies in Healthcare (ICTH-2018) / Affiliated Workshops, 141, 271-277. doi:10.1016/j. procs.2018.10.181 google scholar
 • Alhassan, I., Sammon, D. ve Daly, M. (2016). Data governance activities: An analysis of the literature. Journal of Decision Systems, 25(sup1), 64-75. doi:10.1080/12460125.2016.1187397 google scholar
 • Al-Ruithe, M. ve Benkhelifa, E. (2017). Analysis and Classification of Barriers and Critical Success Factors for Implementing a Cloud Data Governance Strategy. Procedia Computer Science, The 8th International Con-ference on Emerging Ubiquitous Systems and Pervasive Networks (EUSPN 2017) / The 7th International Conference on Current and Future Trends of Information and Communication Technologies in Healthcare (ICTH-2017) / Affiliated Workshops, 113, 223-232. doi:10.1016/j.procs.2017.08.352 google scholar
 • Attard, J., Orlandi, F., Scerri, S. ve Auer, S. (2015). A systematic review of open government data initiatives. Government Information Quarterly, 32(4), 399-418. doi:10.1016/j.giq.2015.07.006 google scholar
 • Barry, E. ve Bannister, F. (2014). Barriers to open data release: A view from the top. Information Polity, 19, 129-152. doi:10.3233/IP-140327 google scholar
 • Begg, C. ve Caira, T. (2011). Data governance in practice: 5th European Conference on Information Management and Evaluation (ECIME 2011). Proceedings of the the 5th European Conference on Information Manage-ment and Evaluation (ECIME), 75-83. google scholar
 • Benfeldt, O., Persson, J. S. ve Madsen, S. (2020). Data Governance as a Collective Action Problem. Information Systems Frontiers, 22(2), 299-313. doi:10.1007/s10796-019-09923-z google scholar
 • Bonina, C. ve Eaton, B. (2020). Cultivating open government data platform ecosystems through governance: Lessons from Buenos Aires, Mexico City and Montevideo. Government Information Quarterly, 37(3), 101479. doi:10.1016/j.giq.2020.101479 google scholar
 • Cemllo-Martinez, A. ve Casadesus-de-Mingo, A. (2021). Data governance for public transparency. Profesional de la informacion, 30(4). doi:10.3145/epi.2021.jul.02 google scholar
 • Cupoli, P., Earley, S. ve Henderson, D. (2012). DAMA-DMBOK2 Framework. google scholar
 • DAMA, I. (2017). DAMA-DMBOK: Data Management Body of Knowledge: 2nd Edition (Second edition.). Basking Ridge, New Jersey: Technics Publications. google scholar
 • Data Governance Institute. (2023). DGI Data governance Framework. https://datagovernance.com/the-dgi-da-ta-governance-framework/ adresinden erişildi. google scholar
 • de Hert, P. J. A. ve Papakonstantinou, V. (2013). Three scenarios for international governance of data privacy: Towards an international data privacy organization, preferably a UN agency. Journal of Law and Policy, 9(2), 271-324. google scholar
 • European Commission. (2023a). European Data Strategy. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/ priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_en adresinden erişildi. google scholar
 • European Commission. (2023b). European Data Governance Act. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/poli-cies/data-governance-act adresinden erişildi. google scholar
 • Fleissner, B., Kamalakar, J., Joy, A. ve Randy, T. (2014). The importance of data governance in healthcare. Encore, A Quntiles Company. https://www.encorehealthresources.com/wp-content/uploads/2014/10/The-Im-portance-of-Data-Governance_FINAL-Oct-2014.pdf adresinden erişildi. google scholar
 • Gerunov, A. (2015). Open Data: Policy and Implementation in Bulgaria. MPRA Paper, MPRA Paper. https:// ideas.repec.org//p/pra/mprapa/68799.html adresinden erişildi. google scholar
 • Hossain, M. A., Dwivedi, Y. K. ve Rana, N. P. (2016). State-of-the-art in open data research: Insights from existing literature and a research agenda. Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 26(1-2), 14-40. doi:10.1080/10919392.2015.1124007 google scholar
 • Huijboom, N. ve van den Broek, T. A. (2011). Open data: An International comparison of strategies. European Journal of ePractice, 12(1), 1-13. google scholar
 • Janssen, Brous, P., Estevez, E., Barbosa, L. S. ve Janowski, T. (2020). Data governance: Organizing data for trustworthy Artificial Intelligence. Government Information Quarterly, 37(3), 101493. doi:10.1016/j. giq.2020.101493 google scholar
 • Janssen, Marijn, Charalabidis, Y. ve Zuiderwijk, A. (2012). Benefits, Adoption Barriers and Myths of Open Data and Open Government. Information Systems Management, 29, 258-268. doi:10.1080/10580530.20 12.716740 google scholar
 • Janssen, Marijn ve Zuiderwijk, A. (2012). Open data and transformational government. google scholar
 • Janssen, MFWHA ve Zuiderwijk, A. (2012). Open Data and Transformational Government. Proceedings of the Transforming Government Workshop 2012 (tGov2012). google scholar
 • Jetzek, T., Avital, M. ve Bjorn-Andersen, N. (2014). Data-Driven Innovation through Open Government Data. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 9, 100-120. doi:10.4067/S0718-18762014000200008 google scholar
 • Jung, K. ve Park, H. W. (2015). A semantic (TRIZ) network analysis of South Korea’s “Open Public Data” policy. Government Information Quarterly, 32(3), 353-358. doi:10.1016/j.giq.2015.03.006 google scholar
 • Karel, R. (2007). Data Governance: What Works And What Doesn’t. https://www.forrester.com/report/data-go-vernance-what-works-and-what-doesnt/RES43120 adresinden erişildi. google scholar
 • Khatri, V. ve Brown, C. V. (2010). Designing data governance. Communications of the ACM, 53(1), 148-152. doi:10.1145/1629175.1629210 google scholar
 • Klievink, B., Romijn, B.-J., Cunningham, S. ve de Bruijn, H. (2017). Big data in the public sector: Uncertainties and readiness. Information Systems Frontiers, 19(2), 267-283. doi:10.1007/s10796-016-9686-2 google scholar
 • Koliba, C. J., Meek, J., Zia, A. R. ve Russell, W. M. (2018). Governance Networks in Public Administration and Public Policy. Routledge. google scholar
 • Korhonen, J. J., Melleri, I., Hiekkanen, K. ve Helenius, M. (2014). Designing Data Governance Structure: An Organizational Perspective. GSTF Journal on Computing (JoC), 2(4). http://dl6.globalstf.org/index.php/joc/ article/view/576 adresinden erişildi. google scholar
 • Kucera, J., Chlapek, D., KEmek, J. ve Necasky, M. (2015). Methodologies and Best Practices for Open Data Publication. 30 Nisan 2023 tarihinde https://www.semanticscholar.org/paper/Methodologies-and-Best-Pra-ctices-for-Open-Data-Kucera-Chlapek/de742866db8eafa9e2022fad269bf32e328ea8aa adresinden erişildi. google scholar
 • Lee, S. U., Zhu, L. ve Jeffery, R. (2018). A Contingency-Based Approach to Data Governance Design for Platform Ecosystems. PACIS 2018 Proceedings. https://aisel.aisnet.org/pacis2018/168 adresinden erişildi. google scholar
 • Maretti, M., Russo, V. ve del Gobbo, E. (2021). Open data governance: Civic hacking movement, topics and opinions in digital space. Quality & Quantity, 55(3), 1133-1154. doi:10.1007/s11135-020-01045-y google scholar
 • Millard, J. (2018). Open governance systems: Doing more with more. Government Information Quarterly, Platform Governance for Sustainable Development, 35(4, Supplement), S77-S87. doi:10.1016/j.giq.2015.08.003 google scholar
 • Nielsen, O. B., Persson, J. S. ve Madsen, S. (2019). Why Governing Data Is Difficult: Findings from Danish Local Government. A. Elbanna, Y. K. Dwivedi, D. Bunker ve D. Wastell (Ed.), Smart Working, Living and Organising içinde , IFIP Advances in Information and Communication Technology (ss. 15-29). Cham: Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-030-04315-5_2 google scholar
 • OECD. (2019). The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector. 9 Kasım 2020 tarihinde https://www.oecd. org/gov/the-path-to-becoming-a-data-driven-public-sector-059814a7-en.htm adresinden erişildi. google scholar
 • OECD. (2023). Data Governance: Why Data Governance Matters. https://search.oecd.org/digital/data-gover-nance/ adresinden erişildi. google scholar
 • Otto, B. (2011). A morphology of the organisation of data governance. 19th European Conference on Information Systems, ECIS 2011, sunulmuş bildiri. google scholar
 • Panian, Z. (2010). Some Practical Experiences in Data Governance. https://www.semanticscholar.org/paper/ Some-Practical-Experiences-in-Data-Governance-Panian/e908b32d2bf59551f5e322a882aa119ac6ddc44d adresinden erişildi. google scholar
 • Reggi, L. ve Dawes, S. (2016). Open Government Data Ecosystems: Linking Transparency for Innovation with Transparency for Participation and Accountability. H. J. Scholl, O. Glassey, M. Janssen, B. Klievink, I. Lindgren, P. Parycek, ... D. Sa Soares (Ed.), Electronic Government içinde , Lecture Notes in Computer Science (ss. 74-86). Cham: Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-44421-5_6 google scholar
 • Reis, J., Amorim, M., Melâo, N. ve Matos, P. (2018). Digital Transformation: A Literatüre Review and Guidelines for Future Research. Â. Rocha, H. Adeli, L. P. Reis ve S. Costanzo (Ed.), Trends andAdvances in Informati-on Systems and Technologies içinde , Advances in Intelligent Systems and Computing (ss. 411-421). Cham: Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-77703-0_41 google scholar
 • Reis, J. R., Viterbo, J. ve Bernardini, F. (2018). A rationale for data governance as an approach to tackle recurrent drawbacks in open data portals. Proceedings of the 19th Annual International Conference on Digital Gover-nment Research: Governance in the Data Age içinde , dg.o ’18 (ss. 1-9). New York, NY, USA: Association for Computing Machinery. doi:10.1145/3209281.3209354 google scholar
 • Riikka Vilminko-Heikkinen, Brous, P. ve Pekkola, S. (2016). Paradoxes, conflicts and tensions in establishing master data management, (184). https://aisel.aisnet.org/ecis2016_rp/184/ adresinden erişildi. google scholar
 • Ruijer, E., Grimmelikhuijsen, S., van den Berg, J. ve Meijer, A. (2020). Open data work: Understanding open data usage from a practice lens. International Review of Administrative Sciences, 86(1), 3-19. doi:10.1177/0020852317753068 google scholar
 • Safarov, I. (2019). Institutional Dimensions of Open Government Data Implementation: Evidence from the Netherlands, Sweden, and the UK. Public Performance & Management Review, 42(2), 305-328. doi:10.1 080/15309576.2018.1438296 google scholar
 • Schmidt, J. (2013). Lean Data Management: The Invisible Dimension Supporting the Flow of Value. Run Grow Transform içinde . Productivity Press. google scholar
 • Tallon, P., Ramirez, R. ve Short, J. (2013). The Information Artifact in IT Governance: Toward a Theory of Information Governance. Journal of Management Information Systems, 30, 141-178. doi:10.2753/MIS0742-1222300306 google scholar
 • Tan, E. (2021). A conceptual model of the use of AI and blockchain for open government data governance in the public sector ( No: B2/191/P3/DIGI4FED). DIGI4FED consortium. https://soc.kuleuven.be/io/digi4fed/ doc/d-3-2-1-a-conceptual-model-of-the-use-of-ai-and.pdf adresinden erişildi. google scholar
 • The IBM Data Governance Council Maturity Model: Building a roadmap for effective data governance. (2007). https://studylib.net/doc/8219376/the-ibm-data-governance-council-maturity-model--building-a adresinden erişildi. google scholar
 • The Wold Bank. (2021). World Development Report: Data for Better Lives. https://openknowledge.worldbank. org/server/api/core/bitstreams/f5dc3b54-6b4f-5d65-a173-b59e9a508843/content adresinden erişildi. google scholar
 • Thomas, G. (2007). The DGI Data Governance Framework. https://datagovernance.com/wp-content/uploa-ds/2020/07/dgi_data_governance_framework.pdf adresinden erişildi. google scholar
 • Tygel, A., Auer, S., Debattista, J., Orlandi, F. ve Campos, M. L. M. (2016). Towards Cleaning-Up Open Data Portals: A Metadata Reconciliation Approach. 2016 IEEE Tenth International Conference on Semantic Computing (ICSC) içinde (ss. 71-78). 2016 IEEE Tenth International Conference on Semantic Computing (ICSC), sunulmuş bildiri. doi:10.1109/ICSC.2016.54 google scholar
 • Ubaldi, B. (2013). Open government data: Towards empirical analysis of open government data initiatives. Paris: OECD. https://testdata.gov.hr/sites/default/files/library/5k46bj4f03s7.pdf adresinden erişildi. google scholar
 • Vetro, A., Canova, L., Torchiano, M., Minotas, C. O., lemma, R. ve Morando, F. (2016). Open data quality measurement framework: Definition and application to Open Government Data. Government Information Quarterly, 33(2), 325-337. doi:10.1016/j.giq.2016.02.001 google scholar
 • Welle Donker, F. ve van Loenen, B. (2017). How to assess the success of the open data ecosystem? International Journal of Digital Earth, 10(3), 284-306. doi:10.1080/17538947.2016.1224938 google scholar
 • Wende, K. (2007). A Model for Data Governance—Organising Accountabilities for Data Quality Management. M. Toleman, A. Cater-Steel ve D. Roberts (Ed.), (ss. 417-425). 18th Australasian Conference on Information Systems (ACIS), sunulmuş bildiri, Toowoomba, Australia: The University of Southern Queensland. https:// www.alexandria.unisg.ch/67284/ adresinden erişildi. google scholar
 • What is open data? (2023). 11 Mayıs 2023 tarihinde https://data.europa.eu/elearning/en/module1/#/id/co-01 adresinden erişildi. google scholar
 • Zuiderwijk, A. ve Janssen, M. (2014). Open data policies, their implementation and impact: A framework for comparison. Government Information Quarterly, 31(1), 17-29. doi:10.1016/j.giq.2013.04.003 google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.