CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS53.2024.015.17   IUP :10.26650/B/SS53.2024.015.17    Full Text (PDF)

Transformation in Publishing and Research Evaluation

Burcu Umut Zan

The development and transformation in publishing activities has a great impact on the strengthening of scientific communication. When scientific communication before and after Gutenberg is evaluated, it is seen that scientists have reached the point we are in by taking many steps in order to announce their work to large masses. Especially after the World War II, it is known that with the support given by the states to scientific studies, scientific outputs increased and the science scheme began to expand by dividing into sub-disciplines. Parallel to the increasing number of publications, it is seen that the development in information technology has changed the structure of scientific communication publishing the over time. With the increase in the number of publications, it is aimed to increase the quality of publications by controlling the scientificity of the publications. From this point of view, evaluations, which are accepted as a quality assurance mechanism in scientific communication, and where final decisions are made by field experts in order to ensure that scientific studies can be published, have begun to be accepted as an important part of scientific publishing. When the historical process in scientific publishing is evaluated, it is clearly seen that the factors that trigger the interaction between stakeholders cause the expansion in scientific studies. In other words, the dynamic of relations between stakeholders can be considered as the driving force of continuous improvement and change in scientific publishing activities.

In this scope of work; the emergence, increase and transformation of periodicals, which have an important place in the development of scientific culture, and the publication evaluation process developed in parallel with this transformation firstly evaluated with a historical perspective, then supported by Turkey-based examples from today’s Open Access model applications. 


DOI :10.26650/B/SS53.2024.015.17   IUP :10.26650/B/SS53.2024.015.17    Full Text (PDF)

Yayıncılıkta Dönüşüm ve Araştırma Değerlendirmesi

Burcu Umut Zan

Bilimsel iletişimin güçlenmesinde yayıncılık faaliyetlerinde yaşanan gelişim ve dönüşümün etkisi büyüktür. Gutenberg öncesi ve sonrası bilimsel iletişim değerlendirildiğinde, bilim insanlarının, çalışmalarını geniş kitlelere duyurabilmek adına, pek çok basamak kat ederek içinde bulunduğumuz noktaya ulaştıkları görülmektedir. Özellikle, II. Dünya Savaşı sonrasında devletlerin bilimsel çalışmalara verdiği destekler ile bilimsel çıktıların artış gösterdiği ve bilim şemasının alt disiplinlere ayrılarak genişlemeye başladığı bilinmektedir. Artan yayın sayısı paralelinde bilişim teknolojisinde yaşanan gelişimin, zaman içinde bilimsel iletişim yayıncılığının yapısını değiştirdiği görülmektedir. Yayın sayısının artmasıyla birlikte yayınların bilimselliğinin kontrol edilerek yayın kalitesinin yükseltilmesinin hedeflendiği anlaşılmaktadır. Bu noktadan hareketle, bilimsel iletişimde kalite güvence mekanizması olarak kabul edilen, bilimsel çalışmaların yayımlanabilir olmasını sağlamak üzere alan uzmanları tarafından nihai kararların verildiği, değerlendirmeler bilimsel yayıncılığın önemli bir parçası olarak kabul görmeye başlamıştır. Bilimsel yayıncılıkta tarihsel süreç değerlendirildiğinde, paydaşlar arası etkileşimi tetikleyen faktörlerin bilimsel çalışmalardaki genişlemeye sebep olduğu açıkça görülmektedir. Başka bir ifade ile paydaşlar arası ilişki dinamiği, bilimsel yayıncılık faaliyetlerindeki sürekli gelişim ve değişimin itici kuvveti olarak kabul edilebilir niteliktedir.

Bu çalışma kapsamında; bilimsel kültürün gelişiminde önemli yeri olan süreli yayınların ortaya çıkışı, artışı, yayıncılık anlamında geçirmiş oldukları dönüşüm ve bu dönüşüme paralel olarak gelişen yayın değerlendirme süreci, önce tarihsel bakış açısı ile değerlendirilmiş, daha sonra günümüz Açık Erişim modeli uygulamalarından Türkiye temelli örnekler ile desteklenmiştir. ReferencesSHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.