CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS10.2023.016.04   IUP :10.26650/B/SS10.2023.016.04    Full Text (PDF)

1980 Sonrası Dönemde Uygulanan Ekonomi̇ Poli̇ti̇kaların Türki̇ye’ni̇n İsti̇hdam ve Ücret Yapısına Etki̇si̇

Osman Akgül

Liberal politikaların tekrar yükselişe geçtiği petrol krizleri sonrası süreçte başta ücretli çalışanlar olmak üzere, çalışma hayatının bütün kesimleri hem işsizlik riskiyle karşı karşıya kalmışlar hem de düşük ücretlerle çalışılan bir sürece girmiştir. Toplumun büyük kısmını ihtiva eden bu kesimlere yönelik uygulanacak politikaların belirlenmesi için bu sürece nasıl gelindiği ve mevcut durumun betimlenmesi önemlidir. Bu kapsamda bu çalışmada neoliberal dönemde uygulanan ekonomi politikaları ve bunların ücretlere olan etkisi incelenmiştir. Bu kapsamda dünyada uygulanan politikaların Türkiye üzerindeki etkileri politika bazlı ele alınmıştır. Neo liberal politikaların uygulandığı, post-fordist döneminde dahil olduğu süreçte, esnekleşme vb. uygulamalar ile hem işsizlik artmış, istihdamdaki ücretlilerin ise süreç içinde sayıları yaklaşık iki katı olmasına rağmen, GSMH’dan aldıkları paylarda %5’lik bir artış olmuş, dolayısıyla alım güçleri düşmüştür.References

 • Alper, Y. (2014). Küreselleşme ve Küreselleşmenin Sosyal Sorunları, Sosyal Politika, (Ed., Aysen Tokol, Yusuf Alper), 5. Bs., Bursa, Dora Yayınları. google scholar
 • Aslan, N., & Terzi, N. (2007). Gelişmiş ve Gelişen Ülkelerde Uluslararası Ticaret-Ücret İlişkisi ve Türkiye Uygulaması. Öneri Dergisi, 7(27), 217-233. google scholar
 • Ay, A., & Mangır, F. (2007). Uluslararası Finansal Entegrasyon Bağlamında Sermayenin Vergilendirilmesi: Tobin Vergisi. Maliye Dergisi, 153, 123-141. google scholar
 • Bükey, A. M. (2020). Türkiye’de Ekonomik Krizler Ve Gelir Dağılımı: 1994, 2001 ve 2008 Krizleri Tecrübesi. Ankara: İksad Publishing House. google scholar
 • Bükey, A. M. and Çetin, B. I. (2017). Türkiye’de Gelir Dağılımına Etki Eden Faktörlerin En Küçük Kareler Yöntemi İle Analizi. Maliye Araştırmaları Dergisi, 3(1), 103-117. google scholar
 • Ceran, Y., Kargı, V., Çiçek, R., & Özuğurlu, H. Y. (2007). Türkiye’de Küreselleşmenin Vergi Politikaları Üzerine Etkileri: 1980-2005 dönemi. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 14(1), 275-289. google scholar
 • Erdoğan, E., & Ak, M. Z. (2003). Neo-Liberal Ekonomik Dönüşüm ve Sendikalar. Kamu-iş iş Hukuku ve iktisat Dergisi, 9(2). google scholar
 • Fülberth, G. (2010). Kapitalizmin Kısa Tarihi, Çev.; Sadık Usta, Yordam Kitap, İstanbul. google scholar
 • Gökalp, M. F., Baldemır, E., & Akgün, G. (2011). Türkiye Ekonomisinde Dışa Açılma ve Gelir Eşitsizlikleri İlişkisi. Journal of Management & Economics, 18(1). google scholar
 • Güloğlu, B., & Altunoğlu, E. (2002). Finansal Serbestlesme Politikalari ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, (27), 107-134. google scholar
 • Güngör, G., & Aydın, A. (2011). Küreselleşmenin Türk Vergi Politikaları Üzerine Etkisinin 1980 Sonrası Analizi. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 3(2), 69-78. google scholar
 • İşteki Durumuna Göre İstihdam Edilenler, https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer4/?lang=en&segment=in-dicator&id=SDG_1041_NOC_RT_A google scholar
 • Kalkan, M. (2022). Sosyal Politika Açısından Almanya’da Emek Piyasasının Organizasyonu. Ankara: Türk Metal Sendikası Yayınları. google scholar
 • Kurt, S., & Berber, M. (2008). Türkiye’de Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 57-80. google scholar
 • Meliha, E. N. E. R., & Demircan, E. S. (2007). Müdahaleci Devlet Anlayışının Erozyonu: İktisat ve Maliye Politikalarında Değişim-Türkiye Örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2007(2), 205-234. google scholar
 • Oransay, G. (2016). Dışa Açıklığın Ücretlere Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Uygulama. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(3), 75-90. google scholar
 • Örnek, İ. (2008). Yabanci Sermaye Akimlarinin Yurtiçi Tasarruf ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63(02), 199-217. google scholar
 • Sara, O. (2005). Finansal Liberalizasyon ve Gsmh Büyümesi Arasındaki İlişki. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 1(1), 127-152. google scholar
 • Sarıaslan, O. (2010). Küreselleşmenin Temel Türk Vergi Kanunlarına Etkileri. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 1, 335-361. google scholar
 • Tandırcıoğlu, h. (2002). Geçiş Ekonomilerinde Özelleştirme, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(3), 198-226. google scholar
 • Taşçı, F. (2012). Sosyal Politika Ahlakı, Nobel Yayınları, Ankara. google scholar
 • Uysal, Y. (2007). Türkiye’de Enflasyon: Sektörel Kaynakları ve İç Ticaret Hadleri. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44(508), 21-34. google scholar
 • Ücretli Çalışanları GSYH>dan aldıkları paylar, https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Istihdam,-Is-sizlik-ve-Ucret-108 google scholar
 • Yapraklı, S. (2007). Ticari ve Finansal Dışa Açıklık ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. İstanbul University Econometrics and Statistics E-Journal, (5), 67-89. google scholar
 • Y aşar, Y. & Yaşar, Y. G. (2012). Neo-liberal Küreselleşme ve Sosyal Politikada Dönüşüm. Mülkiye Dergisi, 36(274). 63-92. google scholar
 • Y ılmaz, A., & Ali, A. R. I. (2013). Gevşek Parasal Göstergeler ve Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi Altında, Enflasyonla Mücadele: 2001-2011 Türkiye Deneyimi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 34(1), 11-31. google scholar
 • Y ilmaz, A. (2005). Neo-Liberal Dönüşüm Sürecinde Türkiye’de Devlet Toplum İlişkileri, Toplumsal Sınıf Merkezli Bir Yaklaşım. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 107-140. google scholar
 • Yurdakul, F. (2001). Türkiye’de Enflasyon Sürecinde Yapısal Kırılmalar. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 56(01). google scholar
 • Zafir, C. Z. (2009). Neoliberalizmin Minimal Devlet Yaklaşımına Bir Eleştiri. Yönetim Bilimleri Dergisi, 7(2), 65-82. google scholar
 • “Stagflasyon nedir?”, http://www.iktisatsozlugu.com/nedir-4705-STAGFLASYON, 10.01.2023. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.