CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS10.2023.016.10   IUP :10.26650/B/SS10.2023.016.10    Full Text (PDF)

Düzensiz Göç, Yüksek Enflasyon İlişkisi ve Düzensiz Göçün Yarattığı Diğer Ekonomik Sorunlar

Halil TunalıEsat Daşdemir

Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisi gündemindeki düzensiz göçün başta yüksek enflasyon olmak üzere ekonomik etkilerini farklı bir bakış açısıyla incelemektir. Çalışma kapsamında kontrolsüz göç hareketinin enflasyonun en önemli nedenlerinden biri olduğu savunulmaktadır. Buna göre iç ya da dış göç fark etmeksizin göç hareketi, tüketim ve üretim yapısını etkileyebilmektedir. Düzensiz göç nedeniyle artan talep enflasyona neden olurken; göç alan bölgedeki üretim yapısını da katma değeri düşük ve emek yoğun bir yapıya dönüştürmektedir. Bu durumun temel nedeni aynı zamanda en önemli üretim kaynaklarından biri olan emeğin mobilitesini ifade eden göç eğiliminin üretim kaynaklarının maliyeti ve verimini etkilemesi ve göç ile birlikte değişen talep yapısının piyasaları şekillendirmesidir. Göç sonucu göç alan bölgede emek arzı artmakta, emeğin verimliliği ve doğal olarak ücretler düşmektedir. Yine kontrolsüz göç alan bölgede artan nüfus temel tüketim mallarına olan talebi artırmaktadır. Temel tüketim mallarına olan talebin artması bu malların fiyatlarını yükseltmektedir; üreticiler daha ziyade emek yoğun üretimi yapılabilecek bu tür malların üretimine odaklanacaktır. Bir yandan ekonominin katma değeri düşük mallara odaklanması sonucu ülke uluslararası ticarette dezavantajlı konuma gelirken diğer yandan temel tüketim mallarındaki artan talep ve fiyatlar emek arzcılarının, diğer bir deyişle işçilerin geçinme maliyetini artırdığı için ücretler de yükselme eğilimine girebilmektedir. Tüm bu dinamikler nedeniyle düzensiz göç konusu ve enflasyon ilişkisi göz ardı edilemeyecek bir konudur. Çalışma kapsamında düzensiz göçlerin enflasyona nasıl neden olduğu incelenmiş ve yapılan tespitler doğrultusunda çözüm önerileri sunulmuştur. Çalışmanın bir diğer aşaması ise mülteci ve sığınmacı sayıları ile temsil edilen düzensiz göçün çeşitli ekonomik göstergelerle ilişkisinin değerlendirilmesidir. Bu değerlendirmelere göre düzensiz göç ihracatı katma değeri düşük mal ve hizmetlere yönlendirebilmekte, bu da dış ticaret dengesini olumsuz etkileyebilmektedir.References

 • Aniche, E. T. (2020). Migration and Sustainable Development: Challenges and Opportunities. İçinde: I. Moyo, C. C. Nshimbi, & J. P. Laine (Eds.), Migration Conundrums, Regional Integration and Development: Afri-ca-Europe Relations in a Changing Global Order (pp. 37-61). Springer Singapore. google scholar
 • Bauer, T. K., Haisken-DeNew, J. P., & Schmidt, C. M. (2005). International Labor Migration, Economic Growth and Labor Markets: The Current State of Affairs. RWI Discussion, Paper No. 20, 1-48. google scholar
 • Berg, H. V. den. (2016). International Economics: A Heterodox Approach. Routledge. google scholar
 • Bernholz, P. (2001). Monetary Constitution, Political-Economic Regime, and Long-Term Inflation. Constituti-onal Political Economy, 12(1), 3-12. google scholar
 • Birchard, R. E. (1948). Europe’s Critical Food Situation. Economic Geography, 24(4), 274-282. google scholar
 • Blinder, A. S., Triplett, J. E., Denison, E., & Pechman, J. (1980). The Consumer Price Index and the Measure-ment of Recent Inflation. Brookings Papers on Economic Activity, 1980(2), 539-573. google scholar
 • Borjas, G. J. (2003). The Labor Demand Curve Is Downward Sloping: Reexamining the Impact of Immigration on the Labor Market. The Quarterly Journal of Economics, 118(4), 1335-1374. google scholar
 • Borjas, G. J., Freeman, R. B., Katz, L. F., DiNardo, J., & Abowd, J. M. (1997). How Much Do Immigration and Trade Affect Labor Market Outcomes? Brookings Papers on Economic Activity, 1997(1), 1-90. google scholar
 • Card, D. (2001). Immigrant Inflows, Native Outflows, and the Local Labor Market Impacts of Higher Immig-ration. Journal of Labor Economics, 19(1), 22-64. google scholar
 • Card, D. (2009). Immigration and Inequality. The American Economic Review, 99(2), 1-21. google scholar
 • Cassel, G. (1931). The Theory of Social Economy (S. L. Barron, Ed.; 1967th ed.). Augustus M. Kelley. google scholar
 • Cooray, A., & Schneider, F. (2016). Does corruption promote emigration? An empirical examination. Journal of Population Economics, 29(1), 293-310. google scholar
 • Daşdemir, E. (2022). Gelir Gruplarına Göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Hesapları ve Gelir Dağılımı Ölçümü İçin Yeni Bir Öneri. Journal of Economy Culture and Society, 65, 395-414. google scholar
 • Daşdemir, E. N. (2017). Göçün Piyasalara Etkisi ve Faktör Hareketliliğini Açıklama Gücü: Emek Piyasalarının Küreselleşmesi ve Maliyetleri. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 676-700. google scholar
 • Daşdemir, E. N. (2018). Bölüşüm Üzerine: Ülkelerarası Rekabet Gücü İle Yurtiçi Bölüşüm İlişkisi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 456-469. google scholar
 • Demirel, Y. (2021). Türkiye nin Uluslararası Göç Politikalarının Mekânsal Bağlamı. Toplumsal Değişim Dergisi, 3(1), 40-61. google scholar
 • Docquier, F., & Rapoport, H. (2012). Globalization, Brain Drain, and Development. Journal of Economic Li-terature, 50(3), 681-730. google scholar
 • Domar, E. D. (1946). Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment. Econometrica, 14(2), 137-147. google scholar
 • Dustmann, C., Fabbri, F., & Preston, I. (2005). The Impact of Immigration on the British Labour Market. The Economic Journal, 115(507), F324-F341. google scholar
 • Dustmann, C., Frattini, T., & Preston, I. P. (2013). The Effect of Immigration along the Distribution of Wages. The Review of Economic Studies, 80(1), 145-173. google scholar
 • Giang, L. T., Nguyen, C. V., & Nguyen, H. Q. (2020). The Impacts of Economic Growth and Governance on Migration: Evidence from Vietnam. The European Journal of Development Research, 32(4), 1195-1229. google scholar
 • Hurford, C. (1987). Immigration, Skills and Economic Growth. The Australian Quarterly, 59(1), 115-118. google scholar
 • İçduygu, A., & Aksel, D. B. (2012). Türkiye’de Düzensiz Göç. Uluslararası Göç Örgütü Türkiye. google scholar
 • Lang, T. (2010). Crisis? What Crisis? The Normality of the Current Food Crisis. Journal of Agrarian Change,10(1), 87-97. google scholar
 • Maharatna, A. (2014). Food Scarcity and Migration: An Overview. Social Research, 81(2), 277-298. google scholar
 • Myrdal, G. (1954). Element in the Development of Economic Theory. Harvard University Press: Cambridge. google scholar
 • Myrdal, G. (1958). Rich Lands and Poor: The Road to World Prosperity. Harper & Brothers: New York City. google scholar
 • Peri, G. (2012). The Effect of Immigration On Productivity: Evidence from U.S. States. The Review of Econo-mics and Statistics, 94(1), 348-358. google scholar
 • Peri, G. (2016). Immigrants, Productivity, and Labor Markets. The Journal of Economic Perspectives, 30(4), 3-29. google scholar
 • Polat, Y. (2021). Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikasına Tarihsel Bir Bakış. Journal of Awareness, 6(2), 145 - 160. google scholar
 • Shannon, R., & Wallace, M. S. (1985). Wages and Inflation: An Investigation into Causality. Journal of Post Keynesian Economics, 8(2), 182-191. google scholar
 • Smith, M. D., & Wesselbaum, D. (2020). COVID-19, Food Insecurity, and Migration. The Journal of Nutrition, 150(11), 2855-2858. google scholar
 • Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65-94. google scholar
 • Stark, O., & Bloom, D. E. (1985). The New Economics o Labor Migration. The American Economic Review, 75(2), 173-178. google scholar
 • Şahin, İ. ve Düzgün, O. (2015). Türkiye’ye Gerçekleştirilen Ortadoğu Kaynaklı Zorunlu Göçlerin Sosyo-Eko-nomik Etkileri: 1979-2014 Arası. TESAM Akademi Dergisi, 2(2) , 167-195. google scholar
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2020, July 16). Hanehalkı Tüketim Harcaması. https://data.tuik.gov.tr/Bul-ten/Index?p=Household-Consumption-Expenditures-2019-33593 google scholar
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2020, September 15). Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel). https://data. google scholar
 • tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Household-Consumption-Expenditures-(Regional)-2019-33594 google scholar
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2021). TÜİK Veri Portalı. https://data.tuik.gov.tr/ google scholar
 • World Bank. (2021). World Development Indicators. World Bank. https://databank.worldbank.org/ google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.