CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS10.2023.016.06   IUP :10.26650/B/SS10.2023.016.06    Full Text (PDF)

Türkiye Ekonomisi Emek Piyasasında Orijinal Phillips Eğrisi’nin Geçer(Siz)Liği: Nedenselliği Tersten Okumak

Abdullah Miraç Bükey

Covid-19 Pandemi süreci sonrası küresel çaptaki gelişmeler birçok ülke ekonomisinde olduğu gibi Türkiye Ekonomisi üzerinde de bir takım etkiler meydana getirmiştir. Bu etkilerden biri küresel enflasyonist eğilimdir. Birçok ülke yaşanan enflasyonist süreçle mücadelede daraltıcı iktisat politikalarına başvururken; Türkiye genişletici makro ekonomik politikaları tercih etmiştir. Genişletici politikaların bir sonucu olarak, yaşanan yüksek enflasyonist sürecin bir yan etkisi olan emek kesiminin reel alım gücündeki düşüşü tekrar artırmak amacıyla asgari ücrete üst üste zamlar yapılmıştır. Asgari ücrete paralel olarak ücretler genel seviyesindeki artışlar, işsizlik ile ücretler arasındaki ilişkiyi gündeme getirmiş ve Türkiye’de Orijinal Phillips Eğrisi’nin geçerli olup olmadığına dair tartışmalara neden olmuştur. Bu doğrultuda bu çalışmada, Orijinal Phillips Eğrisi’nin Türkiye Ekonomisi’nde geçerliliği zaman serisi analizi yöntemiyle ampirik olarak incelenmiştir. Granger nedensellik analizi sonucuna göre ücretten işsizliğe doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Bu sonuç Türkiye ekonomisi emek piyasasında Orijinal Phillips Eğrisi’nin geçersizliğini; fakat nedensellik ilişkisinin tersi yönünde geçerliliğini göstermektedir. Ayrıca asgari ücretin tespitinde işsizlik oranlarının dikkate alınmadığına işaret etmektedir. Nedensellik ilişkisi bağlamında kurulan VAR modeli sonuçları ise asgari ücret oranındaki artışların işsizlik oranını kısa dönemde azalttığını, uzun döneme doğru yol aldıkça işsizlik oranının ücret artış oranına tepkisinin gittikçe azalarak işsizliğin doğal seviyesine doğru meylettiğini ima etmektedir, ki değişkenler arasındaki ilişkinin negatifliğine dair bu bulgu Keynesyen iktisat teorisini desteklemektedir. Bu sonuç ücret politikalarının işsizlikle mücadelede uzun dönemde etkisiz; fakat kısa dönemde etkili bir strateji olarak kullanılabileceğini ima etmektedir. Dolayısıyla konjonktürel işsizlikle mücadelede ücret politikası bir yöntem olarak kullanılabilir. Fakat yapısal işsizlikle mücadele için farklı politikalar geliştirilmelidir.References

 • Socol, C., & Marinus, M. (2017). Minimum wage as a public policy ınstrument - pros and cons. Perspective | FES Bucureşti, Friedrich Ebert Stiftung. google scholar
 • Akgündüz, Y. E., Aldan, A., Bağır, Y. K., & Torun, H. (2019).Impact of minimum wages on exporters: Evidence from a sharp minimum wage increase in Turkey. Central Bank of the Republic of Turkey Working Paper, No: 19/20. google scholar
 • Phillips, A.W. (1958). The relation between unemployment and the rate of change of money wage rates in the United Kingdom, 1861-1957. Economica, 25(2), 283-299. google scholar
 • Bayrak, M., & Kanca, O. C. (2013). Türkiye’de Phillips Eğrisi üzerine bir uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(3), 97- 115. google scholar
 • De Vroey, M. (2019). Keynes’ten Lucas ve ötesine: Makroiktisat tarihi (E. N. Siniroğlu, Çev.). İstanbul, Türkiye: Koç Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Samuelson, P. A., & Solow, R. M. (1960). Analytical aspects of Anti-inflation policy. American Economic Review, 50(2), 177-194. google scholar
 • G. Sleeman, G. (2011). The Phillips Curve: A rushed job?. Journal of Economic Perspectives, 25(1), 223-238. google scholar
 • Lipsey, R. G. (1960). The relation between unemployment and the rate of change of money wage rates in the United Kingdom, 1862-1957: A further analysis. Economica, 27(105), 1-31. google scholar
 • Leeson, R. (1997). The Trade-off interpretation of Phillips’s dynamic stabilisation exercise. Economica, 64, 155-171. google scholar
 • Santomero, A. M., & Seater, J. J. (1978). The Inflation-unemployment trade-off: A critique of the literatüre. Journal of Economic Literature, XVI, 499-544. google scholar
 • Akküş, G. E. (2012). Phillips Eğrisi: Enflasyon-işsizlik değiş-toküşü teorik bir inceleme. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 62(2), 99-151. google scholar
 • Sepütiene, J. (2011). The estimation of the relationship between wages and ünemployment in The Eüropean Union. International Journal Of Social Sciences and Humanity Studies, 3(2), 277-285. google scholar
 • Özyiğit, M., Çelik, A., & Petek, A. (2019). Türkiye’de 1980 sonrası reel asgari ücretin belirleyicileri. Çalışma ve Toplum, 2, 1031-1070. google scholar
 • Sever, E. & İğdeli, A. (2018). Asgari ücret, istihdam ve ekonomik büyüme ilişkisi: BRICS-T örneğinde bir inceleme. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2(3), 1-14. google scholar
 • Kaya, A. (2022). Gelişmekte olan ülkelerde genç işsizlik sorünü ve Türkiye için çözüm önerileri. New Era International Journal of Interdisciplinary Social Researches, 14, 1-24. google scholar
 • Korkmaz, A., & Çoban, O. (2006). Emek piyasasında asgari ücret, işsizlik ve enflasyon arasındaki ilişkilerin ekonometrik bir analizi: Türkiye örneği (1969-2006). Maliye Dergisi, 151(2), 16-22. google scholar
 • Bülüt-Çevik, Z. B., & Macit, S. (2017). Türkiye’de asgari ücretin kısa dönem belirleyicileri: Nedensellik analizi. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3(3), 429-445. google scholar
 • Yerdelen Tatoğlü, F., & İçen, H. (2019). Heterogenoüs mülti-dimensional panel data models: Okün’s Law for NUTS2 level in Eürope. In E. Çağlayan Akay & Ö. Korkmaz (Eds.), Selected Topics in Applied Economet-rics (pp.31-45). Berlin, Germany: Peter Lang GmbH. google scholar
 • Ozcelebi, O., & Ozkan, S. (2017). Economic factors ınflüencing the dynamics of ünemployment in the G10 coüntries: Empirical evidence from panel data modeling. Journal of Business, Economics and Finance-J-BEF, 6(1), 17-30. google scholar
 • Kayagil, M. E., Doğan, A. S., & Kalkan, M. (2021). Covid-19 ve sendikalar: Türkiye’de işçi sendikalarının salgın dönemindeki tütüm ve faaliyetleri. A. Çelik (Ed.), Covid-19 sürecinde Türkiye’de sosyal politika (ss. 209-241). Ankara, Türkiye: Orion Kitabevi. google scholar
 • Büdak, Y. (2022). İktisadi büyüme ve kalkınmada korümacı yöntemler: Bebek Sanayi Tezi. B. Dülek (Ed.), Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XVI (ss. 51-62). İstanbül, Türkiye: Eğitim Yayınevi. google scholar
 • Akgül, O. (2018). Türkiye’de asgari ücret sisteminin ülüslararası standartlar açısından değerlendirilmesi. İstanbul, Türkiye: Harf Yayınları. google scholar
 • Akgül, O. (2019). Sosyal politikada ücretler: Enflasyon, dışa açıklık ve Türkiye. İstanbul, Türkiye: Kaknüs Yayınları. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.