CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS10.2023.016.16   IUP :10.26650/B/SS10.2023.016.16    Full Text (PDF)

Türkiye’de Tarıma Sağlanan Mali Teşvikler

Yasemin Taşkın

Tarımın her dönemde vazgeçilmez olması devletlerin bu alandaki sorunların çözümü için önlemler almasına yani politikalar uygulamasına neden olmaktadır. Devletler tarafından uygulanan tarım politikaları farklı gerekçelere dayanmakta ve içinde bulunulan dönemin özelliklerine göre de değişiklik göstermektedir. Özellikle Covid-19 pandemisi tarımın öneminin anlaşılmasına ve yeniden değerlendirilmesine neden olmuştur. Türkiye’de tarım uygulanan mali teşvikler, 5488 sayılı Tarım Kanunu’na dayanmaktadır. Mezkûr Kanun’da tarım politikalarının amaçlarına, ilkelerine, önceliklerine, tarıma uygulanacak teşviklere, bu teşviklerin uygulama esaslarına ve finansmanına yer verilmiştir. Doğrudan gelir desteği, fark ödemesi, telafi edici ödemeler, hayvancılık destekleri, tarım sigortası ödemeleri, kırsal kalkınma destekleri, çevre amaçları tarım arazilerini koruma programı destekleri ve diğer destek ödemelerini kapsayan teşviklerin finansmanı Tarım Kanunu’nun 5. maddesine göre; bütçeden ve dış kaynaklardan sağlanmaktadır. Bu kapsamda sağlanan desteklerin GSYH ve bütçe içindeki payı dönemsel olarak farklılaşmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de Tarım Kanunu ile sağlanan mali teşvikler, bu teşviklerin GSYH ve bütçe içindeki payı, paylardaki değişimler incelenmiş ve politika önlemleri değerlendirilmiştir.ReferencesSHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.