CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS46.2022.013.16   IUP :10.26650/B/SS46.2022.013.16    Full Text (PDF)

Expectations of Disabled Individuals and Their Families from Local Governments

Melda Medine Sunay

As with most of the social problems, the issue of disability is not only an issue that concerns the individual, but also the family, environment and the person or institutions that the individual has established. For this reason, in this study, the expectations of not only disabled people but also their families from local governments have been tried to be revealed. The subject of the study is to reveal the expectations of disabled individuals and their families living in Yıldırım district of Bursa from local governments. Field research was conducted in the study. In order to reach the data, a focus group study was conducted with 10 different groups consisting of academicians, local government representatives, disabled individuals and their families. The findings obtained as a result of the research showed parallelism with the legal regulations, the data obtained from academic studies, and the results of studies in the public and private fields. As a result of the study, it was concluded that disabled individuals and their families have expectations in many areas of social life, especially in awareness and visibility. Solution proposals on this issue have been tried to be put forward.


DOI :10.26650/B/SS46.2022.013.16   IUP :10.26650/B/SS46.2022.013.16    Full Text (PDF)

Engelli Bireylerin ve Ailelerinin Yerel Yönetimlerden Beklentileri

Melda Medine Sunay

Sosyal sorunların çoğunda olduğu gibi engellilik konusu da sadece bireyi değil bireyin ailesi, çevresi ve ilgi kurduğu kişi ya da kurumları da ilgilendiren bir konudur. Bu sebeple çalışmada sadece engelli bireylerin değil ailelerinin de yerel yönetimlerden beklentileri ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmanın konusu Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yaşayan engelli bireylerin ve ailelerinin yerel yönetimlerden beklentilerini ortaya koymaktır. Çalışmada alan araştırması yapılmıştır. Verilere ulaşmak için alanında uzman akademisyenler, yerel yönetim temsilcileri, engelli bireyler ve ailelerinden oluşan 10 farklı grup ile odak grup çalışması yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular yasal düzenlemeler, akademik çalışmalardan elde edilen veriler, kamusal ve özel alanda yapılan çalışmaların sonuçları ile de paralellik göstermiştir. Çalışmanın sonucunda engelli bireylerin ve ailelerinin başta farkındalık ve görünürlük konusunda olmak üzere sosyal hayatın pek çok alanına dair beklentilerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu konudaki çözüm önerileri ortaya konmaya çalışılmıştır.References

 • Azarkan, E. ve Benzer, E. (2018). Birleşmiş Milletler engelli kişilerin haklarına dair sözleşme ve Türkiye’de Engelli Hakları. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 23(38), 3-29. google scholar
 • Babaoğlu, C. (2018). Türkiye’de anakentlerde engellilere yönelik hizmetler ve sorun alanları. TESAM Akademi Dergisi, (yerel yönetimler özel sayısı), 79-10. google scholar
 • Bakırcı, R. (2011). Hollanda’da görme engellilere verilmekte olan dijital erişimli bilgi sistemi ve Türkiye’de durum. Türk Kütüphaneciliği, 25(2), 306-311. google scholar
 • Balcı, S. (2019). Engellilerin sosyal dışlanma algılarının bazı sosyodemografik değişkenlere göre incelenmesi. Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, 14, 59-79. google scholar
 • Belediye kanunu. (2005). T.C. Resm3i Gazete (25874, 3 Temmuz 2005). Kanunun sayısı: 5393. google scholar
 • Belgin, E. (2004). İşitme fizyolojisi. E. Belgin ve M. Çalışkan (Eds.). Çalışma yaşamında gürültü ve işitmenin korunması, içinde (s. 7-16). Türk Tabipleri Birliği. google scholar
 • Birleşmiş milletler çocuk haklarına dair sözleşme. (1989). T.C. Resmî Gazete (22184, 27 Ocak 1995). https:// www.resmigazete.gov.tr/arsiv/22184.pdf google scholar
 • Çağlar, S. (2012). Engellilerin erişilebilirlik hakkı ve Türkiye’de erişebilirlikleri. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 61(2), 541-598. google scholar
 • Çitil, M. ve Üçüncü, M.K. (2018). Türkiye’de engelli hakları ve engelliler hukukunun durumu. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 9(35), 233-278. google scholar
 • Engelliler hakkındaki kanun. (2005). T.C. Resmî Gazete (25868, 1 Temmuz 2005). Kanunun sayısı: 5378. google scholar
 • Engelli Kadın Derneği. (2021). Engelli kadınlara hak temelli aktif destek projesi raporu. http://engellikadin.org. tr/wp-content/uploads/2017/11/medya-dili-k%C4%B1lavuzu-BASIM.pdf google scholar
 • Ercan, F. (2020). Okul sosyal hizmeti bağlamında Suriyeli çocukların eğitim sorunları. Çizgi. google scholar
 • Ercan, M. (2021). Engelli bireylerin kent vatandaşlığı deneyimleri eksenine bir çalışma. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18(39), 98-125 google scholar
 • Fırat, S. (2009). Engelsiz bir kent tasarlamada yerel politikaların önemi. Toplum ve Sosyal Hizmet, 20(2), 57-68. google scholar
 • Güloğlu, F. ve Kala E.S. (2020). Toplumsal bir olgu olarak engellilik ve Türk hukuk sistemine yansımaları. google scholar
 • F. Kahraman Güloğlu (Ed.). Disiplinler arası sosyal hizmet çalışmaları, içinde (s. 59-82), Ekin Yayınevi. google scholar
 • Krech, D., Crutchfıld, R.S. ve Ballachey, E.L. (1983). Cemiyet içinde fert. M. Turhan (Çev.), cilt II. Milli Eğitim Basımevi. google scholar
 • Metin, B. (2017). Engellilere yönelik sosyal politikalarda yerel yönetimlerin rolü: Keçiören Belediyesi örneği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 320-344. google scholar
 • Öztabak, M.Ü. (2017). Engelli bireylerin yaşamdan beklentilerinin incelenmesi. FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 9, 355-375. google scholar
 • Sunay, M.M. (2020). Sosyolojik açıdan dezavantajlı olma ve Türkiye’de seçilmiş dezavantajlı gruplar. Z. Gölen ve S. Özer (Eds.). İnsani ve Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar içinde (s. 457-481). İvpe Yayınları. google scholar
 • Şahin, F. (2004). Sosyal hizmet uzmanlarının savunuculuk uygulamaları. Sağlık ve Toplum Dergisi, 14(1), 45-55. google scholar
 • Uslu, A. ve Güneş, M. (2017). Engelsiz kentler herkes için erişilebilir kentler. Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Araştırma Dergisi, 1(2), 30-36. google scholar
 • Ünal, V. (2021). Türkiye’de engellilik yaklaşımlarının sosyal politikan açısından değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 45(2) , 235-258. google scholar
 • Yavaşca, S. (2021). Sosyal hizmetin savunuculuk rolü bağlamında sivil toplum örgütleri. Toplumsal Politika Dergisi, 2(1), 1-10. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.