CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS46.2022.013.06   IUP :10.26650/B/SS46.2022.013.06    Full Text (PDF)

Looking at Disability Rights From the Framework of Public Administration Theory

Şerafettin Erten

Contemporary discourse accepts disability as a rights matter. There are also many national or international regulations regarding the rights of persons with disabilities. However, even today, the persons with disabilities cannot use their rights adequately, and problems such as unemployment, poverty and ill-treatment continue. The current situation shows that the recognition of certain rights is not enough to use them and solve the problems. Therefore, alternative perspectives and solutions are needed. The new public service approach and the public value theory, which are among the contemporary public administration theories, are two important approaches that can be considered in this context. The biggest deficiency in terms of disability rights is the inability to ensure active and effective participation of disabled people in decision-making processes, policies and public service processes, especially in matters that concern them. The main emphasis of the new public service and public value theory is also related to this issue. Contrary to the understanding of managerial public administration, both approaches accept individuals as citizens, not customers, and emphasize equal and active participation within the framework of democratic processes. It is claimed that this form of participation, which is expressed as co-production, will contribute both to a more effective and efficient public service and to the formation of a public value that will be adopted by the citizens. In this context, co-production emerges as an alternative method that can be used to empower the people with disabilities, to use their rights and to solve their problems. However, the co-production process requires full operation of democracy and the law. At this point, the biggest task falls to the political and administrative decision makers.


DOI :10.26650/B/SS46.2022.013.06   IUP :10.26650/B/SS46.2022.013.06    Full Text (PDF)

Engelli Haklarına Kamu Yönetimi Teorisi Çerçevesinden Bakmak

Şerafettin Erten

Çağdaş söylem engelliliği bir haklar konusu olarak kabul etmektedir. Engelli haklarına yönelik ulusal ya da uluslararası çok sayıda düzenleme bulunmaktadır. Ancak bugün bile engelliler haklarını yeterince kullanamamakta, işsizlik, yoksulluk, kötü muamele gibi sorunları devam etmektedir. Mevcut durum göstermektedir ki birtakım hakların tanınması bunların kullanılabilmesine ve sorunların çözülmesine yetmemektedir. Bu nedenle alternatif bakış açılarına ve çözüm yollarına ihtiyaç duyulmaktadır. Çağdaş kamu yönetimi teorilerinden olan Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı ve Kamu Değer Teorisi bu bağlamda ele alınabilecek iki önemli yaklaşımdır. Engelli hakları noktasında en büyük eksiklik, engellilerin özellikle kendilerini ilgilendiren konularda karar alma süreçlerine, politikalara ve kamu hizmeti süreçlerine aktif ve etkin katılımlarının sağlanamamasıdır. Yeni kamu hizmeti ve kamu değer teorisinin temel vurgusu da bu konu ile ilgilidir. Her iki yaklaşım da işletmeci kamu yönetimi anlayışının tersine, bireyleri müşteri değil, vatandaş olarak kabul etmekte ve demokratik süreçler çerçevesinde eşit ve aktif katılıma vurgu yapmaktadır. Ortak yapım olarak ifade edilen bu katılım biçiminin hem daha etkili ve verimli bir kamu hizmetine hem de vatandaşlarca benimsenecek bir kamu değerinin oluşmasına katkıda bulunacağı ileri sürülmektedir. Bu çerçevede ortak yapım engellilerin güçlendirilmesinde, haklarını kullanabilmelerinde ve sorunlarını çözebilmelerinde kullanılabilecek alternatif bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak ortak yapım süreci demokrasi ve hukukun tam olarak işletilebilmesini gerektirmektedir. Bu noktada en büyük görev siyasal ve yönetsel karar alıcılara düşmektedir.References

 • Alford, J. (1998). A public management road less travelled: Clients as co-producers of public services. Australian Journal of Public Administration, 57(4), 128-137. https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.1998.tb01568.x google scholar
 • Alford, J. (2009). Engaging public sector clients: From service-delivery to co-production. Palgrave Macmillan. google scholar
 • Aysoy, M. (2004). Avrupa Birliği sürecinde özürlüler politikası. Açı Kitaplar. google scholar
 • Bagenstos, S.R. (2009). Law and the contradictions of the disability rights movement. Yale University Press. google scholar
 • Barnes, C. (2012). Understanding the social model of disability past, present and future. N. Watson, A. Roulstone ve C. Thomas (Ed.), Routledge handbook of disability studies, içinde (s. 12-29). Routledge. google scholar
 • Barnes, C. ve Mercer, G. (2006). Independent futures: Creating user-led disability services in a disabling society. The Policy Press. google scholar
 • Beaulaurier, R.L. ve Taylor, S.H. (2007). Social work practice with people with disabilities in the era of disability rights. A.O. Dell ve P.W. Power (Eds.), Psychological and social impact of illness and disability, içinde (s. 53-75). Springer Publishing. google scholar
 • Blaug, R., Horner, L. ve Lekhi, R. (2006). Public value, politics and public management. The Work Foundation. google scholar
 • Bozeman, B. (2007). Public values and public interest. Georgetown University Press. google scholar
 • Brisenden, S. (1986). Independent living and the medical model of disability. Disability, Handicap and Society, 1(2), 173-178. https://doi.org/10.1080/02674648666780171 google scholar
 • Brown, P.R. (2021). Public value measurement vs. public value creating imagination - the constraining influence of old and new public management paradigms. International Journal of Public Administration, 44(10), 808817. https://doi.org/10.1080/01900692.2021.1903498 google scholar
 • Bryson, J.M., Crosby, B.C. ve Bloomberg, L. (2014). Public value governance: Moving beyond traditional public administration and the new public management. Public Administration Review, 74(4), 445-456. https://doi. org/10.1111/puar.12238 google scholar
 • Buntinx, W.H. ve Schalock, R.L. (2010). Models of disability, quality of life, and ındividualized supports: Implications for professional practice in intellectual disability. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 7(4), 283-294. https://doi.org/10.1111/j.1741-1130.2010.00278.x google scholar
 • Burcu, E. (2007). Türkiye’de özürlü birey olma: Temel sosyolojik özellikleri ve sorunları üzerine bir araştırma. Hacettepe Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Charlton, J.I. (2000). “Nothing about us without us” disability oppression and empowerment. University of California Press. google scholar
 • Cole, M. ve Parston, G. (2006). Unlocking public value: a new model for achieving high performance in public service. Wiley. google scholar
 • Cooper, J. (2000). Improving the civil rights of people with disabilities through international law. J. Cooper (Ed.), Law, rights and disability, içinde (s. 59-81). Jessica Kingsley. google scholar
 • Cordella, A., Paletti, A. ve Shaikh, M. (2018). Renegotiating public value with co-production. C.L. Tucci, A. Afuah ve G. Viscusi (Eds.), Creating and capturing value through crowdsourcing, içinde (s. 181-197). Oxford University Press. google scholar
 • Council of Europe. (1950). European Convention on Human Rights. https://www.echr.coe.int/documents/ convention_eng.pdf adresinden 13 Mayıs 2022 tarihinde alınmıştır. google scholar
 • Çağlar, S. (2009). Uluslararası hukuk ve Türk hukuk sisteminde engellilerin eğitim hakkı ve devlet yükümlülükleri. Beta Yayınları. google scholar
 • Çukurçayır, M.A. (2003). Çok boyutlu bir kavram olarak yönetişim. H. Özgür ve M. Acar (Eds.), Çağdaş kamu yönetimi I, içinde (s. 259-275). Nobel Kitabevi. google scholar
 • Davis, L.J. (2006). Introduction. L.J. Davis (Ed.), The disability studies reader, içinde (s. vx-xviii). Routledge. google scholar
 • De Vries, M.S. ve Kim, P.S. (2011). Introduction to value and virtue in public administration. M.S. De Vries ve P.S. Kim (Eds.), Value and virtue in public administration: A comparative perspective, içinde (s. 1-17). Palgrave Macmillan. google scholar
 • Denek, S. (2019). Yeni kamu hizmeti düşüncesi: değişen kamu hizmeti anlayışı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1). 418-439. google scholar
 • Denhardt, J.V. ve Denhardt, R.B. (2007). The new public service: Serving, not steering. M.E. Sharpe. google scholar
 • Denhardt, R.B. ve Denhardt, J.V. (2000). The new public service: Serving rather than steering. Public Administration Review, 60(6), 549-559. https://doi.org/10.1111/0033-3352.00117 google scholar
 • Denhardt, R.B. ve Denhardt, J.V. (2003). The new public service: An approach to reform. International Review of Public Administration, 8(1), 3-10. https://doi.org/10.1080/12294659.2003.10805013 google scholar
 • Drake, R.F. (1999). Understanding disability policies. Palgrave Macmillan. google scholar
 • Erbil-Erdugan, F. (2010). Türkiye’de özürlü yoksulluğu ve mücadele politikalarının değerlendirilmesi: Ankara-Keçiören örneği. Özürlüler İdaresi Başkanlığı Yayınları. google scholar
 • Eroğul, C. (2014). Siyasal Katılma. G. Atılgan ve E. Aytekin (Eds.), Siyaset bilimi: Kavramlar, ideolojiler, disiplinlerarası ilişkiler, içinde (s. 227-237). Yordam Kitap. google scholar
 • Erten, Ş. (2019). 2030 Sürdürülebilir kalkınma gündemi ve engelliler: Güçlendirme kavramı çerçevesinde bir değerlendirme. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22(2), 890-902. https:// doi.org/10.29249/selcuksbmyd.622299 google scholar
 • Erten, Ş. (2021). Kamu değeri: tanımı ve ölçülmesi üzerine bir inceleme. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1). 104-125. google scholar
 • Erten, Ş. (2022). Vatandaşların ortak yapımcı rolü: Yeni kamu hizmeti yaklaşımı ve kamu değer teorisi çerçevesinde bir değerlendirme. J.V. Andrei ve M.E. Kalgi (Eds.). 5th International Aegean Conferences on Social Sciences & Humanities Full Texts Book, içinde (s. 144-156), ISPEC Publications. google scholar
 • European Comission. (2019). Access city award 2019. https://ec.europa.eu/social/main. jsp?langId=envecatId=88veeventsId=1375vefurtherEvents=yes#navItem-1 adresinden 25 Mayıs 2022 tarihinde alınmıştır. google scholar
 • European Commission. (2021). Access city award 2021: Examples of best practices in making EU cities more accessible. EU Publications. https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24020velangId=en adresinden 25 Mayıs 2022 tarihinde alınmıştır. google scholar
 • European Commission. (2022). Access cities awards 2022- rules of competition. EU Pablications. https:// ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24076velangId=en adresinden 25 Mayıs 2022 tarihinde alınmıştır. google scholar
 • Faulkner, N. ve Kaufman, S. (2018). Avoiding theoretical stagnation: A systematic review and framework for measuring public value. Australian Journal of Public Administration, 77(1), 69-86. https://doi. org/10.1111/1467-8500.12251 google scholar
 • Ghosh, N. (2012). Disabled definitions, impaired policies: Reflections on limits of dominant concepts of disability. Occasional Paper 34. Institute of Development Studies Kolkata. google scholar
 • Gözler, K. (20117). İnsan hakları hukukuna giriş. Ekin Yayıncılık. google scholar
 • Güler, B.A. (2005a). Yeni sağ ve devletin değişimi. İmge Kitabevi. google scholar
 • Güler, B.A. (2005b). Devlette reform yazıları. Paraf Yayınları. google scholar
 • Hammarberg, T. (2012). Avrupa’da insan hakları. (A. Ekmekçi, Çev.). İletişim Yayınları. google scholar
 • Hansen, C. ve Sait, W. (2011). “We too are disabled”: Disability grants and poverty politics in rural South Africa. A.H. Eide ve B. Ingstad (Eds.), Disability and poverty: A global challenge, içinde (s. 93-119). Policy Press. google scholar
 • Hefetz, A. ve Warner, M.E. (2012). Contracting or public delivery? The importance of service, market and management characteristics. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(2), 289-317. https:// doi.org/10.1093/jopart/mur006 google scholar
 • Hills, D. ve Sullivan, F. (2006). Measuring public value II: Practical approaches. The Work Foundation. google scholar
 • Hiranandani, V.S. (2005). Rethinking disability in social work: Interdisciplinary perspectives. G.E. May ve M.B. Raske (Eds.), Endling disability discrimination: Strategies for social workers, içinde (s. 71-82). Pearson Education. google scholar
 • Hood, C. (1991). A public management for all seasons? Public Administration, 69, 3-19. https://doi. org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x google scholar
 • Jaeger, P.T. ve Bowman, C.A. (2005). Understanding disability. Greenwood Publishing. google scholar
 • Kearney, R.C. ve Hays, S.W. (1998). Reinventing government, the new public management and civil service systems in international perspective: The danger of throwing the baby out with the bathwater. Review of Public Personnel Administration, 18(4), 38-54. https://doi.org/10.1177/0734371X9801800404 google scholar
 • Kernaghan, K. (2003). Integrating values into public service: The values statement as centerpiece. Public Administration Review, 63(6), 711-719. https://doi.org/10.1111/1540-6210.00334 google scholar
 • Koray, M. (2007). Sosyal politikanın anlamı ve işlevini tartışmak. Çalışma ve Toplum Dergisi, (4), 19-56. google scholar
 • Lang, R. (2007). The development and critique of the social model of disability, Working paper. Leonard Cheshire Disability and Inclusive Development Centre. https://www.ucl.ac.uk/iehc/research/epidemiology-public-health/research/leonard-cheshire-research adresinden 06 Nisan 2022 tarihinde alınmıştır. google scholar
 • Lee, T.M. (2005). Multicultural citizenship: The case of the disabled. D. Pothier ve R. Devlin (Eds.), Critical disability theory: Essays in philosophy, politics, policy and law, içinde (s. 87-106). UBC Press. google scholar
 • Linton, S. (2006). Reassigning meaning. L.J. Davis (Ed.), The disability studies reader, içinde (s. 161-173). Routledge. google scholar
 • Lord, J.E., Guernsey, K.N., Balfe, J.M. ve Karr, V.L. (2007). İnsan hakları. Evet! Engelli haklarına dair eylem ve savunuculuk. N. Flowers (Ed.), (Ç. Gülabioğlu ve E. Çopuroğlu, Çev.). Minnesota Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi. google scholar
 • Lutz, B.J. ve Bowers, B.J. (2007). Understanding how disability is defined and conceptualized in the literature. A.E. Orto ve P.W. Power (Eds.), The psychological and social impact of illness and disability, içinde (s. 11-22). Springer Publishing Company. google scholar
 • Mackelprang, R.W. ve Salsgiver, R.O. (2009). Disability: A diversity model approach in human service practice. Lyceum Books. google scholar
 • Meynhardt, T. (2009). Public value inside: What is public value creation? International Journal of Public Administration, 32(3-4), 192-219. https://doi.org/10.1080/01900690902732632 google scholar
 • Meynhardt, T. ve Bartholomes, S. (2011). (De)Composing public value: In search of basic dimensions and common ground. International Public Management Journal, 14(3), 284-308. https://doi.org/10.1080/109 67494.2011.618389 google scholar
 • Mitra, S. ve Yap, J. (2021). The disability data report 2021. Fordham Research Consortium on Disability. google scholar
 • Moore, M.H. (1995). Creating public value: Strategic management in government. Harward University Press. google scholar
 • O’Flynn, J. (2007). From new public management to public value: Paradigmatic change and managerial implications. The Australian Journal of Public Administration, 66(3), 353-366. https://doi.org/10.1111/ j.1467-8500.2007.00545.x google scholar
 • Okur, N. ve Erbil-Erdugan, F. (2010). Sosyal haklar ve özürlüler: Özürlülük modelleri bağlamında tarihsel bir değerlendirme. Sosyal haklar ulusal sempozyumu II bildiriler kitabı, içinde (s. 245-263). Petrol-İş Yayınları. google scholar
 • Osborne, S.P., Radnor, Z. ve Nasi, G. (2012). A new theory for public service management? Toward a (public) service-dominant approach. American Review of Public Administration, 43(2), 135-158. https://doi. org/10.1177/0275074012466935 google scholar
 • Öz, E. (1992). Tek parti yönetimi ve siyasal katılım. Gündoğan Yayınları. google scholar
 • ÖZİDA. (1999). I. Özürlüler şûrası: Komisyon raporları, genel kurul görüşmeleri. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Yayınları. google scholar
 • ÖZİDA. (2005). II. Özürlüler şûrası: Komisyon raporları, genel kurul görüşmeleri. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Yayınları. google scholar
 • ÖZİDA. (2007). III. Özürlüler şûrası: Komisyon raporları, genel kurul görüşmeleri. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Yayınları. google scholar
 • ÖZİDA. (2009). IV. Özürlüler şûrası: Komisyon raporları ve genel kurul görüşmeleri. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Yayınları. google scholar
 • Page, N. ve Czuba, C.E. (1999). Empowerment: What is it? Journal of Extension, 37(5), 1-5. google scholar
 • Perry, J.L. (2007). Democracy and the new public service. The American Review of Public Administration, 37(1), 3-16. https://doi.org/10.1177/0275074006296091 google scholar
 • Pfeiffer, D. (2005). The conceptualization of disability. G.E. May ve M.B. Raske (Eds.), Ending disability discrimination: Strategies for social workers, içinde (s. 25-44). Pearson. google scholar
 • Picking, C. (2000). Working in partnership with disabled people. J. Cooper (Ed.), Law rights and disability, içinde (s. 11-33). Jessica Kingsley. google scholar
 • Quinn, G., Degener, T., Bruce, A., Burke, C., Castellino, J., Kenna, P. ve Quinlivan, S. (2002). Human rights and disability: The current use and future potential of United Nations human rights instruments in the context of disability. United Nations Publications. google scholar
 • Rhodes, R.A. (1994). The hollowing out of the state: The changing nature of the public service in Britain. The Political Quarterly, 65(2), 138-151. https://doi.org/10.1111/j.1467-923X.1994.tb00441.x google scholar
 • Rioux, M.H. (2008). Disability, citizenship and rights in a changing world. C. Barnes, M. Oliver ve L. Barton (Eds.), Disability studies today, içinde (s. 210-228). Blackwell Publishers. google scholar
 • Rioux, M.H. ve Valentine, F. (2005). Does theory matter? Exploring the nexus between disability human rights and public policy. D. Pothier ve R. Devlin (Eds.), Critical disability theory: Essays in philosophy, politics, policy and law, içinde (s. 47-69). UBC Press. google scholar
 • Robinson, M. (2015). From old public administration to the new public service: Implications for public sector reform in developing countries. UNDP. google scholar
 • Saran, U. (2004). Kamu yönetiminde yeniden yapılanma kalite odaklı bir yaklaşım. Atlas Yayıncılık. google scholar
 • Sarıbay, A. (1992). Siyasal sosyoloji. Gündoğan yayınları. google scholar
 • Shekhar, R. (2009). Global perspective on disability. Abhishek Publications. google scholar
 • Siebers, T. (2006). Disability in theory: Disability in theory to the new realism of the body. L.J. Davis (Ed.), The disability studies reader, içinde (s. 173-185). Routledge. google scholar
 • Stainton, T. (2005). Empowerment and the architecture of rights based social policy. Journal of Intellectual Disabilities, 9(4), 289-298. https://doi.org/10.1177/1744629505059266 google scholar
 • Stein, M.A. (2007). Disability human rights. California Law Review, 95(75), 75-122 google scholar
 • Stewart, J. (2021). Creating public value in a Westminster context: The case of the Australian Department of Prime Minister and Cabinet’s Indigenous Regional Network, 2013-2018. International Journal of Public Administration, 44(10), 826-834. https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1850779 google scholar
 • Stoker, G. (2006). Public value management a new narrative for networked governance? American Review of Public Administration, 36(1), 41-57. https://doi.org/10.1177/0275074005282583 google scholar
 • UN Department of Economic and Social Affairs. (2019). Sustainable development goals and disability. https:// www.un.org/development/desa/disabilities/about-us/sustainable-development-goals-sdgs-and-disability.html adresinden 21 Mayıs 2022 tarihinde alınmıştır. google scholar
 • United Nations. (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol. https:// www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf adresinden 13 Mayıs 2022 tarihinde alınmıştır. google scholar
 • UPIAS. (1976). Fundamental principles of disability. UPIAS. google scholar
 • Wang, X. ve Wang, Z. (2019). Beyond efficiency or justice: the structure and measurement of public servants’ public values preferences. Administration & Society, 52(2), 1-29 https://doi.org/10.1177/0095399719843658 google scholar
 • Warner, S., Brown, P.R. ve Cherney, L. (2021). Public values in pluralistic and complex settings - Are agonistic ideas the answer? International Journal of Public Administration, 44(10), 857-866. https://doi.org/10.108 0/01900692.2021.1909620 google scholar
 • Wedel, H. (2013). Siyaset ve cinsiyet: İstanbul gecekondularında kadınların siyasal katılımı. (C. Kurultay, Çev.). Metis Yayınları. google scholar
 • WHO and World Bank. (2011). World report on disability. World Health Organization. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.