CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS46.2022.013.19   IUP :10.26650/B/SS46.2022.013.19    Full Text (PDF)

Metaphor at the Disabled Port

Feyza Dereli

This study aims to determine university students’ perceptions of the concept of “disabled” through metaphors. Phenomenology design, one of the qualitative research methods, was used in the study. The study group consisted of 30 students from the departments of dentistry, media communication, fisheries, nursing, medicine, and elderly care at a state university and taking the “Life Without Barriers” course in the 2019-2020 academic year. Twenty-seven volunteer students participated in the study. Data were collected in two stages. The first data were collected by completing an incomplete sentence as “Disabled ……………similar; because …………………” at the beginning of the semester (second week). Students read the book “The Disabled Port” during the term. The second data was obtained by the students completing the incomplete sentence again at the end of the term (last week). The data obtained from the participants were analyzed using the qualitative data analysis technique (content analysis). It was determined that the participants produced 15 valid metaphors before and 19 valid metaphors after the book “The Disabled Port” regarding the concept of the disabled. Metaphors were divided into three categories; positive, negative, and both positive and negative. The number of students producing metaphors in the positive category regarding the concept of disability increased after reading the book “The Disabled Port” (at the end of the semester). Participants expressed positive metaphors as “four leaf clover, power light, sapling, emerald phoenix, warrior, diamond, ocean, book, athlete, life, blue butterfly”.


DOI :10.26650/B/SS46.2022.013.19   IUP :10.26650/B/SS46.2022.013.19    Full Text (PDF)

Engelli Limanında Metafor

Feyza Dereli

Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin “engelli” kavramına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanıldı. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında bir üniversitesinin “Engelsiz Yaşam” dersini alan diş hekimliği, medya iletişim, su ürünleri, hemşirelik, tıp ve yaşlı bakım hizmetleri bölüm ve fakültelerinde öğrenim görmekte olan 30 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya gönüllü 27 öğrenci katıldı. Çalışma verileri, iki etapta toplandı. İlk veri, bahar dönemi başında (ikinci hafta) “Engelli …………... benzer; çünkü ……………………………………” biçiminde yarım bırakılmış bir cümlenin tamamlanması ile toplandı. Öğrenciler dönem içerisinde “Engelli Limanı” kitabını okudular. İkinci veriler ise öğrencilerin dönem sonunda (son hafta) tekrar yarım bırakılmış cümleyi tamamlamaları ile elde edildi. Katılımcılardan elde edilen veriler nitel veri çözümleme tekniği (içerik analizi) kullanılarak analiz edildi. Katılımcıların engelli kavramına ilişkin “Engelli Limanı” kitabı öncesi 15, sonrası ise 19 geçerli metafor ürettikleri tespit edildi. Metaforlar olumlu, olumsuz ve hem olumlu hem olumsuz olmak üzere üç kategoriye ayrıldı. Engelli kavramına ilişkin olumlu kategoride metafor üreten öğrenci sayısı “Engelli Limanı” kitabını okuduktan sonra (bahar dönemi sonunda) arttı. Katılımcılar olumlu metaforları, “dört yapraklı yonca, güç ışığı, fidan, zümrüdü anka kuşu, savaşçı, elmas, okyanus, kitap, sporcu, hayat, mavi kelebek” şeklinde ifade etmişlerdir.References

 • Açar, D., Kaya, G. ve Güneş, G. (2017). Özel gereksinimli bireyler hakkındaki görüşlere ilişkin metafor çalışması. Electronic Journal of Social Sciences, 16(62), 935-944. google scholar
 • Altındağ Kumaş, Ö. ve Süer, S. (2020). Öğretmen adaylarının özel eğitime ilişkin metaforik algıları. OPUS International Journal of Society Researches, 16(28), 1076-1101. google scholar
 • Anılan, B. (2017). Fen bilimleri öğretmen adaylarının kimya kavramına ilişkinin metaforik algıları. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 5(2), 7-27. google scholar
 • Baştuğ, Y.E. ve Servi, C. (2021). Öğretmen adaylarının özel gereksinimli bireylere ilişkin tutumlarının metaforik algıları çerçevesinde incelenmesi: Bir karma desen incelemesi. Kafkas Journal of Educational Research, 8(3), 770-787. google scholar
 • Cengizhan, S., Doğan, B., Ural, E., Akar, A. ve Cin, F.M. (2019). Yükseköğretimdeki engelsiz öğrencilerin fiziksel engelli öğrencilere ilişkin bakış açıları: Marmara Üniversitesi örneği. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3, 573-580. google scholar
 • Dayı, E., Açıkgöz, G. ve Elçi, A.N. (2020). Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretmen adaylarının özel gereksinimli öğrencilere yönelik metaforik algıları (Gazi Üniversitesi örneği). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 21(1), 95-122. google scholar
 • Dereli, F. ve Okur, S., (2008). Engelli çocuğa sahip olan ailelerin depresyon durumunun belirlenmesi. Yeni Tıp Dergisi, 25(3), 164-168. google scholar
 • Efilti, E., Demirci, B. ve Karaduman, M. (2021). Özel eğitim öğretmenlerinin özel eğitime ve özel eğitim öğrencilerine yönelik metaforik algılarının incelenmesi. OPUS International Journal of Society Researches, 17(33), 221-251. google scholar
 • Emiroğlu, B.G. (2008, 30 Ocak-1 Şubat). Üniversitelerde görme engelli öğrenciler için bilişim. M. Akgül, E. Derman, U. Çağlayan, N. Yücel ve A. Özgit (Eds.). Akademik Bilişim 2008, içinde (153-158). İnternet Teknolojileri Derneği. http://www. engelsizbilisim.org/sunular/Emiroglu_AB08.pdf google scholar
 • Genç, G.B. (2021). Özel eğitim öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının yüksek işlevli otizm spektrum bozukluğuna ilişkin metaforik algıları. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(31), 39-62. google scholar
 • Küçüktığlı, M.S. (2012). Konya’da engelli bireylerin ve ailelerinin toplumsal hayatta yaşadıkları zorlukların araştırılması projesi (TR52-12-TD-01-42). Retrieved from http://planlama.mevka. org.tr/attachments/ article/134/Konya da %20Engelli%20 Bireylerin%20Zorluklarinin%20Arastirilmasi.pdf google scholar
 • Mills, G.E., Gay, L.R. (2019). Educational research: competencies for analysis and applications. Pearson. google scholar
 • Ören, E.D., Dereli, F. ve Sarı Yıldırım H. (2021). Engelli bireylerin sağlık hizmetine ve bakıma erişimi ile ilgili yaşadıkları sorunlar. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 6(3), 185-192. google scholar
 • Sağlam, M. ve Altındağ, Ö. (2017). Üniversite öğrencilerinin engelli bireyler hakkındaki farkındalıkları. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 17(1), 22-37. google scholar
 • Sevim, Z. (2019). Engelli kavramına ilişkin metaforik bir analiz. Journal of International Social Research, 12(64), 518-524. google scholar
 • Türk Dil Kurumu (2022). Güncel Türkçe sözlük. https://sozluk.gov.tr/ google scholar
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. baskı), Seçkin Yayınları. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.