CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS46.2022.013.17   IUP :10.26650/B/SS46.2022.013.17    Full Text (PDF)

“Why Shouldn’t S/he Have a Disabled Kanka (Close Friend) at School?”: Research on Inclusive Education in Türki̇ye Through Parents' Perspective

Ayşe BeyazovaMelisa SoranMelike Ergün

Inclusive education refers to education fulfilling the learning needs of all children. The role of parents in the transformation towards inclusion is critical. This qualitative research conducted in two primary schools in Şişli and Gaziosmanpaşa in Istanbul focuses on the views of parents on inclusive education whether they have disabled children or not. The study demonstrated the need for rights-based transformation of parent perceptions and for raising parents’ knowledge on mainstreaming in education, special education, and inclusive education. Mechanisms for knowledge transfer from informed parents are required. Participants are in favor of mainstreaming in education but have concerns such as low academic performance, low motivation for school, the possible exclusion of the disabled child, limited time for teaching children without disabilities, and peer violence. Teacher-parent cooperation is critical for the enhancement of inclusiveness. Areas for cooperation involve adaptation to the school, the process of diagnosis, application of measures to enhance learning, and coping with behavioral problems. The study underlined the need for enhancement of teachers’ knowledge and skills on inclusive education and the importance of parent-teacher and parent-parent contact and cooperation. Attitudes of parents within the study could be classified into four: advocating attitudes perceiving their child’s disability as a difference and having the motivation to disseminate this perception to society, inclusive attitudes approaching disability as a difference, and empowering their child with this perception, help-based attitudes approaching disability as a matter of pity, problem and misfortune and abstinent attitudes which are exclusionary and discriminatory.


DOI :10.26650/B/SS46.2022.013.17   IUP :10.26650/B/SS46.2022.013.17    Full Text (PDF)

“Neden Okulda Engelli Kankası Olmasın?”: Ebeveynlerin Perspektifinden Türkiye’de Engellilik Odağında Kapsayıcı Eğitim

Ayşe BeyazovaMelisa SoranMelike Ergün

Kapsayıcı eğitim, eğitimin her çocuğun öğrenme ihtiyaçlarına karşılık vermesini ifade eder. Eğitimde kapsayıcılığa yönelik dönüşümde ebeveynlerin rolü kritiktir. İstanbul Şişli ve Gaziosmanpaşa’da iki ilkokulda nitel yöntemle yürütülen bu çalışma engelli çocuğu bulunan veya bulunmayan ebeveynlerin engelli çocukların eğitime katılımına ilişkin görüşlerini araştırmaktadır. Çalışma, ebeveynlerin konuya ilişkin algılarının hak temelli bağlamda dönüşümüne, bütünleştirme eğitimine, özel eğitime ve eğitimde kapsayıcılığa ilişkin bilgi ve farkındalıklarının artmasına ihtiyaç olduğunu göstermiştir. Bilgi ve farkındalık için, bilgilendirme motivasyonu yüksek ebeveynlerin birikimlerini diğerlerine aktarmalarını kolaylaştıracak mekanizmalar gereklidir. Çalışmaya katılan ebeveynler tüm çocukların bir arada eğitim almasından yanadır ancak uygulamaya dair kaygıları vardır. Bunlar arasında çocukların akademik başarı gösterememesi, okula yönelik motivasyon düşüklüğü, engelli çocuğun dışlanması, engelli olmayan öğrencilerin öğrenmesine yeterince zaman ayrılamaması ve akranlar arası şiddet vardır. Eğitimde kapsayıcılıkta öğretmen-ebeveyn işbirliği önemlidir. Çalışmada çocukların okula alışması, tanı alma süreci, öğrenmeyi kolaylaştıracak önlemler alma ve davranışsal sorunlarla baş etme konularında öğretmenle işbirlikleri aktarılmıştır. Öğretmenlerin eğitimde kapsayıcılığa ilişkin bilgi ve becerilerinin artırılmasına ilişkin ihtiyaç, ebeveyn-öğretmen ve ebeveyn-ebeveyn temas ve işbirliklerinin önemi ortaya konulmuştur. Çalışmadaki ebeveyn tutumları, çocuklarının engelliliğini bir sorundan ziyade farklılık olarak gören ve bu algıyı topluma yayma motivasyonu bulunan “savunucu”, engelli çocuğu bulunsun veya bulunmasın engelliliğe bir farklılık olarak yaklaşan ve kendi çocuklarını bu bakış açısıyla güçlendiren “içermeci”, engelliliğe acıyarak bakan, bunu bir sorun ve şanssızlık olarak gören “yardım temelli” ve son olarak, engelli çocuklara yönelik dışlayıcı ve ayrıştırıcı davranışlara yönelen “kaçınmacı” ebeveyn tutumları olarak sınıflandırılabilir.References

 • Ainscow, M. Slee, R. ve Best, M. (2019). Editorial: The Salamanca Statement: 25 years on. International Journal of Inclusive Education, 23(7/8), 671-676. https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1622800 google scholar
 • Arıkan, P. (2019). İlköğretim düzeyinde kaynaştırma eğitimine devam eden çocuklar ile ailelerinin okulda karşılaştıkları sorunların okul sosyal hizmeti temelinde değerlendirilmesi (Keçiören ilçesi örneği) [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. google scholar
 • Başgül, Ş., Rışvanlı, B., Başar, G. ve Topçu, F. (2018). Okul öncesi kaynaştırma öğrencileri ile ilgili akran, veli ve öğretmen algılarının incelenmesi. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 3(1), 17-31. google scholar
 • Beyazova, A. (2019). Kapsayıcı ve katılımcı okullar için eğitimcilere yönelik çocuk işçiliği ve ayrımcılıkla mücadele rehberi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Beyazova, A. ve Durmuş, G. (2020). Abla bir daha gelecek misin? Türkiye’de çocuklarla gönüllülük deneyimleri. E. Erdoğan, P. Uyan-Semerci, N. Yentürk, K. Doğan-Yenisey, A. Beyazova, G. Durmuş ve L. Yurttagüler (Eds.) Türkiye’de gönüllülük: deneyimler, sınırlılıklar ve yeni açılımlar, içinde (s. 133-165). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Birleşmiş Milletler (BM) eğitimde ayrımcılığa karşı sözleşme. (1960). https://api.ihem.barobirlik.org.tr/server/ api/core/bitstreams/c69c3e57-3945-4e2a-8479-4f05780c811c/content google scholar
 • Birleşmiş Milletler (BM) çocuk haklarına dair sözleşme. (1989). https://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/tr/ content/124-cocuk-haklarna-dair-sozlesme/ google scholar
 • Birleşmiş Milletler (BM) engellilerin haklarına ilişkin sözleşme. (2009). https://inhak.adalet.gov.tr/Resimler/ Dokuman/2312020100834bm_48.pdf google scholar
 • Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) dünya çocuklarının durumu: Engelli çocuklar. (2013). https://www.unicef.org/turkiye/sites/unicef.org.turkey/files/2019-02/engelli%20cocuklar%202013.pdf google scholar
 • Çayır, K. (2022). Etik sorumluluk, insan hakları ve kültürel-ahlaki gerekçeler geriliminde Türkiye’de kapsayıcı eğitim. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 75-90. https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.56 google scholar
 • Çifci Tekinarslan, İ. , Sivrikaya, T., Keskin, N.K. Özlü, Ö. ve Uçar Rasmussen, M. (2018). Kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin ebeveynlerinin gereksinimlerinin belirlenmesi, Elementary Education Online, 17(1), 82-101. google scholar
 • De Boer, A., Pijl, S.J. ve Minnaert, A. (2010). Attitudes of parents towards ınclusive education: a review of the literatüre. European Journal of Special Needs Education, 25, 165-181. google scholar
 • Dessemontet, R.S. ve Bless, G. (2011). Effects of inclusion on the academic achievement and adaptive behaviour of children with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 56(6), 1-9, http://doi. org/10.1111/j.1365-2788.2011.01497.x google scholar
 • Eğitim Reformu Girişimi (ERG). (2020). Eğitim izleme raporu 2019: Öğrenciler ve eğitime erişim. https://www. egitimreformugirisimi.org/egitim-izleme-raporu-2019-ogrenciler-ve-egitime-erisim/ google scholar
 • El Zein, H.L.(2009). Attitudes toward inclusion of children with special needs in regular schools: a case of study of parents’ perspective. Educational Research and Review, 4, 164-172. google scholar
 • Engelli Çocuk Hakları Ağı (EÇHA). (2020). Covid-19 sürecinde özel gereksinimli çocukların ve ailelerinin ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik eğitim analizi raporu. https://drive.google.com/file/d/1nK5sZ8dtHJB3h 8y8af2GbHlmwvPjdtku/view google scholar
 • Güner, Ş. (2019). Okul öncesi dönemde çocuğu bulunan ailelerin destek eğitim sürecindeki gereksinimlerinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İnönü Üniversitesi. google scholar
 • Hehir, T., Grindal, T., Freeman, B., Lamoreau, R., Borquaye, Y., ve Burke, S. (2016). A summary of the evidence on inclusive education, Instituto Alana. https://alana.org.br/wp-content/uploads/2016/12/A_Summary_of_ the_evidence_on_inclusive_education.pdf google scholar
 • Hu, B.Y., Miranda C.K.M., Zang, C., Fan, X. ve Zu, J. (2018). Chinese parents’ beliefs about the importance and feasibility of quality early childhood inclusion. International Journal of Disability, Development and Education, 65(2), 163-182. google scholar
 • İçyüz, R. (2008). İşitme kayıplı çocuğu kaynaştırmaya devam eden ebeveynlerin sorunlarının ve gereksinimlerinin belirlenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Eskişehir Anadolu Üniversitesi. google scholar
 • Kaymakamtorunları, Ş. (2018) özel eğitim ve iş uygulama merkezlerinde serebral palsili çocuklar ile çalışan öğretmenlerin ve bu çocukların ebeveynlerinin sorunlarının belirlenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Yakın Doğu Üniversitesi. google scholar
 • Lakkala, S. (2017). Paradigm of inclusive education. A. Galkiené (Ed.) Inclusion in socio-educational frames. Inclusive school cases in four european countries, içinde (s. 16-30), Vilnius: Lithuanian University of Educational Sciences. google scholar
 • Lalvani, P. (2015). Disability, stigma and otherness: perspectives of parents and teachers. International Journal ofDisability, Development and Education, 62(4), 379-393. google scholar
 • Leyser, Y. ve Kirk, R. (2004). Evaluating ınclusion: an examination of parent views and factors ınfluencing their perspectives. International Journal ofDisability, Development and Education, 51(3), 271-285. google scholar
 • Metin, Ş. (2013). Türkiye’de okul öncesinde kaynaştırmaya ilişkin yapılan çalışmaların incelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 146-172. google scholar
 • Özaydın, L., Kayhan, N., Karahan, S. ve Toker, M. (2017). The effects of inclusive education on the academic achievement of the mainstreaming students. International Journal of Psycho-Educational Sciences, 6(2), 111-136. google scholar
 • Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği. (2018). T.C. Resmî Gazete (30471, 7 Temmuz 2018). google scholar
 • Öztürk, M., Tepetaş Cengiz., G.Ş., Köksal, H., İrez, S. (Ed.). (2017). Sınıfında yabancı uyruklu öğrenci bulunan öğretmenler için el kitabı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, https:// bevmustafakemalilkokulu.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/28/742532/dosyalar/2017_12/15131327_ekitap.pdf google scholar
 • Sabancı Vakfı. (t.y.). Engelli hakları odaklı kapsayıcı okul için öğretmen kılavuzu. http://egitimdeengellihaklari. org/wp-content/uploads/2021/06/final_28mayis_tohum_otizm_ogretmen_kilavuzu.pdf google scholar
 • Sart, H., Barış, S., Sarıışık, Y., Düzgün, Y. (Eds.). (2016). Engeli olan çocukların Türkiye’de eğitime erişimi: durum analizi ve öneriler. Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi, https://www. egitimreformugirisimi.org/wp-content/uploads/2017/03/ERG_Engeli-Olan-%c3%87ocuklar%c4%b1n-T%c3%bcrkiyede-E%c4%9fitime-Eri%c5%9fimi.pdf google scholar
 • Sharma, A. (2015). Perspectives on inclusive education with reference to united nations. Universal Journal of Educational Research, 3(5), 317-321. http://doi.org/10.13189/ujer.2015.030502 google scholar
 • Stevens, L. ve Wurf, G. (2018). Perceptions of inclusive education: a mixed methods investigation of parental attitudes in three Australian primary schools, International Journal of Inclusive Education, 1-15. https:// doi.org/10.1080/13603116.2018.1464068 google scholar
 • Süleymanov, F. (2014). Academic achievements of students with special needs in inclusive education. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. University of Oslo. google scholar
 • Tohum Otizm Vakfı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOHUM ve SEÇBİR). (2022). Engelli Hakları Odaklı Kapsayıcı Okul için Öğretmen Kılavuzu. http://egitimdeengellihaklari.org/wp-content/uploads/2021/02/final_1aralik_tohum_otizm_ogretmen_ kilavuzu.pdf google scholar
 • Tryfon, M., Anastasia, A., ve Elini, R. (2019). Parental perspectives on inclusive education for children with ıntellectual disabilities in Greece. International Journal of Developmental Disabilities, 67(6), 420-428. http://doi.org/10.1080/20473869.2019.1675429 google scholar
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2015-2019 Stratejik Planı. (2015). https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_ dosyalar/2015_09/10052958_10.09.2015sp17.15imzasz.pdf google scholar
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). 2023 Eğitim Vizyonu. (2018). https://www.gmka.gov.tr/dokumanlar/ yayinlar/2023_E%C4%9Fitim%20Vizyonu.pdf google scholar
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF). (2020). Engeli olan çocuklar için kapsayıcı erken çocukluk eğitimi: Aile rehberi, https://bit.ly/3vTtt4i google scholar
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (1994). Final Report: World Conference on Special Needs Education: Access and Quality. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000110753 google scholar
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2000). The Dakar Framework for Action. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121147 google scholar
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2005). Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All. http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/Guidelines_for_ Inclusion_UNESCO_2006.pdf google scholar
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2009). Policy Guidelines on Inclusion in Education. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000177849 google scholar
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2014). The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/ pf0000098427 google scholar
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2015). Incheon Declaration and Framework for Action for the Implementation of Sustainable Development Goal 4: Ensure Inclusive and Equitable Quality Education and Promote Lifelong Learning Opportunities for All. https://unesdoc.unesco. org/ark:/48223/pf0000245656 google scholar
 • Uyan Semerci, P., Müderrisoğlu, S., Akkan, B.E., Kılıç, Z. ve Uran, Ş. (2012). Eşitsiz bir toplumda çocukluk: çocuğun “iyi olma hali”ni anlamak: İstanbul örneği. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. https://bilgiyay. com/wp-content/uploads/2019/01/e%C5%9Fitsiz-bir-toplumda-%C3%A7ocukluk.pdf google scholar
 • Ünal, F. (2010). Kaynaştırma uygulamasının yapıldığı sınıflardaki, öğretmen, normal gelişim gösteren öğrenci ve engelli öğrenci velilerinin kaynaştırmaya yönelik tutumları. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Çukurova Üniversitesi. google scholar
 • Vanderpuye, I. ve Okai, M.-P. (2021). Sustainability of inclusive education and Covid-19: perspectives of teachers and parents of children with disability on virtual learning platforms. Journal of Education and Practice, 12(8), 71-79. google scholar
 • World Health Organisation (WHO) International Classification of Functioning. (2007). Disability and health: children and youth version: ICF-CY, https://apps.who.int/iris/handle/10665/43737 google scholar
 • Yazıcıoğlu, T. (2017). Serebral palsili öğrenciler için düzenlenmiş bir ilkokulda gerçekleştirilen kaynaştırma uygulamasının öğrenci veli ve öğretmen görüşlerine dayalı incelenmesi [yayımlanmamış doktora tezi]. Ankara Üniversitesi. google scholar
 • Yıldırım Parlak, Ş., Karahan, S., Özgan, K. ve Özaydın, L. (2022). Kovid-19 salgını sürecinde özel gereksinimli çocukları olan ebeveynlerin ihtiyaçları. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 12(1), 25-54. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.