CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS46.2022.013.24   IUP :10.26650/B/SS46.2022.013.24    Full Text (PDF)

The Effect of the Pandemic on Visually Impaired People in Their Work Life

Mutay Den Butter

The purpose of this study is to try to understand how visually impaired individuals in working life were affected during the pandemic period. For this purpose, the data obtained as a result of in-depth interviews with participants living in two large cities and one small city were evaluated and analysed. The methods of the study include participant observation, in-depth interviews and literature review. While there are more studies on the sociology of disability, urban and disability, disability rights, etc., the fact that there is almost no study on the subject in the field of visual disability, working life and pandemic is one of the main reasons for the emergence of such a study. Throughout the research, it has been attempted to understand what the obstacles in front of the disabled people are and the approach of the national and international systems regarding these obstacles. While the problems and expectations shared by the participants during the in-depth interviews were classified under separate headings, an attempt has been made to understand why State institutions did not/could not do enough work on the disabled during the pandemic process or in a normal period. While outlining how disadvantaged groups that are ignored are handled by the current system, what the big business or States do to overcome the real obstacles in front of the disabled and whether they support them to participate in social production, both in terms of underdeveloped and advanced capitalist countries, care has been taken to focus more on the pandemic process and the visually impaired. The issue of the city and disability has been handled with a social history approach, and the reasons why we still see the traces of 16th-century urban administrations in 21st century societies have been attempted to mention. at certain points and within the limits of the study. Throughout the study, the theories of the theorists who are experts in their fields have been associated with the issues and the common problems of all societies have been looked at from this framework. 


DOI :10.26650/B/SS46.2022.013.24   IUP :10.26650/B/SS46.2022.013.24    Full Text (PDF)

Pandeminin Çalışma Yaşamındaki Görme Engellilere Etkisi

Mutay Den Butter

Bu çalışmanın ele alınış amacı, pandemi döneminde çalışma yaşamındaki görme engelli bireylerin nasıl etkilendiklerini anlamaya çalışmaktır. Bu amaçla iki büyük kent ve bir küçük kentimizde yaşayan katılımcılarla derinlemesine mülakat yöntemiyle yapılan görüşmelerin sonucunda elde edilen veriler bir değerlendirmeden geçirilerek analiz yapılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın yöntemleri arasında katılımcı gözlem, derinlemesine görüşme ve literatür tarama kullanılmıştır. Engellilik sosyolojisi, kent ve engellilik, engelli hakları vb. konular hakkında daha fazla çalışma varken, görme engelliliği, çalışma yaşamı ve pandemi alanında konuyla ilgili neredeyse hiç bir çalışmanın olmaması, böyle bir çalışmanın ortaya çıkmasındaki en temel nedenlerden biridir. Engellilerin önündeki engellerin neler olduğu, bu engellerle ilgili ulusal ve uluslararası sistemin yaklaşımı araştırma boyunca anlaşılmaya çalışılmıştır. Katılımcıların derinlemesine mülakat sırasında paylaştıkları sorun ve beklentiler, ayrı başlıklar altında sınıflandırılırken, pandemi süreci ya da normal bir dönemde, devlet kurumlarının engellilere ilişkin neden yeterince çalışma yapmadıkları/yapamadıkları anlaşılmaya çalışılmıştır. Göz ardı edilen dezavantajlı hale getirilmiş grupların mevcut sistem tarafından nasıl ele alındıkları, büyük sermaye çevrelerinin ya da devletlerin, engellilerin önündeki gerçek engelleri aşmak için neler yaptıkları ve toplumsal üretime katılabilmeleri için destekleyip, desteklemedikleri, hem az gelişmiş hem de ileri kapitalist ülkeler açısından ana hatlarıyla ele alınırken, çalışmada pandemi süreci ve görme engelliler konusuna daha çok odaklanmaya özen gösterilmiştir. Kent ve engellilik konusu toplumsal tarih yaklaşımıyla ele alınmış, 21. yüzyıl toplumlarında, hala 16. yüzyıl kent yönetimlerinin izlerini görmemiz nedenlerine belli noktalarda ve çalışmanın sınırları içerisinde değinilmeye çalışılmıştır. Çalışma boyunca konusunda uzman kuramcıların kuramları, konularla ilişkilendirilerek, tüm toplumların ortak sorunlarına bir de bu çerçeveden bakılmaya çalışılmıştır.References

 • Althusser, L. (2003). İdeoloji ve devletin ideolojik aygıtları. İthaki. google scholar
 • Birleşmiş Milletler. (2006). Engellilerin haklarına ilişkin sözleşme. T.C. Adalet Bakanlığı: https://inhak.adalet. gov.tr/Resimler/Dokuman/2312020100834bm_48.pdf adresinden alındı google scholar
 • Burcu, E. (2015). Engellilik sosyolojisi. Anı. google scholar
 • Egbatan, M. ve Ak, İ.S. (2019). Ankara’nın ritmi: Mekân, kadın ve engellilik. MADjournal, 1(1), 110-130. Engelliler hakkında kanun. (2005). T.C. Resmî Gazete (25868, 1 Temmuz 2005). Kanunun sayısı: 5378. Engels, F. (1958). The condition of the working class in England. Stanford University Press. google scholar
 • Foucault, M. (2008). The Birth of biopolitics: lectures at the collège de France 1978-1979. Palgrave Macmillan. Gaskell, P. (1833) The manufacturing population of England. Baldwin and Cradock. google scholar
 • Gleeson, B. (2001). Disability and the open city. Urban studies, 38(2), 251-265. google scholar
 • Gramsci, A. (1966). Il Risorgimento. Einaudi. google scholar
 • Imrie, R. (1996). Disability and the city: international perspectives. Sage. google scholar
 • Kümbetoğlu, B. (2005). Sosyolojide ve antropolojide niteliksel yöntem ve araştırma. Bağlam. google scholar
 • Lefebvre, H. (1996). The Right to the city. E. Kofman ve E. Lebas (Eds.). Writings on cities, içinde (s. 63-184). Wiley-Blackwell. google scholar
 • Lefebvre, H. (2004). Rhythmanalysis - space, time and everyday life. Continuum. google scholar
 • Lenin, V. İ. (2006). Emperyalizm - kapilizmin en yüksek aşaması. Sol. google scholar
 • Metroda raylara düşen görme engelli yurttaş hayatını kaybetti. (2020, Mart 21). BirGün. google scholar
 • Morris, J. (2001). Impairment and disability: Constructing an ethics of care that promotes human rights. Hypatia, 16(4), 1-16. google scholar
 • Oliver, M. (1996). Understanding disability. Macmillan. google scholar
 • Portelli, H. (1982). Gramsci ve tarihsel blok. Savaş. google scholar
 • Ragin, C. ve Chirot, D. (1999). Immanuel Wallerstein’in dünya sistemi: Tarih olarak siyaset ve sosyoloji. T. Skocpol (Ed.). Tarihsel sosyoloji - Bloch’tan Wallerstein’e görüşler ve yöntemler, içinde (s. 276-312). Tarih Vakfı Yurt Yayınları. google scholar
 • Sassen, S. (1999). Guests and aliens. New Press. google scholar
 • Sennet, R. (1996). Kamusal insanın çöküşü. Ayrıntı. google scholar
 • Türk Dil Kurumu (TDK). (2022, Temmuz 23). Engelli. https://sozluk.gov.tr/ google scholar
 • Wallerstein, I. (2000). Bildiğimiz dünyanın sonu. Metis. google scholar
 • Wolfensberger, W. (1989). Normalization. National Institute of Mental Retardation. google scholar
 • Zubritski, Y., Mitropolski, D. ve Kerov, V. (1976). Kapitalist toplum. Sol. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.