CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS46.2022.013.04   IUP :10.26650/B/SS46.2022.013.04    Full Text (PDF)

Psychological Disorders and Rights of Persons with Disabilities

Arzu Çalışkan SarıElif Emir ÖksüzEce Ceren AkkayaRabia Nur KodakÖzden Yalçınkaya Alkar

Psychological health is an integral part of physical health and general well-being and a fundamental human right. Meaning of psychological health for the individuals are; establishment of better contact with his/her environment, leading a functional life, coping with problems, and development. In the current chapter, psychological disorders in the context of disability were discussed and stigma, negative attitudes, and discrimination against individuals with psychological disorders were evaluated, especially the problems experienced in work life were emphasized. In addition, the studies implemented to increase public awareness and inclusive healthcare for people with psychological disorders at the national level were conveyed. Individuals with psychological disorders often experience inequality of opportunity and they are mostly exposed to discrimination in work life. This discrimination manifests itself in the amount of social distance established by the society towards the individuals mentioned. The social distance for individuals with psychological disorders is high, and the longer the distance increases with the perception that these individuals are dangerous. One of the effective methods in reducing social distance towards individuals with psychological disorders is to organize anti-stigmatization campaigns. Studies have revealed that anti-stigma programs or campaigns need to focus on the stereotypes that mental illness is a sign of weakness and a form of “insanity”. There are many studies on the difficulties and barriers faced by individuals with psychological disabilities in their work life, and a significant number of them mention employer-oriented challenges. In addition to efforts to raise public awareness and increase social interaction for combating prejudices towards people with mental illnesses, it will be important for policymakers to impose some macro-level sanctions on employers. From a hierarchical point of view, first, policymakers and ministries should keep the issue of individuals with psychological disabilities on the agenda, make decisions in favor of individuals and facilitate their employment. The responsibilities of the public institutions cannot be denied in terms of ensuring the employment of disabled people and meeting their expenses as a social state, also ensuring the integration of these individuals into society, and developing psychological and social rehabilitation strategies.


DOI :10.26650/B/SS46.2022.013.04   IUP :10.26650/B/SS46.2022.013.04    Full Text (PDF)

Psikolojik Bozukluklar ve Engelli Hakları

Arzu Çalışkan SarıElif Emir ÖksüzEce Ceren AkkayaRabia Nur KodakÖzden Yalçınkaya Alkar

Psikolojik sağlık, fiziksel sağlığın ve genel iyi oluş halinin ayrılmaz bir parçası ve temel bir insan hakkıdır. Psikolojik sağlığın yerinde olması bireyin çevresiyle daha iyi temas kurabilmesi, işlevsel bir yaşam sürebilmesi, problemlerle başa çıkabilmesi ve gelişebilmesi anlamına gelmektedir. Bu çalışmada; engellilik bağlamında psikolojik bozukluklar ele alınmış ve psikolojik bozukluğu bulunan bireylere yönelik damgalama, olumsuz tutumlar ve ayrımcılık değerlendirilmiş ve iş yaşamında yaşanan sıkıntıların özellikle üzerinde durulmuştur. Bunun yanında, psikolojik bozuklukları bulunan bireyler için toplumdaki farkındalığı yükseltmek ve kapsayıcı sağlık hizmetleri sağlamak adına ulusal düzeyde yapılması gereken çalışmalar aktarılmıştır. Psikolojik bozukluğu bulunan bireyler çoğu zaman fırsat eşitsizliği yaşamakta ve çoğunlukla iş hayatında ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar. Bu ayrımcılık kendini, bahsedilen bireylere yönelik toplum tarafından oluşturulmuş sosyal mesafe miktarında göstermektedir. Psikolojik bozuklukları bulunan bireylere yönelik sosyal mesafe yüksektir ve mesafenin fazla olması bu bireylerin tehlikeli olduğu algısı ile artmaktadır. Psikolojik bozukluğu olan bireylere yönelik sosyal mesafenin azalmasında etkili olan yöntemlerden biri de damgalama karşıtı kampanyalar düzenlemektir. Yapılan çalışmalar, damgalama karşıtı programların veya kampanyaların psikolojik bozuklukların bir zayıflık göstergesi ve bir tür “delilik” hali olduğuyla ilgili klişelere odaklanması ve bunlara karşı koyması gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Psikolojik bozukluğu olan kişilerin çalışma hayatı konusunda yaşadıkları güçlükler ve karşılaştıkları bariyerlere dair birçok araştırma bulunmaktadır ve bunların önemli bir kısmı işveren odaklı zorluklardan bahsetmektedir. Toplumu bilinçlendirme ve sosyal etkileşimi arttırma çabalarının yanı sıra politika üreticilerin makro düzeyde işverenlere birtakım yaptırımlarda bulunması önemli olacaktır. Hiyerarşik açıdan öncelikle politika üreticilerin ve bakanlıkların psikolojik engelli bireyler hususunu gündemde tutması ve bireylerin lehine kararlar alması, istihdamını kolaylaştırması gerekmektedir. Engelli bireylerin istihdamının sağlanması ve sosyal bir devlet olarak giderlerinin karşılanması, ayrıca bu bireylerin topluma entegrasyonunun sağlanması, psikolojik ve sosyal rehabilitasyon stratejilerinin geliştirilmesi açısından kamunun sorumlulukları yadsınamaz.References

 • Allport, G. W. (1979). The nature of prejudice. MA: Perseus Books. google scholar
 • Angermeyer, M.C. ve Dietrich, S. (2006). Public beliefs about and attitudes towards people with mental illness: a review of population studies. Acta Psychiatr Scand, 113, 163-179. google scholar
 • Angermeyer, M.C. ve Matschinger, H. (1997). Social distance towards the mentally ill: results of representative surveys in the Federal Republic of Germany. Psychological Medicine, 27, 131-141. doi:10.1017/ S0033291796004205 google scholar
 • Angermeyer, M.C. ve Matschinger, H. (2003). The stigma of mental illness: effects of labelling on public attitudes towards people with mental disorder. Acta Psychiatr Scand, 108, 304-309. https://doi.org/10.1034/ j.1600-0447.2003.00150.x google scholar
 • Angermeyer, M.C. ve Schulze, B. (2001). Reinforcing stereotypes: how the focus on forensic cases in news reporting may influence public attitudes towards the mentally ill. International Journal of Law and Psychiatry, 24(4-5), 469-86. https://doi.org/10.1016/S0160-2527(01)00079-6 google scholar
 • Arkar, H. (1991). Akıl hastasının sosyal reddedilimi. Düşünen Adam, 4(3), 6-9. google scholar
 • Aromaa, E., Tolvanen, A., Tuulari, J., Wahlbeck, K. (2009). Attitudes towards people with mental disorders: the psychometric characteristics of a Finnish questionnaire. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 45, 265-273. google scholar
 • Avcil, C., Bulut, H., Sayar, G.H. (2016). Psikiyatrik hastalıklar ve damgalama. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 175-202. https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.2.2.4 google scholar
 • Barney, L.J., Griffiths, K.M., Jorm, A.F. ve Christensen, H. (2006). Stigma about depression and its impact on help-seeking intentions. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 40, 51-54. google scholar
 • Bhugra, D. (2006). Severe mental illness across cultures. Acta Psychiatrica Scandinavica, 113, 17-23, https:// doi.org/10.1111/j.1600-0447.2005.00712.x google scholar
 • Bilge, A. ve Çam, O. (2010). Ruhsal hastalığa yönelik damgalama ile mücadele. TAF Preventive Medicine Bulletin, 9(1), 71-78. google scholar
 • Boardman, J., Grove, B., Perkins, R. ve Shepherd, G. (2003). Work and employment for people with psychiatric disabilities. The British Journal of Psychiatry, 182(6), 467-468. https://doi.org/10.1192/bjp.182.6.467 google scholar
 • Bogardus. E. S. (1925). Measuring social distances. Journal of Applied Sociology, 1(2), 216-226. google scholar
 • Brandli H. (1999). The image of mental illness in Switzerland. J. Guimon, W. Fischer ve N. Sartorius (Eds.) The images of madness. The public facing mental illness and psychiatric treatment, içinde (s. 20-28). Karger. google scholar
 • Brockmann, J. ve D’Arcy. C. (1978). Correlates of attitudinal social distance toward the mentally ill: a review and re-survey. Social Psychiatry, 13, 69-77. https://doi.org/10.1007/BF00583863 google scholar
 • Brohan, E., Henderson, C., Wheat, K., Malcolm, E., Clement, S., Barley, E.A., Slade, M. ve Thornicroft, G. (2012). Systematic review of beliefs, behaviours and influencing factors associated with disclosure of a mental health problem in the workplace. BMC Psychiatry, 12(11). https://doi.org/10.1186/1471-244X-12-11 google scholar
 • Budak, C. (2000). Psikoloji sözlüğü. Bilim ve Sanat Yayınları. google scholar
 • Büber, B., Kars, B., Gülsün, M., ve Nergizci, M. (2014). Şizofreniye yönelik damgalamanın önlenmesinde sosyal hizmet müdahaleleri bağlamında sosyal politika önerileri. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 14/15(1, Aralık 2014/2015), 35-51. google scholar
 • Clement, S., Schauman, O., Graham, T., Maggioni, F., Evans-Lacko, S., Bezborodovs, N., Morgan, C., Rüsch, N., Brown, J.S.L. ve Thornicroft, G. (2015). What is the impact of mental health-related stigma on helpseeking?: A systematic review of quantitative and qualitative studies. Psychological Medicine, 45(1), 11-27. https://10.1017/S0033291714000129 doi:10.1017/S0033291714000129 google scholar
 • Cook, J.A. (2006). Employment barriers for persons with psychiatric disabilities: update of a report for the president’s commission. Psychiatric Services, 57(10), 1391-1405. https://doi.org/10.1176/ ps.2006.57.10.1391 google scholar
 • Corrigan, P.W. (2007). How clinical diagnosis might exacerbate the stigma of mental illness. Social Work, 52(1), 31-9. https://doi.org/10.1093/sw/52.1.31 google scholar
 • Corrigan, P.W., Druss, B.G. ve Perlick, D.A. (2014). The impact of mental illness stigma on seeking and participating in mental health care. Psychological Science in the Public Interest, 15, 37-70. google scholar
 • Corrigan, P.W. ve Mueser, K.T. (2016). Principles and practice of psychiatric rehabilitation, (2. baskı). Guilford Press. google scholar
 • Corrigan, P.W. ve Rao, D. (2012). On the self-stigma of mental illness: Stages, disclosure, and strategies for change. Canadian Journal of Psychiatry, 57, 464-469. google scholar
 • Corrigan, P.Wve Watson, A.C. (2002). Understanding the impact of stigma on people with mental illness. World Psychiatry, 1(1), 16-20. google scholar
 • Cramer, J.A. ve Rosenheck, R. (1998). Compliance with medication regimens for mental and physical disorders. Psychiatr Services, 49, 196-201. google scholar
 • Crisp, A.H., Gelder, M.G., Rix, S., Meltzer, H.I. ve Rowlands, O.J. (2000). Stigmatization of people with mental illnesses. British Journal of Psychiatry, 177, 4-7. doi:10.1192/bjp.177.1.4 google scholar
 • Cumming, J. ve Cumming, E. (1965). On the stigma of mental illness. Community Mental Health Journal, 1(2), 135-143. https://doi.org/10.1007/BF01435202 google scholar
 • Çam, O. ve Çuhadar, D. (2011). Ruhsal hastalığa sahip bireylerde damgalama süreci ve içselleştirilmiş damgalama. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2(3), 136-140. google scholar
 • Eagly, A.H. ve Chaiken, S. (1993). The psychology of attitudes. Harcourt Brace Jovanovich College Publishers. google scholar
 • Engeliler hakkında kanun. (2005). T.C. Resmî Gazete (25868, 7 Temmuz 2005). google scholar
 • Erdoğan, M. ve Vatandaş, C. (2020). Individual and social exclusion practice: prejudice and discrimination. İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 474-485. google scholar
 • Fox, A.B., Earnshaw, V.A., Taverna, E.C. ve Vogt. D. (2018). Conceptualizing and measuring mental illness stigma: the mental illness stigma framework and critical review of measures. Stigma Health, 3(4), 348-376. doi: 10.1037/sah0000104. google scholar
 • Gaebel, W., Zaske, H., Baumann, A.E., Klosterkötter, J., Maier, W., Deckerd, P. ve Möller, H.-J. (2008). Evaluation of the German WPA “program against stigma and discrimination because of schizophrenia “Open the Doors”: results from representative telephone surveys before and after three years of antistigma interventions. Schizophr Research, 98(1-3), 184-93. https://doi.org/10.1016/j.schres.2007.09.013 google scholar
 • Griffiths, K.M., Nakane, Y., Christensen, H., Yoshioka, K., Jorm, A.F. ve Nakane, H. (2006). Stigma in response to mental disorders: A comparison of Australia and Japan. BMC Psychiatry, 6(1), 21. https://doi. org/10.1186/1471-244X-6-21 google scholar
 • Hamilton, D.L. ve Sherman, J.W. (1994). Handbook of social cognition 1-2: Basic processes; applications, içinde (s. 1-68). R. S. Stereotypes, Jr. Wyer ve T. K. Srull (Eds.). Lawrence Erlbaum Associates, Inc. google scholar
 • Henderson, C., Evans-Lacko, S. ve Thornicroft, G. (2013). Mental illness stigma, help seeking, and public health programs. American Journal of Public Health, 103(5), 777-780. google scholar
 • Henderson, M., Harvey, S., 0verland, S., Mykletun, A. ve Hotopf, M. (2011). Work and common psychiatric disorders. Journal of the Royal Society of Medicine, 104(5), 198-207. https://doi.org/10.1258/ jrsm.2011.100231 google scholar
 • Henderson, C., Noblett, J., Parke, H., Clement, S., Caffrey, A., Gale-Grant, O., ... ve Thornicroft, G. (2014). Mental health-related stigma in health care and mental health-care settings. The Lancet Psychiatry, 1(6), 467-482. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(14)00023-6 google scholar
 • Holzkamp. K. (1964). Uber soziale Distanz. Psychologische Beitrage, 7, 558-581. google scholar
 • Işık, I., Savaş, G. ve Kılıç, N. (2020). Şizofreni hastalığına sahip bireylerin çalışma hayatı konusunda yaşadıkları güçlükler. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(3), 399-408. https://doi. org/10.31067/0.2019.176. google scholar
 • James, S.L., Abate, D., Abate, K.H., Abay, S.M., Abbafati, C., Abbasi, N., ... ve Briggs, A.M. (2018). Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the global burden of disease study 2017. The Lancet, 392(10159), 1789-1858. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32279-7 google scholar
 • Johnson, P.J. ve Beditz. J. (1981). Community support systems: scaling community acceptance. Community Mental Health Journal, 17, 153-160. https://doi.org/10.1007/BF00754362 google scholar
 • Jorm, A.F. (2000). Mental health literacy: public knowledge and beliefs about mental disorders. The British Journal of Psychiatry, 177, 396-401. google scholar
 • Jorm, A.F., Korten, A.E., Jacomb, P.A. vd. (1997) Helpfulness of interventions for mental disorders: beliefs of health professionals compared with the general public. The British Journal of Psychiatry, 171, 233-237. google scholar
 • Kelly, C.M. ve Jorm, A.F. (2007). Stigma and mood disorders. Current Opin Psychiatry, 20, 13-16. google scholar
 • Krueger, J. (1996). Personal beliefs and cultural stereotypes about racial characteristics. Journal of Personality and Social Psychology, 71 (3), 536-548. https://doi.Org/10.1037/0022-3514.71.3.536 google scholar
 • Kütük, M.Ö., Durmuş, E., Gökçen, C., Toros, F., Güler, G. ve Evegü, E. (2016). Determination of beliefs, attitudes of consulting teachers towards mental diseases and referral reasons of their students to a child and adolescent psychiatrist. Düşünen Adam-Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 29, 227-236. google scholar
 • Lauber, C., Nordt, C., Braunsweig, C. ve Rössler, W. (2006). Do mental health professionals stigmatise their patients? Acta Psychiatr Scandinavica, 113(429), 51-59. https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.2005.00718.x google scholar
 • Lauber, C., Nordt, C. ve Rössler, W. (2005). Lay beliefs about treatments for people with mental illness and their implications for antistigma strategies. Canadian Journal of Psychiatry, 50(12), 745-52. doi: 10.1177/070674370505001203. Link, B. ve Phelan, J.C. (2001). Conceptualizing stigma. American Review of Sociology, 27, 363-385. google scholar
 • Link, B.G. ve Phelan, J.C. (2001). Conceptualizing stigma. Annual Review of Sociology. 27, 363-85. google scholar
 • Lippmann, W. (1922). Stereotypes. W. Lippmann (Ed.), Public opinion, içinde (s. 79-94). MacMillan Co. https:// doi.org/10.1037/14847-006 google scholar
 • Macit, Ü.A., Ayar, H.İ., Koşucu, D. ve Çınar, B. (2021). Ruhsal bozukluklara yönelik yaklaşımlar “işe alımda görev alan çalışanlar odağında” (s. 21) [Araştırma Raporu]. N_Human Danışmanlık. google scholar
 • Malas, E.M. (2019). Ruhsal bozukluklara karşı stigma-derleme. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(1), 11701188. https://doi.org/10.33206/mjss.470932 google scholar
 • Mas, A. ve Hatim, A. (2002). Stigma in mental illness: attitudes of medical students towards mental illness, Medical Journal of Malaysia, 57(4), 433-444. google scholar
 • Matschinger, H. ve M.C. Angermeyer, (2004). The public’s preferences concerning the allocation of financial resources to health care: results from a representative population survey in Germany. European Psychiatry, 19(8), 478-82. https://doi:10.1016/j.eurpsy.2004.05.002 google scholar
 • McDaid, D. (2008). Countering the stigmatisation and discrimination of people with mental health problems in Europe. European Commission. google scholar
 • Mino, Y., Yasuda, N., Kanazawa, S. ve Inoue, S. (2000). Effects of medical education on attitudes towards mental illness among medical students: A five-year follow-up study. Acta Medica Okoyama, 54(3), 127-132. google scholar
 • Mittal, D., Sullivan, G., Chekuri, L., Allee, E. ve Corrigan, P. (2012). Empirical studies of self-stigma reduction strategies: a critical review of the literature. Psychiatric Services, 63, 974-981. https://doi.org/10.1176/appi. ps.201100459 google scholar
 • Moses, T. (2014). Stigma and family. P. W. Corrigan (Ed.), The stigma of disease and disability: Understanding causes and overcoming injustices, içinde (s. 247-268). American Psychological Association. google scholar
 • Oban, G. ve Küçük, L. (2011). Damgalama erken yaşlarda başlar... Gençlerde ruhsal hastalıklara yönelik damgalamayla mücadele eğitim rolü. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2(3), 141-148. google scholar
 • Parikh, N., Parikh, M., Vankar, G., Solanki, C., Banwari, G. ve Sharma, P. (2016). Knowledge and attitudes of secondary and higher secondary school teachers toward mental illness in Ahmedabad. Indian Journal of Social Psychiatry, 32, 56-62. google scholar
 • Penn, D.L., Kommana, S., Mansfield, M. ve Link, B.G. (1999). Dispelling the stigma of schizophrenia: The impact of information on dangerousness. Schizophrenia Bull, 25(3), 437-446. https://doi.org/10.1093/ oxfordjournals.schbul.a033391 google scholar
 • Phelan, J.C., (2002). Genetic Bases of Mental Illness-A Cure For Stigma? Trends in NeuroSciences, 25(8), 430431. https://doi.org/10.1016/S0166-2236(02)02209-9 google scholar
 • Phelan, J.C., Link, B.G. ve Dovidio, J.F. (2008). Stigma and prejudice: One animal or two? Social Science & Medicine. 67, 358-367. doi: 10.1016/j.socscimed.2008.03.022 google scholar
 • Read, J. ve Harre, N., (2001). The role of biological and genetic causal beliefs in the stigmatisation of mental patients. Journal of Mental Health, 10(2), 223-235. https://doi.org/10.1080/09638230123129 google scholar
 • Scambler, G. (2009). Health related stigma. Sociol Health Illness, 31, 441-445. https://doi.org/10.1111/j.1467-9566.2009.01161.x google scholar
 • Scarf, D., Zimmerman, H., Winter, T., Boden, H., Graham, S. Riordan, B.C., ve Hunter, J.A. (2020). Association of Viewing the Films Joker or Terminator: Dark Fate With Prejudice Toward Individuals With Mental Illness. JAMA Network Open, 3(4), e203423. google scholar
 • Schomerus, G., Matschinger, H. ve Angermeyer, M.C. (2006). Preferences of the public regarding cutbacks in expenditure for patient care: are there indications of discrimination against those with mental disorders? Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 41(5), 369-77. https://doi.org/10.1007/s00127-005-0029-8 google scholar
 • Schulze, B. ve Angermeyer. M.C. (2003). Subjective experiences of stigma. A focus group study of schizophrenic patients, their relatives and mental health professionals. Social Science and Medicine, 56(2), 299-312. https://doi.org/10.1016/S0277-9536(02)00028-X google scholar
 • Smart, J.F., ve Smart, D.W. (2006). Models of disability: Implications for the counseling profession. Journal of Counseling & Development, 84(1), 29-40 https://doi.org/10.1002/j.1556-6678.2006.tb00377.x google scholar
 • Taşkın, E.O. (2004). Damgalama, ayrımcılık ve ruhsal hastalık. 3P Dergisi, 12(3), 5-12. google scholar
 • Taşkın, E.O. (2007). Ruhsal hastalıklarda damgalama ve ayrımcılık. E.O. Taşkın (Ed.). Stigma ruhsal hastalıklara yönelik tutumlar ve damgalama, içinde (s. 17-30). Meta Basım Matbaacılık. google scholar
 • Taşkın, E.O., Özmen, D., Özmen, E. ve Demet, M.M. (2003). Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin şizofreni ile ilgili tutumları. Nöropsikiyatri Arşivi. 40(1-2), 5-12 google scholar
 • T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. (2011). İşgücü piyasasının özürlüler açısından analizi. T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü. https://www.aile.gov.tr/ media/5816/isgucu-tam-metin-turkce.pdf google scholar
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. (2020). Ulusal ruh sağlığı eylem planı (2021-2023). https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/ birimler/Ruh_Sagligi_Db/yayinlarimiz/URSEP_Baski.pdf google scholar
 • The WHO World Mental Health Survey Consortium. (2004). Prevalence, severity, and unmet need for treatment of mental disorders in the World Health Organization World Mental Health Surveys. JAMA, 291, 2581-2590. google scholar
 • Thornicroft, G. (2008). Stigma and discrimination limit access to mental health care. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 17(1), 14-19. https://doi.org/10.1017/S1121189X00002621 google scholar
 • Thornicroft, G. (2011). Physical health disparities and mental illness: the scandal of premature mortality. The British Journal of Psychiatry, 199(6), 441-442. https://doi.org/10.1192/bjp.bp.111.092718 google scholar
 • Thornicroft, G. ve Rose, D. (2005). Mental health in Europe. BMJ. 19(330), 613-614. doi: 10.1136/ bmj.330.7492.613. PMID: 15774967; PMCID: PMC554895. google scholar
 • United Nations. (2006). Convention on the rights of persons with disabilities (CRPD). https://www.un.org/ development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html google scholar
 • United Nations Treaty Collection. (TY). Ratifications and signatures of the CRPD. https://treaties.un.org/Pages/ ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&clang=_en google scholar
 • Vogel, D.L., Wade, N.G. ve Hackler, A.H. (2007). Perceived public stigma and the willingness to seek counseling: the mediating roles of self-stigma and attitudes toward counseling. Journal of Counseling Psychology, 54(1), 40-50. https://doi.Org/10.1037/0022-0167.54.1.40 google scholar
 • Wagner, C.C., Hawley, C.E.D. ve Reid, C.A. (2000). The progression of employees with mental disorders through disability benefits systems. Journal of Vocational Rehabilitation, 15(1), 17-29. google scholar
 • Wang, K. ve Ashburn-Nardo, L. (2019). Disability stigma causes, consequences, and strategies for change. D.S. Dunn (Ed.), Understanding the experience of disability, içinde (s. 11-23). Oxford University Press. google scholar
 • Weiner, B., Perry, R.P. ve Magnusson, J. (1988). An attributional analysis of reactionas to stigmas. Journal of Personality and Social Psychology, 55(5), 738-748. https://doi.org/10.1037/0022-3514.55.5.738 google scholar
 • Woltmann, E., Grogan-Kaylor, A., Perron, B., Georges, H., Kilbourne, A. M. ve Bauer, M.S. (2012). Comparative effectiveness of collaborative chronic care models for mental health conditions across primary, specialty, and behavioral health care settings: systematic review and meta-analysis. American Journal of Psychiatry, 169(8), 790-804. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2012.11111616 google scholar
 • World Health Organization (WHO). (2022). World mental health report: transforming mental health for all. file:///C:/Users/PC/Downloads/9789240049338-eng.pdf google scholar
 • Yaşar, İ., Ozanözü, Z., Horzum, E., Göktaş, E, Karaodul, G. ve Çobanoğlu, N. (2008). Ruh hastalıklarında damgalanma (yaftalanma, etiketlenme, stigmatizasyon) sorunu. D. Akalın, E. Göktaş, E. Horzum, G. Karaodul ve N. Çobanoğlu (Der.), Sağlık Bakanlığı Eğitimi Genel Müdürlüğü eğitimciler için eğitim rehberi. Ruh sağlığı modülleri, içinde (s. 16-133). İlkay Ofset Matbaacılık. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.