CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS46.2022.013.07   IUP :10.26650/B/SS46.2022.013.07    Full Text (PDF)

Tax Advantages for Disabled Persons in Tax Systems

Mehmet YüceMuhammed ÇelikNilay Akbulut

Legal arrangements for the protection of the rights of persons with disabilities within the framework of equal opportunity are included in international documents and Turkish law. The general purpose of all these regulations is to ensure that individuals with disabilities are given an opportunity to take part in society without being marginalized within the framework of equality of opportunity, not as a privilege. In general, it is possible to see a similar situation in tax systems in Türkiye and in the world. The main purpose is to integrate disabled people into the public economy and to recognize the right to life within the framework of equality of opportunity in the society. In this context, it is aimed that these individuals, who do not have equal opportunities in working life and social life, are supported financially with tax advantages within the framework of social justice and enable them to live within the framework of equality of opportunity in the society. When the Turkish tax system is examined, it is seen that disabled individuals are supported by a number of tax advantages in order to minimize the above-mentioned deprivations. In our study, the examples of various countries that provide tax advantages to disabled individuals, especially Türkiye, were examined and evaluated mutually.


DOI :10.26650/B/SS46.2022.013.07   IUP :10.26650/B/SS46.2022.013.07    Full Text (PDF)

Vergi Sistemlerinde Engellilere Yönelik Vergisel Avantajlar

Mehmet YüceMuhammed ÇelikNilay Akbulut

Engelli bireylerin haklarının fırsat eşitliği çerçevesinde korunmasına yönelik hukukî düzenlemelere uluslararası belgelerde ve Türk hukukunda yer verilmiştir. Tüm bu düzenlemelerin genel amacı engelli bireylerin ayrıcalıklı olarak değil fırsat eşitliği çerçevesinde toplum içerisinde ötekileştirilmeden yer alabilecekleri bir fırsatın kendilerine tanınmasını sağlamaktır. Genel olarak gelişmiş ülkelerin vergi sistemlerinde benzer bir durumu görmek mümkündür. Temel amaç engelli bireylerin ekonomiye entegre olması ve toplum içerisinde kendisine fırsat eşitliği çerçevesinde yaşam hakkının tanınmasıdır. Bu bağlamda çalışma hayatında ve sosyal yaşamda bir şekilde eşit fırsatlara sahip olamayan bu bireylerin sosyal adalet çerçevesinde vergisel avantajlarla malî açıdan desteklenip toplum içerisinde fırsat eşitliği çerçevesinde yaşamalarına imkân tanınması hedeflenmektedir. Türk vergi sistemi incelendiğinde de engelli bireylerin yukarıda bahsedilen yoksunluklarını asgarîye indirmek amacıyla bir dizi vergisel avantajlarla desteklendikleri görülmektedir. Çalışmada; başta Türkiye olmak üzere engelli bireylere vergi avantajı sağlayan çeşitli ülke örnekleri incelenmiş ve karşılıklı olarak değerlendirilmiştir.References

 • Agencia Estatal de Administracion. (2021, Haziran 15). Beneficios fiscales en el IVA. https://www. agenciatributaria.es/AEAT.internet/en_gb/Inicio/_Segmentos_/Ciudadanos/Discapacitados/Beneficios_ fiscales_en_el_IVA/IVA_reducido_en_compra__adaptacion_o_reparacion_de_vehiculos.shtml google scholar
 • Agencia Estatal de Administracion. (2021, Haziran 15). Reduction of incomes for disability. https://www. agenciatributaria.es/AEAT.interneten_gb/Inicio/_Segmentos_/Ciudadanos/Discapacitados/Minoracion_ de_rendimientos_por_discapacidad.shtml google scholar
 • Agencia Tributaria. (2021, Ekim 12). Tax relief from VAT. https://www.agenciatributaria.es/AEAT. internet/en_ gb/Inicio/_Segmentos_/Ciudadanos/Discapacitados/Beneficios_fiscales_en_el_IVA/Beneficios_fiscales_ en_el_IVA.shtml google scholar
 • Arıkan, Z., İnneci, A. ve Gürbüz, S. (2018). Engellilere yönelik vergisel düzenlemelerin sosyal devlet olma anlayışı bakımından değerlendirilmesi. Maliye Araştırmaları Dergisi, 8(3), 131-139. google scholar
 • Bakanlar kurulu kararı. (2009; Karar sayısı: 15481). T.C. Resmî Gazete (27369, 7 Ekim 2009). google scholar
 • Belediye kanunu. (2005). T.C. Resmî Gazete (25874, 13 Temmuz 2005). google scholar
 • Büyükşehir belediyeleri özürlü hizmet birimleri yönetmeliği. (2006). T.C. Resmî Gazete (26261, 16 Temmuz 2006). google scholar
 • Canada Revenue Agency. (2020). Tax measures for persons with disabilities disability-related information 2020, RC4064(E) Rev.08/2020, https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/ publications/rc4064.html. google scholar
 • Canada Revenue Agency. (2021, Haziren 8). Disability Tax Credit (DTC). https://www.canada.ca/en/ revenue-agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-deductions-persons-disabilities/di sability-tax-credit. html#scnr0 google scholar
 • Çelen, M. (2013). Finlandiya’da yerel yönetimler. Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(2), 83-113. google scholar
 • Devlet memurları kanunu. (1965). T.C. Resmî Gazete (12056, 23 Temmuz 1965). Kanunun sayısı: 657. google scholar
 • Emlak vergisi kanunu. (1970). T.C. Resmî Gazete (13576, 29 Temmuz 1970). google scholar
 • Engelliler hakkında kanun. (2005). T.C. Resmî Gazete (25868, 7 Temmuz 2005). google scholar
 • Europen Commission. (2020), Your social security rights in Netherlands. General for employment, Social Affairs and Inclusion, Social Affairs. google scholar
 • Federal Ministry Republic of Austria Finance. (2021). The tax book 2021. Printing Office of the Austrian Federal Ministry of Finance. google scholar
 • French Property. (2021, Haziran 3). Guide to French ıncome tax. https://www.french-property.com/guides/ france/finance-taxation/taxation/calculation-tax-liability/allowances google scholar
 • Gelir İdaresi Başkanlığı/GİB. (2018). Engelliler için vergi rehberi. Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı. google scholar
 • Gelir vergisi kanunu. (1960). T.C. Resmî Gazete (10700, 31 Aralık 1960). google scholar
 • Gelir vergisi kanunu genel tebliği (seri no: 222). (1999). T.C. Resmî Gazete (23621, 24 Şubat 1999). google scholar
 • Government of the Netherlands. (2021, Ekim 13). Applying for a partial exemption from motor vehicle tax for a wheelchair facility. https://www.government.nl/topics/vehicle-tax/vehicletax/apply ing-for-a-partial-exemption-from-vehicle-tax-for-a-wheelchair-facility google scholar
 • Government of the Netherlands. (2021, Ekim 13). Reimbursement of new vehicle tax for transporting a person with a disability (disabled persons scheme). https://www.government.nl/topics/ vehicle-tax/new-vehicle-tax/ reimbursement-of-new-vehicle-tax-for-transporting-a-person-with-a-disability-disabled-persons-scheme google scholar
 • Gümrük muafiyeti tebliği. (2017, Seri No: 2). T.C. Resmî Gazete (30088, 06 Haziran 2017). google scholar
 • Gümrük vergisi kanunu. (1999). T.C. Resmî Gazete (23866, 27 Ekim 1999). google scholar
 • HM Revenue and Customs. (2021, Haziran 8). Benefits and financial support if You’re disabled or have a health condition. https://www.gov.uk/financial-help-disabled/vehicles-and-transport google scholar
 • HM Revenue and Customs. (2021, Haziran 8). Financial help if You’re disabled. https://www.gov.uk/financial-help-disabled/vat-relief google scholar
 • HM Revenue and Customs. (2021, Haziran 7). Working Tax Credit. https://www.gov.uk/working-tax-credit/ what-youll-get google scholar
 • Internal Revenue Service (IRS). (2021, Ekim 15). Dependents, standard deduction, and filing information for use in preparing 2020 returns. Publication 501 Cat. No. 15000U, chrome-extension:// efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.irs.gov%2Fpub%2Firs-pdf %2Fp501.pdf&clen=1667325&chunk=true google scholar
 • Internal Revenue Service (IRS). (2021, Ekim 15). Credit forthe elderly orthe disabled for use in preparing2020 returns, Publication 524 Cat. No. 15046S, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.irs.gov%2Fpub%2Firs-pdf %2Fp524. pdf&clen=1421996&chunk=true google scholar
 • Internal Revenue Service (IRS). (2021, Ekim 15). Tax benefıts and credıts: living and workingwith disabilities, lifecycleseries. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ viewer.html? pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.irs.gov%2Fpub%2Firs-pdf%2Fp3966.p df&clen=557833&chunk=true google scholar
 • Internal Revenue Service- IRS. Miscellaneous deductions. (2021). Publication 529, 4, 1-18. https://www.irs. gov/pub/irs-pdf/p529.pdf, google scholar
 • İş kanunu. (2003). T.C. Resmî Gazete (25134, 10 Haziran 2003). google scholar
 • Karaca, N.G. (2019). Uluslararası ilke ve standartlar bağlamında engelli hakları. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergis), 5(1), 1-34. google scholar
 • Katma değer vergisi genel uygulama tebliği (seri no: 1). (2014). T.C. Resmî Gazete (29147, 26 Nisan 2014). google scholar
 • Katma değer vergisi kanunu. (1984). T.C. Resmî Gazete (18563, 02 Kasım 1984). google scholar
 • Keene, V. (2021, Ekim 12). ABLE savings accounts for people with special needs. https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/able-bank-accounts-people-special-needs.html google scholar
 • KELA. (2021, Ekim 12). Disability allowance for adults. https://www.kela.fi/web/en/disability-allowance-for-adults-amount-and-payment. google scholar
 • Korumalı işyerleri hakkında yönetmelik. (2013). T.C. Resmî Gazete (28833, 26 Kasım 2013). google scholar
 • Köksal, A. ve Doğan, Z. (2020). Kurumlar vergisi mükellefleri için korumalı iş yeri indirimi uygulaması. Vergi Raporu, 244, 11-20. google scholar
 • Kurumlar Vergisi Kanunu. (2006). T.C. Resmî Gazete (26205, 13 Haziran 2006). google scholar
 • Ministere De L’Economie. (2016). Overview of the French tax system, Direction Générale Des Finances Publiques Tax Policy Directorate - Bureau A. google scholar
 • Motorlu taşıtlar vergisi kanunu. (1963). T.C. Resmî Gazete (11342, 18 Şubat 1963). google scholar
 • Nordic Co-operation. (2021, Ekim 12). Information for people with disabilities in Finland. https://www.norden. org/en/info-norden/information-people-disabilities-finland google scholar
 • OECD (2007). Sickness and disability schemes in the Netherlands. Country memo as a background paper for the OECD Disability Review. google scholar
 • OECD. (2020). Taxing wages 2020: Spain. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/737da9fb-en/index.html?itemId=/ content/component/737da9fb-en google scholar
 • OECD. (2021). Disability inclusion. https://www.worldbank.org/en/topic/disability#1 google scholar
 • Özel tüketim vergisi kanunu. (2002). T.C. Resmî Gazete (24783, 12 Haziran 2002). google scholar
 • Sağlık hizmetleri temel kanunu. (1987). T.C. Resmî Gazete (19461, 15 Mayıs 1987). google scholar
 • Sakatlık indiriminden yararlanacak hizmet erbabının sakatlık derecelerinin tesbit şekli ile uygulanması hakkında yönetmelik. (1981). T.C. Resmî Gazete (17324, 28 Nisan 1981). google scholar
 • Skatt, V. (2021, Haziran 4). Deductions — claim certain deductions Yourself, https://www.vero.fi/en/individuals/ tax-cards-and-tax-returns/income-and-deductions/tax-deducti ons/#:~:text=If%20you%20receive%20 disability%20pension,is%20considered%20to%20be%2050%25 google scholar
 • Sosyal hizmetler kanunu, (1983). T.C. Resmî Gazete (18059, 27 Mayıs 1983). google scholar
 • Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu, (2006). T.C. Resmî Gazete (26200, 16 Haziran 2006). google scholar
 • Sourth African Revenue Service- SARS. (2021, Ekim 14). Taxation in South Africa 2021. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.sars.gov. za%2Fwp-content %2Fuploads%2FOps%2FGuides%2FLAPD-Gen-G01-Taxation-in-South-Africa. pdf&clen=931955&chunk=true google scholar
 • Şenyüz, D., Yüce, M. ve Gerçek, A. (2020). Vergi hukuku (genel hükümler) (11. baskı). Ekin Basım Yayın Dağıtım. google scholar
 • Türk medeni kanunu, (2001). T.C. Resmî Gazete (24607, 8 Aralık 2001). google scholar
 • United Nations Human Rights. (1975). Declaration on the rights of disabled persons, 9 Aralık 1975 tarihli 3447 Genel Kurul Kararı, https://www.ohchr.org/EN/ ProfessionalInterest/Pages/RightsOfDisabledPersons.aspx google scholar
 • United Nations Human Rights. (1993). Standard rules on the equalization of opportunities for persons with disabilities, A/RES/48/96 Distr. General. google scholar
 • World Health Organization. (1980). International classification of impairments, disabilities and handicaps, Published in accordance with resolution WHA29.35 of the Twenty-ninth World Health Assemble. google scholar
 • Yüce, M. ve Çelik, M. (2020). Vergilemede engelli mükelleflere yönelik engelsiz altyapı çalışması önerileri (1. baskı). M.G. Kaya ve E. Öz (Eds.), Bilişim çağında vergi hukuku, içinde (s. 47-78). Ekin Basım Yayın Dağıtım. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.