CHAPTER


DOI :10.26650/B/AA09.2020.007.20   IUP :10.26650/B/AA09.2020.007.20    Full Text (PDF)

Nineteenth-Century Ottoman State Perceptions of the “Disabled” and Its Approaches in the Context of Migration

Ayşe Pul

Since the middle of the nineteenth century, the significant migrations from the Balkans and Caucasus to Anatolia have been studied in terms of the various problems experienced by immigrants, such as shelter, food and clothing shortages, illness, and becoming orphaned. In these assessments, the situations of immigrants with disabilities, or those who became disabled after their experiences during migration, have not been considered independently. Although existing studies have undertaken general evaluations of the aids and measures taken by the state, the perspective of disabled people/immigrants has not been examined. However, thanks to its understanding of the social state, the Ottoman Empire did support refugees with various physical or mental disabilities despite the difficult conditions of the day. In fact, the Ottoman Empire extended the definition of disability to include social disability, classifying it under the name of “those in need.” This category included physically (orthopaedic, vision, hearing, language, and speech) and mentally disabled persons, orphans, children, sufferers of chronic illnesses, elderly people, widowed women, and those incapable of working. The Ottoman State used this classification to determine the aid framework. Priority for admission to social institutions such as the “Dârülaceze/Poorhouse,” salaries, home rent, land allocation, treatment facilities, and provision of food and clothing were the main types of aid. In short, the state tried to protect and supervise immigrants, and subjects who became dependent as a result of adverse conditions, as much as possible. In this study, the situation of disabled immigrants, state aid, and measures taken by the state were evaluated in light of Ottoman archival documents.


DOI :10.26650/B/AA09.2020.007.20   IUP :10.26650/B/AA09.2020.007.20    Full Text (PDF)

19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin “Engelli” Algısı ve Muhacirler Özelinde Engellilere Yaklaşımı

Ayşe Pul

19. yüzyılın ortalarından itibaren gerek Balkanlardan gerekse Kafkaslardan Anadolu’ya yapılan göçlere yönelik

değerlendirmeler muhacirlerin/göçmenlerin yaşadığı sıkıntılar, barınma, gıda-giyim sıkıntısı, hastalık, kimsesizlik

gibi çeşitli meseleler üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu değerlendirmeler yapılırken engelli muhacirlerin ya da göç

esnasında yaşadıkları olaylardan sonra engelli hale gelen muhacirlerin durumları müstakil olarak ele alınmamıştır.

Mevcut çalışmalarda devletin yaptığı yardımlar ve aldığı tedbirler genel olarak ele alınmakla birlikte, engelliler

özelinde bir değerlendirme yapılmamıştır. Oysaki sosyal devlet anlayışı gereği Osmanlı Devleti, günün zor şartlarına

rağmen bedensel veya zihinsel çeşitli engeli olan muhacirlere desteğini esirgememiştir. Hatta engellilik algısını

toplumsal engellilik bağlamında genişleterek muhtaç adı altında genel bir sınıflama yapmıştır. Bu sınıflamaya

bedensel (ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma) ve zihinsel engellilerle birlikte kimsesizler, çocuklar, süreğen

hastalığa sahip olanlar, yaşlılar, dul kadınlar ve iş göremez (amel-mande) durumda olanlar dâhil edilmiş, yardım

çatısı buna göre belirlenmiştir. Bu yardımlar içerisinde, Dârülaceze gibi sosyal kurumlara kabul önceliği, maaş, ev

kirası, arsa tahsisi, tedavi imkânları, gıda ve giyim önde gelmiştir. Kısacası olumsuz koşullar neticesinde yardıma

muhtaç olanları ve yardıma muhtaç hale gelenleri devlet, aldığı tedbirlerle -görece yeterli veya yetersiz- mümkün

olduğunca korumaya ve gözetmeye çalışmıştır. Bu çalışmada; Osmanlı arşiv belgeleri ışığında engelli muhacirlerin

durumlarını, devletin yaptığı yardımları ve aldığı tedbirler ortaya koyulmaya gayret edilmiştir.References

 • Arşiv Belgeleri (Başkanlık Osmanlı Arşivi, BOA) google scholar
 • A.}DVN. 167/81 google scholar
 • A.}MKT.MHM. 212/18, 293/25/1-2; 309/72; 311/68 (1-4); 313/12; 367, 522/11 google scholar
 • A.}MKT.MVL. 109/57 google scholar
 • BEO. 2472/185378 google scholar
 • C..DH. 89/4428 google scholar
 • DH. MKT. 1097/55 (1-2); 1138/67; 1193/19; 1197/23; 1248/26; 1588/31 (1-2); 1629/110; 1656/43; 1680/136; 1832/12; 1964/85; 2673/82; 2793/11; 2816/49. google scholar
 • DH. KMS. 51/28 google scholar
 • HR.SFR.04.. 888/122 google scholar
 • İ..DH.. 364/24122; 524/36128; 524/36195 google scholar
 • ML.MSF.d... 18229 google scholar
 • MVL. 711/73 (1-2); 712/108; 825/134 (1-2); 1021/70; 1074/42 google scholar
 • ŞD. 280/24; 695/24; 696/4 google scholar
 • YB.021/56-51 google scholar
 • Kitap ve Makaleler google scholar
 • Ali Haydar. “Sağır ve Dilsizler”. Muallimler Mecmuası 3/29 (İstanbul, 1925): 1237-1260. google scholar
 • Altuniş-Gürsoy, Belkıs. “Türk Modernleşmesinde Sefir ve Sefaretnamelerin Rolü”. Bilig 36 (Kış 2006): 139-165. google scholar
 • Babuş, Fikret. Osmanlı’dan Günümüze Etnik-Sosyal Politikalar Çerçevesinde Göç ve İskan Siyaseti ve Uygulamaları. İstanbul: Ozan, 2006. google scholar
 • Balcı, Sezai. Osmanlı Devleti’nde Engelliler ve Engelli Eğitimi Sağır Dilsiz ve Körler Mektebi. İstanbul: Libra, 2013. google scholar
 • Berzeg, Nihat. Çerkesler Kafkasya Sürgünü: Vatansız Bırakılan Bir Halk. İstanbul: Çiviyazıları, 2006. google scholar
 • Bice, Hayati. Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler. Ankara: TDV, 1991. google scholar
 • Demirci, Mehmet Emin. Homeros’tan Aşık Veysel’e Tarihte ve Toplum Yaşamında Körler. 1. Basım. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, 2005. google scholar
 • Demirci Akyol, Esra. “Sultan II. Abdülhamid Döneminde Sosyal Politika Uygulamaları”. Sosyal Politika Çalışmaları 13/31 (Temmuz-Aralık 2013): 33-47. google scholar
 • Eken, Galip. “Erzincan Darüleytamına Dair Bazı Bilgiler”. Eskişehir Osmangazi Ün. Sosyal Bilimler Dergisi 14/1 (Haziran 2013): 123-133. google scholar
 • Emgili, Fahriye. Boşnakların Türkiye’ye Göçleri (1878-1934). İstanbul: Bilge Kültür Sanat, 2012. google scholar
 • Erdem, Tuğba. “1864 Kafkas Göçü Öncesinde ve Göç Sırasında Yaşanan Salgın Hastalıklar”. 1864 Kafkas Tehciri. Ed. Mehmet Hacısalihoğlu. İstanbul: Balkar&Ircıca, 2013. google scholar
 • Ergin, Osman Nuri. “Darülhayr-ı Alî”. İstanbul Ansiklopedisi VIII: 4247-4278. Yay. Reşat Ekrem Koçu. İstanbul: Koçu Yayınları, 1966. google scholar
 • Erken, Belemir. Dil Sükûtta Eller İcraatta: Osmanlı Sarayında ve Toplumunda Dilsizler. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, 2015. google scholar
 • Gök, Süleyman. Dünyada ve Türkiye’de Sağır, Dilsiz Okulları Tarihçesi ve Eğitim Sistemi. İstanbul: Hüsnütabiat, 1958. google scholar
 • Günay, Ramazan - Görür, Halil İbrahim. “Osmanlı Devleti’nde Sağır, Dilsiz ve A’ma Mektebi”. Tarih Araştırmaları Dergisi 32/53 (2013): 55-76. google scholar
 • Habiçoğlu, Bedri. Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler. İstanbul: Nart, 1993. google scholar
 • Halaçoğlu, Ahmet. Balkan Harbi Sırasında Rumeli’den Türk Göçleri (1912-1913). Ankara: TTK, 1994. google scholar
 • II. Abdülhamid Han’ın Yaptırdığı Hayır Kurumlarından Darülaceze. Ed. Nevzat Özkaya. İstanbul: Darülaceze, 2014. google scholar
 • İpek, Nedim. İmparatorluktan Ulus Devlete Göçler. Trabzon: Serander, 2006. google scholar
 • İpek, Nedim. Mübadele ve Samsun. Ankara: TTK, 2000. google scholar
 • İpek, Nedim. Rumeli’den Anadolu’ya Türk Göçleri. Ankara: TTK, 1994. google scholar
 • Karakaş Özbayrak, İzi. II. Abdülhamid Döneminde Uygulanan Sosyal Yardım Politikaları. İstanbul: Libra, 2011. google scholar
 • Karpat, Kemal H. Ottoman Population 1830-1914: Demographic and Social Chracteristics. Wisconsin: 1995. google scholar
 • Karpat, Kemal H. Osmanlı’dan Günümüze Etnik Yapılanma ve Göçler. İstanbul: Timaş, 2010. google scholar
 • Mustafa Sami Efendi. Avrupa Risalesi. 1. Basım, Ankara: Gündoğan, 1996. google scholar
 • Müezzinoğlu, Ersin. “I. Dünya Savaşı Esnasında Yetim ve Öksüz Çocukların Himayesi ve Eğitimi: Darüleytamlar”. History Studies 4/1 (2012): 399-417. google scholar
 • Özbek, Nadir. “II. Abdülhamid ve Kimsesiz Çocuklar Darülhayr-ı Âlî”. Tarih ve Toplum 182 (Şubat 1999): 75-84. google scholar
 • Özbek, Nadir. “Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Sosyal Devlet”. Toplum ve Bilim 92 (2002): 7-33. google scholar
 • Özbek, Nadir. “Osmanlı’dan Günümüze Darülaceze: Sosyal Politika Zihniyeti ve Kent Yoksulluğu’nun Değişen Niteliği.” Toplumsal Tarih 288 (2017): 50-61. google scholar
 • Özkan, Salih, “Türkiye’de Darüleytamların Gelişimi ve Niğde Darüleytamı”. S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi 19 (2006): 211-229. google scholar
 • Pul, Ayşe, “Trabzon ve Samsun Limanları Üzerinden Kafkasya Muhacirlerinin İskânı (1860-1864)”. Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu (9-11 Ekim 2008). 544-561. Giresun: Giresun Belediyesi, 2010. google scholar
 • Pul, Ayşe. “Kafkasya Muhacirlerinin Durumlarına Dair Eczacı Es-Seyyid Hüseyin Efendi’nin Bir Mektubu”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 4/16 (Kış 2011): 413-423. google scholar
 • Pul, Ayşe, “Trabzon ve Samsun Limanları Üzerinden Kafkasya Muhacirlerinin İskânı (1860-1864)”. Sürgün 21 Mayıs 1864. Ankara: KAF-DAV, 2011. google scholar
 • Pul, Ayşe, “Kafkas Göçlerinde Engelli Muhacirlerin Durumu Meselesi”. VII. Uluslararası Canik Sempozyumu Geçmişten Günümüze Göç (17-19 Şubat 2017). Ed. Osman Köse. 1: 413-426. Samsun: Canik Belediyesi, 2017. google scholar
 • Saydam, Abdullah. Kırım ve Kafkas Göçleri (1856-1876). Ankara: TTK, 1997. google scholar
 • Şafak, Nurdan. “Darüleytamda Çocuk Olmak: On Çocuk On Portre”. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi 2 (Güz 2013): 261-283. google scholar
 • Şaşmaz, Musa, “Immigration and Settlement of Circassians in the Ottoman Empire on British Documents, 1857- 1864”. OTAM 9 (Ankara 1998): 331-366. google scholar
 • Şimşek, Kamuran, “Osmanlı Devleti’nde Engelli Bireylerin Yaşamı”. Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal’a Armağan. Ed. Nurgül Bozkurt - Zübeyde Güneş Yağcı. 304-332. Ankara: Berikan, 2019. google scholar
 • Yılmaz, Özgür, “1864 Kafkas Göçü Hakkında Bir Rapor”. Mavi Atlas 3 (2014): 133-156. google scholar
 • Yılmaz, Özgür, “1864 Kafkas Göçü’nde Trabzon’da Yaşanan Sorunlara Bir Örnek: Dr.Barozzi - Yaver Efendi Çatışması”. Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 4/5 (2018): 1-31. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.